Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ OKURYAZARLIK DÜZE

No description
by

ESRA BOZKURT

on 20 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ OKURYAZARLIK DÜZE

Karar Verme Beceri Testi (KVBT)
Ercan ve Bozkurt (2013) tarafından ortaokul öğrencileri için geliştirilen ölçek araştırmacı tarafından öğretmen adayları için revize edilerek geçerlik güvenirlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Testte ölçülen özellik

birden fazla kriter ve alternatif çözümü olan gerçek yaşam probleminden, kriterlerin göreli önemine dikkat ederek en iyi çözümün seçilmesi ya da bir gerçek yaşam problemi için seçilen çözüm üzerinden giderek çözümün hangi kriterler doğrultusunda tercih edildiğini

belirlenmesidir.
YÖNTEM
Problem Durumu
Problem Durumu
Fen-teknoloji-mühendislik-matematik (FeTeMM) eğitiminin disiplinler arası gerçekleştirilmesi yönündeki ihtiyaç...
Fen eğitiminde mühendislik tasarımlarının kullanımı ve önemi
Fen öğretmenlerinin hizmet öncesi eğitiminde mühendislik tasarımlarının kullanılması yönündeki gereklilikler...
Araştırmanın Amacı
2. Alt Problem: Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları-I Dersinde Kullanılan Mühendislik Tasarım Temelli Fen Eğitiminin Karar Verme Becerisine Etkisi Konusundaki Görüşleri Nelerdir?
Karma Yöntemler Araştırma Modeli, Gömülü Bütünleşik Desen

Çalışma Evreni:
Fen Bilgisi Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları I Dersine devam eden 72 öğretmen adayı
(Basit tesadüfi örnekleme )
Örneklem:
36 Öğretmen Adayı
(26 Kadın, 10 Erkek)
(Maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi)
Katılımcılar:
6 öğretmen adayı

1. Alt Problem: Öğretmen Adaylarının Karar Verme Becerileri Araştırma Süresince Nasıl Değişmektedir?
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNE FEN ÖĞRETİMİNDE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARININ ETKİSİ


Esra BOZKURT

Doç. Dr. Havva YAMAK
Doç. Dr. Esma BULUŞ KIRIKKAYA


Alt Problemler
Problem Durumu,
Amaç ve Problem Cümleleri

Yöntem
Bulgular, Sonuç ve Tartışma
Öneriler
Sunu Akışı
Mühendislik tasarım süreci ekseninde öğretmen adayları ile sürdürülen ders modeli
Karar verme döngüsü (Hill, 1979, akt. Erdoğan Toksoy, 2012)
Mühendislik tasarım süreci (Hynes, vd., 2011, s.9)


Mühendislik Tasarım Temelli Fen Eğitimi
ve
Karar Verme Becerisi
Mühendislik Tasarım Temelli Fen Eğitimi
ve
Mevcut Laboratuvar Yaklaşımları
• Tümdengelim (Doğrulama) Laboratuvar Yaklaşımı
• Tümevarım Laboratuvar Yaklaşımı
• Bilimsel Süreç Becerileri Laboratuvar Yaklaşımı
• Teknik Beceriler Laboratuvar Yaklaşım
• Araştırmaya Dayalı Laboratuvar Yaklaşımı

Harkema, vd. (2009) lise fen sınıflarında gerçekleştirilen deneyleri “
bilimsel model
” ve “
mühendislik modeli
” (
deneme yanılma !
) olarak sınıflandırarak, fen laboratuvarı derslerinde bu iki yöntemin nasıl dağılması gerektiğini tartışmaktadır
Fen Öğretim Laboratuvar Uygulamaları derslerinin,

araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının

esaslarına uygun olduğu söylenebilir
Mühendislik Tasarım Temelli Fen Eğitimi
ve
Kuramsal Dayanaklar
MTTFE’nin dayandığı temel yaklaşım,
yerleşik öğrenme
dir (situated learning) (Wendell, 2008).
MTTFE
bilişsel yapılandırmacılık, sosyal yapılandırmacılık
, ve
yapısalcı (constructionist) öğrenme kuramları
ile de ilişki kurularak kısmen açıklanabilecek yapıya sahiptir (Leanord ve Derry, 2011).
Yapılandırmacı kurama uygun bir öğretimsel çerçeve oluşturabilmek için geliştirilen stratejilerden biri olan
yerleşik öğrenmeye göre bilgi kişiye ait değildir, içinde bulunulan kültür ve duruma göre anlam kazanır
(Johansen, 1991). Bu nedenle öğrenmede büyük önem taşıyan
bağlam (!)
, anlamlı öğrenmenin gerçekleşebilmesi için önem kazanmaktadır (Jonansen, 1991).
 Araştırmada,
Nitel yöntemlere nicel yöntemlerden daha fazla önem verilmiştir.
Nitel ve nicel verileri eş zamanlı toplanmıştır.
Nicel ve nitel verileri ayrı ayrı analiz edilmiştir.
Nitel ve nicel veriler araştırmanın bulgularını yorumlama aşamalarında bir araya getirilerek ilişkilendirilmiştir.

Deneysel Desen
Tek gruplu öntest-sontest
Durum Çalışması
İç içe geçmiş çoklu durum
Durum:
MTTFE’ye yönelik değerlendirmeler
Analiz birimi:
Öğretmen adayları
Veri Toplama Araçları
Bilimsel Süreç Becerileri Testi (BSBT)
1985’de Okey, Wise ve Burns geliştirilen, Özkan, Aşkar ve Geban (1992) tarafından Türkçe’ye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış ve güvenirlik katsayısı .85 olarak belirlenmiş (Kanlı ve Temiz, 2006) Bilimsel Süreç Becerileri Testi (BSBT) kullanılmıştır.
36 sorudan oluşmaktadır.

değişkenleri tanımlayabilme (12 soru),
işevuruk tanımlama (6 soru),
hipotez kurma ve tanımlama (9 soru),
grafiği ve verileri yorumlama (6 soru)
araştırmayı tasarlama (3 soru)

Bu araştırmada BSBT ile elde edilen ön test ve son test ölçümlerinin güvenirliği: .70
Bu araştırmada, KVBT ile ön test ve son test ölçümlerinin güvenirliği .72 olarak
Nitel Veri Toplama Araçları
Odak Grup Görüşme Formu
Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu

Açık Uçlu Soru Formu
Öz Değerlendirme Formu
Derse Yönelik Etkinlik Dokümanları
Öğretmen Adayları Tarafından Hazırlanan Etkinlik Planları

Video Kayıtları
Görüşme
Doküman
İncelemesi
Gözlem
Öğretmen adaylarının,
1.

Karar verme becerileri
araştırma süresince nasıl değişmektedir?
2. Fen Öğretim Laboratuvar Uygulamaları-I dersinde kullanılan mühendislik tasarım temelli fen eğitiminin
karar verme becerisine etkisi konusundaki görüşleri
nelerdir?
3.
Bilimsel süreç becerileri
araştırma süresince nasıl değişmektedir?
4. Fen Öğretim Laboratuvar Uygulamaları-I dersinde kullanılan mühendislik tasarım temelli fen eğitiminin
bilimsel süreç becerilerine etkisi konusundaki görüşleri
nelerdir?
5. Araştırma süresince
mühendislik tasarım temelli fen eğitimi gerçekleştirebilme konusundaki öz değerlendirmeleri
nasıl değişmektedir?
6. Fen Öğretim Laboratuvar Uygulamaları-I dersi sürecinin
mühendislik tasarım temelli fen eğitimi ile yürütülmesi sürecine ilişkin düşünceleri
nasıl değişmektedir?
7. Mühendislik tasarım temelli fen eğitiminin
ilkokul ve ortaokul fen bilimleri dersi öğretim programına uygunluğu konusunda görüşleri
nasıl değişmektedir?

Pilot Çalışma
2012-2013 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde,
Fen Öğretim Laboratuvar Uygulamaları II
dersinde araştırmanın pilot çalışması gerçekleştirilmiştir.
40 öğretmen adayı (İki ayrı grup: 19, 21)
10 Öğretmen adayı ile odak grup görüşme
BULGULAR, SONUÇ VE TARTIŞMA
KVBT ile Elde Edilen Bulgular ve Sonuçlar
Derse Yönelik Etkinlik Dokümanları ile Elde Edilen Bulgular ve Sonuçlar
Derse Yönelik Etkinlik Dokümanları ile Elde Edilen Bulgular ve Sonuçlar

Mühendislik tasarım süreci boyunca çözüme yönelik
çeşitli kararlar verilmesi
gerekmektedir (Jonassen, 2011).
ABET (2007) mühendislik tasarımları, düzenli bir sistemi ve bileşenleri olan bir süreç ya da ihtiyaçları karşılama süreci olarak tanımlamakta, bu süreci bir k
arar verme süreci olarak
görmektedir.
Dym, Wood ve Scott’un (2002) , mühendislik tasarım geliştirme sürecinin etkili
karar vermeyi destekleyici olduğunu
tartışmaktadır.
1. Alt Problem: Öğretmen Adaylarının Karar Verme Becerileri Araştırma Süresince Nasıl Değişmektedir?
1. Alt Problem: Öğretmen Adaylarının Karar Verme Becerileri Araştırma Süresince Nasıl Değişmektedir?
İnsan ihtiyaçlarına yönelik yaratıcı çözümler üretme süreci olarak mühendislik tasarım sürecinin
en yaratıcılık gerektiren aşamasının olası çözümlerin belirlenmesi
olduğu söylenebilir (Brunsell, 2012; Mentzer, 2011; Wendell, vd., 2010).
Denson (2011) ve Jonansen (2011) karar verme becerisinin mühendislik tasarım süreciyle gelişimine ilişkin deneysel bir çalışma gerçekleştirmemiş olsalar da
teorik olarak bu iki süreç arasındaki benzerliğe
dikkat çekmişlerdir.
KVBT ve Etkinlik Dokümanları
(KVBT ve Derse Yönelik Etkinlik Dokümanları)
(Yarı Yapılandırılmış Görüşme, Odak Grup Görüşme ve Açık Uçlu Soru Formu)
Sungur Gül ve Marulcu (2014) tarafından gerçekleştirilen çalışmada
öğretmenlerin MTTFE ile düşünme becerilerinin geliştirilebileceği
yönünde görüşlere sahip oldukları tespit edilmiştir.
2. Alt Problem: Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları-I Dersinde Kullanılan Mühendislik Tasarım Temelli Fen Eğitiminin Karar Verme Becerisine Etkisi Konusundaki Görüşleri Nelerdir?
“Karar verme becerimizi mutlaka etkiliyor. Bir problemin farkına varıyoruz, sonra problemi tanıyıp araştırıyoruz, alternatif çözüm önerileri geliştirip değerlendiriyoruz. O şekilde tasarıma gidiyoruz uygununu buluyoruz daha sonra ona karar veriyoruz yani etkiliyor, çünkü her basamakta karar verme süreci var.”
(Toprak, 1. Görüşme)
“… Bu süreç normal hayatı yani günlük yaşamımızı da etkiliyor bence, mesela karar vermeyi bu süreç hızlandı bence. Hem derste hem günlük hayatta karar verme becerimiz gelişti. Hepimizde artık hayatımızda kriterler kavramı ve çözüm önerileri falan var. Önceden acaba bu kriter mi oluyor sınırlılık mı oluyor acaba şöyle mi acaba böylemi diye çok çabalıyorduk, artık bunları geliştirdi direk yazabiliyoruz. Yani süreç hızlandı hocam. Günlük hayatta da, her birimizi incelediğimizde bence tamamen hızlandı mesela ne gerekiyor bu hemen karar veriyoruz sanki..”
(Toprak, 2. Görüşme)
3. Alt Problem: Öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerileri araştırma süresince nasıl değişmektedir?
Sungur Gül ve Marulcu (2014) MTTFE sürecinin p
roblemi belirleme, hipotezler oluşturma, vb. gibi bilimsel süreç becerilerini
içerdiği tespiti...
Strong (2013) mühendislik tasarım sürecinin
ilkokul öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerinin gelişimine
katkı sağladığı tespiti...
Sullivan (2008) tarafından ortaokul öğrencileri ile yapılan araştırma da
robotik aktivitelerin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini
olumlu yönde etkilediği tespiti...
4. Alt Problem: Öğretmen Adaylarının Fen Öğretim Laboratuvar Uygulamaları I Dersinde Kullanılan Mühendislik Tasarım Temelli Fen Eğitiminin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Konusundaki Görüşleri Nelerdir?
(Yarı Yapılandırılmış Görüşme, Odak Grup Görüşme ve Açık Uçlu Soru Formu)
Öğretmen adaylarının
hem sürecin ortasında hem de sürecin sonunda MTTFE’nin bilimsel süreç becerilerinin gelişimini sağladığına
yönelik olumlu görüşlere sahip oldukları tespit edilmiştir.
Son görüşmelerde
mühendislik tasarım sürecinin hangi aşamasında hangi bilimsel süreç becerilerinin geliştiğine yönelik olarak
daha açıklayıcı ve bilimsel ifadeler
kullanabildikleri belirlenmiştir.
Öğretmen adaylarının MTTFE süresince
bilimsel süreç becerileri kullanmaya ihtiyaç duyduklarını son görüşmelerde daha çok vurguladıkları,
ayrıca tasarım süreci boyunca kullandıkları bilimsel süreç becerilerine süreç sonunda
daha çok örnekler verebildikleri
tespit edilmiştir.

Sungur Gül ve Marulcu'nun (2014)
öğretmen ve öğretmen adaylarının mühendislik tasarım sürecinin bilimsel süreç becerilerini geliştirebileceği yönünde görüşlere
sahip oldukları tespiti...
5. Alt Problem: Öğretmen Adaylarının Araştırma Süresince Mühendislik Tasarım Sürecini Kullanma Becerileri Konusundaki Öz Değerlendirmeleri Nasıl Değişmektedir?
(Yarı Yapıl.Görüşme, Öz Değer. Formu ve Öğr. Aday. Taraf. Hazırlanan Etkinlik Planları)
Öğretmen adaylarının sürecin ortasında da sonunda da öğretmen olduklarında kendi derslerinde MTTFE gerçekleştirmek konusunda kalıcı öğrenmeyi sağlaması ve dikkat çekici olması nedeniyle istekli oldukları tespit edilmiştir.
Öğretmenlerin yeterli hissetmeleri hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim ile sağlanabilir
.(Capobianco, 2011; Capobianco, 2013)
5. Alt Problem: Öğretmen Adaylarının Araştırma Süresince Mühendislik Tasarım Sürecini Kullanma Becerileri Konusundaki Öz Değerlendirmeleri Nasıl Değişmektedir?
Öğretmen adayları süreç sonunda,
bilimsel süreç becerileri,
derse motive olmak,
düşünme becerileri,
grup ile uyumlu çalışmak,
tasarım yapmak
yeni fikirler üretmek
konusunda güçlü hissetmiştir.

[(Moore, vd., 2014; Marulcu, 2010; Schunn, 2009; Mehalik, Doppelt, Schunn., 2008; Hmelo, vd., 2000; Sadler, vd., 2000). ]

Öğretmen adaylarının süreç boyunca kendilerini en güçsüz hissettikleri yönleri
alan bilgisi eksikliği
olmuştur.

[Arafah, 2011]

Öğretmen adayları sürecin ortasında çoğunlukla
bildiklerini uygulamaya aktarmak

ve
düşünme becerileri
konusunda kendilerini zayıf hissederken süreç boyunca yaptıkları uygulamaların kendilerini bu noktada geliştirmek konusunda etkili olduğu tespit edilmiştir.
6. Alt Problem:Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları 1 dersi sürecinin mühendislik tasarım temelli fen eğitimi ile yürütülmesi sürecine ilişkin düşünceleri nasıl değişmektedir?
Yarı Yapılandırılmış Görüşmeler
[Çavaş, vd., 2013; Harkema, vd., 2009; Crismond, 2001; Fleer, 2000]
6. Alt Problem:Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları 1 dersi sürecinin mühendislik tasarım temelli fen eğitimi ile yürütülmesi sürecine ilişkin düşünceleri nasıl değişmektedir?
Öğretmen adaylarının sürece yönelik güçlü ve zayıf gördükleri yönler
Öğretmen adaylarının ilk ve son görüşmede
süreçte zorluk yaşadıklarınıifade ettikleri aşamalar
7. Alt Problem: Öğretmen Adaylarının Mühendislik Tasarım Temelli Fen Eğitiminin İlkokul ve Ortaokul Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına Uygunluğu Konusunda Görüşleri Nasıl Değişmektedir?
ÖNERİLER
Öğretmen yetiştirme programları ve öğretmen eğitimcilerine öneriler
Araştırmacılara Yönelik Öneriler
Öğretmen adayları mezun olduktan sonra MTTFE gerçekleştirme durumlarını inceleyen
boylamsal araştırmalar
gerçekleştirilebilir.
Eğitim Yöneticilerine Öneriler
MEB yetkililerine
uluslararası program geliştirme çalışmalarını inceleyerek fen bilimleri dersi öğretim programının mühendislik becerilerinin öğretimini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesine
yönelik çalışmalar önerilebilir.

Alan bilgisi eksikliği
: laboratuvar ortamında internet erişimi
Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programında
MTTFE'nin kullanılabileceği dersler
Laboratuvarda MTTFE gerçekleştirilmesi için
işbirlikli çalışma grupları
MTTFE’nin fen bilimleri dersi öğretim programında sunulan
bilgi, duyuş ve fen-teknoloji-toplum-çevre kazanımlarına etkisine yönelik uygulamalı araştırmalar
gerçekleştirilebilir.
Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları II dersinde
öğretmen adayları tarafından geliştirilen MTTFE’ye yönelik etkinlikler kullanılarak boylamsal araştırmalar
gerçekleştirilebilir.
Hem üniversiteler hem de MEB’e
öğretmenlere yönelik proje ya da programlar açarak araştırmada geliştiği tespit edilen söz konusu yeterliliklere katkı sağlamaları
önerilmektedir.
Dinlediğiniz için Teşekkürler...
Verilerin Analizi
Araştırmanın Geçerliği ve Güvenirliği
İç Geçerlik (ya da Güvenilir Olma)
Dış Geçerlik (ya da Aktarılabilirlik)
Güvenirlik (ya da Tutarlılık)
Araştırmada, fen bilgisi öğretmenliği lisans programında yer alan Fen Öğretim Laboratuvar Uygulamaları I dersinin
mühendislik tasarım temelli fen eğitimi
ile yürütülmesi
sürecinin incelenmesi
ve bu sürecin
f
en bilimleri öğretim programına uygunluğunun öğretmen adaylarının dönütleri doğrultusunda belirlenmesi
, söz konusu sürecin öğretmen adaylarının
bilimsel süreç becerileri
ve
karar verme becerilerine
etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Çağımızda nitelikli bireyde aranan özellikler
Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanında okuryazar nesile olan ihtiyaç...
Fen eğitimi ile geliştirilmesi hedeflenen beceriler ve var olan durum...

Nicel Veri Toplama Araçları
Nitel Verilerin Analizi
QSR NVivo 10
Nicel Verilerin Analizi
İlişkili Örnekleler için t-testi
SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 21
Öğretmen adayları
sürecin ortasında da sonunda da MTTFE’nin karar verme becerilerinin gelişimini sağladığına yönelik
olumlu görüşler bildirmişlerdir.
Son görüşmelerde karar verme sürecinin aşamalarını mühendislik tasarım süreciyle
daha iyi ilişkilendirebilmişlerdir.
Öğretmen adaylarının
karar verme becerilerine yönelik farkındalıklarının arttığını ve sürecin sonunda mühendislik tasarım süreci ve karar verme süreci arasında ilişki kurabildiklerini
gösterir niteliktedir.
Etkinlik Planları bu sonucu destekliyor.
Etkinlik Planlarındaki
MTTFE Unsurlarına
İlişkin Bulgular
27.06.2014
Full transcript