Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Các nhân tố tác động đến sự biến đổi đô thị hóa hiện nay

No description
by

Lê Phương

on 6 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Các nhân tố tác động đến sự biến đổi đô thị hóa hiện nay

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ BIẾN ĐỔI VĂN HÓA ĐÔ THỊ HIỆN NAY
Văn Hóa Đô Thị
&
Biến Đổi Văn Hóa Đô Thị

Một Số Tác Nhân Làm Biến Đổi Văn Hóa Đô Thị
Biến đổi cơ cấu dân cư đô thị
Biến đổi kỹ thuật - công nghệ
Áp đặt văn hóa
Giao lưu văn hóa
Văn hóa đô thị
Đô thị
Văn hóa
Quá trình biến đổi văn hóa đô thị
Điều kiện biến đổi văn hóa đô thị
THE END
Biến đổi văn hóa
mang tính cách mạng
Thời gian
Không
gian
Nhu cầu văn hóa
Đô thị
là khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật cao và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp.
Đô thị có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ,
một địa phương
Văn hóa
Là các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình sống và phát triển.
Thể hiện những năng lực bản chất của con người trong điều kiện sống nhất định.
Được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Hệ thống giá trị
Chuẩn mực văn hóa
(khuôn mẫu hành vi - nếp sống, phong tục, tập quán,...)
Thiết chế văn hóa
(thiết chế gia đình, làng, nước; cơ quan, hiệp hội
văn hóa- nghệ thuật; đình, chùa, nhà thờ,...)
Sản phẩm văn hóa
(lễ hội, trống đồng, cồng chiên, múa sạp, đờn ca tử,...)
(quan điểm, quan niệm sống,...)
Yếu tố văn hóa tĩnh
(các giá trị, chuẩn mực văn hóa,
sản phẩm văn hóa vật thể và phi vật thể, các thiết chế văn hóa,...)
Yếu tố văn hóa động
(cách thức sản xuất,hình thức sinh hoạt văn hóa của cư dân đô thị)
Văn hóa đô thị
Là văn hóa của cư dân sống trong
môi trường đô thị với các đặc điểm nổi bật
về trình độ phát triển cao của các điều kiện
kinh tế xã hội; kiến trúc cảnh quan;
về chất lượng hạ tầng kỹ thuật - xã hội;
hệ thống dịch vụ xã hội;
cơ hội và mức độ giao lưu,
tiếp biến cao,...
Biến đổi vĩ mô
Biến đổi vi mô
Cách thức biến đổi văn hóa đô thị
Biến đổi văn hóa đô thị có thể theo
chu kỳ hoặc làn sóng có tính tiến hóa hoặc cách mạng, song cũng có khi diễn ra dưới hình thức biến cố xã hội.
Biến cố xã hội - văn hóa
Thiên
tai
Dịch
họa
Khủng hoảng
kinh tế
Xung đột
xã hội
Phong trào Hippi ở các thành phố Tây Âu, Bắc Mỹ
những năm 1960 - 1970
Cách thức biến đổi có tính chu kỳ hoặc làn sóng chủ yếu phản ánh hình thức biến đổi.
Muốn đánh giá nội dung biến đổi
cơ bản phải tiếp cận tính tiến hóa và tính cách mạng trong
quá trình biến đổi.
Định nghĩa thuật ngữ
Công cuộc cải biến xã hội sâu rộng ở đô thị.
Cơ chế tập trung bao cấp.
Sự thay đổi cơ cấu và tính chất của sản xuất.

các sáng chế, phát minh xuất hiện ngày càng nhiều
Văn hóa đô thị
thêm văn minh
Làn sóng tin học
+
quá trình đô thị hóa
Phá vỡ cơ cấu giá trị văn hóa
1860
1954
1975
Pháp sang xâm lược Việt Nam
Các kiểu sáng chế, phát minh cơ giới hóa ==> sản xuất phát triển
Kiểu sáng chế, phát minh cơ giới hóa lan truyền nhành chóng và toàn diện.
Tư tưởng tập thể hóa.
Khoa học kỹ thuật - công nghệ mới tạo cho đô thị tầm nhìn mới, từ đó có khả năng biến đổi mạnh mẽ văn hóa đô thị.
Văn hóa làng trong phố phải gồng mình lên trước sự du nhập của văn hóa Pháp.
Sự biến đổi văn hóa đô thị trên nhiều phương và sâu sắc.
NHƯNG...
Ngoài mặt tích cực, các sáng chế phát minh gây ra những hệ quả tiêu cực trong
đời sống đô thị.
Giao lưu văn hóa là quá trình tiếp xúc, trao đổi giữa yếu tố nội sinh của văn hóa bản địa và yếu tố ngoại sinh của các nền văn hóa trên thế giới.
Biến đổi văn hóa bằng sự tiếp xúc giao lưu một cách bình đẳng, đoàn kết và tương trợ.
Biến đổi văn hóa diễn ra trong điều kiện chinh phạt về quân sự, thống trị về chính trị và do áp đặt về văn hóa.
Đồng hóa
văn hóa
Hỗn dung
văn hóa
Xung đột
văn hóa
Sự bất ổn
văn hóa
Quá trình áp đặt văn hóa nảy sinh trong giao lưu văn hóa thông qua hai xu hướng:

Loại trừ hoặc làm tiêu vong những gì không phù hợp với chuần mực văn hóa chung và chính thống của đối tác văn hóa.
Coi thường văn hóa của đối tác nhỏ hay thói tự ti văn hóa trước nền văn hóa lớn.
1. Do quá trình tác động giữa cái ngoại sinh và cái nội sinh trong giao lưu văn hóa theo hướng chống đối nhau, lệch pha, vênh nhau và cưỡng bức nhau.
2. Sự xâm nhập tự phát, mang tính phi văn hóa của cái ngoại sinh vào quá trình bên trong của văn hóa bằng một ngoại lực mạnh hoặc bằng kiểu giá trị văn hóa khác hẳn với kiểu giá trị văn hóa nội sinh trong quá trình tiếp biến văn hóa.
3. Do kết quả của một cuộc xâm lược quân sự,
kinh tế từ bên ngoài.
4. Do sự hạn chế trong năng lực phát huy cái nội sinh của văn hóa bản địa.
Phức hợp những cải biến có tính cách mạng trong lĩnh vực văn hóa và diễn ra trên cơ sở những cuộc cải biến kinh tế nhằm thay đổi bản chất xã hội của văn hóa và nhằm tạo ra trong thời hạn ngắn những điều kiện chuyển từ văn hóa tư sản sang văn hóa xã hội chủ nghĩa.
Phương diện
Vật chất & tinh thần
Cấu trúc dân sự
Sự dịch chuyển
công nghệ- kỹ thuật
Giá trị đạo đức
&
Giá trị thẩm mỹ
Thiết chế văn hóa

Tính cách mạng
trong
văn hóa đô thị
Thanks for your listening !
Hiện nay
Những tác nhân làm chuyển biến có tính cách mạng
trong văn hóa đô thị
Full transcript