Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Toros Tarım İSG Kurulu Sunum

No description
by

Kübra Yiğit

on 28 June 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Toros Tarım İSG Kurulu Sunum

RİSK DEĞERLENDİRMESİ
MESLEK HASTALIKLARI

TOROS TARIM
İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KURUL SUNUMU
Hazırlayan : Kübra Yiğit (İSG Uzmanı)
1. YASAL MEVZUAT
İsg kurullarının hangi iş yerlerinde kurulacağını, kurul yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik 18.01.2013 tarihli 28532 sayılı resmi gazetede yayınlanmış '
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
'tir.


Bu yönetmelik elli veya daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde isg kurulu kurulmasını gerekli kılar (madde 2).
2. Kurul Oluşumu
Kurul aşağıda sıralanmış kişilerden oluşur :

İşveren veya işveren vekili
İş güvenliği uzmanı*
İşyeri hekimi*
İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi*
Çalışan temsilcisi
Bulunması halinde kurula sivil savunma uzmanı ve formen ustabaşı ya da usta dahil edilir.

* ile işaretli kurul üyeleri işveren veya vekili tarafından atanır.
3. Kurul Üyelerinin Alması Gereken Eğitimler
(md. 7) İşveren tarafından kurul üyelerine ve yedeklerine isg konularında eğitim verilmesi sağlanır. Bu eğitimler asgari olarak aşağıdaki konuları kapsar :
Kurulun görev ve yetkileri
İsg konularında ulusal mevzuat ve standartlar
Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri
İş hijyeninin temel ilkeleri
İletişim teknikleri
Acil durum önlemleri
Meslek hastalıkları
İşyerine ait özel riskler
Risk değerlendirmesi
4. İSG Kurullarının Görev ve Yetkileri
İsg kurullarının görev ve yetkileri şunlardır :
İşyerine uygun bir İSG
iç yönerge
taslağı hazırlamak, işveren onayına sunmak, yönergenin uygulanmasının takip ederek raporlamak, gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak,
İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara
yol göstermek
,
İsg bazlı tehlikeleri ve önlemleri değerlenirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya vekiline bildirimde bulunmak,
İşyerinde meydana gelen her
iş kazası
ve zarar potansiyeli olan olay ya da meslek hastalığı durumunda gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla belirleyerek işveren ya da vekiline vermek,
İsg eğitim ve öğretimini
planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırlamak, işveren ya da vekilinin onayına sunmak, programların uygulanmasını izleyerek eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde bulunmak,
İşyerinde yapılacak
bakım onarım
çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak, uygulamayı kontrol etmek,
Yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan önlemlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek,
İsg
yıllık raporu
hazırlamak, o yıla ait çalışmaları değerlendirmek, ertesi yılın çalışma planında yer alacak hususları belirlemek ve işverene teklifte bulunmak,
Çalışmaktan kaçınma hakkı
talepleri ile ilgili acilen toplanarak karar vermek,
İşyerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve
genel bir önleme politikası
geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
5. Kurul Çalışma Usulleri
Kurullar ayda en az bir kere
toplanır
, ancak işyeri tehlike sınıfı göz önünde bulundurularak bu süre tehlikeli işyerlerinde iki ay ve az tehlikeli işyerlerinde üç ay olarak belirlenebilir.
Toplantı gündemi, günü, yeri ve saati toplantıdan en az
48 saat
önce kurul üyelerine bildirilir.
Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası halleri veya özel tedbir gerektiren hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu
olağanüstü toplantıya
çağırabilir. Bu konudaki tekliflerin kurul başkanına ya da sekreterine yapılması gerekir.
Kurul toplantılarının günlük çalışma saatlerinde yapılması esastır.
Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ya da işveren vekili başkanlığında
toplanır
ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşit olması halinde kararı başkanın oyu belirler.
Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir
tutanak
düzenlenir. Tutanak tüm katılımcılarca imzalanır. İmza altına alınan kararlar herhangi bir işleme gerek olmaksızın işverene bildirilmiş sayılır.
Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere
duyurulur
.
Her toplantıda
, önceki toplantıya ilişkin kararlar ve bunlarla ilgili uygulamalar hakkında başkan veya kurulun sekreteri tarafından kurula gerekli bilgi verilir ve gündeme geçilir.
6. Yükümlülükler
İşveren Yükümlülüğü
İşveren veya vekili kurula gerekli toplantı yeri, araç ve gereçleri
sağlar
.
Kurulca hazırlanan tutanakları, kaza ve inceleme raporlarını ve kurul raporlarını iş müfettişlerinin incelemesini sağlamak amacı ile işyerinde
bulundurur.
Kurulun Yükümlülüğü
Yapılacak tekliflerde, tavsiyelerde ve verilecek kararlarda işyeri durumunu ve işverenin
olanaklarını
göz önünde bulundurmak,
Görev nedeniyle işyerinin yapım ve üretim teknikleri, ticari sırları ve ekonomik durumu hakkında gördükleri ve öğrendikleri bilgileri

gizli
tutmak,
İsg teftişine gelen yetkili
Bakanlık
müfettişlerine kolaylık sağlamak ve yardımcı olmak.
Çalışanların Yükümlülüğü
Sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla kurulca oluşturulan kurallar, yasaklar ve tedbirlere
uymak
,
İsg tedbirlerinin belirlenmesi,uygulanması ve kurallara uyulması hususunda kurulla
işbirliği
yapmak,
Kurul tarafından alınan kararlar ve uygulamada karşılaştıkları güçlükler hakkında
çalışan temsilcisi
aracılığıyla kurula bilgi vermek.
TEŞEKKÜR EDERİM...
İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Ulusal Mevzuat ve Standartlar
TÜRKİYE'DE İSG GELİŞİMİ
TANZİMAT ÖNCESİ
TANZİMAT VE MEŞRUTİYET DÖNEMİ
CUMHURİYET DÖNEMİ
Lonca
1865
Dilaver Paşa Nizamnamesi
- Zonguldak ve Ereğli
kömür havzası işçilerinin
dinlenme, tatil zamanları, barınma yerleri, çalışma saatleri burada belirtilmiştir. İlk yazılı belgedir.
1869
Maadin Nizamnamesi
-
Madenlerde
çalışanların güvenliğine ilişkin hükümlerin düzenlendiği belgedir.
1871 Ameleperver Cemiyeti
1895 Osmanlı amele Yardımlaşma Cemiyeti
1921 Ereğli Havza-ı Fahmiye Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun
1926 Borçlar Kanunu
1930 Umumi Hıfzıssıha Kanunu
1937 - 3008 Sayılı İş Kanunu ( ilk önemli yasa )
1971 - 1475 Sayılı İş Kanunu
2003 - 4857 Sayılı İş Kanunu
30 Haziran 2012 - 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Anayasada İş Sağlığı Güvenliği
Md. 18 : Hiç kimse zorla çalıştırılamaz.
Md. 48 : Herkes dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahiptir.
Md. 50 : Kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.
51 - 53 - 54 - 55. maddeler başta sendika olmak üzere çalışanların diğer haklarını düzenler.
56. madde vatandaşların sağlık hizmeti alma haklarını düzenler.
Standartlar
Türkiye'de standartlarla ilgili yetkili kuruluş TSE'dir.

İş güvenliği ile ilgili standartları Avrupa Norm'larına uyumlaştırarak belirler.
ULUSAL KURULUŞLAR
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ( İSGÜM )
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ( ÇASGEM )
İŞ TEFTİŞ KURUMU BAŞKANLIĞI
Çalışma yaşamını düzenleyici, koruyucu
önlemler almak.
Çalışma yaşamını
düzenlemek.
İş istatisiklerini
derlemek, yayınlamak.
Mevzuat
çalışması yapmak.
Ulusal
İSG Politikalarını
belirlemek.
Norm ve standart
çalışmaları yapmak.
İsg alanınadaki
ölçüm ve analiz
hizmetlerini sunmak.
İşyerlerine
İSG hizmeti
sunmak.
İsg konusunda
eğitim, sertifika kursları
düzenlemek, program yapmak.
Mevzuatın uygulanmasını
denetlemek
.
İş teftiş
istatistiklerini tutmak, değerlendirmek
, yorumlamak ve yayınlanmasını sağlamak.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ( SGK )
Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel
kişileri hak ve yükümlülükleri
konusunda bilgilendirmek.
Sosyal güvenlik alanında kamu idareleri arasında
koordinasyon ve işbirliği
sağlamak.
ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR
Uluslar Arası Çalışma Örgütü ( ILO ) - 1919 (1932)
Dünya Sağlık Örgütü ( WHO ) - 1945 (1948)
Avrupa İSG Ajansları ( OSHA-EU/OSHA-USA )
Üçlü yapı ( işveren-işçi-hükümet), sosyal diyalog, insana yakışır işler, sosyal koruma programları...
Sağlık hizmeti yardımı, uluslar arası sağlık çalışmalarında yöneticilik, koordinatörlük, sağlık araştırmaları...
USA - isg mevzuatı çıkarmak,
EU - AB'de işyerlerinin daha sağlıklı, güvenli ve üretken olmasına katkı...
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512)

MADDE 4 - f) Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek
tehlikelerin belirlenmesi
, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan
risklerin analiz edilerek
derecelendirilmesi ve
kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
amacıyla yapılması gerekli çalışmaları tanımlar.

MADDE 5 – (1)
İşveren
; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden
risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır
.
İLETİŞİM TEKNİKLERİ
MADDE 12 – (1) Yapılmış olan
risk değerlendirmesi
; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç
iki, dört ve altı
yılda bir yenilenir.

(2) Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.

a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.

b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.

c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.

ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.

d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.

e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.

f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.
kim yapar?
ne zaman yapar?
risk değerlendirmesi nedir?
Risk değerlendirmesi ekibi

MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

a)
İşveren
veya işveren vekili.

b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten
iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.

c) İşyerindeki
çalışan temsilcileri
.

ç) İşyerindeki
destek elemanları
.

d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda
bilgi sahibi çalışanlar.

(2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan
hizmet alabilir.

(3) Risk değerlendirmesi çalışmalarının
koordinasyonu
işveren veya işveren tarafından ekip içinden
görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.

(4) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle
hak ve yetkilerini kısıtlayamaz
.

(5) Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri
korur ve gizli tutar
.

İletişimde önemli olan bizim ne
anlattığımızdan
çok karşımızdakinin ne
anladığıdır.
İletişim kuracağımız kişini algılarından ne kadar haberdarsak o kadar doğru iletişim kurarız. Toplum algılarına hakim olmak önemlidir.
Doğru İletişimi Ne Engeller?
Çevresel
Bireysel
Gürültülü ortam
Gizliliği olmayan ortam
Rahat olmayan ortam
Uyaranı fazla olan ortam
Algı farkı
Gerginlik, kaygı
İletişim kurmak istememe
Duymak isteneni duymaya meyilli olma
Farklı şeylere konsantre olma
İletilme Gücü
Beden Dili
%55
Duruş, postür
Kaygının duruşa yansıması
Mimikler
Konuşma Özellikleri
%38
Konuşma hızı, vurgu
Ses tonu ve dalgalanmalar
Hakimiyet
Duraksama yapmam, iç çekmeme
Uzun es'lerden kaçınma
Kullanılan Sözcükler
İsim kullanma
Mizah kullanma
Olumlu geri bildirim
Uygun söz seçimi
Tekrardan kaçınma
Kesinlikle Kaçınmak Gereken Davranışlar
Emir vermek
Uyarmak
Ahlak dersi vermek
Ad takmak, alay etmek
Yargılamak, suçlamak
Öğretmenlik yapmak
Aşırı övmek
Analiz etmek, yorumlamak
Güven vermemek
Sözünü kesmek, konuyu saptırmak
Soru sormak, sınamak
Öğüt vermek
Meslek hastalığı
; Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalıklar olarak tanımlanır. ( 6331 sayılı İSG Kanunu - Md. 3 )
Yapılan işle ilgili olmalıdır.
Çalışılan ortamla ilgili olmalıdır.
Meslek Hastalıkları Listesi
A - Kimyasal Madde Kaynaklı Meslek Hastalıkları
B - Mesleki Cilt Hastalıkları
C - Pnömokonyozlar ve Diğer Mesleki solunum Sistemi Hastalıkları
D - Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar
E - Fiziki Etkenlerle Olan Meslek Hastalıkları
Meslek Hastalığı Tanısı Koyabilen Hastaneler
Meslek Hastalıkları Hastanleri
Devlet Üniversitesi Tıp Fakülteleri
Eğitim ve Araştırma Hastaneleri
İş Yerine Ait Özel Riskler
Risk : Tehlikenin Şiddeti x Olma Olasılığı
Çarpanlardan biri ortadan kaldırılmadığı sürece risk sıfırlanmaz, risk yönetimi yapmanın amacı riskin katlanılabilir sınırlara çekilmesidir.
Ekranlı Araçlarla Çalışma
Duruş Bozukluğu
Görme Bozukluğu
Boyun Ağrısı
Sindirim Bozukluğu
Bilek - Parmak Ağrıları
Kas Sıkışmaları
Baş ağrısı
Kalp - Kan dolaşımı Rahatsızlıkları
Havalandırma İklimlendirme
Havalandırma
; herhangi bir bölüme doğal çekim veya mekanik güç kullanarak içeri
hava verme
, dışarı
hava atma
ve bölümdeki
havanın yenilenmesi
işlemine denir.

İklimlendirme
; kapalı bir ortamın
sıcaklık, nem, temizlik
ve
hava hareketini
insan
sağlık ve konforuna
veya yapılan endüstriyel işleme
en uygun seviyede tutmak
üzere bu ortamdaki havanın şartlandırılmasıdır.
Konfor Bölgesi
Sıcaklık 20 - 27 C / Nem % 30 - % 60
Hava Kaynaklı Hastalıklar
Hasta Bina Sendromu Bina Bağlantılı Hastalıklar
Göz, burun, boğaz tahrişleri
Bulantı
Baş ağrısı
Kaşıntı
Uyuklama hali
Astım, alerjiler
Ateş, üşüme
Göğüs sıkışması, öksürük
Kronik bronşit
Lejyonella
Kas ağrıları
Kanser
Karaciğer, böbrek problemleri
Ergonomi
Çalışma alanı antropometrik olarak düzgün olmalı
Postür uygun olmalı
İklimlendirme yeterli olmalı
Aydınlatma yeterli ve doğru olmalı
Gürültü en aza indirilmeli
Mümkünse, bitki, çiçek yerleştirilmeli, birbirine uygun renkler seçilmeli ve rahatsızlık vermeyecek bir müzik ile çalışılmalı
Hijyen
Hijyen
; sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin bilimsel kurallarını ortaya koyan bilim dalıdır.
Sağlık
; ruhen, bedenen ve sosyal olarak tam bir iyilik hali içinde olma durumudur.
Kişisel Hijyen
Bireyin sağlığını sürdürmek için yaptığı özbakım uygulamalarını içerir.
Kişisel hijyeni ;
- Kültür
- Sosyal Durum
- Ekonomik Durum
- Aile
- Kişilik
- Hastalık, etkiler.
Mikroplarla savaşabilmenin en etkili yolu
kişisel temizliğe dikkat etmek
tir.
İş Hijyeni
İş hijyeni
:
iş yerinde
görülen ve endüstri toplumunda
hastalığa, sağlığın bozulmasına ve huzursuzluğa sebep olan

çevresel faktörleri
, stresleri tespit eden, değerlendiren ve onları kontrol eden bilim ve sanattır. Endüstri hijyeni,
işyeri ve çevresi ile ilgili temizlik bilimidir.
Çalışma ortamındaki temizlik daha çok işin niteliğine bağlı olarak işyeri ve çevresini sağlığa zararlı hale getiren etmenlerin temizliğidir.
Tüm çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal
iyilik hallerini
en yüksek düzeye getirmek ve bu düzeyi sürdürmek,

Çalışma ortamı ve çalışma koşullarının yol açabileceği
sağlık sorunlarını
ortaya koymak ve sağlığı bozabilecek her türlü etkene karşı çalışanları korumak,

İşyerlerinde teknik korunma önlemlerinin alınması ve kişisel etkinliğin-konforun sağlanması, çalışma ortamında bulunan sağlık risklerine karşı teknik tedbirler dahil
korunma tedbirlerinin alınmasıdır.
Amaç
İş Kazaları
Belirli bir zarara ya da yaralanmaya neden olan
beklenmeyen
ve önceden
planlanmamış
bir olaydır. (ILO)

Önceden
planlanmamış
, çoğu kez kişisel
yaralanmalara
, makinelerin, araç ve gereçlerin
zarara uğramasına
, üretimin bir süre
durmasına
yol açan bir olaydır. (WHO)

Mevzuata göre;
Sigortalının
işyerinde
bulunduğu sırada,
İşveren tarafından verilen bir görev için
dışarıda
olması durumunda,
Yürüttüğü iş sebebiyle dışarıda olduğu sırada,
Emziren kadının,
süt
verdiği sırada,
Çalışanın kendine verilen
araç
ya da
servisle
gidiş gelişi sırasında meydana gelen, kişiyi hemen ya da sonradan bedenen ya da ruhen zarara uğratan olaydır.

Acil Durumlar ve Alınacak Önlemler
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
'e göre ;

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)
Acil durum
: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi
acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları
,

b)
Acil durum planı
: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve
uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı
,

c) Güvenli yer: Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya
korunakta
belirlenmiş yeri,

ifade eder.
2) İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İlkyardım Yönetmeliği
esaslarına göre destek elemanı görevlendirir.

Tehlike ve Uyarı Levhaları : Sarı üçgen zemin, siyah üçgen çerçeve...
Yasak Levhaları : Beyaz zemin üzerine kırmızı bir daire ve kırmızı bir kuşak...
Bilgi Levhaları : Yeşil zemine beyaz renkli yazı ve semboller...
Zorunlu Hareket İşareti : Mavi renkli yuvarlak zeminde şekil, yazı...
Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi

MADDE 11 – (1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan
çok tehlikeli
sınıfta yer alan işyerlerinde
30
çalışana,
tehlikeli
sınıfta yer alan işyerlerinde
40
çalışana ve
az tehlikeli
sınıfta yer alan işyerlerinde
50
çalışana kadar;

a) Arama, kurtarma ve tahliye,

b) Yangınla mücadele,

konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.


Amaç : Kurul üyelerinin , iş sağlığı ve güvenliği kurullarının oluşumu, görevleri ve önemi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve mevzuatta belirtilen eğitimi kurul üyelerine vermek.

Konular Kurulun Görev ve Yetkileri
Ulusal Mevzuat ve Standartlar
İş Kazaları
İş Hijyeni
İletişim Teknikleri
Acil Durum Önlemleri
Meslek Hastalıkları
İşyerine Ait Özel Riskler
Risk Değerlendirmesi
Kaza geliyorum der...
İşveren yükümlülükleri;
muhtemel acil durumları belirlemek
tedbir almak
gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmak
acil durum planı hazırlanmasını ve tatbikat yapılmasını sağlamak
acil durumlarla mücadele için, işyeri özelliklerini dikkate alarak
önleme
,
koruma
,
tahliye
,
yangınla mücadele
,
ilkyardım
vb. konularda uygun donanıma sahip, eğitimli ve yeterli sayıda çalışanı görevlendirmek
Full transcript