Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

WMO 2015 kringbijeenkomst Drenthe 19-4-17

No description
by

Ingeborg Mussche

on 19 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of WMO 2015 kringbijeenkomst Drenthe 19-4-17

WMO 2015
M.i.v. 1 januari 2015
Eigen verantwoordelijkheid
burger:
inrichten eigen leven / eigen kracht
deelname maatschappelijk leven
voorkomen medicalisering sociale problematiek


Hervorming langdurige zorg
AWBZ alleen voor zware langdurige zorg -
Wet Langdurige Zorg
Niet ingrijpen zou leiden tot onhoudbare financiële situatie

Wie is verantwoordelijk?
Gemeentebestuur
draagt zorg voor maatschappelijke ondersteuning
Gemeenteraad
stelt periodiek plan vast m.b.t. beleid maatschappelijke ondersteuning
Periodiek plan
zo integraal mogelijke dienstverlening
inclusieve samenleving
ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers
keuzemogelijkheid zorgaanbieders
algemene voorzieningen
maatwerkvoorzieningen
toegankelijkheid voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking
Eigen bijdrage
Moet in de verordening staan
voor gebruik
algemene voorziening
;
zolang er gebruik van van wordt gemaakt
voor
maatwerkvoorziening en/of voor pgb
;
afh. van inkomen en vermogen (cliënt + echtgeno(o)t(e))
kostprijs = maximum
Vaststelling + inning door CAK
Bevorderen sociale samenhang, mantelzorg en vrijwilligerswerk.
Toegankelijkheid voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking.
Veiligheid en leefbaarheid in gemeente.
Maatschappelijke ondersteuning
WMO-verordening
Wanneer komt iemand in aanmerking voor een maatwerkvoorziening

Kwaliteitseisen aanbieders voorzieningen

Vaststelling hoogte persoonsgebonden budget

Uitvoeringsregels periodiek plan

Hoe worden burgers bij plan betrokken

Verschuldigd zijn bijdrage (wel of niet)
Maatschappelijke
Ondersteuning
Ondersteuning zelfredzaamheid.
Participatie van mensen
met een beperking of
met chronische psychische of
psychosociale problemen
Zoveel en zolang mogelijk in eigen leefomgeving
Bieden van beschermd wonen en opvang
Wanneer maatwerkvoorziening?
ingezetene van gemeente
met beperking, chronisch psychisch of psychosociaal probleem
ondersteuning zelfredzaamheid en participatie
niet
:
op eigen kracht
met gebruikelijke hulp
met mantelzorg
of hulp anderen sociaal netwerk
mensen moeten zo lang mogelijk in eigen omgeving kunnen blijven
Zoveel mogelijk via algemene voorziening

Inclusieve samenleving - één loket-gedachte - vermindering administratieve lasten burger

Bevorderen
:
sociale samenhang
toegankelijkheid voorzieningen, diensten en ruimten
veiligheid en leefbaarheid
mantelzorg en vrijwilligerswerk (+ ondersteuning)


Melding
bij college van B&W
Start
onderzoek (vormvrij)
behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren cliënt
aanwezigheid eigen kracht / gebruikelijke hulp / mantelzorg / algemene voorzieningen
huisgenoten / mantelzorgers worden erbij betrokken
Onderzoek binnen
6 wkn
afronden

Compensatieplicht vervalt
Vanaf 1-1-2015 geldt een
zorgplicht
:
stelsel algemene voorzieningen
maatwerkvoorzieningen
persoonsgebonden budgetten
Het college draagt zorg voor jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers mantelzorgcompliment SVB vervalt

Gemeente waar cliënt woont is verantwoordelijk

Structureel € 100 miljoen toegevoegd aan gemeentefonds

Hoe, hoeveel en aan wie? Dat volgt uit de verordening
Bij toekenning PGB voert de SVB het budgetbeheer uit trekkingsrecht

PGB wordt niet meer aan aanvrager zelf uitbetaald
Geen wettelijke voorliggende voorzieningen meer.

Afstemmingsplicht voor maatwerkvoorzieningen

Cliënten met AWBZ-zorg kan een maatwerkvoorziening geweigerd worden
Het college werkt zoveel mogelijk samen met zorgverzekeraars en andere aanbieders in het kader van een integrale dienstverlening (= wettelijke verplichting).
Aanvraagprocedure (1)


De WMO 2015 zegt, dat in de verordening
kan
worden bepaald dat het college aan personen:
met een beperking, chronisch psychische of psychosociale problemen
met daarmee verband houdende meerkosten
een
tegemoetkoming
verstrekt
Gemeenten verantwoordelijk voor beschikbaar zijn van:
informatie,
advies,
en andere vormen van kortdurende cliëntondersteuning
die bijdragen aan zelfredzaamheid en participatie

Zorgverzekeringswet
Verpleging
Persoonlijke verzorging
Gemeente
Begeleiding
Kort verblijf
Vervoer
Beschermd
wonen
Verwijzing naar algemene voorziening is geen besluit!
mr. Ingeborg Mussche

ingeborg.mussche@unie.nl
06 - 52 52 20 29
Dank u wel voor uw aandacht.

Hebt u nog vragen, dan kunt u mij via mail of telefoon bereiken.
Interessante sites
Na onderzoek
kan
cliënt besluiten tot doen
aanvraag
voor maatwerkvoorziening
zorg in natura
of PGB (alleen als maatwerkvoorziening niet passend wordt geacht)
uitgeholde keuzevrijheid

Het college beslist
binnen 2 weken
na ontvangst aanvraag
Mogelijkheid om
binnen 6 weken
bezwaar te maken
Aanvraagprocedure (2)
www.unie.nl/mantelzorg

www.regelhulp.nl

www.hetcak.nl

www.socialeteamsborgerodoorn.nl
Juridische dienstverlening De Unie
Juridisch advies op gebied WMO, mantelzorg, WLZ
Voeren bezwaarprocedures namens leden en niet-leden
Voeren beroepsprocedures namens leden en niet-leden
Voeren hoger beroepprocedures namens leden en niet-leden

Projecten mantelzorg & werk bij bedrijven i.s.m. stichting
Het college onderzoekt periodiek of er aanleiding is om een toekenningsbeslissing maatwerkvoorziening of PGB te heroverwegen.

Hoe dit moet gebeuren, wordt verwoord in de verordening.
WMO 2015
Full transcript