Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Romantikken

No description
by

REIDUN HABOSTAD

on 24 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Romantikken

Romantikken
Døme på undervisiningsopplegg i norsk 9.klasse
Mål:
Oppgåver til romantikken
Henrik Wergeland.
-Når vart Henrik Wergeland fødd, og kvar voks han opp?

- Kvifor var Henrik Wergeland med på å skipe dei første folkebiblioteka?

-Kva meinte Henrik Wergeland om såkalla jødeparagrafen?

-Til Stella
-Kunne gi att hovudtrekk i romantikken

-kunne diskutere kva kjærleik og forelsking er

-finne og bruke informasjon på nettet på ein god måte
Generelle mål:
-Generelle mål
-Spesifikke mål
Kunne fortelje om:

-Henrik Wergeland

-Johan Sebastian welhaven

-Camilla Collett

-kjenneteikn på romantikken som litterær periode

-Lære å lage digitale tankekart ved hjelp av Prezi

-Lære å dele tankekart med kvarandre og offentleg på nettet


Lag eit tankekart om romantikken der du har med informasjon om spørsmåla nedanfor.

-Kva hende i Noreg i 1814?
-Når oppstod romantikken?
- Både bønder og embetsmenn meinte at Noreg trong eit eige språk og ein eigen litterartur. Nemn to ulike syn på korleis dette skulle gjerast.Dette må du kunne seie noko om:
Kjendte
litterære personar
Johan Sebastian Welhaven
Dette må du kunne
seie noko om:
-Kva slags syn haddde Welhaven på dikting?

-Korleis trefte Welhaven Camilla Collett?

-Kvifor vart forholdet mellom dei så vanskeleg?

- Kva skil skrivestilen til Welhaven frå stilen til Wergeland?

-En vårnatt
Camilla Collett
Dette må du kunne seie noko om:
-Beskriv Camilla Collett som barn, og forholdet til ektemannen Peter Jonas Collett.

-Kva meinte ho om ekteskapet og den stillinga kvinna hadde i samfunnet?

-"Amtmannens døttre"


-Kvinnesak
Tidsbruk og arbeidskrav:
-Veke 12-15 ca. 10 timar

-Alle skal levere inn eit tankekart med tittel romantikken.

- Legg ved bileter, og gode nettsider om emnet som de finn undervegs.

-Alle kjelder må vere med.

Litteratur:
Frå saga til CD kap. 4
s. 132-143
s. 151-160
s.166-177


-I tillegg kan de søke informasjon på internett.Tankekart


-ei hjelp til elevar
og lærarar i skulen
Kvifor bruke digitale tankekart?
-Velkjendt hjelpemiddel til å strukturere kunnskap i skulen

- Motiverande å kunne variere tankekarta med dei forskjellige funksjonane som tankekartprogramma har

-Kan lage fine tankekart med god orden og struktur.
Som ein av elevane mine uttalte: " Endeleg kan eg også lage fine tankekart!"

- Ein godt alternativ til å tileigne seg kunnskap på

-Lett å legge til bilete og videosnuttar

- Lett å legge til og endre informasjon etterkvart som ein tileigner
seg meir kunnskap


Kva seier teorien om tankekart?
Tankekart vert kalla for grafiske organisatorer,
der tankekarta er ein måte å klassifisere og katorigisere kunnskap og idear på.


Vil du vite meir om grafiske organisatorar og tankekart?
Klikk deg inn på lenka under og les kva Guttorm Hveem har skrive om dette.

http://guttorm.hveem.no/Guttorm_Hveem_Bruk_av_grafiske_organisatorar_i_laeringsarbeid.pdf
Gardners
multiple intelligence
Gardner har ein teori om at ein kan skilje mellom 8 intelligensar som menneska har

Han påpeikar at det er viktig at læring vert tilpassa kvar einskild elev, og at ein ved å bruke tankekart kan elevane lettare tileigne seg kunnskap på eigne premisser.
Litteratur:
http://guttorm.hveem.no/Guttorm_Hveem_Bruk_av_grafiske_organisatorar_i_laeringsarbeid.pdf lasta ned 10..02.2014


Buzan om tankekart:
http://www.tonybuzan.com/about/mind-mapping/


Jonassen, D.H., Carr, C. and Yueh, H.P. (1998). Computers as Mindtools for Engaging Critical Thinking
and Representing Knowledge [Internett] Tilgjengelig fra: http://frank.itlab.us/IT/learning_mindtools.pdf
(13 sider)

Novak, J.D. and Cañas, A. J., (2006) The Theory Underlying Concept Maps and How to Construct
Them. Florida Institute for Human and Machine Cognition [Internett] Tilgjengelig fra:
http://cmap.ihmc.us/Publications/ResearchPapers/TheoryUnderlyingConceptMaps.pdf  (31 sider)


Novak, Jonassen og Buzan
Desse tre er opptekne av de som skjer inn i hjerna vår når vi lærer.

Dei står for ei kongnitiv og/eller konstruktivistisk tilnerming til læring

Jonassen meiner elevane skal lære med bruk av teknologien

Novak er kritisk til tradisjonell pugging og lesing til læring, og er for å konkrettisere kunnskap ved hjelp av begrepskart/tankekart.

Buzan konsentererer seg om tanken av eitt ord/omgrep, der kunnskapen vert strukturert hierarksikt vidare.
Full transcript