Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

anticipacia urovne medialnej gramotnosti seniorov

No description
by

anna novakova

on 27 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of anticipacia urovne medialnej gramotnosti seniorov

Anticipácia úrovne mediálnej gramotnosti seniorov
PhDr. Dana Petranová, PhD.
Trnava, 28. 11. 2013

„Počas obdobia, kedy sa komputerizácia stala signifikantným fenoménom v každej oblasti života, nastalo tiež významné zvýšenie podielu starších ľudí v populácii. Väčšina tejto staršej populácie nemala príležitosťť naučiť sa používať počítač v ich mladosti a vzhľadom na to , že počítače sú vnímané ako technológia pre mladých ľudí, môžu mať ťažkosti s využívaním zariadenia, služieb a príležitostí, ktoré sú dostupné vďaka počítačom.“

Weaversociálna exklúzia seniorov,
informačná chudoba a nerovnosť,
silná osobná frustrácia.Akt
Prístup
Analýza
&
evaluácia
Kreativita
Reflexia

vedomostno-postojový rozmer: osvojenie si znalostí o princípoch fungovania médií, vedomosti a vytvorenie postojov k ich vplyvom pôsobeniu, financovaniu, vlastneniu a pod.,


zručnostný rozmer: aktívne získavanie a rozvoj praktických zručností pri práci s médiami a výrobe mediálnych produktov.

Rozmery mediálnej gramotnosti:

používateľské schopnosti (technické),
kritický prístup k médiám
a mediálnym obsahom,
komunikačné zručnosti.

Oblasti mediálnej gramotnosti:
Úrovne mediálnej gramotnosti:
stredná,

vysoká.

zdroj informácií,
kompenzácia funkčných obmedzení,
technologické priblíženie,
sociálne priblíženie,
posilnenie sociálno-psychologickej roviny.

Výhody nových médií:
Európska podpora mediálnej výchovy
1982
- Grünwaldské vyhlásenie o mediálnom vzdelávaní.
2000
- Odporúčanie k mediálnej výchove.
2006
- Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady o ochrane neplnoletých osôb a ľudskej dôstojnosti a o práve na vyjadrenie vo vzťahu ku konkurencieschopnosti európskeho priemyslu audiovizuálnych a online informačných služieb.
2006
- Komuniké Európskej komisie
Nikdy nie je neskoro začať sa vzdelávať
(ang.
It is never too late to learn
).
2007
- Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách.
2007
- Oznámenie s názvom
Európsky prístup k mediálnej gramotnosti v digitálnom prostredí KOM (2007) 833
.
2007
- Akčný plán vzdelávania dospelých
Vždy je vhodný čas na učenie
(ang.
It's always a good time to learn
).
2007
- Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách.
2008
- Uznesenie Európskeho parlamentu o mediálnej gramotnosti v digitálnom svete.
2009
- Odporúčanie o mediálnej gramotnosti v digitálnom prostredí pre konkurencieschopnejší audiovizuálny priemysel a priemysel obsahu a inkluzívnu znalostnú spoločnosť.
2009/2010
- Štúdia hodnotenia kritérií pre posudzovanie úrovne mediálnej gramotnosti.
2011
- Testovanie a operacionalizácia kritérií pre hodnotenie úrovne mediálnej gramotnosti v Európe.


2006
- Audit mediálnej gramotnosti: Správa o úrovni mediálnej gramotnosti starších ľudí, Ofcom (Office of Communications, United Kingdom).
2011
- Testovanie a operacionalizácia kritérií pre hodnotenie úrovne mediálnej gramotnosti v Európe.
2011
- Stav mediálnej gramotnosti v Českej republike.
2013
– Mediálna gramotnosť seniorov na Slovensku.
2013 – 2015
Výskum úrovne mediálnej gramotnosti obyvateľov Slovenska (projekt APVV).


2002
– Projekt MILÉNIUM: Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 až 20 rokov:
prechod od industriálnej spoločnosti k informačnej, učiacej sa spoločnosti,
explózia informácií, zastarávanie informácií,
škola prestáva byť hlavným zdrojom informácií,
nástup nových technológií, zánik starých a vznik nových povolaní,
prechod z primárnej a sekundárnej sféry do sféry služieb,
globalizácia,
predlžovanie priemerného veku dĺžky života,
rýchle zmeny kvalifikačnej štruktúry,
nebezpečenstvo narastania negatívnych motívov.
2009
- Koncepcia mediálnej výchovy v Slovenskej republike
v kontexte celoživotného vzdelávania (16. decembra 2011 schválila vláda Slovenskej republiky).
2010
- Centrum mediálnej gramotnosti IMEC pri FMK UCM.

Vnútroštátne dokumenty
Trend vývoja úrovne mediálnej gramotnosti seniorov bude určovať vzťah seniorov
k novým médiám.
Seniorov netreba nadmerne ochraňovať a považovať ich za obete kultúry, obete modernej doby, treba im poskytnúť príležitosti a možnosti, ako sa zapojiť do dialógu s médiami.
Mediálna výchova by mala byť rovnováhou medzi dôstojnosťou seniorov a technologickým pokrokom.
Podiel FMK UCM na zvýšení mediálnej gramotnosti seniorov:
výskum,
propagácia,
vzdelávanie.
Ďakujem za pozornosť!
PhDr. Dana Petranová, PhD.
Katedra mediálnej výchovy
Fakulta masmediálnej komunikácie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kontakt: dana.petranova@ucm.sk

Generácie v kontakte s médiami
Mediálna gramotnosť v informačnej spoločnosti
Úroveň mediálnej gramotnosti súčasných seniorov
Prečo je pre seniorov prospešné
zvýšenie úrovne ich mediálnej
gramotnosti?
Predpoklady vývoja úrovne
mediálnej gramotnosti seniorov:

predpoklady vývoja v technologickej oblasti,
biologické predpoklady,
európska a vnútroštátna podpora,
psychické predpoklady,
trendy vo vzdelávaní,
trendy v oblasti výskumu.
trendy v marketingovej komunikácii,
základná,
dokumentová gramotnosť
mediálna gramotnosť
numerická gramotnosť
počítačová gramotnosť
jazyková gramotnosť
informačná gramotnosť
čitateľská gramotnosť
pesimistický trend vývoja
optimistický trend vývoja
diverzifikovaný obsah,
emocionálnosť,
jednoduchý jazyk,
metóda zrkadlenia,
dostupnosť online prostredia,
kontakt s mladšou generáciou.
Obdobie prelomenia
stereotypného predsudku
Výsledok:
Full transcript