Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Powinności obronne władz samorządowych,instytucji i obywatel

No description
by

Weronika Słowik

on 27 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Powinności obronne władz samorządowych,instytucji i obywatel

Świadczenia osobiste
Przyjęte przez państwo struktury organizacyjne, których instytucje oraz organy samorządu
terytorialnego realizują działania mające na celu zaspokojenie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli,wynikających ze współpracy ludzi w społecznościach.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Administracja Administracja
zespolona niezespolona
1. Na osoby mające obywatelstwo polskie, które ukończyły 16, a
nie przekroczyły 60 roku życia, może być nałożony obowiązek świadczeń osobistych, polegających na wykonaniu prac doraźnych na rzecz obrony państwa lub zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.

2. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić (usprawiedliwić nieobecność) pracownika na czas niezbędny do wykonania świadczenia osobistego.

PAMIĘTAJ!
Nadzoruje współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej,
działających na obszarze województwa.
WOJEWODA
Świadczenia wykonywane odpłatnie przez terenowe organy administracji rządowej, instytucje państwowe oraz przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.
ŚWIADCZENIA SZCZEGÓLNE
Powinności obronne władz samorządowych,instytucji i obywateli
ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Skład administracji zespolonej ;

Kierownicy służb, inspekcji i straży
Skład administracji niezespolonej ;

Dowódca inspektoratu wsparcia
Szefowie wojewódzkich sztabów
wojskowych
Wojskowi komendanci uzupełnień
Izby skarbowe
Urzędy skarbowe
Inspektorzy kontroli skarbowej
Państwowi inspektorzy sanitarni itp.

Administracja publiczna
Administracja rządowa
Administracja wojskowa
Administracja zespolona i niezespolona
– jej działalność obejmuje organizację oraz realizację zadań
dot. zaspokajania potrzeb polskich sił zbrojnych w zakresie środków niezbędnych do ich prawidłowego
funkcjonowania w czasie pokoju i w czasie wojny.
ŚWIADCZENIA OBYWATELI
Świadczenia rzeczowe
nieodpłatne wykonywanie w czasie wolnym od pracy różnego rodzaju prac doraźnych w
ustalonym wymiarze godzin w roku

udostępnienie posiadanych pomieszczeń, środków transportu,narzędzi i innego sprzętu a także dostarczanie posiadanych materiałów na potrzeby obrony
Obowiązek świadczeń osobistych może być nałożony w związku z ćwiczeniami wojskowymi, ćwiczeniami w jednostkach przeznaczonych do militaryzacji, ćwiczeniami w obronie cywilnej oraz praktycznymi w zakresie samodzielnej samoobrony, a także w celu dostarczenia i obsługi przedmiotów świadczeń rzeczowych.
Czas wykonania świadczeń osobistych nie może przekroczyć 12h, a w stosunku do kurierów oraz osób dostarczających przedmioty świadczeń rzeczowych – 48h.

***
Kieruje on ich działalnością w zakresie:
Zapobiegania zagrożenia życia, zdrowia i mienia ludności, środowiska,
Działalności dot. bezpieczeństwa państwa i utrzymywania porządku publicznego,
Ochrony praw obywatelskich,
Zapobiegania klęskom żywiołowym oraz zwalczaniu i usuwaniu ich skutków,
Wykonuje i koordynuje zadania dot obronności i bezpieczeństwa państwa.

Ponadto:
Występuje jako organ obrony cywilnej, z wnioskiem do wójta o nałożenie obowiązku świadczeń na rzecz
Obrony Cywilnej,
Prowadzi zbiorczy wykaz świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do realizacji na terenie
województwa,
Planuje wydatki finansowe związane z nakładaniem obowiązku świadczeń,
Rozpatruje roszczenia o odszkodowanie za szkody powstałe w przedmiotach świadczeń.
Polegają na:
Dostarczaniu posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na potrzeby obronne w sposób niezmieniający ich właściciela i przeznaczenia,
Przystosowaniu budowy obiektów oraz wytwarzanych rzeczy ruchomych do potrzeb obrony państwa w sposób niezmieniający ich właściciela i przeznaczenia,
Gromadzeniu, przechowywaniu i konserwowaniu przedmiotów niezbędnych do wykonania wyżejwymienionych czynności.
"Obrona Ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej"
Obowiązek świadczeń rzeczowych może być nałożony na urzędy i instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, a także na osoby fizyczne.


Czas wykonania świadczeń nie może przekraczać jednorazowo:
48h w sytuacji sprawdzania gotowości mobilizacyjnej sił zbrojnych,
7 dni w przypadku ćwiczeń wojskowych lub w jednostkach przewidzianych do militaryzacji,
24h w związku z ćwiczeniami w obronie cywilnej lub ćwiczeniami praktycznymi w zakresie powszechnej samoobrony.
Urzędnikami odpowiedzialnymi za sprawne przeprowadzenie egzekucji świadczeń rzeczowych są: wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast.
Full transcript