Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, хурц хордлогын шалтгаан түүнийг бууруулах арга хэмжээ

No description
by

batjargal oyunbat

on 18 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, хурц хордлогын шалтгаан түүнийг бууруулах арга хэмжээ

Аюулгүй ажиллах арга барилд хангалтгүй сургасан буюу сургалт явуулаагүй
ХАБ,ЭА–н сургалтын материал, заавар байхгүй,
Үйлдвэрлэлийн болон ажлын байр ХАА,ЭА–н шаардлагад нийцээгүй
Үйлдвэрлэлийн технологи, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын болон аюулгүй ажиллагааны дүрэм зөрчсөн
Тоног төхөөрөмжийн төлөвлөгөөт урьдчилан сэргийлэх засварыг ажлын хугацаанд нь хийгээгүй
Машин, механизм, багаж, тоног төхөөрөмжийг зориулалтын дагуу хэрэглээгүй
Ажилд тавих хяналтыг сулруулсан
Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл хэрэглүүлээгүй буюу огт байхгүй В. Ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шалтгаан:
Ажлын бүсийн агаар дахь хортой бодисын
Ялгарал их
Хангалтгүй тохироогүй гэрэлтүүлэгтэй
Шуугиан, доргионы түвшин ихэссэн
Цаг уурын тохиромжгүй нөхцөл,
зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрсэн,
Янз бүрийн туяа цацраг
Хувийн ариун цэврийн зөрчил
Г. Сэтгэл зүй физиологийн шалтгаан:

Биеийн хүчний болон мэдрэл сэтгэхүйн хэт ачаалалд орсноос, хүнд ажлын улмаас, хөдөлмөрийн нэгэн хэвийн байдал, сэтгэл хөдлөл, сонсох харах, мэдрэхүйн эрхтний хэт ачаалалын улмаас өвчлөх
буруу үйлдэл хийж алдаа гаргаснаас осолд орох
Үйлдвэрлэлийн осол: ажилтан ажил олгогчоос өгсөн үүргээ биелүүлэх явцад үйлдвэрлэлийн болон түүнтэй адилтгах аюултай хүчин зүйлийн нөлөөнд өртөж эрүүл мэндээр хохирох, амь насаа алдах

Ажилтай холбогдсон осол: ажил олгогчоос өгсөн үүрэг даалгавартай шууд холбогдолгүй боловч тухайн ажилтны ажил хөдөлмөртэй ямар нэгэн байдлаар холбогдож гардаг

Ахуйн осол: ахуйн болон бусад нөхцөлд гарсан осол
Үйлдвэрлэлийн осолд тооцохгүй нөхцөлүүд

а. Ажил олгогчийн шийдвэргүйгээр үндсэн
Үүрэгт ажлаасаа өөр ажил гүйцэтгэж байгаад осолдох
б. Согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис
хэрэглэснээс осолдох
в. Ажлын байраа орхиж явсан, аюулгүй
ажиллагааны зааварчлага авсан боловч хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны горимыг ноцтой зөрчсөнөөс осолдох
г. Гэмт хэрэг үйлдэх үедээ өөрийн биед гэмтэл
учруулах
Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан
өвчин, хурц хордлогын шалтгаан түүнийг
бууруулах арга хэмжээ Үйлдвэрлэлийн,байгалийн болон бусад ямар нэгэн аюултай хүчин зүйлийн нөлөөнд өртөж гэмтэх эрүүл мэндээр хохирохыг осол гэнэ А. Зохион байгуулалтын шалтгаан:
Б.Техникийн шалтгаан
Үйлдвэрлэлийн технологийн болон тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн хийцийн дутагдалтай байдал,
Хүнд ажлын механикжуулалт муу
урьдчилан сэргийлэх байгууламж, хориг түгжээ, хаалт, хамгаалалт, дохиоллын хэрэгслийн боловсронгуй биш байдал
Тоног төхөөрөмж нь бат бөх материалын эвдрэл, хамгаалах хэрэгслийн дутагдалтай, боловсронгуй биш байдал
Ашиглаж боловсруулж байгаа бодис, хэрэгсэл, материалын урьд мэдэгдээгүй аюултай шинжтэй

Осол: хөнгөн, хүнд, амь үрэгдүүлсэн осол гэж ялгагдана.
Үйлдвэрлэлийн нэг аюултай хүчин зүйлд хоёр, түүнээс дээш хүн өртсөн байвал бүлэг осол гэнэ
Ослыг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын баталсан журмын дагуу эмнэлгийн байгууллага тогтооно. /ОМ бичнэ/ Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин: хөдөлмөрлөх явцад үйлдвэрлэлийн хортой хүчин зүйлийн нөлөөллөөс шалтгаалан ажилтны бие махбодид үүссэн өвчин

Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тухайн хэлбэр нь хордлого

Хордлого гэж химийн хорт, цацраг болон биологийн идэвхт бодис зэрэг гадны биет хүний бие махбодид янз бүрийн замаар нэвтрэн орж сөрөг нөлөө үзүүлэх, өвчлүүлэх

Хордлого нь: Хурц
Архаг Осол гарах үндсэн шалтгаан

Техник, тоног төхөөрөмж /техник, тоног төхөөрөмжийн хийцийн алдаа, буруу зохион бүтээснээс гардаг алдаа,мэдлэг мэргэжил дутах/
Орчин /ажлын байран дахь эмх замбараагүй байдал,чимээ шуугиан,халуун хүйтэн байдал,
агааржуулалт,гэрэлтүүлэг/
Хүн /ажлын туршлага, ажлын гүйцэтгэх арга барил, тухайн ажилтны насны байдал/
Үйлдвэрлэлийн осолд дүн,
шинжилгээ хийх аргууд

1.Статистик арга тодорхой хугацаанд үйлдвэрлэлд
гарсан ослын актыг нэгтгэж тоон судалгааг
хийнэ.
2.Бүлэглэх арга: Үйлдвэрлэлийн ослын тодорхой
нэг чиглэлүүдээр бүлэглэж судлах /цахилгааны,
механикийн/
3.Топографийн арга: Үйлдвэрлэлд гарч байгаа
ослыг тусгай таних тэмдгээр тэмдэглэж
үйлдвэрлэлийн нутаг дэвсгэрт байрлуулж үзэх
арга
4.Эдийн засгийн арга: Ослын улмаас учирч байгаа хохирлын тооцно. Хөдөлмөрийн чадвараа алдсанд төлөх мөнгө, шимтгэл, хохирол, уг ослыг гаргахад зарцуулсан арга хэмжээний зардал
5.Системийн анализ: Үйлдвэрлэлийн процесс, хөдөлмөрийн багаж хэрэгсэл, хүн гэдэг системийг иж бүрнээр шинжлэх ухааны талаас судлах ҮО, МШӨ осол өвчлөлийг гаргуулахгүй
байх,бууруулах арга

1.Эрсдлийн менежмент хийх
2.Хөдөлмөрийн нөхцөлийг хэвийн байлгах
3.Аюулгүй ажиллагааны зааварчлага өгөх
4.Хамгаалах хэрэгсэл ажлын хувцасаар бүрэн хангах
5.Аюулгүй ажиллагааны таних тэмдэг, санамжаар бүрэн хангах АНХААРАЛ ТАВЬСАН ТА БҮХЭНД
БАЯРЛАЛАА
Full transcript