Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rašeliniská vrchoviskové - európsky unikát poľskoslovenského pohraničia

No description
by

Agnieszka P

on 17 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rašeliniská vrchoviskové - európsky unikát poľskoslovenského pohraničia

Rašeliniská vrchoviskové - európsky unikát
poľsko-slovenského pohraničia

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

V prihraničnej obci Czarny Dunajec (VP) sa nachádza až 57% z rozlohy Oravskonowotargských
rašelinísk (4757ha), priamo hraničiacich s Rašeliniskami Oravskej kotliny na Slovensku (840ha).
Vzhľadom na svoju mimoriadnu hodnotu
boli tieto rašeliniská začlenené do
chránených oblastí Natura 2000.
Najväčší cezhraničný komplex rašelinísk v Karpatoch nachádza sa v južnej časti Malopoľska
a severnej časti Žilinského kraja.
Jého rast sa začal pred 10 tis. rokmi v okolí
dnešnej obce Chochołów.
Je to nielen unikát na poľsko-slovenskom pohraničí, ale tiež vzácny prírodný jav,
výnimočný pre horské oblasti
celej Európy.
Zachoval sa tu svet zriedkavých
pradávnych druhov rastlín
a chránených druhov zvierat.
Takú biodiverzitu nestretneme v žiadnej inej oblasti a preto sú vrchoviskové rašeliniská prírodným unikátom pohraničia.
Partneri projektu:
Najväčšou vývou je zladenie požiadaviek súvisiacich
so sprístupnením týchto poľsko-slovenských unikátnych prírodných hodnôt vo veľkom meradle pri zachovaní podmienok týkajúcich sa ochrany rašelinísk pred nežiaducim turistickým tlakom a zničením.
Obdobie realizácie projektu:
marec 2017 - október 2018
Rozpočet projektu:
Oprávnené výdavky spolu: 1.245.529,48 €
Finančný príspevok z EFRR: 1.058.699,96 € (85%)
Ciele projektu:
Špecifický cieľ č. 1
Spoločná ochrana a zachovanie
unikátnych oblastí rašelinísk
na polskej a slovenskej strane
Špecifický cieľ č. 2
Zatraktívnenie pohraničia výstavbou infraštruktúry k zriadeným prírodovedným múzeám a rašeliniská
Špecifický cieľ č. 3
Rozširovanie poznatkov
o bežne nedostupných cezhraničných územiach rašelinísk
Hlavný cieľ:
Zintenzívnenie udržateľného využitia rašelinísk ako unikátneho prírodného dedičstva
poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom
ich spoločnej ochrany a sprístupnenia
turistom a obyvateľom
Komplexná pamiatková obnova
renesančného objektu Fary na Oravskom hrade
a adaptácia na expozíciu rašelinísk Oravy
Rekonštrukcia a modernizácia pamiatkového objektu drevenej architektúry v Chochołowe (obec Czarny Dunajec).
Chochołów ako pamiatková rezervácia drevenej architektúry zapísaná do zoznamu UNESCO
Úloha č. 1
Vytvorenie dvoch
multimediálnych múzeí rašelinísk poľsko-slovenského pohraničia

V obnovenej budove v Chochołowe
bude vytvorená multimediálna expozícia venovaná rašeliniskám PL-SK pohraničia.
Expozícia bude využívať moderné interaktívne formy komunikácie
s užívateľmi a poskytovania vedomostí o rôznych aspektoch súvisiacich
s procesom vzniku rašelinísk, o chránených druhoch fauny a flóry ap.
Úloha č. 2:
Výstavba a označenie cyklopeších náučných chodníkov vedúcich k múzeum a rašeliniskám spolu so sprievodnou infraštruktúrou
2 úseky chodníkov pre chodcov a cyklistov
(dĺžka 3,68 km) budú zároveň ďalšimi úsekmi existujúcej cezhraničnej Historicko-kultúrno-prírodnej cyklistickej cesty okolo Tatier
Úloha č. 3:
Popularizácia vedomostí o rašeliniskách
na poľskej a slovenskej strane
– informačné a propagačné aktivity

2 miesta oddychu budú plniť zároveň
informačné a vzdelávacie funkcie.
Jednom z miest oddychu bude obnovený v rámci projektu vagón úzkorozchodnej železnice spred 100 rokov z obdobia fungovania rakúsko-uhorských železníc ako príklad objektu techniky používanej kedysi na ťažbu rašeliny.
Do obnovených priestorov renesančnej Fary bude adaptovaná Expozícia rašelinísk, ktorá bude
prvou špecializovanou expozíciou na Slovensku.
Expozícia je koncipovaná ako samoobslužná,
s využitím viacerých audiovizuálnych
a interaktívnych prvkov. Prostredníctvom
svetelných fotografií, multimediálnych
a interaktívnych prvkov, ako aj náučných panelov, vitrín a inštalácií prírodnín sa návštevník ocitne priamo uprostred rašeliniska.
webova stránka projektu a oboch múzeí
séria publikácií o rašeliniskách pohraničia a multimediálnych múzeách (album a cyklus letákov a brožúr)
Internetová súťaž
o rašeliniskách adresovaná deťom a mládeži s poľských
a slovenských škôl
cyklus tvorivých dielní organizovaný vo vytvorenom múzeu rašelinísk v Chochołowe spojený s výletmi so sprievodcom po PL a SK rašeliniskách
odborný seminár na tému Rašeliniská Oravy
na Oraskom hrade a vydanie odbornej publikácie vrátane referátov zo seminára
komplexna realizácia 2 filmov
na tému rašelinisk:
dokumentárneho a animovaného vzdelávacieho filmu
Zachovanie objektov kultúrneho dedičstva a ich sprístupnenie turistom a obyvateľom
(historicka budova v Chochołowe a renesančna Fara
na Oravskom hrade)
Výstavba infraštruktúry cestovného ruchu v blízkosti miest kultúrneho alebo prírodného dedičstva

umożliwiająca różnorodne formy spędzania wolnego czasu
i wypoczynku przy równoczesnym poznawaniu obszaru torfowisk
Zvýšenie poznatkov o rašeliniskách poľských a slovenských obyvateľov pohraničia a turistov
– povedomia o potrebe ochrany týchto ekosystémov a ich udržateľného využívania.
Zvýšenie kvality životného prostredia na rašeliniskách – ochrana pred suchom a protipovodňová ochrana, zníženie skleníkového efektu.
Sprístupnenie unikátnych prírodnych hodnôt
poľsko-slovenského pohraničia - cezhraničného komplexu rašelinísk.
Dlhodobé výsledky projektu
fot. Tygodnik Podhalański
Full transcript