Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Strategia wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

referat przygotowany na ćwiczenia z przedmiotu: "Strategie rozwoju społecznego", Polityka społeczna, UwB 2010/2011
by

Marcin Pietraszko

on 20 January 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Strategia wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

STRATEGIA WSPIERANIA ROZWOJU
SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
NA LATA 2009-2015 1. RAMY PRAWNE, ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI I REGULACJAMI UE ORAZ KRAJOWYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI
2. SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE. CHARAKTERYSTYKA III SEKTORA. ZARYS DIAGNOZY
3. PROGNOZA TRENDÓW ROZWOJOWYCH SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W OKRESIE 2009-2015
4. CELE, PRIORYTETY ORAZ KIERUNKI INTERWENCJI SWRSO
5. RAMY FINANSOWE SWRSO
6. SYSTEM REALIZACJI SWRSO
7. WSKAŹNIKI REALIZACJI SWRSO Charakterystyka III sektora Funkcje SWRSO edukacyjna
integracyjna
mobilizacyjna
programowa społeczeństwo obywatelskie społeczeństwo obywatelskie jest przestrzenią działania instytucji, organizacji, grup
społecznych i jednostek, rozciągającą się pomiędzy rodziną, państwem i rynkiem, w
której ludzie podejmują wolną debatę na temat wartości składających się na
wspólne dobro oraz dobrowolnie współdziałają ze sobą na rzecz realizacji wspólnych
interesów” Spis treści społeczeństwem obywatelskim jest społeczeństwo, w którym istnieją aktywni,
myślący o interesach społeczności obywatele, zależności polityczne oparte na
zasadach równości i stosunki społeczne polegające na zaufaniu i współpracy obywatelska aktywność grupowa indywidualna aktywność obywatelska 129 220 podmiotów 3 sektora w 2007 roku Liczba zarejstrowanych organizacji: Liczba podmiotów trzeciego sektora w podziale na województwa w liczbach
bezwzględnych oraz w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, REGON 2007 r. - sport, turystykę, rekreację, hobby – 39,2% wskazań,
- kulturę i sztukę – 12,8%,
- edukację i wychowanie – 10,3%,
- usługi socjalne, pomoc społeczną – 9,9%,
- ochronę zdrowia – 8,0%,
- rozwój lokalny w wymiarze społecznym i materialnym – 5,9%,
- rynek pracy, zatrudnienie, aktywizację zawodową – 2,3%,
- ochronę środowiska – 2,2%,
- sprawy zawodowe, pracownicze, branŜowe – 1,9%,
- prawo, prawa człowieka, działalność polityczną – 1,8%,
- badania naukowe – 1,3%,
- wsparcie instytucji, organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich – 1,0%,
- religię – 0,8%,
- działalność międzynarodową – 0,6%,
- pozostałą działalność – 2,0%. Według badania Stowarzyszenia Klon/Jawor w 2006 r. organizacje pozarządowe wskazały,
jako najważniejsze pola działań, w znaczeniu pożytku publicznego i obszarów realizacji zadań
publicznych, następujące sfery: Pola działania organizacji pozarządowych: Liczba podmiotów trzeciego sektora w podziale na województwa w liczbach
bezwzględnych oraz w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, KRS 2007 r. organizacjami pozarządowymi są niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu
przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki
nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje lub stowarzyszenia.
Ponadto do grona organizacji pozarządowych należy wliczyć tzw. „podmioty zrównane z organizacjami
pozarządowymi”, czyli: osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. A teraz trochę prawniczego języka... : Sektor pozarządowy w Polsce na tle Europy: Porównanie polskich organizacji pozarządowych z sytuacją sektora w innych krajach Unii
Europejskiej jest niezwykle trudne i skomplikowane. Ze względu na różnice prawne,ekonomiczne i społeczne funkcjonowania sektora pozarządowego w Polsce oraz brak jednolitej metodologii badawczej, jakiekolwiek porównanie wymagałoby przeprowadzenia analizy zawierającej interpretację wszystkich różnic w odniesieniu do poszczególnych krajów. The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project potencjał ludzki w sektorze obywatelskim -udział zatrudnienia w organizacjach pozarządowych w stosunku do ogółu liczby osób aktywnych gospodarczo - Holandia – 9,2%,
- Belgia – 8,6%,
- Irlandia – 8,3%,
- Wielka Brytania – 4,8%,
- Austria – 3,8%,
- Francja – 3,7%,
- Niemcy – 3,5%,
- Hiszpania – 2,8%,
- Włochy – 2,3%,
- Czechy – 1,3%,
- Węgry – 0,9%,
- Słowacja – 0,6%,
- Polska – 0,6%,
- Rumunia – 0,4%. Przekazywanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego Liczba podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych według skali progresywnej oraz opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, którzy przekazali 1% podatku na opp w latach 2003 – 2006 Wolontariat Według badania Stowarzyszenia Klon/Jawor w 2006 r. 40% organizacji zadeklarowało, że ich
działania wspierają wolontariusze. Oznacza to, że w ciągu ostatnich lat obecność wolontariatu w
sektorze pozarządowym zmniejszyła się – w 2004 r. korzystanie z pracy wolontariuszy
zadeklarowało 45% organizacji pozarządowych, w 2002 r. 47%. Łączną liczbę wolontariuszy
wspierających w 2006 r. pracę organizacji (niebędących jej członkami) szacować można na ok.
600-700 tys. osób. Zaangażowanie w pracę społeczną: Według „Diagnozy społecznej 2007” członkami jakichkolwiek organizacji, stowarzyszeń,
partii, komitetów, rad, grup religijnych, związków i kół było w 2007 r. 15 proc. badanych; z
czego 12 proc. należy tylko do jednego stowarzyszenia; 3 proc. do dwóch, a 1 proc. więcej niż dwóch; 85 proc. nie należy do żadnej organizacji. Misja Podjecie działań służących wzmocnieniu podmiotowości obywateli i ich wspólnot oraz
stworzenie warunków dla rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego.

Podmiotowość obywatelska i wspólnotowa, rozumiana jako względnie trwała zdolność do suwerennych działań, stanowi, w poszanowaniu praw i wolności, fundament demokracji. Natomiast, instytucje społeczeństwa obywatelskiego tworzą odpowiednią infrastrukturę służącą wzmocnieniu
podmiotowości społecznej, ekonomicznej i politycznej obywateli. Osiągnięcie optymalnego poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym – jako warunek konieczny stworzenia trwałych podstaw dla podmiotowej aktywności obywateli i ich wspólnot w kształtowaniu rozwoju społecznego, wzrostu gospodarczego i kultury politycznej,
Ilościowy i jakościowy rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego – jako wyraz obiektywnej konieczności wzmocnienia organizacji pozarządowych, integracji społecznej i podmiotów ekonomii społecznej oraz form i sposobów ich funkcjonowania,
Stworzenie mechanizmów funkcjonowania dobrego państwa – jako zwieńczający konstrukcję społeczeństwa obywatelskiego rezultat działania zasad pomocniczości, partycypacji, partnerstwa oraz dialogu obywatelskiego w relacji - sprawna administracja publiczna – obywatele. Cele strategiczne Priorytety i działania strategiczne: Priorytet 1: Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne
Priorytet 2: Silne organizacje pozarządowe w dobrym państwie
Priorytet 3: Rozwój organizacji pozarządowych na rzecz integracji społecznej
Priorytet 4: Rozwój przedsiębiorczości społecznej 1. AKtywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne Działanie 1.1. Edukacja obywatelska
Działanie 1.2 Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych
Działanie 1.3 Aktywizacja społeczności lokalnych w partnerstwach lokalnych (kapitał
społeczny)
Działanie 1.4 Tworzenie lokalnej infrastruktury dla działań obywatelskich Edukacja obywatelska:
- zwiększanie potencjału kadr oraz instytucji zajmujących się działalnością wychowawczą
i realizacją programów edukacyjnych związanych ze wzmacnianiem świadomości
obywatelskiej, programów kształcenia ustawicznego,
- wspieranie działań na rzecz dostarczania bezpłatnej i rzetelnej informacji oraz porad
obywatelskich,
- wspieranie inicjatyw na rzecz kształtowania odpowiedzialności obywatelskiej i postaw
humanitarnych,
- wzmocnienie wykorzystania mechanizmów partycypacji obywatelskiej na szczeblu
lokalnym Aktywizacja społeczności lokalnych (kapitał społeczny):
- wspieranie partnerstwa publiczno-społecznego jako fundamentalnej formuły
współpracy w zakresie działalności pożytku publicznego, opartej na zasadzie
pomocniczości,
- wzmacnianiu lokalnego kapitału społecznego rozumianego, między innymi, jako suma
zaufania społecznego do instytucji państwa, zaufania wzajemnego pomiędzy
instytucjami publicznymi a instytucjami obywatelskimi,
- wspieraniu inicjatyw mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego oraz podtrzymanie tradycji narodowej. Tworzenie lokalnej infrastruktury dla działań obywatelskich:
-wspieranie rozwoju lokalnych inicjatyw w zakresie tworzenia ośrodków aktywizacji
społeczno-kulturalnej oraz punktów informacji młodzieżowej w postaci fachowego doradztwa i szkoleń,
- wspieranie działań na rzecz wyrównania dysproporcji w dostępie do nowych technologii i zapewnienia dostępu do wszechstronnej wiedzy i informacji,
- wspieranie działań mających na celu zwiększenie zaangażowania mieszkańców w
rozwiązywanie konkretnych problemów społecznych. Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych:
- wzmocnienie instytucji i form demokracji na poziomie lokalnym, z uwzględnieniem
instrumentów monitoringu działań władz i instytucji publicznych oraz innych
podmiotów istotnie wpływających na życie społeczności lokalnych,
- wspieranie inicjatyw lokalnych jako formy skutecznego rozwiązywania problemów
lokalnych, aktywizacja wspólnot na rzecz uczestnictwa w Ŝyciu publicznym, z udziałem
niezależnych mediów lokalnych,
- stworzenie warunków dla prowadzenia akcji promocyjnych i kampanii informacyjnych,
- wspieranie samopomocowych form rozwiązywania problemów społecznych. 2: Silne organizacje pozarządowe w dobrym państwie Działanie 2.1 Wzmocnienie potencjału sektora pozarządowego jako partnera administracji
publicznej
Działanie 2.2 Wyrównywanie szans organizacji – wsparcie rozwoju infrastruktury trzeciego
sektora
Działanie 2.3 Jakość zarządzania w nowoczesnej administracji publicznej
Działanie 2.4 Promowanie dialogu obywatelskiego jako formy partycypacji obywatelskiej 3: Rozwój organizacji pozarządowych na rzecz integracji społecznej Działanie 3.1 Zapobieganie powstawaniu ryzyka wykluczenia społecznego poprzez
wzmacnianie roli i funkcji rodziny i wspólnoty lokalnej oraz aktywizacja osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
Działanie 3.2 Zapewnienie dostępu do usług i dostarczanie pomocy grupom najbardziej
narażonym na ryzyko wykluczenia społecznego
Działanie 3.3 Zapewnienie tworzenia i funkcjonowania mechanizmów kompleksowego
wsparcia integracji społecznej 4: Rozwój przedsiębiorczości społecznej Działanie 4.1 Trzeci sektor jako pracodawca
Działanie 4.2 Budowanie wzajemnościowych form w gospodarce
Działanie 4.3 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
Działanie 4.4 Innowacyjne formy przedsiębiorczości społecznej Trzeci sektor jako pracodawca:

- wsparcia edukacji liderów społecznych, będących aktualnymi lub potencjalnymi
pracodawcami,
- tworzenie warunków dla realizacji programów wspierania zatrudnienia osób w
organizacjach pozarządowych,
- rozwoju programów zatrudnienia socjalnego w ramach aktywności sektora
pozarządowego. Budowanie wzajemnościowych form w gospodarce:

- wspieranie ekonomii społecznej wśród młodzieży szkolnej,
- tworzenie partnerstw na rzecz wspólnych przedsięwzięć w gospodarce społecznej, w tym
tworzenia platform wymiany doświadczeń,
- wsparcie zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych oraz w Centrach Integracji
Społecznej (CIS),
- wspieranie spółdzielczości mieszkaniowej, jako istotnego składnika sektora ekonomii
społecznej, w tym jej wspólnotowych aspektów w zakresie integracji społecznej i realizacji zadań dla dobra wspólnego. Społeczna odpowiedzialność biznesu:

- wspieranie społecznej odpowiedzialności biznesu jako nowoczesnej formy współpracy
przedsiębiorstw z sektorem pozarządowym w Polsce oraz innowacyjnego sposobu
finansowania programów społecznych,
- promocja zaangażowania społecznego pracowników na rzecz organizacji pozarządowych i rozwiązywania problemów społecznych,
- wsparcie wspólnych inicjatyw organizacji pozarządowych i firm oraz administracji
publicznej na rzecz dobra wspólnego, Wzmocnienie potencjału sektora pozarządowego jako partnera administracji
publicznej

- wspieranie budowy zaplecza społecznego organizacji pozarządowych, zarówno rozwoju profesjonalnego personelu, jak i bazy członkowskiej oraz wolontariuszy,
- wspieranie inicjatyw samoregulacyjnych trzeciego sektora, w kierunku przejrzystości ich działania,
- wzmocnienie stabilności finansowej i organizacyjnej organizacji pozarządowych, szczególnie w zakresie finansowania inicjatyw obywatelskich
- monitoring ustawodawstwa mającego wpływ na rozwój sektora organizacji
pozarządowych,
- wsparcie rozwoju zaplecza badawczego i eksperckiego organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Ramy finansowe SWRSO: Fundusze z budżetu państwa oraz środki z UE zostaną wykorzystane na realizację zadań
określonych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (Narodowej Strategii
Spójności) oraz wynikającego z nich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO
KL) oraz Krajowego Planu Strategicznego Dla Obszarów Wiejskich i wynikającego z niego
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach Osi 4 Leader.
Na ich realizację zostanie przekazanych, w ramach komponentu centralnego 122 170 819 EURO, w tym ze środków UE (EFS) 103 845 196 EURO, a ze środków krajowych (budżet państwa) 18 325 623 EURO.

W ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013 do wykorzystania przewidziano 787 500 000 EURO,z czego udział środków Unii Europejskiej wynosi 80% (630 000 000 EURO) i pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Środki z budżetu państwa oraz UE: Środki pochodzące z budżetu państwa W 2006 r. jednostki samorządu terytorialnego przekazały stowarzyszeniom i fundacjom, w ramach finansowania i dofinansowania zadań zleconych 750 003 198 zł, co stanowi 0,62% wszystkich wydatków poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2006 r.
Przewiduje się, iż na realizację PO FIO zostanie przeznaczonych nie mniej niż 60 mln zł rocznie ze środków budżetu państwa. Środki zagraniczne, inne niż unijne z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004 – 2009 Środki przyznawane w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych będąstanowić 7% całkowitej kwoty netto przeznaczonej przez Państwa-Darczyńców w ramach Mechanizmów Finansowych (37,35 mln euro) oraz wkład Rządu Polskiego w wysokości 10% wartości całego funduszu (4,15 mln euro), co łącznie stanowi kwotę 41,5 mln euro w okresie od uruchomienia funduszu do kwietnia 2009 r..
ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (ok. 310 milionów euro).
Full transcript