Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Растителни ткива

No description
by

Mario PHELPS

on 19 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Растителни ткива

Растителни ткива
Ткивата на скриеносемените растенија, како најсовршени, според морфолошките и физиолошките карактеристики се делат на две основни групи:
Вовед
Растителните ткива се групи од клетки кои имаат исто потекло иста надворешна и внатрешна градба и извршуваат иста функција.
Со преминување од водена кон копнена средина кај растенијата започнува специјализација и диференцијација на клетките за одедени функции.
Меристемски ткива
Трајни ткива
Со нивната активност растенијата нараснуваат во должина и во дебелина. Од меристемските ткива се добиваат сите други ткива, поради што тие се нарекуваат творни ткива
Името на овие ткива произлегува од нивното најкарактеристично својство- нивните клетки да се делат и нарастуваат (meristos=се дели)
Според потеклото, местоположбата на растението и морфофизиолошките карактеристики овие ткива се поделени на:
Примарен меристем
Секундарен меристем
Овие ткива потекнуваат од ембрионалното ткиво, кое се создава со непосредно делење на зиготот. Клетките на примарните меристемски ткива се мали со изодијаметричен облик, имаат тенок клеточен ѕид, големо јадро и се богати со цитоплазма
Според местото на дејствување поделени се на:
Врвни меристемски ткива
Вметнати меристемски ткива
Странични меристемски ткива
Врвно стеблест
Врвно коренски
-го создава вегетативниот врв

-иницијални клетки(со проста делба создаваат клетки во вегетативниот врв)

-формирање листни зачетоци
1 - центар
2 - калиптроген (живи клетки на кореновиот врв)
3 - коренова капа
4 - Откинати мртви клетки од кореновиот врв
5 - прокамбиум
-меристемот се наоѓа во нодиумите-овозможува растење во висина-овие ткива се сместени странично
ПЕРИЦИКЛ- има облик на целосен прстен
создавањето на странични корење зависи од активноста на перициклот
Од производните клетки на овие ткива ќе се диференцираат секунтарните трајни ткива. Според местоположбата на растителното тело, секундарните меристемски ткива секогаш се странични.
КАБИУМ- се наоѓа во коренот и во стеблото во вид на прстен, создава секундарно дрво и секундарна кора
ФАЛОГЕН- се наоѓа под кората создава секундарно кожно ткиво
Се образуваат од меристемските клетки откако ќе претрпат морфо-функционални промени. Овие клетки привремено или трајно ја имаат изгубено способноста за делба.
Можат да бидат примарни - ако се создаваат од примарните меристеми, и секундарни - ако се создаваат со активноста на секундарните меристемски ткива.
Паренхимски ткива
Покривни ткива
Механички ткива
Во трајни ткива спаѓаат:
Паренхимските ткива завземаат најголем дел од растителното тело. Тие ја исполнуваат внатрешноста на секој орган и меѓу нив се сместени другите ткива. Тие се најстарите ткива во растенијата. Оспособувањето за одредена функција на паренхимските клетки зависи од улогата што ја имаат во организмот. Според функционалната активност, паренхимските ткива се поделени на:
- основен(издолжени кл; основно градбено ткиво)

-за складирање(шеќерен, протениски, водоносен)

-за фотосинтеза(цилиндрични кл. богати со хлоропласти)

-асимилационен(сунѓересто ткиво; трансплантација)

-спроводен(поврзани кл; спроведување на хранливи материи)

-апсорпционен(вода и минерални соли)

-аеренхим(меѓуклеточни простори)
ПАРЕНХИМ
Покривните трајни ткива се еден вид кожа на растенијата, што ги заштитува внатрешните ткива од механички повреди, прекумерно греење и испарување, навлегување на микроорганизми и слично. Според потеклото и местоположбата во растителното тело, разликуваме три вида на покривни ткива:
Примарен епидермис
Секундарен перидермис
Терцијарен епидермис (мртва кожа)
-стомин апарат
-лентицели
Ткива за лачење
Механичките ткива на растенијата им даваат цврстина и еластичност, бидејќи во растителното тело образуваат еден вид на скелет кој овозможува растенијата да се спротивстават на механичките дејства на факторите во животната средина. Има два вида механички ткива:
Коленхим
Склеренхим
-влакна
-клетки
Спроводни ткива
Ткивата за лачење кај растенијата (секреторно-екскреторни ткива) излачуваат или екскретираат најразлични секрети (хормони, ензими и слично) или екскрети (непотребни материи).
Ткиво за надворешно излачување
Ткиво за внатрешно лачење
-жлездни влакна
-водни жлезди
-осмофори
-нектарници
-секреторни клетки
-секреторни жлезди
Спроводните ткива, служат за транспорт на органски и неоргански материи низ растението. Има два типа на спроводни елементи: ксилем, кој ги транспортира водата и неорганските материи до листот и другите делови, и флоем, кој врши транспорт на асимилатите од фотосинтезата од листот до целото растение.
Ксилем
Флоем
-трахеиди
-трахеи
-ситести клетки
-ситести цефки
-клетки придружнички
Full transcript