Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PWKiE 5 : Feminizm i kobiecość w kulturze współczesnej - koncepcje teoret.

No description
by

an soko

on 4 June 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PWKiE 5 : Feminizm i kobiecość w kulturze współczesnej - koncepcje teoret.

Pierre Bourdieu
SPOŁECZNY KONSTRUKTYWIZM
REKONSTRUKCJA
i REPREZENTACJA
jako kategorie analityczne
MIMESIS
i MIMETYCZNE
KONSTRUKCJE KOBIECOŚCI
kobiecość w perspektywnie
PANOPTICUM
i SYNOPTICUM

temat 5 :
Feminizm i kobiecość w kulturze współczesnej
Koncepcje, pojęcia i kategorie teoretyczne
Problemy Współczesnej Kultury i Edukacji
Anna Sokołowska
Zakład Edukacji Wielokulturowej i Badań nad Nierównościami Społecznymi
Wydział Studiów Edukacyjnych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Michel Foucault
nie oznacza to 'zaprzeczenia' świata
konstruowanie
dominujących społecznie wersji kobiecości
w kulturze globalnej
jakie sposoby bycia kobietą są marginalizowane ?
ludzie nie odnajdują ani nie odkrywają wiedzy ale ją konstruują
dominująca
w społeczeństwie grupa 'naturalizuje' preferowaną przez siebie wersję świata
staje się ona
uniwersalna i obowiązująca
istotne, że świat nie jest dostępny 'sam w sobie'
istnieje w postaci
społczenie skonstruowanych znaczeń
jaki kapitał kulturowy powinna
posiadać kobieta współczesna, aby została uznana za kobietę 'prawdziwą' ?
koncepcja Foucaulta :
"dyscyplinowania"
rekonstrukcja
pogląd, że nie ma kobiecości "jako takiej"
ponieważ kobieta
i kobiecość stanowią
społeczne i kulturowe konstrukcje
kobieta
jest
kobietą
w sensie biologicznym
jednak dopiero socjalizacja sprawia, że się nią
staje
jest konstruowana przez obowiązujące znaczenia kobiecości
gdy zaakceptuje
i ucieleśni je w sposób odpowiedni
zostaje uznana za 'prawdziwą' kobietę
kobiecość podlega nieustannej rekonstrukcji w czasie
byc kobietą w wieku XVI oznaczało coś zupełnie innego niż w XX w.
reprezentacja
współcześnie istnieją
różne wersje kobiecości
niektóre z nich
prezentuje się
jako 'normalne' itp.
jednak są to jedynie społecznie skonstruowane
reprezentacje
kobiecości
odwieczne przekonanie, że kobieta nie pozwoli poznać siebie do końca
jest swoim przejawianiem się, jedynie reprezentacją
reprezentacja jako
proces kulturowy ustanawia indywidualne
i kolektywne tożsamości
młodzi konsumenci kultury masowej są zamykani w jej hierarchicznych stosunkach społecznych
postrzegają reprezentacje
jako rzeczywistość
mimos :
krótkie, żartobliwe przedstawienie,
w którym intryga
była prezentowana
za pomocą gestów
i mimiki aktorów
mimeisthai :
naśladowanie, odgrywanie kogoś innego,
bycie podobnym
mimesis :
obraz,
wyobrażenie,
naśladowanie, reprodukcja
zjawisko mimesis obecne w całej działalności człowieka:
*nabywanie języka
*nauka
*życie codzienne
*gry
*święta
*religia
*sztuka
'pożądanie naśladowcze' wyraża pragnienia
o podłożu społecznym
powstaje pod wpływem Innego
np. naśladujemy sąsiadów,
wrogów, bohaterów powieści
mimesis staje się komponentem mody,
reklamy
wg Z.Freuda
adaptacja mimetyczna (jako
uznanie powszechnych norm współżycia) stanowi warunek przetrwania jednostki w grupie
biorąc pod uwagę występujące w kulturze współczesnej reprezentacje kobiecości (np. kobieta wyzwolona, modelka),
trudno zaprzeczyć, iż stanowią one formy mimesis
socjologiczny kontekst mimesis :
V.Turner, J.McKenzie
mimesis kolonizatora
przez skolonizowanego
może odgrywać rolę polityczną
w świecie postkolonialnym
(w globalnej kulturze konsumpcji) mimetyczne relacje mogą pełnić funkcję manipulacyjną
Rene Girard
koncepcja antropologiczna :
zdominowanie człowieka przez pragnienie posiadania obiektów (zachowań) należących (mogących należeć) do innego człowieka
pragnienie naśladowania reprezentacji kobiecości przedstawionych w mediach
kategoria mimesis
w analizie dyskursów kobiecości :
wykorzystywana przez niektóre
feministki do negowania podstaw
zastanego świata
podnosząc, że jest androcentryczny
i sztuczny
w kuturze przed-globalnej:
powszechnie było wiadomo
co naśladować
funkcjonowało przekonanie
o istnieniu 'esencji kobiecości'
wystarczyło 'odkryć'
jaka ona jest
nieadekwatność partykularnej kobiety
jeden z najbardziej radykalnych sposobów mimesis w kulturze globalnej:
zacieranie różnicy płciowej
do granic nierozróżnialności
konsekwencje prymatu mimesis
nad prawdą o kobiecie :
stworzenie nowego kontekstu
dla emancypacji kobiet
jeśli nie ma ostatecznych
i naturalnych znaczeń kobiecości
a płeć społeczna nie stanowi konsekwencji płci biologicznej
istnieje możliwość świadomego kształtowania pożądanych sposobów bycia kobietą
czy wszystkie mimesis
są jednakowo prawomocnione ?
którą wersję kobiecości
należałoby preferować ?
Bentham - Faucault
- panoptyczny model władzy -
niewielu kontroluje setki innych
znajdują się nieustannie w polu widzenia i nie mogą ucieć
w tej perspektywie :
setki milionów kobiet jest monitorowanych
przez zinternalizowanych w ich umysły 'inspektora' (męskiego)
sprawdza on, czy odbicie w lustrze,
czy cechy charakteru
naśladują w odpowiedni sposób
reprezentacje kobiecości,
które obowiązują w kulturze globalnej
panopticum ukazuje dyscyplinujący charakter współczesnej władzy
rozproszonej i działającej przez subtlne mikro-praktyki
codziennosci
kobiety poddawane są
nieustannemu symbolicznemu nadzorowi
współcześnie:
panopticum nie kojarzy się już z murami więzienia
kobiety są obserwowane
przez swojego
wewnętrznego nadzorcę
też przez inne kobiety
oraz mężczyzn
współcześnie istota kobiecości koncentruje się
na ciele
postrzegane już nie
w kontekście zdolności reprodukcyjnej
lecz w kontekście
seksualności i wyglądu
orientacja na młodość i piękno upowszechniona na wszystkie klasy społ. i cały cykl życiowy kobiety
standardy akceptacji kobiecego ciała są niemożliwe do pełnej realizacji
kobieta może przeżyć
znaczną część swojego życia
z poczuciem nieadekwatności ciała
akt samoinwigilacji kobiety potwierdza stały
i konsekwentny obraz kobiecego ciała jako materii
być kobietą oznacza być
ocenianą, uprzedmiatawianą
i fragmentaryzowaną
M. Poster
- synopticum -
miliony obserwują kilku
każdy fragment życia pozbawionych prywatności medialnych gwiazd kultury globalnej
nadzorowani przez niewidzialne
oko telewidzów
zwrotnie dążą do
naśladownia
paradoks: kontrolowani
uwodzą kontrolujących
prezentacja powstała na podstawie książki :
prof. UAM dr hab. Agnieszki Gromkowskiej - Melosik
pt.
"
Kobiecość w kulturze globalnej.
Rekonstrukcje i reprezentacje.
"
Poznań 2002, s. 15 - 25
Dziękuję za uwagę.
pop wersje kobiecości
Full transcript