Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SWLS

Skala Satysfakcji Życia
by

Katarzyna Sztuka

on 13 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SWLS

Wydawca- Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Obstacle 1 Obstacle 2 Obstacle 3 Rzetelność Start Normy Wskaźnik rzetelności (alfa Cronbacha) SWLS, ustalony w badaniu 371 osób dorosłych okazał się zadawalający (0,81). Błąd standardowy pomiaru wynosi 0,21. Wskaźnik stałości skali, ustalony w dwukrotnym badaniu grupy 30 osób w odstępie sześciu tygodni, wynosi 0,86. Dla wersji oryginalnej wskaźnik rzetelności (alfa- Cronbacha)wynosi 0,87, zaś korelacja między wynikami dwukrotnych badań, przeprowadzonych w odstępie dwóch miesięcy, okazała się niewiele niższa (0,82). Skala Satysfakcji Życia- SWLS Autorzy- Ed Diner, R. A. Emmons, R. J, Lorson, S. Griffin
Autorzy adaptacji- Zygfryd Juczyski Rok produkcji- 2001 Przedmiot pomiaru Normalizacji dokonano na grupie 555 badanych, w wieku 20-55 lat, reprezentujących różne poziomy wykształcenia i różne środowiska. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic między płciami i środowiskami.
Chorzy po zawale serca oraz kobiety w okresie menopauzalnym, hospitalizowane z tego powodu, przejawiają niższe poczucie zadowolenia z życia.

Wyniki grupy normalizacyjnej stały się podstawą do dokonania transformacji wyników surowych na jednostki standaryzowane w skali stenowej.
Podłoże teoretyczne Zastosowania- SWLS jest przeznaczona do indywidualnego i grupowego badania zdrowych i chorych osób dorosłych. Skala zawiera pięć stwierdzeń. Badany ocenia, w jakim stopniu każde z nich odnosi się do jego dotychczasowego życia. Wynikiem pomiaru jest ogólny wskaźnik poczucia zadowolenia z życia. Skala Satysfakcji Życia- SWLS Dobre samopoczucie jest ważnym elementem zdrowia, a nierzadko nawet bywa z nim utożsamiana. Shin i Johnson (1978 definują zadowolenie z życia, jako „ogólną jakość życia odniesioną do wybranych przez siebie kryteriów” Postac Narzedzia Kwestionariusz samoopisowy. Badany ocenia na skali 7 stopniowej odniesienie do 5 stwierdzen. Procedura Badania-Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu - przecitnie 2 minuty Adaptacja

SWLS Dienera i współpracowników (1985) z Departament od Psychology University of Illinois powstała na bazie kwestionarusza, który zawierał 48 twierdzeń dotyczących różnych aspektów subiektywnego samopoczucia. Analiza czynnikowa ujawniła trzy czynniki: pozytywny afekt, negatywny afekt i satysfakcje. Po wyeliminowaniu twierdzeń dotyczących afektu, oraz twierdzeń korelujących poniżej 0,60 z czynnikiem satysfakcji, pozostało 10 twierdzeń. Dalsze pięć twierdzeń wyeliminowano ze względu na ich podobieństwo semantyczne z pozostałymi. W rezultacie powstała krótka skala, składająca się z pięciu stwierdzeń ocenianych w skali 7- stopniowej. Trafność

Oceniana w skali SWLS satysfakcji z życia wyraża się w poczuciu zadowolenia z własnych osiągnięć i warunków. Trafność teoretyczną szacowano analizując związki ze zmiennymi, które pośrednio odzwierciedlają poczucie satysfakcji z życia lub mają na nie wpływ. Stwierdzono występowanie dodatniej zależności między poziomem satysfakcji z życia a poczuciem własnej wartości (0,56; Skala Poczucia Własnej Wartości Rosenberga- RSES; Rosenberg, 1989) i skuteczności (0,38; GSES- por. część B) oraz dyspozycyjny optymizm (0,45- LOT-R; por. część A), dokonywane w grupie 272 osób dorosłych. Ponadto, wynik skali SWLS korelował negatywnie z nasileniem spostrzeganego stresu (-0,58; Skala Odczuwanego stresu- PPS) i kontrolą emocji gniewu (-0,18), depresji(-0,23) i lęku (0,24) Ocena satysfakcji z życia będąca wynikiem porównania własnej sytuacji z ustalonymi przez siebie standardami. Jeżeli wynik porównania jest zadawalający, to jego skutkiem jest odczucie satysfakcji. Inne
W interpretacji wyniku należy się stosować do właściwości charakteryzujących skalę stenową. Wyniki w granicach 1-4 stena przyjęto traktować jako wyniki niskie, zaś w granicach 7-10 stena jako wysokie, co odpowiada obszarowi 33% wyników najniższych i tyle samo najwyższych w skali. Wyniki w granicach 5-6 stena traktuje się jako przeciętne.
Full transcript