Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A hét szentség

No description
by

Hunyadi Laca

on 16 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A hét szentség

Keresztség
Általa a beteg a Szentlélek kegyelmét kapja, amely az egész embert segíti és tökéletesíti: megerősíti az Istenbe vetett bizalomban, erőt ad a kísértések ellen. A szent kenet fölvételére alkalmas idő elérkezett, amikor a hívő betegség vagy öregség miatt a halálveszély közelébe kerül. Valahányszor egy keresztény ember súlyosan megbetegedik, fölveheti a szent kenetet, illetve megismételheti, ha állapota súlyosbodik.
„Ha valaki újra nem születik vízből és Szentlélekből, nem látja meg Isten országát.”
(Jn 3,5)
Bérmálás
A bérmálás szentsége
A bérmálás tökéletesíti a keresztségi kegyelmet. Az a szentség, melyet a Szentlélek azért ajándékoz, hogy mélyebben meggyökereztessen az istengyer-mekségben, erősebben beletestesítsen Krisztusba, erősebb kötelékkel kössön az Egyházhoz. Rajta keresztül szorosabban kötődhetünk az Egyház küldetéséhez, s támogat abban, hogy a keresztény hitről tanúságot tegyünk szóval, melyet tettek követ-nek.
Bölcsesség
Jótanács
Értelem
Tudomány
Lelki erősség
Jámborság
Istenfélelelm
Szentlélek ajándékai
Oltáriszentség
Ez az Egyház életének szíve és csúcspontja, mert benne Krisztus Egyházát és annak minden tagját társítja a dicséret és hálaadás áldozatához, melyet Ő egyszer s mindenkorra fölajánlott Atyjának a kereszten. Az Oltáriszentség ünneplése mindig magában foglalja: Isten Igéjének hirdetését, a hálaadást az Atyaistennek minden jótéteményéért, a kenyér és a bor átváltoz-tatását és a részesedést a liturgikus lakomában az Úr teste és vére vétele által.
Az utolsó vacsora
A szentmise
Bor és kenyér
Krisztus teste és vére
Áldozat
Hatásai
Jelek, eszközök
Eucharisztia
A szent keresztség az egész ke-resztény élet alapja, a lelki élet ajtaja és kapu a többi szentségek-hez. A keresztség által megszaba-dulunk a bűntől, és mint Isten fiai születtünk újjá, részévé váltunk az Egyháznak, az Egyház küldetésé-nek.
A keresztség
Szertartás
Ahhoz, hogy a keresztség érvényes legyen,
vízzel
való lemosás és a keresztelő
formula
elmondása szükségeltetik.


„Én megkeresztellek téged az
Atyának
és
Fiúnak
és
Szentléleknek
nevében.”

Hatásai:
megnyitja az utat a többi szentségek felé
az ember megszabadul a bűnöktől
Isten gyermekévé születik újjá
az ember az Egyház tagja lesz.
Bűnbocsánat
Jézus Krisztus által rendelt szentség a keresztség után elkövetett bűnök eltörlésére.

A bűnbánat szentségének folyamata:
bánat (lelkiismeretvizsgálat)
gyónás (bűnök föltárása a pap előtt)
elhatározás a jóvátételre
a jóvátétel elvégzése


A bocsánatos bűnök meggyónása nem kötelező, de az Egyház által nagyon ajánlott.

Bánatima:
Teljes szívemből szánom és bánom minden bűnömet, mert azokkal az én jó Istenemet meg-bántottam. Erősen fogadom, hogy Isten segítségével a jóra törekszem, és a bűnöket kerülöm. Ámen.


közvetíti Isten kegyelmét
kiengesztelődés Istennel,
helyreáll az Istennel való kapcsolatunk,
a lelkiismeret békéje, nyugalma
az istengyermeki élet helyreállítása
Isten őszinte szeretete
a keresztény lelkierő növekedése
a bűn okozta sebek gyógyulása (a bűnbánó lelkében és az Egyházban)

A szentség hatásai
A gyónás érvényességéhez hozzátartozik, hogy meglegyen bennünk a javulás szándéka!
Házasság
A házasság
A házassági szövetséget, mellyel egy férfi és egy nő az élet és a szeretet bensőséges közösségét alkotja egymással, a Teremtő alapította és saját törvényekkel látta el.

Természete szerint a házastársak javára és a gyermek nemzésére és nevelésére van rendelve.

A házasság szentsége Krisztus és az Egyház egységét jelzi.
szabad elhatározás
szerelem, szeretet
legalább az egyik félnek római katolikusnak kell lennie
tanúk jelenléte
a párokat kellően fel kell készíteni
A házasság feltételei
egyetlen férfi és egyetlen nő közti kizárólagos kapcsolat.

az érvényesen létrejött házasság nem bontható fel (felbonthatatlan)

a szentség a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul
A házasság lényegi
tulajdonságai
Egyházi rend
A szentség
Apostoli szolgálat szentsége.

Három fokozata van: a
püspökség
, az
áldozópapság
és a
diakonátus
.

A szolgálati papság lényegében különbözik a hívők általános papságától, amiatt, hogy szent hatalmat ad a hívők szolgálatára.
a tanítás feladatai

liturgikus feladatok

a lelkipásztori irányítás feladatai
Feladatok
Betegek kenete
beteg üdvözlése
bűnbánati cselekmény
olvasmány a szentírásból
egyetemes könyörgések
olaj megáldása
megkenés szertartása
az Úr imája (Miatyánk)
áldozás
szertartás befejezése
Szertartás menete
A keresztény beavatás szentségei:
Keresztség, Bérmálás, Oltáriszentség

A gyógyulás szentségei:
Bűnbánat, Betegek kenete

A küldetés és közösségi szolgálat szentségei:
Egyházi rend, Házasság
Full transcript