Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sociolingvistik

No description
by

Anne Moeller Hjortshoej

on 12 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sociolingvistik

Sociolingvistik
Privat og offentligt sprog
Definition: Forskellige typer af videnskabelige studier, som betragter sproget i dets sociale sammenhæng fx de samfundsmæssige varianter og sprogets udvikling og normer.
Standard og variation
Slang
Dialekt
Sociolekt
Slang — 3 overordnede funktioner

1. Slang kan skabe opmærksomhed om taleren. Taleren kan fx virke uhøjtidelig og morsom ved at bruge slang.
2. Slang kan påvirke samtalesituationen. Situationen kan fx blive mindre højtidelig hvis man bruger slang.
3. Slang kan have en betydning i forhold til formidlingen af det der siges. Man kan fx bruge slang til at gøre noget mere klart eller præcist for tilhørerne.

Ofte vil flere af funktionerne være i spil samtidig; ved at bruge slang kan man fx både henlede opmærksomheden på sig selv som en morsom og opfindsom person (funktion 1) og samtidig gøre situationen mindre højtidelig (funktion 2).

Funktion 1: Slang kan henlede opmærksomheden på taleren

Ved at bruge slang kan taleren komme til at fremstå på en bestemt måde overfor de andre deltagere i samtalen.
Ordet hæmoridefræser (i stedet for knallert) kan fx bruges af taleren fordi han gerne vil virke opfindsom, uhøjtidelig og morsom.
Virkningen kan selvfølgelig blive en helt anden. Tilhørerene vil måske opfatte ham som gammeldags og uopfindsom fordi de synes at ordet hæmoridefræser er gammelt og alt for velkendt.

Funktion 2: Slang kan påvirke samtalesituationen

Ved at bruge slang kan man påvirke samtalesituationen og dermed forholdet mellem deltagerne i samtalen.
Ordet nederen (i stedet for ærgerligt) kan bl.a. bruges hvis man gerne vil gøre situationen mindre højtidelig og forholdet mellem de tilstedeværende mere uhøjtideligt.

Funktion 3: Slang kan have en betydning i forhold til formidlingen af det der siges

Brugen af slang kan have betydning i forhold til det man siger. Ved hjælp af slang kan man fx anskueliggøre eller lægge afstand til det man taler om.
Udtrykket medklisterpølse (i stedet for medisterpølse) kan gøre det tydeligt at der er tale om en medisterpølse af dårlig kvalitet – og kan gøre det mere klart og tydeligt for tilhøreren hvad der er i vejen med pølsen.
Medklisterpølse antyder fx at medisterpølsen ikke er dårlig fordi den ikke er gennemstegt, men snarere fordi den indeholder mere mel end kød og derfor har en klistret konsistens.
Ved at sige natkasse eller farvelskrin i stedet for ligkiste kan man lægge en ironisk distance til noget som man opfatter som ubehageligt, nemlig døden og begravelser.

Citat: sproget.dk
Der kan ske to ting med gamle slangudtryk:
• slangudtrykkene forsvinder ud af sproget.
• slangudtrykkene bliver til "død slang", dvs. de bliver en del af normalsproget.


Vil du vide mere?

http://sproget.dk/temaer/slang

Øvelse:
Skriv så mange slangudtryk, som du kan komme på. (5 min)

Byt med sidemanden:
- Hvilke udtryk har I til fælles?
- Er der udtryk du ikke kender? (Lad sidemanden oversætte.)
- Vurder om det er slang, gruppesprog eller normalsprog.

Definition: En geografisk eller socialt betinget underafdeling af sproget, især det talte sprog.

Slang :
- Erstatter et normalsprogligt udtryk.
- Har en vis almen udbredelse.
- Funktionen for afsender: Signalerer at denne er mere optaget af måden at udtrykke sig på, end af det der udtrykkes.
- Udtryk for sproglig kreativitet -> billeddannelse
- Modtagers reaktion: Slang lægger op til en særlig måde at opleve en situation på.
- Slang signalerer: afslappethed, uhøjtidelighed, røber en grundlæggende fascination af det upassende, tabu-overskridende.

- Jo mere isolerede fra omverdenen, jo mere dialekt. Nu har vi så stor kontakt med omverdenen, at dialekterne er ved at forsvinde.

- Forskellen består især i udtale, men der kan også være forskelle i ordforrådet.
Udforsk siden og lyt til flere dialekter: http://dialekt.ku.dk/dialekter/
Norm og individualitet
Sprog og nationalitet
Sprog i globaliseringens tidsalder
Gruppesprog:

- Sproget som livsstilsmarkør – til at vise identitet.
- En selvstændigvalgt kode, der ikke knytter sig til en særlig profession,
men signalerer hvilken type person man er, hvilken smag og hvilke holdninger man har.
- Giver velværd og tryghed, følelsen af at være del af noget, at være ”inde” – kontra de andre,
der ikke forstår gruppesproget, der er ”ude”.
- Magt over gruppesproget giver status og tilhørsforhold.
- Mere brugt af mænd end kvinder.

Sociolekt er den del af dialekten der kun omhandler udtale.
- social baggrund
- opvækst
- påvirkning udefra kan ændre udtalen
- bevidst ændring + prestige
Offentligt sprog: Fx love og bekendtgørelser:
a) Formelt
b) Utvetydigt
c) Uden følelsesmæssigt indhold
d) Upersonlig
e) Regulerende sproghandlinger
f) Envejskommunikation
g) Ikke jævnbyrdigt forhold mellem afsender og modtager
Andre offentlige tekster er mindre formelle og tangerer til det private sprog.

Privat sprog: Fx ven til ven:
a) Afsender og modtager er ligeværdige
b) Uformelt
c) Ofte tovejskommunikation
d) Må godt være mindre entydigt, da man kan afklare meningen i kommunikationen
Skriftsproget har grader af formalitet – det samme gælder talesproget.

Som individ kan man både bevidst og ubevidst
arbejde med sit sprog.
- Kunstnere arbejder bevidst med at bryde sprogets rammer og skabe nye udtryk
-> øger opmærksomheden på teksten/kunsten og skaber eftertanke - herunder sproglig opmærksomhed.
Øvelse i grupper af to - tre personer:

Analysér klippet "Gangstersnak i telefonen" fra programmet "Det slører stadig":

1) Foretag en karakteristik af hovedkarakterens to sprog. Inddrag de begreber vi har gennemgået i timen.

2) Diskutér hvilken betydning sproget har for hovedkarakterens identitet og omgivelsernes opfattelse af hende?

Hurtigskrivning: Hvilket syn på dialekter og brugen af dialekter har du dannet dig ud fra klippet/klippene? (5 min)
Standardsprog og norm: Kan karakteriseres som det almindelige sprog. Vi lægger først mærke til normen, når den brydes.
Times formål:

- At kunne definere begreberne slang, dialekt, sociolekt og gruppesprog.
- At kunne analysere talt sprog ud fra disse begreber.
- At opnå opmærksomhed om eget sprog og sprogbrug.
- At opnå indsigt i sprogets betydning for identiteten.
- at kende til sproget norm og brud på denne.

Standard og variation:

1) En fælles standard er nødvendig for at kunne kommunikere, ellers kan vi ikke forstå hinanden. Derfor er der også en standard for, hvordan vi staver ordene.
2) Fastlægges af Dansk Sprognævn – standarderne ændrer sig med tiden. Nye ord til ny teknologi, mens andre ord bliver sjældnere og udgår af sproget. Vi får også låneord fx fra engelske.
3) Nye udtryk kommer ind i talesproget fx slang – nogle forsvinder mens andre bliver en del af det formelle sprog.
4) Udviklingen sker som følge af: Normalisering af fremmedord/låneord, kreativ sproglig udvikling.

Hvordan argumenteres der i Babelstårnet for, at én nation ikke er lig med ét sprog?

Hvad vil det i praksis sige, når et land har flere officielle sprog?

Hvilken sproglig betydning har det at bo i grænseegne?

Er I selv, eller jeres forældre, to- eller flersprogede? Skriv de aktuelle sprog op på tavlen.
Sprogets påvirkning gennem tid:

At det danske sprog er under påvirkning fra andre sprog er ikke noget ny.
(Man kan argumentere for, at så længe vi har haft sprog, er det blevet påvirket udefra.)

I Middelalderen (fra ca. 900) gik det lærde latin og det folkelige dansk hånd i hånd.

Fra 1400-tallet til 1600-tallet fra det primært påvirkning fra det tyske sprog – først
plattysk
(nordtysk dialekt), senere
højtysk
(standardsproget).

I løbet af 1600-tallet vandt
fransk
indpas, og denne påvirkning varede langt op i 1700-tallet.

I 1700-tallet talte hoffet tysk, men det dansk sprog, og skriftsprog blev brugt på nye områder,

Vores sprog har alle dage være påvirket af græsk og latin – særligt det videnskabelige og tekniske sprog.

I 1800-tallet fik man som en del af nationalromantikken fokus på
det danske sprog - modersmålet
. Det ses blandt andet i skolereformen anno 1814.

I det 20. århundrede var det
engelsk
, der påvirkede vores sprog mest. Den tendens er stadig herskende.

Opgave:
I skal lave en tegneserie om mødet mellem sociale grupper – gruppernes sprog evt. udtale og ordvalg. Gennem sproget skal I vise hvilke grupper, individerne hører til i.
Formål med timen:
- kendskab til koblingen med sprog og nationalitet.
- at træne bevidstheden om sprogets betydning for individet i social kontekst.
- at få et historisk overblik over sprogets påvirkning.
- At kunne definere og bruge begreberne låneord og oversættelseslån.
I dag påvirkes vi primært af det engelske sprog. Vi låner ord fra engelsk og integrerer dem i det danske normalsprog = ”Direkte lån” fx ”lobby”, ”drinks" og "bowle".

Eller vi laver ”oversættelseslån” – hvilket er direkte oversættelser fra engelsk til dansk: count down = nedtælling.

Vi laver også vores egne ”falske lån” som ”Grillparty” og "cottoncoat", der slet ikke findes i det engelske sprog.

Mindmap på tavlen: Skriv alle de engelske låneord og oversættelseslån I kan komme på.
(Er I i tvivl, kan I slå det op i nudansk ordbog.)
Sum med gruppen:
1) Hvorfor bliver det danske sprog påvirket af det engelske? Læs mere på links i lectio.
2) Find fordele og ulemper ved denne påvirkning.

Lektien til mandag er at besvare testen.
Full transcript