Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Полимерите околу нас

No description
by

Mia Micevska

on 5 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Полимерите околу нас

Полимерите се околу нас
design by Dóri Sirály for Prezi
Производи кои се составени целосно или делумно од полимерни материјали се составен дел на човековото секојдневие, кое со право се нарекува време на пластиката. Пластиката, гумата, некои бои се полимерни супстанци. Иако науката за полимерите е ралативно млада, сепак откритијата и иновациите бргу влегуваат во масовна примена и во секојдневието.
Што се полимери ?
ПРАШАЊА
Полимерите се дел од нашето секојдневие
Полимер е продукт од една реакција на полимеризација.
Полимерите претставуваат долги ланци од цврсто врзани јаглеродни молекули (обично над 1000) со ковалентна врска. Одделните синџири меѓу себе се држат со помош на послаби физички врски, што овозможува полимерите лесно да се фабрикуваат. Денеска веќе се знае дека повеќето хемиски супстанци преку хемиски реакции можат да се полимеризираат и да се добијат макромолекули (полимери).
Хипотезата за постоење на џиновска молекула-макромолекула ја дал херманскиот научник Херман Стродингер само пред околу шест децении, за што добил и Нобелова награда во 1953 година.
Само неколку децении наназад....
Полимерите постојат само во цврста и течна , но не и во гасовите состојба.
Поголемиот број од нив се органски супстанци, иако се познати и многу неоргански полимери.
Полипропилен
Поливинилхлорид
(PVC)
Најлони
(алифатични полиамиди)
Целулоза
Природна гума
Памук
Само во САД годишното производство на гума и пластични маси ја надминува бројката од 10 милијарди килограми
Во периодот од 1950 до 1980 година годишното производство на гума и пластика во светот пораснало за 8,9 пати
Пиезоелектрични и пироелектрични полимери
Кога под дејство на притисок се јавува електрично поле, ефектот се нарекува
пиезоелектричен ефект
Ефект кај кој доаѓа до електризирање на повшината на кристалот ако се промени неговата температура се нарекува
пироелектричен ефект.
Во редот на најдобрите пиезоелектрици и пироелектрици спаѓаат повеќе полимери чиј претставник со најизразени својста е PVDF (поливинилендифлуоридот).
PVDF се користи како составен дел на слушалките и звучниците, кај апаратите за мерење притисок, кај микрофоните.
Неговите пироелектрични својства имаат примена кај топлотните сензори со чија помош се детектира присуство на луѓе.
Спроводни полимери
"пластични метали"
Се започнува во 1964 со научната работа на В.А. Литл
Прв суперспроводник меѓу полимерите е откриен во 1977 година, тоа е полисулфурнитрит
Претставници:
полисулфурнитрит
-на собна темература има просечна спроводливост, а на температура од 0,3 К станува суперспроводник
слични својства покажува
полиацетиленот
можат да се допингуваат
Примена:
батерии со пластични електроди
лакови кои заштитуваат од статички електрицитет
сончеви леќи
сензори и прекинувачи кои регаираат на присуство на вода, воздух, промена на електрично поле
Биополомери се полимери што се добиени од живиот свет или,пак,лабараториски синтетизирани полимери кои можат да вршат функција на поддржуавње на животот во живите организми.
Биополимерите,поради сензорните својства нашле примена во медицината и фармацијата,со цел да се постигне продолжено дејство на лекот
- Биополимерите с екористат за правење биолошки мембрани и вештачки органи

Примена
Биополимери
- Биoполимерите во иднина треба да ги заменат досегашните пластични материјали,заради нетоксична и брза деградација во природата.
На пример .....
DNA
RNA
Целулоза
Проетини
Пептиди
PLA филм
(полиластик ацид)
Се користи во медицината како имплант во форма на шрафови, плочки, ластици, клинови и друго.
Овој материјал се разградува во телото за период од 6 месеци до 2 години.
И гумата е полимер

Најпопуларна и најмсовно користена во комерцијални цели е гума што се добива со вулканизација на латекст од каучук со некои додатоци.
Гумата е специфичен тип полимер, и претставува еден од материјали со супериорни еластични особини. Таа е претставник на група материјали со меморија на форма. Гумата се одликува со непропустливост на вода па затоа се јавува како одличен хидроизолатор.
Постојат гуми и од билно потекло, најпознати се арапската и црешовата.
Мека гума:
Се одликува со еластичност , непропустливост, електроизолациони способности и дурги својства. Содржи 5 % сулфур.
Употреба: надворешни и внатрешни автомобилски гуми, гумени чевли и ракавици и друго.
Постои и сунгераста гума, се користи за производство на звучна изолација, сунгери за миење, амортизери на удари и слично.
Гума за џвакање е еластичен,нетоксичeн материјал кој се подготвува од каучук богат со смола.
Тврда гума(ебонит)
Тврда рожеста материја која хемиски е многу стабилна и брзо се обработува.Содржи 30-50% сулфур.
Употреба:изработка на електротехнички материјали, садови за оловни акумулатори и друго.
Вулканизација
Вулканизција претставува специфичен третман кој подобрува одредени својства на гумата, како што е еластичност отпорност на хемикалии и ги ублажува промените на својствата при големи температурни промени.
Топла
Се изведува со загревање во присуство на сулфур.
Ладна
При ладна вулканизација гумата се третира во бања што содржи пари со соединенија на сулфур.
ВИ БЛАГОДАРИМЕ НА
ВНИМАНИЕТО
Наједноставен пример за полимеризација е полимеризацијата на етен во полиетен.
Теа Лалевска
Јована Максимовиќ
Миа Мицевска
Изработиле ученички од III-4 клас:
Full transcript