Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A MINŐSÍTÉSI RENDSZER POTENCIÁLIS REFORMHATÁSAI A HANGSZERES ZENEOKTATÁSRA ÉS TANÁRKÉPZÉSRE A DIGITÁLIS KOMPETENCIA TÜKRÉBEN

No description
by

Szabo Norbert

on 5 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A MINŐSÍTÉSI RENDSZER POTENCIÁLIS REFORMHATÁSAI A HANGSZERES ZENEOKTATÁSRA ÉS TANÁRKÉPZÉSRE A DIGITÁLIS KOMPETENCIA TÜKRÉBEN


A MINŐSÍTÉSI RENDSZER POTENCIÁLIS REFORMHATÁSAI
A HANGSZERES ZENEOKTATÁSRA ÉS TANÁRKÉPZÉSRE
A DIGITÁLIS KOMPETENCIA TÜKRÉBEN


"...minden fejlődő társadalom
versenyképességének az alapja
az oktatás sikeressége."
(Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez)

1. kompetencia
Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

Alapos, átfogó és
korszerű
szaktudományos és
szaktárgyi tudással rendelkezik
.

A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket –
a digitális anyagokat és eszközöket ismeri
, kritikusan értékeli
és megfelelően használja
.

Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, feldolgozásának, továbbadásának kritikus, etikus módját.

2. kompetencia
Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése
és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók

Célszerűen használja a digitális, online eszközöket

Tudatosan
törekszik a tanulók motiválására, aktivizálására

Tudatosan tervezi a
tanóra céljainak megfelelő
stratégiákat, módszereket, taneszközöket

Többféle módszertani megoldás
ban gondolkodik

3. kompetencia:
A tanulás támogatása

Megfelelő útmutatókat és
az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók számára
, pl. webes felületeket működtet, amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a
letölthető anyagok
.

Tanítványaiban igyekszik kialakítani
az önálló ismeretszerzés, kutatás igényé
t. Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában.

6. kompetencia
Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiség-fejlődésének folyamatos értékelése, elemzése

Céljainak megfelelően, változatosan és nagy biztonsággal választja meg a
különböző értékelési módszereket, eszközök
et

A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit
mérő eszközök
et (kérdőíveket, tudásszintmérő teszteket) készít.

Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik, amelyek elősegítik
a tanulók önértékelési képességének kialakulását, fejlesztését
.

Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni, az egyéni, illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni, szükség esetén gyakorlatát módosítani.

7. kompetencia
Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás

A kapcsolattartás formái és az együttműködés során
használja az infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat
.

A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal.
Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások
(pl. projektoktatás, témanap, ünnepség, kirándulás)
megvalósításában
.

8. kompetencia
Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről,
kihasználja a továbbképzési lehetőségeket.

Munkájában alkalmaz új módszereket, tudományos eredményeket.

Rendszeresen
tájékozódik a digitális tananyagokról, eszközökről,
az oktatástámogató
digitális technológia legújabb eredményeiről
, konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat.

5. kompetencia
A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre,
integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység

Az együttműködés, kommunikáció elősegítésére
online közösségeket hoz létre
, ahol értékteremtő, tevékeny, követendő
mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használatának terén
.

Korszerű tudás
Digitális tananyag
Online információk befogadásának,
feldolgozásának, továbbadásának
kritikus, etikus módja
Tanárképzés (reformja?)
Továbbképzések
Autodidakta ismeretszerzés
Nincs központi digitális tananyag
Digitális, digitalizált kotta forrásai
Tanár mint "tartalomszolgáltató"
Szerzői jogi alapfogalmak ismerete
Előadóművészeti jog a gyakorlatban
Netikett (network etiquette)
Lét az online térben
Célszerűen használja a
digitális eszközöket
Tanulók motiválása, aktivizálása
Óraterv - Stratégia
Módszer - Eszköz
Webes felületet
működtet
Tanszaki
Google fiók
http://www.szabonorbert.hu
Az önálló ismeretszerzés,
kutatás igényének
kialakítása
Gmail, Hangouts, Keep,
Google Naptár,
Google Chrome,
YouTube csatorna,
Google Drive, Google+
http://www.symbaloo.com/
Értékelési módszerek, eszközök
Kérdőívek, tudásszintmérő teszteket
A tanuló önértékelési képességének fejlesztése
Infokommunikációs eszközök és különböző online csatornák használata
Projektoktatás
http://www.sulinet.hu/iktmuhely_2014/docs/sn-portfolio.html
http://www.muzsika.net/
Szakmai fejlődés
http://www.kokas.hu/
http://www.kovacsmethod.com/
http://www.mzmsz.hu/
http://lfze.hu/zenepedagogiai/kepzesek
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
http://www.digitaliskottatar.hu
4. kompetencia
A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség


A digitális kompetencia szempontjából nem releváns.

Előadó:
Szabó Norbert

Az SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola doktorandusza
Az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium fuvolatanára

Bevezető - A témaválasztás relevanciája
A jó pap holtig tanul.

A pap rendelkezik azzal az attitűddel, amely képessé teszi őt arra, hogy kompetenciáit egy egész életen át tartó tanulási folyamat során fejlessze.

Motivátorok:
az aktuális hazai- és nemzetközi politika,
a szakpolitika
a társadalom elvárásai

CÉL:
Az egész életen át tartó tanulás megvalósulása, fenntarthatósága.
A digitális kompetencia szerepe és jelentősége a hangszeroktatásban
csökkenő lemezeladási adatok,
illegális letöltések és egyéb szerzői- és előadói jogok megsértése,
csökkenő koncert nézőszámok,
csökkenő zeneiskolai tanulólétszám.
A digitális forradalom is teljesen átalakította – és folyamatosan alakítja - a teljes zeneipart, ideértve a szerzők-, előadók-, kotta- és zenei kiadók-, műsorszolgáltatók életét és a zeneoktatást is.
Pozitív hatások

az
online áruházak
és különböző zenei témával foglalkozó portálok hatalmas mennyiségű tartalmat (
hanganyagot, kottát, oktatási segédanyag
okat) tesznek közzé ingyen vagy a hagyományos bolti árnál kedvezőbb áron,
az online térben
földrajzi távolságtól független
szakmai csoportok, zenei formációk tudnak könnyen, akár ingyen
kommunikálni
és
dolgozni,

tartal-makat
és
tudást megosztani
,
a digitális technológia a társadalom széles rétegeit is hozzásegíti a
minőségi kultúra eléréséhez
,
a digitális eszközök olyan hangfelvételek, kották és egyéb zenei
kiadványok elkészítését teszik lehetővé otthoni körülmények között
, amelyeket előtte csak céges vagy nagyvállalati környezetben lehetett létrehozni,
az oktatás területén is
új perspektívák
nyíltak és nyílnak szinte folyamatosan.

A zenetanárok digitális kompetenciája

A jelenleg pályán lévő tanárok digitális kompetenciahiányának lehetséges okai:

1. Ezen ismeretek megléte sem a diplomájuk megszerzésének, sem pedig eddigi – értsd a minősítési rendszer bevezetéséig - pedagóguspályájuk gyakorlásának nem volt feltétele.

2. Jelen pillanatban sem elérhetőek még megfelelő minőségű és mennyiségű
a. továbbképzések,
b. szakkönyvek (célirányos módszertani segédanyagok),
c. posztgraduális képzések.

Dilemmák

A minősítés „megkerülhetetlen” (fokozatlépés céljából vagy a szakmai ellenőrzés okán).
A tárgyi- és személyi feltételek nem adottak.
Akkreditált digitális zenei tananyagok, szoftverek és mobil applikációk nincsenek.
A felsőfokú képzés nem naprakész.
Továbbképzések száma elenyésző.
Full transcript