Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

KB opleiding 19112015

No description
by

Peter Vangierdegom

on 29 June 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KB opleiding 19112015

opleiding
sociale promotie


TOELATING TOT
DE OPLEIDINGEN

Goal: 70%
of
eligible admission
screened
Goal: 70%
of
eligible admission
screened
Goal: 70%
of
eligible admission
screened
Enkele definities


Module:
Deel van een opleiding tot het behalen van een brevet of getuigschrift, dat afgesloten wordt met een evaluatie met punten van de verworven kennis en competenties.
Koude praktijkopleiding:
Praktische oefeningen zonder gebruik van echt vuur.
Warme praktijkopleiding:
Praktische oefeningen met gebruik van echt vuur.
Opleiding via e-learning:
Opleiding die gevolgd kan worden via geïnformatiseerde systemen of internet en
die pedagogisch omkaderd wordt door een opleidingscentrum.
Basisopleiding:
Opleiding verbonden aan de hiërarchische loopbaan ofwel om de loopbaan te starten, ofwel om naar een hogere graad over te gaan.

Gespecialiseerde opleiding:
Opleiding voor het verwerven van kennis en competenties, nodig voor het uitoefenen van een gespecialiseerde functie.
Voortgezette opleiding
Opleiding voor het aanvullen, behouden of verbeteren van reeds verworven competenties, overeenkomstig de catalogus voortgezette opleiding goedgekeurd door de minister

De opdrachten en verplichtingen van
het opleidingscentrum
zijn hoofdzakelijk de volgende:

het mede organiseren van de selectie van de leden van de hulpverleningszones met het oog op het afleveren van het federaal geschiktheidsattest en van de bevorderingsproeven;

het organiseren van de opleidingen tot het behalen van brevetten, getuigschriften en attesten;

het organiseren van de voortgezette opleiding en de gespecialiseerde opleidingen;

.......

Soorten opleidingen
Brevet
BO1
BO2
MO1
MO2
OFF1
OFF2
OFF3
Een brevet wordt uitgereikt aan
de operationele leden van
de openbare hulpdiensten die
een basisopleiding volgden
en slaagden voor de examens van alle modules
Het slagen voor een module geeft aanleiding tot de uitreiking van een modulecertificaat.
Elke modulecertificaat heeft een geldigheidsduur van

10 jaar.
Getuigschrift
Brandweerduiker
Gaspakdrager
Ambulancier
Een getuigschrift wordt uitgereikt
aan de operationele leden van
de openbare hulpdiensten
die een gespecialiseerde
opleiding volgden en die slaagden
voor alle examens.
Attest
Asbest
S.A.H.
BIOW
T.H.V. scenario
C.F.B.T.
Een attest wordt uitgereikt aan de operationele leden van de openbare
hulpdiensten die een
voortgezette opleiding
volgden en die slaagden in de evaluatie
BREVET
GRAAD
EERDER
BEHAALD BREVET
BO1
BO1
BO1
stagiair
brandweerman
BO1
BO2
BO1

brandweerman
BO1
houder van
brevet B01
of
BO1
houder van
brevet
brandweerman
+
geslaagd in delta
opleiding
BREVET
GRAAD
EERDER
BEHAALD BREVET
BO1
MO1
BO1
brandweerman
korporaal
BO2
Het brevet van korporaal
wordt gelijkgesteld
met BO2
* M.O. 22/02/2016
BO1
MO2
BO1

korporaal
sergeant
BO1
houder van
brevet M01
of
BO1
houder van
brevet
sergeant
+
geslaagd in delta
opleiding
gelijkstelling bestaande
attest opleiding
BREVET
GRAAD
EERDER
BEHAALD BREVET
BO1
OFF1
BO1
sergeant
adjudant

OFF2


adjudant
luitenant
houder van
brevet OFF 1
en
houder van diploma
niveau A


houder van
brevet MO2
of
Via aanwerving,
de stagedoende kapiteins

De inhoud van de opleiding en de proef alsmede het aantal uren van de te volgen cursussen wordt in een later stadium bepaald door de minister.
Sociale promotie
BREVET
GRAAD
EERDER
BEHAALD BREVET
OFF3


minstens
luitenant
en
houder van diploma
niveau A


houder van
brevet OFF 2
opleiding
sociale promotie


of
De inhoud van de opleiding en de proef alsmede het aantal uren van de te volgen cursussen wordt in een later stadium bepaald door de minister.
Sociale promotie

De aanwervingsstage eindigt één jaar na het behalen van het brevet;
de totale stageperiode kan niet langer zijn dan drie jaar voor de beroepsstagiair en vijf jaar voor de vrijwillige stagiair beginnend vanaf de dag van de indiensttreding.;
De stagebegeleider houdt door middel van een logboek bij welke opleidingen de stagiair volgt, en treedt op als referentiepersoon met ervaring. Hij waakt erover dat de stagiair
enkel aan de operaties deelneemt in de mate dat zijn theoretische en praktische vorming, dat toelaat.
vrijwilligers
Of
Of
Of
beroeps
vrijwilligers
Of
beroeps
Of
Bij de keuze van
PREV 2
dient het lid
titularis
te zijn van het getuigschrift
PREV 1
voor de aanvang van de cursus PREV 2

Bij een keuze voor
FOROP 2
dient het lid
titularis
te zijn van het getuigschrift
FOROP 1
en
het modulcertificaat
EVAL
En
En
GETUIGSCHRIFT
GRAAD
EERDER
BEHAALD
GETUIGSCHRIFT
BO1
PREV 1
BO1
PREV 2
BO1

Vanaf brandweerman
of OFF 2 via aanwerving
BO1
PREV 1
PREV 3
PREV 2
GETUIGSCHRIFT
GRAAD
EERDER
BEHAALD
GETUIGSCHRIFT
BO1
FOROP 1
BO1
FOROP 2
BO1

Vanaf brandweerman

BO1
FOROP 1

Het
brevet van technicus brandvoorkoming
wordt gelijkgesteld met de getuigschriften
PREV-1, PREV-2 en PREV-3.

Het
brevet crisissituatiebeheer
wordt gelijkgesteld met de modulecertificaten van de modules
CRI-1, CRI-2 en CRI-3

Worden gelijkgesteld met het
brevet van crisissituatiebeheer
, op
voorwaarde
dat de houder ervan de
graad van officier
draagt
en
tevens houder is van het
brevet van technicus brandvoorkoming
:Het
modulecertificaat
van de
module brandvoorkoming
van het
brevet van sergeant

en
het
attest brandpreventieadviseur
worden gelijkgesteld met het getuigschrift PREV-1.

1° het certificaat « Rampengeneeskunde en Rampenmanagement », gegeven door de Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven);
2° het certificaat « Rampenmanagement », gegeven door de Universiteit Antwerpen (UA).


Het
modulecertificaat
van de module instructeur van het brevet van sergeant voor de stagedoende onderluitenants en het modulecertificaat van de module instructeur van het brevet van officier worden gelijkgesteld met zowel getuigschriften FOROP-1 als FOROP-2.
Worden gelijkgesteld met de brevetten van brandweerman, korporaal, sergeant en adjudant :
1°het brevet van onderofficier uitgereikt door de erkende opleidingscentra voor de brandweerdiensten of de provinciale federaties van de openbare brandweerdiensten;
2° het getuigschrift van kandidaat-onderofficier uitgereikt door de bevoegde overheid, op basis van een beslissing genomen vóór 31 december 1993.

Worden gelijkgesteld met het brevet van OFF1 :
1° het brevet A uitgereikt door de Staat;
2° het brevet B uitgereikt door de Staat;
3° het brevet C uitgereikt door de Staat;
4° het brevet van kandidaat-beroepsofficier;
5° het brevet van onderluitenant;
6° het brevet van officier.
FOROP 1
FOROP 2
PREV 1
PREV 2


Brevet-, getuigschrift- en attestopleidingen worden gedoceerd door instructeurs in het bezit van het
getuigschrift
FOROP-1 of FOROP-2 (M.B.)
Instructeurs
Bevorderingen
Wijzigingen van het koninklijk besluit van 19 april 2014
Geen
graadanciënniteit
meer
Graadvoorwaarde
Brevetvoorwaarde
Bevorderingsproef
bevorderingsgraad

korporaal
sergeant
adjudant
luitenant
kapitein
majoor
kolonel

Kandidaten

brandweerman
brandweerman of korporaal
sergeant
sergeant of adjudant
luitenant
luitenant of kapitein
kapitein of majoor

bevorderingsgraad

korporaal
sergeant
adjudant
luitenant
kapitein
majoor
kolonel

brevet

BO2
MO1
MO2
OFF1
OFF 2
OFF 3
Dient de minister te bepalen

GELIJKSTELLING

Het brevet van
korporaal
met het brevet
BO2.
Het brevet van
sergeant
met het brevet
MO1.
Het brevet van
adjudant
met het brevet
MO2.
Het brevet van
officier
met het brevet
OFF1.
Het brevet van
officier
,
technicus brandvoorkoming en crisissituatiebeheer
met het brevet
OFF2
.
Het brevet van
dienstchef
met het brevet
OFF3.
Georganiseerd door een opleidingscentrum

De Minister bepaalt de inhoud en de modaliteiten van
deze bevorderingsproeven.

De Minister kan de inhoud en de modaliteiten van
deze bevorderingsproeven bepalen.professionalisering in de graad van
sergeant, adjudant of luitenant beschikken over
het modulecertificaat "Competentiemanagement en evaluatie"
en de getuigschriften PREV-1 en FOROP-1;

professionalisering in de graad van kapitein, majoor of kolonel, beschikken over
het modulecertificaat "Competentiemanagement en evaluatie"
en de getuigschriften PREV-1, PREV- 2,
FOROP-1 en FOROP-2.
Opleiding
Wijzigingen van het koninklijk besluit van 19 april 2014
Voortgezette opleiding*
groeiproces naar 24 uur in 2019
Permanente opleiding
Het personeelslid volgt jaarlijks minimaal 24 uur permanente opleiding.
De organisatie en het aantal uren van deze opleiding worden bepaald door de zoneraad onafhankelijk van het aantal uren voortgezette opleiding.
De permanente opleiding wordt georganiseerd in functie van de personeelsbezetting, de spreiding van de middelen en het resultaat van de zonale risicoanalyse.


* M.O. 22/02/2016
Het vrijwillig personeelslid komt in aanmerking voor professionalisering in dezelfde graad wanneer het aan de volgende voorwaarden voldoet:

1° benoemd zijn als vrijwillig personeelslid en niet geschorst zijn bij wijze van tuchtmaatregel;
2° voldoen aan de voorwaarden vermeld in de functiebeschrijving;
3° beschikken over een graadanciënniteit van twee jaar;
4° beschikken over een vermelding « voldoende » bij zijn laatste evaluatie.
Wijziging art. 92 van K.B. 19 april 2014
nieuwe opleiding
modules uit MO1
De opleidingen tot het behalen van het getuigschrift FOROP-1 en FOROP-2 worden gedoceerd door instructeurs die beschikken over een diploma in de pedagogie, of bij ontstentenis een lid van de openbare hulpdienst met een pedagogisch diploma of met het getuigschrift FOROP-2, onder het toezicht van de pedagogische cel van het opleidingscentrum
De zonecommandant kan voor de instructeur die opleiding geeft in het kader van voortgezette opleiding maximaal 12 uur gelijkstellen met voortgezette opleiding op voorwaarde dat de instructeur opleiding geeft in opdracht van een opleidingscentrum.

Catalogus Voortgezette opleiding*

brevetopleidingen ( en dus ook alle modules = modulecertificaat)
getuigschriftopleidingen
attestopleidingen ( dynamisch geheel)
andere opleidingen, congressen,....


Het brevet van
brandweerman
met het brevet van
BO1
.
Het brevet van
korporaal
met het brevet
BO2.
Het brevet van
sergeant
met het brevet
MO1.
Het brevet van
adjudant
met het brevet
MO2.
Het brevet van
officier
met het brevet
OFF1.
Het brevet van
officier
in combinatie met het brevet van
technicus brandvoorkoming
of de getuigschriften PREV-1, PREV-2 en PREV-3 en het
brevet

crisissituatiebeheer
of de modulecertificaten CRI-1 en CRI-2 wordt gelijkgesteld met het brevet
OFF2.

Het brevet van
dienstchef
wordt gelijkgesteld met het brevet
OFF3.
= catalogus voortgezette opleiding en wordt georganiseerd door een opleidingscentrum voor de civiele veiligheid. Deze uren kunnen, in de mate van het mogelijke, gegeven worden in de zone.
Er is een vrijstelling gedurende 5 jaar voor instructeurs die niet beschikken over
FOROP-1 of FOROP-2
2015 en 2016 samen: 6 uur
2017: 12 uur
2018: 18 uur
2019: 24 uur
KB Opleiding

18 november 2015
Gelijkstelling


Permanente opleiding
Opleiding georganiseerd door de zonecommandant of zijn afgevaardigde, overeenkomstig de oefensystematiek goedgekeurd door de minister
Redding op hoogte/diepte
Chauffeur,....
PREV 3
Vuurhal
Een examen kan bestaan uit een schriftelijke, mondelinge en/of praktische proef.
kan ook bestaan uit een permanente evaluatie tijdens de looptijd van de opleiding
wanneer er geen schriftelijke proef is, motiveert een evaluatieformulier de toegekende ptn.
Algemeen:
Het brevet, het getuigschrift of het attest wordt uitgereikt aan de kandidaat die voor elke module van de opleiding minstens 50 % behaalt.
Niemand mag zich meer dan twee keer inschrijven voor dezelfde module, behalve in geval van overmacht, beoordeeld door de directeur van het opleidingcentrum.
Niemand mag meer dan vier keer deelnemen aan een examen betreffende dezelfde module van een brevet of een getuigschrift
Men kan ervoor kiezen om het theoretisch gedeelte van een module niet bij te wonen en deelt dit schriftelijk mee op datum van inschrijving.
Art. 36. De leerling die niet aanwezig is bij een theoretische cursus van een module ,
dient geslaagd

te zijn voor het examen betreffende deze theoretische cursus

teneinde toegang te verkrijgen tot de praktische cursussen van dezelfde module.
Maximaal 2 deelnames
aan het examen
en

te behalen binnen een
termijn van één jaar van
begin aanwervingsstage
KB Opleiding

18 november 2015
Ontwerp M.O. "permanente opleiding"
Full transcript