Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

การวัดและประเมินผล

No description
by

Supawadee Rittiwong

on 1 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of การวัดและประเมินผล

การนำไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการนำความรู้ ความเข้าใจในเรื่องราวใดๆ ไปใช้ในสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันหรือในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน หรือแก้ปัญหาที่แปลกใหม่ทำนองนั้นได้ หรือสามารถหาสิ่งของมาแทนสิ่งที่ขาดหายไป หรือให้ถามให้แก้ปัญหาซึ่งเป็นพฤติกรรมขั้นสูงกว่าความจำและความเข้าใจ


ความหมาย
ตัวอย่างข้อสอบในด้านการนำไปใช้
3. ถ้าไม่มีแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค จะใช้อะไรแทน?
ก. สุรา
ข. น้ำอุ่น
ค. น้ำกลั่น
ง. น้ำด่างทับทิม
จ.น้ำกรดเจือจาง

4. อาหารชนิดใดทำจากพืช
ก. ไข่ตุ่น
ข. นมสด
ค. ลูกชิ้นปิ้ง
ง. ขนมหม้อแกง
จ. ลอดช่องน้ำกะทิ

5. การกระทำในข้อใดที่เกี่ยวข้องกับความดันอากาศ
ก. ยิงธนู
ข. พายเรือ
ค. ตอกตะปู
ง. ดูดกาแฟ


ลักษณะข้อสอบการนำไปใช้
พฤติกรรมด้านการนำไปใช้เป็นการนำความรู้ ซึ่งอยู่ในรูปของแนวคิด ทฤษฎี หลักการ กฎเกณฑ์ แบบแผนทั่วไป หรือเทคนิคต่างๆ เป็นต้น นำมาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่กำหนดขึ้น สำหรับสถานการณ์ที่กำหนดขึ้นในระดับนี้ ต้องเป็นสถานการณ์ใหม่หรือเป็นสถานการณ์ที่ผู้สอบยังไม่คุ้นเคยมาก่อน แต่มีความสัมพันธ์กับความรู้ทั้งนี้เนื่องมาจากความสามารถด้านนี้เป็นการประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่กำหนด การนำไปใช้นั้นต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาก่อน ปัญหาที่กำหนดขึ้นจึงต้องเป็นปัญหาใหม่ หรือเป็นปัญหาที่ผู้สอบยังไม่คุ้นเคยมาก่อน แต่เป็นปัญหาที่สัมพันธ์กับความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งนี้ก็เนื่องจากว่า ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ไปใช้จะเพิ่มขึ้น เมื่อปัญหาในสถานการณ์ที่ให้แก้มีความสัมพันธ์สูงกับความรู้ที่มีมาแล้ว
การเขียนข้อสอบแบบการนำไปใช้
1. คำว่า วิสามัง ในอิทธิบาท 4 ได้แก่การปฏิบัติเช่นไร ?
ก. รีบทำงานส่งครู
ข. หมั่นท่องสูตรคูณ
ค. ขอให้ครูอธิบายเพิ่มเติม
ง. พยายามคิดโจทย์ยากๆ
จ. ตรวจคำตอบอย่างรอบคอบ

2.คนที่มีหน้าตาซีดเซียวควรให้รับประทานอาหารอะไร ?
ก. นมสด
ข. ตับไก่
ค. ผักบุ้ง
ง. เนื้อหมู
6.อุปกรณ์ชนิดใดเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า
ก. ตู้เย็น
ข. พัดลม
ค. ไดนาโม
ง. มอเตอร์
จ. แบตเตอรี่
7.วัตถุชนิดใดควรหาปริมาตรโดยใช้วิธีแทนที่น้ำ
ก. ไม้
ข. ดิน
ค. ทราย
ง. เกลือ
จ. น้ำมัน
8.จำนวนชนิดใดเมื่อยกกำลังสองจะได้ผลลัพธ์น้อยกว่าเดิม
ก. เศษส่วนแท้
ข. เศษส่วนเกิน
ค. เศษส่วนคละ
ง. จำนวนเต็มลบ
จ. จำนวนเต็มบวก

เฉลย
1 จ
2. ข
3. ก
4. ง
5 ง
6. ค
7. ค
8. ก

ตัวอย่างที่ 1

สมมุติว่าท่านเป็นผู้รับผิดชอบด้านจัดอาหารในการออกค่ายของโรงเรียนแห่งหนึ่งในภาคฤดูร้อน มีสมาชิกค่าย 100 คน ซึ่งเป็นครูรวมอยู่ด้วย 5 คน นอกจากนั้น เป็นผู้ชาย อายุ 12 ถึง 15 ปี ในการพิจารณาเลือกรายการอาหาร ซึ่งต้องคำนึงถึงด้านงบประมาณ10,000 บาท และคุณค่าทางโภชนาการเป็นเกณฑ์ให้กำหนดรายการอาหาร เช้า กลางวัน และเย็น สำหรับ 2 วัน และอธิบายเหตุผลด้วยว่าทำไมจึงเลือกจัดรายการอาหารเช่นนี้
พฤติกรรมการนำไปใช้
ข้อสอบที่วัดพฤติกรรมการนำไปใช้เป็นข้อสอบที่วัดความสามารถในการ
นำเอาความรู้ความเข้าใจจากสิ่งที่เคยเรียนมาใช้ในสถานการณ์ใหม่
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับสถานการณ์ที่ได้เรียนรู้มาแล้วการสร้างข้อสอบประเภทนี้
มักจะกำหนดสถานการณ์มาให้แล้วนำความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในสถานการณ์
กำหนดการออกข้อสอบประเภทนี้ไม่ควรออกข้อสอบที่เป็นสถานการณ์เดิม
ที่มีอยู่แล้วในหนังสือหรือแบบฝึกหัดตัวอย่างข้อสอบประเภทนี้เช่น
- ข้อความใดควรใช้เครื่องหมายปรัศนี
- มีมะม่วงอยู่ 8 ผลซื้อมาอีก5 ผลรวมมีมะม่วงกี่ผล (13 ผล)
- ไม้กระดานแผ่นหนึ่งยาว10 เมตรกว้าง5 เมตรจะมีพื้นที่เท่าไร (50 ตารางเมตร)
- อาหารชนิดใดมีคุณค่าแทนเนื้อสัตว์ได้ (ถั่วเหลือง)
Full transcript