Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

แนะนำ DSDA

No description
by

Nrm. Bussarkorn

on 1 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of แนะนำ DSDA

ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นนิสิตในอุดมคติ และส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิต กำกับดูแลกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตทั้งในและนอกหลักสูตร โดยส่งเสริมให้นิสิต
มีอัตลักษณ์นิสิต มศว ครบทั้ง 9 ประการ
ภาระงานฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิตและศิษย์เก่า
กำกับดูแลงานทุนการศึกษาและสวัสดิการนิสิต ได้แก่ ประสานงาน และประชาสัมพันธ์เรื่องทุน
การศึกษา หาแหล่งทุนการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย, จัดหาทุนการศึกษาให้แก่นิสิต และ จัดหาทุนสำรองสำหรับนิสิตที่มีปัญหาด้านการลงทะเบียน เป็นต้น
ส่งเสริมนิสิตให้เข้าร่วมการแข่งขันและส่งผลงานเข้าประกวด โดยประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบ ให้ขวัญ และกำลังใจและประกาศเกียรติคุณ ฯลฯ
ภาระงานฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิตและศิษย์เก่า(ต่อ)
พัฒนาเครือข่ายนิสิตปัจจุบัน
พัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า
จัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต
วางระบบกลไกกำกับดูแลการทำงานของสโมสรนิสิต
ยินดีต้อนรับ....เข้าสู่
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและศิษย์เก่า
คณะมนุษยศาตร์ มศว
ที่ปรึกษาฝ่าย
อาจารย์ประภาพร ลิ้มจิตสมบูรณ์
ประธานฝ่าย
นางสาวฐิติพร ภูผิวเดือน
ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ.)
เลขานุการ
ส่วนงานต่างๆ
ของ DSDA
งานสื่อ/ประชาสัมพันธ์
งานโครงการ
งานวินัยนิสิต

ดูแลเพจ
เฟซบุ๊ก
เว็บไซต์ HM
เขียนสกู๊ป
ข่าว
สัมภาษณ์
จุลสาร
ศิษย์เก่า
มศว
ออกแบบ
โปสเตอร์
ประสานงาน
กับหน่วยงาน
ภายนอก
แนะนำสมาชิก
ฐิติพร ภูผิวเดือน
ภาษาไทย (กศ.บ.) ปี 3
วิศรุต จีระสมบูรณ์ยิ่ง
ภาษาไทย (ศศ.บ.) ปี 2
ชลิตตา เเต้วัฒนา
ภาษาไทย (กศ.บ.) ปี 2
กีรนันท์ ลลิตพาณิชย์
ภาษาไทย (ศศ.บ.) ปี 2
นภา บุระเนตร
ภาษาไทย (ศศ.บ.) ปี 2
บุศรากร เบี้ยวสมบูรณ์
ภาษาไทย (ศศ.บ.) ปี 4
เขียนโครงการ/เสนอขออนุมัติ
แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพฝ่ายฯ
กำกับดูแล
การต้อนรับน้องใหม่
ดูแลกำกับการ
ประชุมเชียร์
ออกประกาศคณะฯ
สอบสวนวินัยนิสิต
นางสาวอภิญญา สุวรรณปราณี
ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ.)
อภิญญา สุวรรณปราณี
ภาษาไทย (กศ.บ.) ปี 3
ณัฐวัฒน์ เสริฐพรรนึก
ภาษาไทย (ศศ.บ.) ปี 2
ธมลวรรณ อริยะ
ภาษาเพื่ออาชีพ ปี4
งานเอกสาร
จัดทำ
เกียรติบัตร
เขียนหนังสือเชิญ
วิทยากร
ทุนการศึกษา
ภายใน/ภายนอก
เขียนหนังสือ
บันทึก
ข้อความทั่วไป
ขอบคุณ ที่รับชม
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและศิษย์เก่า
ชนิกานต์ ชมวะนา
ภาษาเวียดนาม ปี 2
พร้อมลาภ บุญวิเศษ
ภาษาไทย (ศศ.บ.) ปี2
Full transcript