Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Struktura systemu finansowego

No description
by

u s

on 12 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Struktura systemu finansowego

Struktura systemu finansowego
Zasadnicze ogniwa systemu finansowego
System finansowy
Stanowi mechanizm, dzięki któremu świadczy się usługi pozwalające na krążenie siły nabywczej w gospodarce, a rezultatem istnienia systemu finansowego jest możliwość współtworzenia pieniądza przez niefinansowe podmioty gospodarcze (przedsiębiorstwa
i gospodarstwa domowe) oraz możliwość przepływu między nimi strumieni pieniężnych [Z. Polański]

Rynek finansowy
Miejsce, gdzie następuje zawarcie transakcji kupna lub sprzedaży specyficznego towaru, jakim jest instrument finansowy.
Instrumenty finansowe
Kontrakt, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej
ze stron i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego
u drugiej ze stron
Instytucje finansowe
Podmioty pośredniczące, organizujące, usprawniające oraz wspomagające obrót instrumentami finansowymi
Normy prawne
Zasady funkcjonowania, organizacji i reguły zachowań każdego rynku sformalizowane w wielu ogólnie obowiązujących aktach prawnych.
Funkcje rynków finansowych
transfer funduszy
mobilność i mobilizacja kapitału
alokacja kapitału
transformacja kapitału
wycena wartości firmy i kapitału
Struktura rynku finansowego
Rynek pieniężny
lokaty międzybankowe
bony skarbowe
bony komercyjne
certyfikaty depozytowe
weksle
Rynek
depozytowo-kredytowy
lokaty bankowe
kredyty bankowe
pożyczki
Rynek walutowy
waluty
Rynek kapitałowy
akcje
obligacje
certyfikaty inwestycyjne
kwity depozytowe
Rynek instrumentów pochodnych
forwards
futures
opcje
swapy
warranty
Klasyfikacja rynków finansowych
Według kryterium kontrahenta dokonującego transakcji instrumentami finansowymi
rynek pierwotny
rynek wtórny
Według kryterium terytorialnego
rynek lokalny
rynek regionalny
rynek globalny
Według skali transakcji
detaliczny
hurtowy
Rynek kapitałowy
Rynek kapitałowy składa się z dwóch segmentów:
rynku prywatnego
rynku publicznego
Rynek publiczny charakteryzuje się:
rzetelnością
efektywnością
przejrzystością
płynnością
integralnością
Podstawowym celem rynku kapitałowego jest stworzenie możliwości długoterminowego inwestowania,
a równocześnie pozyskania środków
na długi okres.
Cechy rynku kapitałowego
długi czas trwania instrumentów (pow. 1. roku)
charakter detaliczny
znaczący udział inwestorów indeywidualncyh
większy stopień cenralizacji
częstsze ograniczenia płynności
większy stopień ryzyka uczestników rynku
Instrumenty
rynku pieniężnego
Papiery wartościowe
o charakterze dłużnym
bony(skarbowe, korporacyjne, pieniężne)
krótkoterminowe obligacje municypalne i korporacyjne
weksle i czeki
bankowe papiery wartościowe (np. certyfikaty depozytowe)
Inne instrumenty finansowe
pożyczki i kredyty krótkoterminowe
kredyty międzybankowe
kredyty średnio- i długookresowe
Instrumenty rynku kapiałowego
Papiery wartościowe
o charakterze dłużnym
listy zastawne
certyfikaty inwestycyjne
obligacje
Papiery wartościowe
o charakterze majątkowym
prawa poboru (PP)
kwity depozytowe(ADR, GDR)
prawa do akcji (PDA)
akcje
Cechy rynku pieniężnego:
stworzenie możliwości regulowania płynności finansowej dla uczestników
rynek hurtowy
najwyższy stopień bezpieczeństwa uczestników
rynek zdominowany przez uczestników instytucjonalnych
Wybrane papiery wartościowe rynku pieniężnego
Papier wartościowy:
weksle
Podmiot emitujący:
osoby fizyczne, osoby prawne,jednostki organizacyjne nieposiadające osobowiści prawnej
bony skarbowe
bankowe papiery wartościowe
bony NBP
skarb Państwa
banki
NBP
Wybrane papiery wartościowe rynku kapitałowego
Papier wartościowy:
obligacje Skarbu Państwa
obligacje NBP
kwity depozytowe
listy zastawne
akcje
Podmiot emitujący:
Skarb Państwa
NBP
instytucje finansowe
banki hipoteczne
spółki akcyjne oraz akcyjno-komamdytowe
prawo do akcji (PDA)
warranty subskrypcyjne
spółki akcyjne
spółki akcyjne
Rynek bankowy
Rodzaj instytucji:
Bank centralny
Pośrednicy
Nazwa
NBP
Banki- komercyjne i spółdzielcze
Parabanki- SKOK
Gwarantująca
Wspomagające
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Krajowa Izba Rozliczeniowa
Biuro Informacji Kredytowej
Krajowy Rejest Długów
Rynek kapitałowy
Rodzaj instytucji:
Pośredniczące
Organizujące obrót
Nazwa:
Firmy Inwestycyjne
GPW w Warszawie
BondSpot
Wspomagające
Gwarantujące
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Podmioty zbiorowego inwestowania
Fundusze Inwestycyjne
Otwarte Fundusze Emerytalne
Zakłady Ubezpieczeniowe
Bibliografia:
1."Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy" U. Banaszczak-Soroka
2.Elementy finansów i bankowości, S. Flejterski, B. Świecka
3.http://www.kms.ue.katowice.pl/PL/dydaktyka/pchrzan/pliki/Rynki%20Finansowe%201.pdf
Przygotowały:
Izabela Sowa
Urszula Stasiak
Full transcript