Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prawa człowieka i quiz :)

No description
by

Kamilo Gniazdek

on 14 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prawa człowieka i quiz :)

Prawa Człowieka
Historia praw człowieka
Powszechna deklaracja praw człowieka
Prawa człowieka - dokumenty
4 listopada 1950 -
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
- zawierała rozbududowany system kontroli przestrzegania praw.

Pakty praw człowieka
- wiążące dla sygnatariuszy o charakterze umów międzynarodowych:

-
Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych
- 3 stycznia 1976

-Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych
- 2 marca 1976

Czym są prawa człowieka ?
Są to uprawnienia przysługujące każdej osobie od urodzenia do śmierci.

Z racji ich posiadania każdy człowiek może domagać się określonych działań ze strony państwa.

To podstawowe normy przysługujące każdemu z nas, wynikające z samego faktu bycia człowiekiem.

Są niepodzielne i powszechne dla wszystkich ludzi.
To fundament demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, wolności, sprawiedliwości oraz pokoju.


Prawa przysługujące wszystkim ludziom tworzone były już w starożytności, można je znaleźć w filozofii greckiej, jak i w prawie greckim.
Występują także w wielu księgach religijnych.

W średniowiecznej Polsce istniały przywileje, które przysługiwały jedynie określonym klasom społecznym - szlachcie i duchowieństwu.

Pierwsza całościowa koncepcja praw człowieka powstała w XVIII w. w czasach oświecenia, upowszechniło się wtedy przekonanie, że każdej jednostce przysługują określone prawa.
Została uchwalona 10 grudnia 1948 r. przez zgromadzenie ogólne ONZ. Był to pierwszy ogólnoświatowy dokument zawierający katalog praw przysługujących każdemu człowiekowi.


Inspiracją były zbrodnie II Wojny Światowej i dążenie, aby podobne pogwałcenia praw człowieka nigdy się nie powtórzyły.

Deklaracja ta nie miała charakteru wiążącego dla państw, które je podpisały, na podstawie jej zapisów nie można było egzekwować określonego działania, jednak zapoczątkowała proces budowy międzynarodowego systemu ochrony praw wszystkich ludzi i była uwzględniana w konstytucjach poszczególnych krajów.
Charakter praw człowieka
Przyrodzone.
Niezbywalne.
Powszechne.
Nie można z nich zrezygnować (choć można ich nie
wychorzystywać).
Nie mogą zostać odebrane czy ograniczone ani przez
państwo, ani przez innych ludzi.
Wynikają z faktu bycia istotą ludzką. Istnieją niezależnie od woli władz i przepisów prawa.
Przysługują wszystkim ludziom, niezależnie od państwa, na terenie którego dana osoba sie znajduje
Trzecia generacja (solidarnościowa):
Druga generacja (społeczna):
Prawa osobiste:
- prawo do życia,
-prawo do wolności i bezpieczeństwa,
- wolność od tortur,
-równość wobec prawa.

Prawa obywatelskie i polityczne:
-prawo do obywatelstwa,
-prawo do udziału w życiu publicznym,
- prawo skargi na organy państwowe.
Kategorie praw człowieka (generacje)
Pierwsza generacja (wolnościowe):
Prawa ekonomiczne:
-prawo do pracy,
-prawo do nauki.

Prawa Socjalne:
-prawo do ochrony zdrowia,
-prawo do wypoczynku.

Prawa kulturalne:
-wolność twórczości artystycznej,
- prawo do korzystania z dóbr kultury krajowej i światowej.
Prawa solidarnościowe:
-prawo do rozwoju,
-prawo do pokoju,
- prawo do demokracji.
Prawa człowieka - instytucje
Europejski Trybunał Praw Człowieka
- europejski organ sądownictwa międzynarodowego powołany w 1959 roku. Orzeka w sprawach praw człowieka zapisanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, dołączone do niej protokoły określają jego kompetencje i sposób funkcjonowania.

Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych
- doprowadził
do powołania
Komitetu Praw Człowieka
- składa się z 18 członków, są to obywatele państw będących stronami paktu, nadzorują przestrzegania przyjątych tam założeń.

Komitet Praw Ekonomicznych, Socjalnych, Kulturalnych
- powstał w 1985 roku, członkowie jego zbierają się w Genewie. Ich praca polega na przyjmowaniu i rozpatrywaniu sprawozdań sygnatariuszy.Konwencja praw dziecka
Została przyjęta przez ONZ 20 listopada 1989 roku. Uchwalono ją z polskiej inicjatywy. Do tej pory ratyfikowały ją 193 państwa.

Uważa się ją z światową konstytucje praw dziecka. W dokumencie znajdują się uniwersalne normy prawne chroniące dzieci przed wyzyskiem, złym traktwaniem i zaniedbywaniem oraz gwarancja ochrony podstawowych praw człowieka. Składa się z preambuły i 54 artykułów.Quiz
Prawa człowieka są to uprawnienia przysługujące ....... ?


Dziękuje za Uwagę :D
Prawa człowieka są to uprawnienia przysługujące
każdej osobie od urodzenie do śmierci.
Pierwszym powojennym dokumentem o ochronie praw człowieka uchwalonym 10 grudnia 1948 roku była ............... ?

Pierwszym powojennym dokumentem o ochronie praw człowieka uchwalonym 10 grudnia 1948 roku była
Powszechna deklaracja praw człowieka.


Do praw pierwszej generacji zaliczamy .......... ?

Do praw pierwszej generacji zaliczamy :
-prawo do życia,
-wolność od tortur,
-równość wobec prawa,
-wolność myśli, słowa, wyznania.

Konwecja praw dzecka chroni najmłodszych przed ........?
Konwecja praw dzecka chroni najmłodszych przed
wyzyskiem, złym traktowaniem, zaniedbywaniem, gwarantuję ochronę podstawowych praw człowieka.
A teraz Quiz dla pani albo pytania na kartówkę dla jakiejś klasy :)
Film z profilu Youtube Amnesty International
1A LO Kamil Gniazdek Nr 7
Full transcript