Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tema 3. El sector secundari

No description
by

sergi garcia

on 3 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tema 3. El sector secundari

3. LA INDÚSTRIA

3.1 QUÈ ÉS LA INDÚSTRIA?

- És el conjunt d’activitats que transformen els recursos naturals (matèries primeres)
en un producte gràcies a la maquinària.

- Aquest procés industrial es produeix a les fàbriques.

3.2 ELS TIPUS D’INDÚSTRIA


a) indústria de base

- transforma la
matèria primera en un producte semielaborat
destinat a altres indústries

- exemples com la
metal·lúrgia
(transforma minerals en metalls), la
siderúrgia
(transforma l’hematites en ferro)
o la
química
(un exemple és la transformació del petroli en combustible)...b) indústria de béns d’equip
(indústria pesant)

- fabricació de
maquinària
i
components electrònics
per a altres indústriesc) indústria de béns de consum
(indústria lleugera)

- fabrica
productes per al consum
de les persones

- indústria tèxtil, indústria automobilística, indústria alimentària...


Tema 3. El sector secundari

2. LES FONTS D’ENERGIA

-Què són les fonts d’energia?


són els recursos naturals que es transformen per obtenir una forma d’energia
que faci funcionar les indústries, els transports i que sigui d’ús domèstic.


Exemples: carbó, urani, gas natural, aigua, petroli, sol, vent...

2.1 CLASSIFICACIÓ DE ELS FONTS D’ENERGIA

- Les fonts d'energia es classifiquen segons la durada en
renovables o no renovables.

a) Renovables:

- inesgotables com el sol (energia solar), l'aigua (energia hidràulica) o el vent (energia eòlica).

- altres energies són la mareomotriu, la geotèrmica o la que s’obté de la biomassa.

- baix impacte mediambiental

b) No renovables:

- són limitades i, per tant, es poden esgotar: carbó, petroli, gas o urani.

- gran impacte mediambiental.

1.2 L’ACTIVITAT MINERA

- La mineria és l'activitat dedicada a
extraure els recursos minerals del subsòl.

- On es concentren aquests minerals es diuen
jaciments
.

- Hi ha quatre tipus d’explotació minera:

1. mineria a cel obert:
el mineral es troba a escassa profunditat. Un exemple són les pedreres.

2. mineria subterrània
: mineral a gran profunditat. L’extracció és més costosa.

3. mineria submarina:
mineral al fons marí que s’extreu amb vaixells anomenats dragues.

4. mineria amb pous de perforació:
per extreure combustibles com el petroli o el gas.

Introducció

- El sector secundari és el sector econòmic que inclou les activitats basades en l’extracció de matèries primeres i la seva transformació en productes.

- Aquestes activitats són la mineria, la producció d’energia, la indústria i la construcció.

- Les fonts d'energia també es poden classificar en:


a) Fonts d'energia tradicionals:

- les més utilitzades i cobreixen bona part de les necessitats d’un país:

carbó, petroli, gas natural, urani, aigua


b) Fonts d'energia alternatives:

- s’utilitzen poc ja que es troben en fase de recerca per a millorar el seu rendiment:

sol, vent, marees, biomassa.

2. 2 LES ENERGIES NO RENOVABLES

1. Carbó

- Mineral fòssil origen en la descomposició de matèria orgànica que s’acumula en el subsòl.

- Des de la Revolució Industrial fins la meitat del segle XX és una font d’energia important, però molt contaminant.

- Produeix energia tèrmica que permet el
funcionament de la indústria
(metal·lúrgica) i crear
electricitat
.

- Actualment ha estat superat pel petroli o el gas.


2. Petroli

-
Mineral fòssil

- És la font més utilitzada perquè té gran poder calorífic i és fàcil d’extreure i transportar.

- Del petroli s’obtenen plàstics, detergents, pintures, fibres sintètiques, combustible per a vehicles i també
electricitat.


3. Gas natural

-
D’origen fòssil amb una formació similar al petroli: per això els jaciments es troben junts.

- Es fa servir com a
combustible
(calefacció i producció d’energia).


4. Urani

- Permet obtenir energia nuclear
electricitat

-
A la central nuclear, l’urani genera dins del reactor gran quantitat de calor gràcies a la
fissió dels àtoms

- L’inconvenient es que genera gran quantitat de residus radioactius.


1. L’EXPLOTACIÓ DELS RECURSOS NATURALS: LA MINERIA

1.1 Explotació de recursos naturals: matèries primeres

- Les matèries primeres es troben a la natura i es transformen a les indústries per elaborar productes.

- Les matèries primeres es classifiquen en 3 tipus segons el seu origen:

a) Origen animal:
provenen de la ramaderia (llana i pells per fer roba) o del peix per fer olis o conserves.
Renovables
perquè es reprodueixen.

b) Origen vegetal:
cotó per fer teixit, fusta per fer mobles i el cautxú per fer pneumàtics.
Renovables
.

c) Origen mineral:
s’extreuen del subsòl, però s’han de transformar (procés industrial) per obtenir un material i poder fer un producte.
No renovables
.-
Dintre dels minerals
trobem 3 grups:

-
minerals metàl·lics:
minerals dels quals s’extreuen el metalls com per exemple l’hematites (ferro) o bauxita (alumini) o bé metalls preciosos com or, platí o plata.

-minerals no metàl·lics
: com la sal o el sofre, granit, marbre o pissarra per a la construcció.

-minerals energètics
: gas, petroli, carbó o urani serveixen per produir energia.


mineria submarina
mineria a cel obert
mineria subterrània
mineria amb pous
de perforació
1.3 LA SITUACIÓ ACTUAL DE LA MINERIA

- La mineria ja es donava en temps passats, però va tenir una major importància a partir de la Revolució Industrial de finals del XVIII.

- Actualment la
mineria planteja diversos problemes
:

1.
Problema mediambiental:
destrucció del paisatge i contaminació de l’aigua i del sòl

2. Consum excessiu de minerals:
no són renovables

3. Genera
conflictes armats, corrupció i desequilibris socials
en els països menys desenvolupats.

- Un cas destacat és el coltan del Congo i països veïns com Burundi i Ruanda.

Mines del Neolític de Can Tintorer
a Gavà amb 5000 anys d'antiguitat.
Explotació de coltan al Congo
2.3. LES ENERGIES RENOVABLES

-
Són poc contaminats
, però tenen un problema: no es poden emmagatzemar.

- El seu ús està en creixement, però encara
es produeix poca quantitat.

1. Energia solar

- el sol emet radiació que s’aprofita per obtenir energia

- s’utilitza per a les calefaccions, tenir aigua calenta i electricitat
a partir de les
plaques fotovoltaiques.


2. Energia eòlica

- gràcies a la força del vent s’obté
energia elèctrica
.

- els aerogeneradors transformen la força de vent en electricitat i es troben en extensions amples i obertes.

- en contra té que es
troba molt localitzada, és irregular
(no sempre hi ha vent) i té fort impacte ambiental.


3. Energia hidràulica

- la força de l’aigua s’aprofita per obtenir
electricitat
.

- l'electricitat es produeix a les
centrals hidroelèctriques
que es troben
als rius amb cabdal important i regular
tot l’any.

- en aquestes centrals hi ha embassaments i quan es deixa anar l’aigua es mouen unes turbines que mouen els generadors elèctrics.

- gran impacte mediambiental
4. Energia geotèrmica

- s’obté aprofitant la calor de l’interior de la Terra: a zones amb activitat volcànica intensa.

- permet obtenir
energia elèctrica.


5. Energia mareomotriu

- s’obté a partir del moviment de l’aigua gràcies a les marees, els corrents marins o les ones.

- s’utilitza per obtenir
electricitat
.


6. Energia de la biomassa

- s’obté per la
combustió de matèria vegetal i animal
.

- genera energia tèrmica (calor) per a la
calefacció
i per crear
electricitat.

- la biomassa quan es descompon en un dipòsit fermenta i s’obté un gas (biogàs) que permet obtenir electricitat.

Central nuclear de fissió
Urani en estat natural i preparat
Central nuclear de Vandellòs
vaixell anomenat draga
Central
mareomotriu

Energia mareomotriu
energia eòlica
aerogeneradors
molins per fer farina
energia solar
Plaques fotovoltaiques
energia hidràulica
central hidroelèctrica
energia de la biomasa
divisió
dels àtoms
indústria de base
(siderúrgia)
indústria de
béns d'equip
indústria de béns de consum
(indústria de l'automòbil)
4. LOCALITZACIÓ I DESLOCALITZACIÓ DE LES INDÚSTRIES

- Una bona localització de les indústries permet:

- reduir despeses

- augmentar els beneficis

- Condicions que es tenen en compte per a situar una indústria en un lloc determinat:

1.
Mà d’obra barata
i
especialitzada.

2.
Bona xarxa de comunicacions
: per fer arribar matèries primeres i distribuir els productes.

3. Proximitat amb altres indústries
similars i complementàries:

compartir serveis i infraestructures per a reduir costos.

4.
Disposició de capital
per poder invertir.

5.
Proximitat als recursos energètics
i
a les matèries primeres
necessàries.

4.1 EL PROCÉS DE LOCALITZACIÓ

- La
deslocalització
és el trasllat de les indústries i les fàbriques a ciutats o països on
les condicions de producció, laborals i legislatives són més favorables a les empreses.

-
Objectius
de la deslocalització es dóna a països emergents o en desenvolupament

-reduir els costos de producció

- obtenir més beneficis


-
Conseqüències de la deslocalització
:

a) condicions laborals molt més precàries explotació laboral

b) els productes són més barats

c) desenvolupament econòmic de països emergents o en vies de desenvolupament


Consum de les fonts d'energia a Espanya
renovables
no renovables
4.2 Localització de la indústria a Espanya

- La industrialització va començar a mitjans del segle XIX on destaca:

- Catalunya i la seva indústria tèxtil

- País Basc i Astúries i la seva mineria del ferro i el carbó

- La indústria a Espanya va créixer fins l’arribada de la guerra civil (1936-39).

- Després de la guerra, a Espanya es va aturar el creixement industrial fins l’any 1959.

- L’any
1959
es fa el
Pla d’Estabilització
que permet una forta industrialització del país.

- Actualment, la indústria espanyola destaca en el sector de l’alimentació, begudes i tabac, seguit per la indústria automobilística.

- Avui en dia, la indústria es concentra a Catalunya, Madrid, País Basc i València.
5. LES GRANS POTÈNCIES INDUSTRIALS

- 15 països concentren el 85% de la producció industrial:

a) països tradicionals com els Estats Units, Europa i Japó

b) països emergents anomenats
BRICS
: Brasil, Rússia, Índia, Xina i Sud-Àfrica.

- Sobretot destaca la Xina com la més gran potència industrial gràcies a l’abundància de:

- recursos naturals i matèries primeres

- mà d’obra barata


- En segon lloc es troba els Estats Units, després la Índia, el Japó i la UE.

- Dintre de la UE, el país més industrialitzat és Alemanya.

afavoreix la implantació
de grans multinacionals
1. Fes una classificació de forma esquemàtica dels diferents tipus de matèries primeres segons el seu origen.

2. Per què es vincula l'activitat minera al sector secundari?

3. Quines diferències hi ha entre les fonts d'energia renovables i les no renovables?

4. Defineix els següents conceptes: mineral metàl·lic, indústria, font d'energia i sector secundari.

5. Quins són els principals tipus d'indústria?

6 Què és la deslocalització? Quines conseqüències té aquesta deslocalització?

ACTIVITATS
mà d'obra barata i es paguen menys impostos
(3r ESO)
Full transcript