Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Aruba

No description
by

tanja timmermans

on 1 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Aruba

Economie Aruba
Staatkundig bestel
Financiën Aruba
autonoom land met eigen economisch en financieel beleid; géén financieel toezichtsarrangement

Openbare financiën toenemende bron van zorg

Snel stijgende staatsschuld, opeenstapeling van hoge en niet verwachte tekorten, hoge rentelasten, onvoldoende perspectief op herstel, aanbevelingen IMF en RvA niet opgevolgd

Daardoor twijfels over realiteit begroting en houdbaarheid overheidsfinanciën

RMR juli 2014: aanwijzing aan gouverneur: begroting 2014 aanhouden, onafhankelijk onderzoek door secretariaat CFT naar realiteit begroting en meerjarenramingSamenwerking Aruba-Koninkrijk

streven: Aruba CO2-neutraal in 2020 (dmv zonne-, & wind-energie en diepzeekoeling).

Hubfunctie voor Europa naar Latijns-Amerika (kenniseconomie)

gecombineerde conferentie
22-25 oktober 2014

Tegelijkertijd: REPSOL voert onderzoek uit naar aanwezigheid gas en olie
in territoriale wateren

autonoom land binnen het Koninkrijk
sinds Status Aparte (1986)

Koninkrijksaangelegenheden:
Buitenlandse Zaken, Defensie & Nederlanderschap

Artikel 43 Statuut: waarborgfunctie t.a.v. fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur

WODC-rapport 2011

Gouverneur
Fredis Refunjol
(herbenoemd in 2010)
Kabinet Eman-II (AVP)
Gevolmachtigd Minister
Alfonso Boekhoudt
(benoemd november 2013)
Minister-President Mike Eman

portefeuille: Algemene Zaken, Innovatie, Duurzame Ontwikkeling en Wetenschap
Minister Mike de Meza (1e vice-MP)

portefeuille: Economische Zaken, Communicatie, Energie en Milieu
Minister Benny Sevinger (2e vice-MP)

portefeuille: Infrastructuur, Ruimtelijke Ontwikkeling en Integratie
Minister Arthur Dowers
portefeuille: Justitie en Verslavingszorg
Minister Michelle Hooyboer-Winklaar

portefeuille: Onderwijs, Gezinsbeleid, Volwasseneneducatie
portefeuille: Sociale Zaken, Jeugdbeleid en Arbeid
portefeuille: Financiën en Overheidsorganisatie
Minister Alex Schwengle
(Vak)minister Angel Bermudez
Minister Paul Croes
portefeuille: Volksgezondheid, Bejaardenzorg en Sport
Arubaanse Volkspartij (AVP)
13 zetels


Movimiento Electoral di Pueblo (MEP)
7 zetels


Partido Democracia Real (PDR)
1 zetel


Zetelverdeling Staten (21 leden)
Minister Otmar Oduber
portefeuille: Toerisme, Transport, Cultuur en Primaire Sector
Voorlopige conclusies Quick Scan CFT
beleid(svoornemens) Aruba
Pijler 1: toerisme
Pijler 2: olieraffinage
Pijler 3: 'green Gateway'
Fondo Desaroyo Aruba (FDA)
Sociale vormingsplicht
Aruba kan bij het uitschrijven van obligatieleningen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op Nederland als inschrijvende partij.

Het behaalde rentevoordeel dient te worden aangewend om de Arubaanse staatsschuld te verminderen.

Elke gevraagde inschrijving zal worden beoordeeld adhv in het Koninkrijk & internationaal gehanteerde criteria van houdbare overheidsfinanciën en terugbetalingcapaciteit.

Nederland behoudt zich bij niet voldoen
aan deze criteria het recht voor om
niet in te schrijven.

nov 2013: Balanced Budget Akkoord
(vast uitgavenkader op Afl 1350 mln)

dec 2013: Staten stemmen in met stapsgewijze verhoging van AOV-leeftijd en -premie

dec 2013: nieuwe sociale regelgeving (overtime) en aanpassing belastingschijven

aug 2014: verhoging BBO van 1,5 naar 2,5 procent (bestemmingsbelasting t.b.v. AZV)

sept 2014 Sociale Dialoog over verhogen tarieven water en elektra

2013 ziet groei in # toeristen, maar zij blijven gemiddeld korter en geven minder uit

verplaatsing container-
haven naar Barcadera

pre-clearance


19 maart 2012: Valero staakt opnieuw de raffinage activiteiten op Aruba, verlies van arbeidsplaatsen

overslag van olie kan blijven gehandhaafd, gesprekken over gedeetelijke herstart t.b.v. 3e partijen al maanden gaande

De Arubaanse economie is van oudsher sterk afhankelijk van toerisme en olieraffinage.

De regering streeft naar diversificatie via een
'derde economische pijler' gericht op duurzaamheid (groene energie)
&
de 'hubfunctie':
Aruba als gateway naar
Latijns Amerika voor Nederlandse
en Europese ondernemingen.

27 okt 2011: Samenwerkingsprotocol (economie, onderwijs, financiën, zorg en luchtvaart)

4 juli 2012: protocol voor samenwerking in onderwijs, cultuur, wetenschap en emancipatie

28 maart 2013: financieel protocol

6-8 mei 2013: handelsmissie MP Rutte & conferentie
'Europe meets the Americas'

Koninkrijksconferentie 2-3 april 2014 in Aruba

Akkoord van Arikok (2010) & Santa Martha (2011)
Broederschapsakkoord met Bonaire


afspraak 1999: geleidelijke afbouw NL'e bijdrage, opbouw Arubaanse bijdrage (elk EUR 100 mln).

afspraak juni 2013: vervangen
Meerjaren-programma 2010 – 2014 door
Meerjaren-programma 2013 – 2015.

Samenwerking tussen Aruba en Nederland
in huidige vorm (FDA) komt op
31-12-2015 ten einde.
situatie financiën
Begrotingstekort 2013: 7,0% BBP (AWG 344 mln)

Staatsschuld:
van 40,5% (2009), naar 75% (2014) naar 81,5% (2017)

Rentelast: 15%

Dekkingsgraad APFA: 80%

Werkloosheid 2012: 9,6 %

GDP: Afl. 4,7 mrd (EUR 2 mrd)
Begrotingsproblematiek is groot, overtuigend maatregelenpakket nodig om tekort- en schuldpositie terug te brengen naar houdbare niveaus

Begroting is niet volledig en op onderdelen achterhaald

Begroting bevat slechts een deel van de werkelijkheid (PPS buiten begroting gehouden)

Financieel beheer niet op orde, bestaan geen degelijke meerjarenramingen
pre-clearance
vreemdelingen-keten & grensbewaking
Infrastructuur
& milieu
Onderwijs
Rechtshandhaving, politie, gevangeniswezen
Gezondheidszorg
diverse terreinen van samenwerking
MoU verbetering vreemdelingenketen (2007)

concept-aangepaste Landsverordening Toelating en Uitzetting (LTU) nog niet besproken in Staten van Aruba

NB: de Koninklijke Marechaussee heeft in Aruba géén rol bij grensbewaking: wel heeft Kmar mdw van DIMAS en CENSO getraind in herkennen van valse paspoorten

‘roadmap to pre-clearance’ aangeboden aan staatssecretaris Teeven & MP Eman (2-7-2013)

inzet: stapsgewijs toewerken naar pre-clearance voor EU passagiers die vanuit Aruba reizen
(vgl huidige situatie VS passagiers).

Stap 1: realiseren van de zgn. 'happy flow' van curb to gate obv gezichtsherkenning

NB: vergt aanpassing Europese regelgeving (Schengen) & veel praktische kwesties

PPS: KLM, AAA, Schiphol, regering Aruba

Kustwacht
Steunpunt Kustwacht Aruba is gehuisvest in Savaneta bij de Marinierskazerne

opsporing en toezicht

drugsbestrijding, grensbewaking, douanetoezicht op zee, milieu- en visserijtoezicht en toezicht op de veilige scheepvaart

dienstverlening
Redding- en Coördinatiecentrum (RCC), afhandelen van maritieme nood-, spoed- en veiligheidsradiocommunicatie, search and rescue (SAR) en het ondersteunen van maritieme rampenplannen

Marinierskazerne Savaneta huisvest de 32e infanteriecompagnie van het Korps Mariniers, ca. 120 man

integraal onderdeel van de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied (CZMCARIB)

NB: door het begrotingsakkoord oktober 2013 werden de beoogde bezuinigingen op de kazerne teruggedraaid


Defensie
Vrijwillig programma voor kansarme Arubaanse jongeren (18-24 jaar) zonder baan of startkwalificatie, bestaande uit:
1. trainingstraject van 4 maanden op de Marinierskazerne Savaneta
2. werk- en stagetraject van 4 maanden
3. opleidingstraject van 4 maanden

Nederland financiert het geheel (tot 2015) met jaarlijks max. EUR 1 mln

de 4e lichting (foto) heeft in augustus 2014
het traject afgerondRechters en Officieren van Justitie worden door Nederland beschikbaar gesteld aan Aruba

Recherche Samenwerkingsteam Aruba (RST) bestaat uit zowel Nederlandse als Arubaanse rechercheurs. richt zich met name op bestrijding van grensoverschrijdende en georganiseerde criminaliteit., werkt nauw samen met KPA.

KIA (gevangenis Aruba): mede nav CPT-rapport 2007 intensief contact met DJI.
dec 2013: walk-out bewakers, mei 2014: opstand gedetineerden.
Regering Eman heeft enkele grote infrasctructurele projecten gestart in PPS-constructie, mede uit FDA gefinancierd

(aanleg ringweg, Green Corridor, opknappen binnenstad & aandachtswijken, verplaatsing containerhaven)

Enkele koninkrijkstaken t.a.v. zeevaart & luchtvaart
groot project: renovatie en nieuwbouw Horacio Oduber Hospitaal

NB: op Aruba zijn 2 private 'medical universities' gevestigd: Aureus University & Xavier University

AZV: algemene basis ziektekostenverzekering, al enkele jaren tekort van 2-3,6% GDP)

uitdagingen: toename kosten AZV ( obesitas,

Bilateraal samenwerkingsprotocol 4-7-2012

Studiekeuze-check geldt ook voor
Arubaanse aanstaande studenten in Nederland

NWO-programma 'wetenschap op de Cariben' (EUR 10 mln)

Aruba University biedt:
LLB en LLM (Arubaans Recht), BE en CE (commerciële
en bedrijfseconomie), BSC en MBA (hospitality management)

In ontwikkeling: green faculty en
faculteit Arts & Science


-

Op 12 september verschijnt eindrapport van
het secretariaat van het CFT

Begroting 2014 nog niet ondertekend, begroting 2015 reeds op 29 augustus 2014 aangeboden aan gouverneur

Veel kritiek van de Algemene Rekenkamer op jaarrekening 2013 (overschrijding van begroting met circa AWG 36 mln.
stand van zaken
Spelers en discussietafels


Sociale Dialoog, bestaande uit:
- werkgeversorganisaties (ATIA, AHATA, ATSA e.a.),
- vakbonden (TOPA, SPA, FTA, STA, e.a.)
- Kamer van Koophandel
- regering en inhoudelijk betrokken (semi-)overheidsdiensten

Adviesorganen: SER, Raad van Advies, Algemene Rekenkamer, (ombudsman?!)

Staten van Aruba
Ver(nieuw)bouw Horacio Oduber Hospitaal
aanbesteed aan Arrellanos voor AWG 238 mln
(gebudgetteerd: AWG 212 mln, Bouygues 214 mln)

Verplaatsing containerhaven naar Barcadera
uitvoering door APA/Astec/American Bridge/ALBO
(gebudgetteerd: AWG 120 mln)

Green Corridor (4baansweg San Nicolas)
aanbesteed aan Grupo Odinsa, in financieringsfase (gebudgetteerd: AWG 130 mln)

Ringweg Oranjestad ('Watty Vos Blvd')
aanbestedingsprocedure gestart
budget onbekend

PPP-projecten
(niet op landsbegroting)
financieel protocol
AZV - Ziektekosten
jaarlijkse exploitatietekorten worden aangevuld
door land Aruba
tekort in 2012: AWG 117,7 mln


APFA - ambtenarenpensioenen
netto-dekkingsgraad eind 2013: 77,5% (2012: 76%)
dekking is gegarandeerd door Land Aruba:
afkoop bruto-dekkingsgraad = ca. AWG 200 mln
Fondsen
(niet op landsbegroting)
Full transcript