Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bài thuyết trình nhóm 10

No description
by

loi tranviet

on 11 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bài thuyết trình nhóm 10

Quan điểm của Hồ Chí Minh về chiến lược “trồng người”
* Con người là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp cách mạng.
Chiến lược trồng người
Sự nghiệp đổi mới đòi hỏi Đảng, Nhà nước và các đoàn thể cần tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa tới việc bồi dưỡng, đào tạo thế hệ trẻ
3. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược trồng người trong sự nghiệp đổi mới
Bài thuyết trình nhóm 10
1. Đỗ Thị Ngọc My
2. Nguyễn Hoành Tráng
3. Đặng Thị Hoàng Mai
4. Chu Đình Hùng
5. Huỳnh Khiêm
6. Vũ Tấn Liêm
7. Trần Viết Lợi
8. Phạm Thị Ngọc Huyền
9. Trần Hoàng Thiện

Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược “trồng người”.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới.
Đề tài thảo luận:
Nội dung trình bày:
1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người.
2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về chiến lược “trồng người”.
3. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược trồng người trong Sự nghiệp đổi mới.
1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người
1.1 Con người là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp cách mạng.
1.2 Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực cách mạng, và phải coi trọng, chăm sóc và phát huy nhân tố con người.
* Con người là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp cách mạng.
Nhân dân là người sáng tạo ra mọi giá trị vật chất, tinh thần.
Để có thể hoàn thành sự nghiệp xây dựng CNXH, nhân tố không thể thiếu là con người, là nhân dân.
Mục tiêu
- Cuộc đấu tranh ở Việt Nam là cuộc đấu tranh chính nghĩa, bởi nó hướng đến mục tiêu là con người.
- Những công việc sau khi kết thúc chiến tranh cũng là sự cụ thể hóa những lý tưởng giải phóng và phát triển con người.
Động lực
1. Con người XHCN
2. Tại sao phải trồng người?
3. Xây dựng chiến lược trồng người
Con người xã hội chủ nghĩa
1. Thừa kế những giá trị tốt đẹp của con người truyền thống
2. Hình thành những phẩm chất mới như : có tư tưởng XHCN, có đạo đức, có trí tuệ và bản lĩnh để làm chủ, có tác phong XHCN,…
Con người XHCN phải do CNXH tạo ra nhưng trên con đường tiến lên CNXH thì cần có những con người XHCN.
Tại sao phải trồng người?
Việc đi lên CNXH là điều tất yếu, phù hợp với quy luật phát triển của xã hội.
Bên cạnh đó “xây dựng Chủ nghĩa xã hội” và “con người xã hội chủ nghĩa” có mối quan hệ biện chứng với nhau.
Mỗi bước xây dựng những con người như vậy là một nấc thang xây dựng chủ nghĩa xã hội.
KHÁCH
QUAN
CẤP BÁCH
LÂU DÀI
Dưới ách thống trị hà khắc, nhân dân mang tư tưởng tiểu nông nặng nề => chiến lược trồng người trở thành nhiệm vụ mang tính cấp bách.
“Trồng người” là công việc trăm năm, không thể nóng vội “một sớm một chiều”, không phải làm một lúc là xong, cũng không phải tùy tiện đến đâu hay đến đó.
1. Chiến lược trồng người là một trọng tâm, một bộ phận hợp thành của chiến lược phát triển kinh tế xã hội.
2. Để thực hiện chiến lược trồng người thì giáo dục là biện pháp quan trọng nhất.
3/9/1945 trong phiên họp đầu tiên của chính phủ mới bàn về 6 vấn đề cấp bách.
Người đặt nạn giốt thứ 2 sau nạn đói, và đề nghị mở chiến dịch.
Chống nạn mù chữ - thành lập nhà bình dân học vụ.
Đầu năm 1952, Người kêu gọi phong trào thi đua dạy tốt học tốt.
Nội dung và phương pháp giáo dục phải toàn diện, cả đức, trí, thể, mỹ, phải đặt đạo đức,lý tưởng và tình cảm cách mạng, lối sống xã hội chủ nghĩa lên hàng đầu. Hai mặt đức, tài thống nhất với nhau, không tách rời nhau, trong đó đức là gốc, là nền tảng cho tài năng phát triển. Phải kết hợp giữa nhận thức và hành động, lời nói và việc làm… Có như vậy mới có thể học để làm người.
Hạn chế
* Đạo đức, nhân cách của thế hệ trẻ đang có chiều hướng xấu.

* Phương pháp dạy và học ở các cấp còn lạc hậu.

* Mô hình tổ chức GD - ĐT vẫn nặng lý thuyết, nhẹ thực hành.

* Công tác quản lý GD ở nước ta còn ôm đồm, chưa phát huy quyền chủ động, linh hoạt của các cấp.

* Sự mất cân đối giữa các ngành học, bậc học, tạo ra mâu thuẫn gay gắt giữa qui mô, chất lượng và hiệu quả.

* Chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ở nước ta còn hạn chế.

"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã
trở thành một phương châm đối với tất cả công dân Việt Nam.
Là ngọn cờ lý luận soi đường cho cách mạng Việt Nam hơn 60 năm qua.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo con người mới Việt Nam thực sự ngày càng được hiện thực hoá trong cuộc sống sinh động.
Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.
Hai là, đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo thanh niên.
Ba là, xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Đội vững mạnh, hoạt động có chất lượng.
Bốn là, phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động trong tự học, tự rèn của thanh niên.
* Quán triệt và vận dụng sáng tạo nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tính nguyên tắc, có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả và thành công của sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay.
* Chúng ta cần phải đào tạo những công dân tốt, cán bộ tốt cho nước nhà, những người kế tục sự nghiệp cách mạng to lớn của Đảng và nhân dân giao phó. Do đó, các ngành, các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương phải thật sự quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp này về mọi mặt, đưa sự nghiệp đổi mới của đất nước lên những bước phát triển mới.
Tiếp tục đẩy mạnh học tập, nghiên cứu thấu đáo tư tưởng của Hồ Chủ tịch về xây dựng một nền giáo dục thật sự của dân, vì dân, cho dân; mọi người được quyền bình đẳng hưởng thụ thành quả của nền giáo dục và có nghĩa vụ đóng góp xây dựng và phát triển giáo dục.
Tiếp tục hoàn thiện Luật Giáo dục, bảo đảm phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong điều kiện hội nhập.
Xây dựng cho được một đội ngũ người thầy ngang tầm. Trong đó, mỗi người thầy phải hội đủ hai phẩm chất cơ bản là vừa “hồng”, vừa “chuyên”.
Không nên xem trường ngoài công lập là một doanh nghiệp để tính thuế, đánh thuế cơ sở giáo dục - mà thực chất là đánh thuế vào người học.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nghiên cứu để có sự điều chỉnh, thậm chí kiên quyết huỷ bỏ những quy định không còn phù hợp trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo.
Lao Động
Trí Tuệ
Tài Năng
Con người đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển chung của toàn xã hội.
* Con người là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp cách mạng.
Con người là chủ thể sáng tạo lịch sử.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức và giải quyết vấn đề này một cách hài hòa, phù hợp với những điều kiện cụ thể của cách mạng, của xã hội Việt Nam.
Con người là vốn quý nhất và là đại diện cho quốc gia dân tộc trong mọi thời đia, thể hiện tư duy, trí tuệ của xã hội, và là nhân tố đặc biệt quan trọng cho sự phát triển chung của đất nước trên con đường xây dựng XHCN ở nước ta hiện nay với phương châm “Hòa bình, thống nhất, hợp tác cùng phát triển”.
Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực cách mạng
Sức mạnh dân tộc
- Lực lựợng không thể thiếu.
- Tạo sức mạnh cổ vũ tinh thần to lớn.
- Tạo nên thành công cho cách mạng.

Là cơ sở lý luận cho việc XD nền giáo dục mới mang tính dân tộc, khoa học và đại chúng đã được Đảng và Nhà nước ta XD và phát triển.
HẾT!
Bác khẳng định: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt học tốt, trên nền tảng GD- CT và lãnh đạo tư tưởng tốt phải phấn đấu nâng cao chất lượng VH và chuyên môn nhằm thiết thực giải quyết các vấn đề do CM Nước ta đề ra và trong một thời gian không xa, đạt những đỉnh cao của KHKT”.
Full transcript