Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

4SA101_Databáze_Netiketa

No description
by

Alexander Galba

on 5 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 4SA101_Databáze_Netiketa

4SA101 Databáze
Data
uchovat, archivovat
aktualizovat, použít
vizualizovat, interpretovat

Elektronický svět - rozdíl ve fyzické formě uložení
informace - pro člověka nečitelné
Data a operace
vkládání (INSERT)
čtení (READ)
modifikace (UPDATE)
výběr (SELECT)

Důraz na rychlost
Data a způsoby ukládání dat
hromada (HEAP) -
vkládání a čtení rychlé
výběr a update pomalé
databáze (DATABASE)
vkládání a čtení rychlé
výběr a update rychlé
nutnost aditivních informací (metadat)
Hierarchické - IMS IBM
Síťové - IDMS
Relační - Oracle
Databázové systémy

Databázový systém lze definovat jako organizovaný soubor dat a nástrojů pro práci s daty uloženými na paměťovém médiu

Primární data – vlastní data, která se uchovávají
Metadata – data, která napomáhají práci s primárními daty. Jsou rozdělena podle účelu, jako například definice vztahů mezi primárními daty, definice zabezpečení (přístupových práv) primárních dat, data související s procesem zálohování a zotavení se z chyb, data napomáhající k urychlení práce (např. vyhledávání) s primárními daty a další
Systém řízení báze dat - soubor nástrojů pro správu dat a metadat.
Databázové systémy
počátkem 50-tych let 20. století
současnost - relační DS
jazyk pro práci s daty v DS - SQL
Microsoft SQL, MySQL, SQL Lite

Databázová aplikace -je komplexní aplikace, obsahující návrh datových struktur, relací, přístupových práv a dalších komponent pro uchovávání a správu dat. Pojmem databáze označujeme databázovou aplikaci včetně dat
SQL jazyk - příklad

SELECT * FROM evidence studentů a zkoušek WHERE předmět = ´Základy informatiky´ ORDER BY příjmení ASCENDING

SELECT seznam studentů.jméno, seznam studentů.příjmení, seznam předmětů.název, seznam zkoušek.známka FROM seznam zkoušek
INNER JOIN seznam studentů ON seznam zkoušek.ID_studenta=seznam studentů.ID_studenta
INNER JOIN seznam předmětů ON seznam zkoušek. ID_předmětu=seznam předmětů.ID předmětu
Netiketa

Z anglických slov net - síť a etiquette - pravidla společenského chování vzniklo spojení netiquette (česky netiketa)

První obecně známý dokument popisujícím zásady chování v prostředí informačních technologií vznikl v roce 1995 v USA

Netiketa
Dnes můžeme prostřednictvím internetu sdílet čas s ostatními lidmi na zemi. To vše přináší i nové aspekty těchto aktivit, jako odosobnění komunikace a určitý stupeň anonymity. Tím vzniká prostor pro různé činnosti, které mohou znepříjemnit anebo poškodit ostatní uživatele. Kromě záměru mohou být i nevědomé, způsobené nedostatečnou způsobilostí uživatelů. Z tohoto důvodu vznikla potřeba vytvořit soubor pravidel chování uživatelů počítačových technologií.

Netiketa - základní motto

Co je neslušné, nevhodné a nezákonné v obvyklém životě, je neslušné, nevhodné a nezákonné i v prostředí informačních technologií a internetu

Respektujte soukromí jiných. Pokud se k vám omylem dostaly informace, které vám nepatří, smažte je a pokud je to možné, taktně upozorněte odesílatele na chybu.
Respektujte kulturní, náboženské a společenské zvyklosti ostatních uživatelů.
Chovejte se ohleduplně tak, abyste neomezovali a nepoškozovali ostatní uživatele.
Nevyužívejte informační technologie ke krádežím a svým chováním nevytvářejte prostor pro nezákonné aktivity.
Nevyužívejte informační technologie k šíření poplašných správ, falešných údajů a svědectví, nevyžádaných sdělení a reklamy.
Nevyužívejte cizích zdrojů, obsahu anebo software bez autorizace anebo bez zaplacení.
Nepřisvojujte si duševní bohatství jiných a neporušujte autorská práva.
Nevyužívejte svou moc a vědomosti na úkor ostatních uživatelů.

Netiketa v el. poště

Vhodná lhůta pro odpověď na email je 48 hodin, pokud z nějakého důvodu neodpovíte do této lhůty, omluvte se. Pokud víte předem, že vaše odpověď bude trvat déle, potvrďte příjem zprávy a krátkým sdělením informujte o přibližném termínu odpovědi.
Text v těle emailu by měl být krátký, výstižný a srozumitelný. Měl by se týkat pouze jednoho tématu. Pokud vaše odpověď vyžaduje více než 20 řádků, zvolte možnost připojení přílohy s textem.
Políčko "Předmět" (angl. Subject) by mělo obsahovat krátkou definici obsahu. Zasílat emaily bez předmětu je nevhodné.
Při psaní emailu nezapomeňte na všechny náležitosti, jako je oslovení na začátku a uvedení svého jména na konci. Pokud se jedná o formální dopis, dbejte na správné oslovení (funkce a tituly) a na konci uveďte kromě jména a příjmení i další související informace, jako je například vaše pracovní pozice, telefon, odkaz na webové stránky a podobně.
Při psaní dbejte na gramatickou správnost, nepoužívejte verzálky, které působí agresivně, v grafické úpravě textu buďte střídmí, zvažte použití emotikonů , přečtěte si text aspoň jednou po dopsání.

Kybernetická kriminalita (cybercrime)

- Kybernetické pronásledování (cyberstalking).
- Kybernetický podvod (cyberfraud).
- Praní špinavých peněz (cyberlaudering).
- Kybernetická krádež (cybertheft).
- Kybernetická pornografie (cyberporn).
- Kybernetický vandalismus (cybervandalism).
- Kybernetická pomluva (cyberslandering).
- Kybernerický terorismus (cyberterrorism).
- Hacking a softwarové pirátství aj.

Zákony v ČR týkající se informatiky

− 121/2000 Sb. ‐ Autorský zákon 
− 106/1999 Sb. ‐ O svobodném přístupu k informacím 
− 257/2001 Sb. ‐ Knihovní zákon 
− 101/2000 Sb. ‐ O ochraně osobních údajů  


Osobnostní práva autora 
k jeho dílu zahrnují zejména právo rozhodovat o metodách zveřejnění svého díla a také o uvádění svého autorství:
- Autor má právo na nedotknutelnost svého díla.  
- Rozhoduje také o změnách obsahu a jiných zásazích.  
- chto práv se autor nemůže vzdát. Jsou nepřevoditelná a zanikají smrtí autora. 

Práce s informacemi:

- Majetková práva  stanovují  právo autora a  oprávněných  osob  pro  užití  díla.  
- Poskytnutím  oprávnění  pro  užití  díla  jinou  osobou  právo  autorovi  nezaniká. 

Právem dílo užít se myslí zejména právo na: 
− rozmnožování díla 
− rozšiřování 
− pronájem  
− půjčování 
− vystavování 
101/2000 Sb.  o  ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Co je považováno za osobní údaj? 

− příjmení, jméno 
− tituly před jménem, tituly za jménem 
− rodné číslo 
− pohlaví 
− státní občanství  
− číslo občanského průkazu 
− místo narození 
− rodinný stav 
− údaj, zda osoba má trvalý pobyt v ČR 
− trvalá adresa 
− údaj o změněné pracovní neschopnosti
 
Každý,  kdo  požaduje  vaše  osobní  údaje,  musí  mít  k  jejich  využití  váš  souhlas nebo ho ke shromažďování osobních údajů musí opravňovat zákon.
 

Etická pravidla v prostředí Internetu

Do informačního sektoru patří především: 
− informatika 
− počítačový průmysl 
− knihovnictví 
− archivnictví 
− žurnalistika 
− publikační činnost 
Etika tvůrce informací

- šířit pouze pravdivé, nezkreslené a ověřené informace
- sdělovat pouze informace, které jsou ku prospěchu společnosti 
- nešířit lži, polopravdy nebo dvojsmyslné informace 
- nešířit informace, které podněcují nenávist mezi lidmi 
- správně citovat použité zdroje 
- nepublikovat stejný obsah vícenásobně 
- nepsat proti svému morálnímu přesvědčení
Etika zprostředkovatele informací

- respektovat práva autorů 
- zajistit stejný přístup všem 
- informace utajovat pouze v případě, že by mohly být zneužity 
- nezkreslovat záměrně výběr informací, který by mohl vést 
k deformovanému vnímání skutečnosti 
- neuplatňovat vlastní morální zásady 
- poskytovat správné informace a poskytovat je včas 
Etika uživatele informací

- právo na svobodný výběr informace 
- získané informace využívat pro vlastní rozvoj i pro pomoc ostatním 
- právo na zachování důvěrnosti informačního požadavku 
- právo uživatele být informován 
Desatero počítačové etiky  ( Patrick  Sullivan  z  institutu  pro  počítačovou  etiku ve Washingtonu )
1. Nepoužiješ počítače ke škodě jiného.  
2. Nebudeš ničivě zasahovat do práce druhých lidí.  
3. Nebudeš slídit v souborech jiných lidí.  
4. Nepoužiješ počítače ke krádeži.  
5. Nepoužiješ počítače pro křivé svědectví.  
6. Nepoužiješ nebo nepořídíš kopii softwaru, který jsi nezaplatil(a).  
7. Nepoužiješ neoprávněně počítačového zdroje jiných lidí.  
8. Nepřivlastníš si intelektuální dílo jiného.  
9. Budeš přemýšlet o společenských následcích programu, který jsi 
stvořil(a).  
10. Budeš používat počítače ohleduplně a s úctou.  
- Kodex ACM 
- Kodex ALA 
- Novinářský kodex 
- Etický kodex tlumočníka a překladatele 
- Mezinárodní etický kodex pro pracovníky sdělovacích prostředků 
- Kodex UNESCO pro psaní vědeckých publikací  
Kodexy
Zákony, morálka a etika v digitálním světě
Funkcionalita DS
pohledy (views ) - "nové tabulky"
sestavy (reports) - nástroje pro tvorbu výstupů
spouštěče (trigger) - příkazy provedené u nějaké události
události (events) - sledování událostí a schopnost spustit kód
formuláře (forms) - uživatelské vstupy
procedura a funkce (procedure and function) - spustitelné programy
Full transcript