Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Právo medzinárodného obchodu - pojem, predmet, systematika,

No description
by

Michaela Schonova

on 18 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Právo medzinárodného obchodu - pojem, predmet, systematika,

Právo medzinárodného obchodu - pojem, predmet, systematika, pramene, subjekty
Unifikácia a harmonizácia medzinárodného práva obchodného
-
cielľ - vytvoritť jednotnú úpravu vecných, kolíznych a procesných noriem

- prvá mnohostranná inštitúcia -Haagska konferencia pre medzinárodné právo súkromné
- po nej - UNIDROIT (Rím, 1926)
- UNCITRAL (1966) - Komisia OSN pre medzinárodné právo obchodnéMedzinárodné ekonomické vztahy
realizované v rámci troch úrovní

i) Vzťtahy medzi štátmi a medzinárodnými organizáciami a vzťtahy medzi medzinárodnými organizáciami navzájom

ii) Vzťtahy medzi štátom a subjektami realizujúcimi zahraniččcnoekonomickú cčinnosťt na jeho území,

iii) Vzťtahy medzi obchodníkmi z rôznych štátov (ako subjekty súkromného práva).

Predmet medzinárodného obchodného práva
- obchodnoprávne vzťtahy s cudzím, medzinárodným prvkom

- cudzí, medzinárodný prvok - štyry formy:
- Subjekt právneho pomeru
- Predmet sa nachádza v cudzine
- Právne skutocčnosti
- Právny vzťtah


Právo medzinárodného obchodu
- súbor právnych noriem upravujúcich obchodnoprávne vzťtahy s cudzím, medzinárodným prvkom

- dve právne disciplíny:
- Medzinárodné právo verejné (riadiace vzťtahy medzi štátmi a medzinárodnými organizáciami)
- Medzinárodné právo súkromné

Pramene medzinárodného práva obchodného
-
Medzinárodné zmluvy,
- Normy európskeho práva,
- Vnútroštátne predpisy,
- Ostatné pramene.

Subjekty medzinárodných obchodných vztahov
- štát,
- fyzické
- právnické osoby,
- medzinárodné organizácie
Full transcript