Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

İhtiyaç Kaynakları: Toplum

İhtiyaç Analizi
by

Güler Duman

on 17 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of İhtiyaç Kaynakları: Toplum


Bölgesel (State)
Bölgelerin kendine özgü ekonomik ve sosyal yapıları da eğitim ihtiyaçlarını, ihtiyaç duyulan okul tiplerini ve uygulanan programları çeşitlendirmektedir. Örneğin, belli bir bölge insanları arasında en yaygın Türkçe hataları toplanırsa o bölgede okutulacak Türkçe dersinin hangi hedeflere ağırlık vereceği ortaya çıkar (Ertürk, 1972).
Ulusal (National)
İnsani (Human)
Bu düzeyde, insanın diğer canlılar ve doğa üzerinde kontol kurma, türleri korunma ihtiyacı vardır.
Deprem, kasırga gibi doğal afetlerin yıkıcı sonuçlarıyla başa çıkma (Oliva, 1997).
Topluluksal (Community)
Kentsel ve kırsal topluluklarda ihtiyaçlar birbirinden farklıdır. Kırsal topluluklarda tarım ve hayvancılığa ilişkin ihtiyaçlar ön plana çıkarken kentsel topluluklarda kent yaşamına uyum, yaşam alanlarının ortak kullanımı gibi konularda ihtiyaçlar saptanarak programlara yansıtılabilir (Küçüktepe, 2012).
Semt-Mahalle (Neighbourhood)
İhtiyaç Düzeyleri
İhtiyaç Kaynakları
Örneğin, okur yazar olmak birey için önemli ihtiyaçlardan biri olduğu gibi, okur yazar yurttaşlar aynı zamanda bir toplumsal ihtiyaçtır (Oliva, 1997).
Eğitim, bir taraftan bireyin, toplumun değer normlarına uyum yapmasına hizmet ederken diğer taraftan da bireylerin arzu ve ideallerini, toplum dimanizmini geliştirecek şekilde olumlu davranışlar halinde formüle eder.Eğitim programları bu anlamda, toplumun koşullarıyla ilgilenirken toplumu değiştirme ve geliştirme ile sorumludur. Bu sorumluluk, insan gücü yatırımı ve kalkınma yönlerinden önemlidir. Meslek kazanma, okur-yazar olma, vatandaşlık hak ve sorumluluklarını yerine getirme gibi ihtiyaçlara toplum kaynaklık eder (Varış, 1988).
Eğitilmiş birey, hem toplum ihtiyaçlarına cevap vererek ve toplumsal beklentiye uygun yaşayarak düzeni bozmaktan kaçınma hem de toplumda mevcut fırsat ve imkanlardan verimli şekilde yararlanma durumundadır. Program geliştirme uzmanlarının cevaplaması gereken sorular:
Toplumun ihtiyaçları nelerdir?
Toplumun hangi mesleklere ihtiyacı vardır?Bu meslekler hangi özellikleri göstermelidir?
Ne büyüklükte, nerede, kaçar okul açılmalıdır?
İhtiyaç kaynağı olarak toplumdaki önemli problemler, temel ideolojik akımlar ve çatışmalar, temel değerler, ekonomik gelişme, iş imkanları vb. incelenmelidir (Ertürk, 1972).
Ekonomik (Economic)
Ülkelerin karşılıklı ticari, siyasi, kültürel alanlarda etkileşim içinde olması onların birbirleriyle iletişim sağlaması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu düzeydeki etkileşimlerin yarattığı en belirgin ihtiyaç yabancı dil becerisidir (Oliva, 1997).
Sosyal (Social)
Bu tür ihtiyaçlar, toplumun kültürel alanda yaşadığı kültür değişmeleri, kuşaklar arası kültür çatışmalar gibi sorunlardan kaynaklanır (Küçüktepe, 2012)
insanlarla etkili iletişim kurma
insanlarla uyumlu çalışma
hoşgörü ile davranma (Ertürk, 1972)
Politik (Political)
Uluslararası (International)
TOPLUM
İhtiyaç Türleri
Bireyin ihtiyaçları toplumdan, toplumun ihtiyaçları ise bireyin ihtiyaçlarından tamamen bağımsız değildir. Bireyin ihtiyaçları ile toplumun ihtiyaçları bazen birbiri ile çatışsa bile çoğu zaman birbirleri ile uyumludur (Oliva, 1997).
Bir ülkenin eğitim sisteminden, ülkede yürürlükte olan ekonomik modelin dayandığı ilkeleri bilen, uygulayan ve geliştiren insanları yetiştirmesi beklenir. Örneğin, kapitalist sistemde, rekabetçi ve girişimci bireylerin yetiştirilmesi gibi.

Ayrıca, her devlet, kendi politik anlayışı benimseyen yeni kuşaklar ister ve bunu okullar ve yetişekler yoluyla yapar. Uzak hedefler, ülkenin politik felsefesinin doğurduğu sonuçlar çerçevesinde şekillenir. Örneğin, Cumhuriyet rejiminde, demokratik, laik, sosyal adaleti ve hukuk devletini savunan bireylerin yetiştirilmesi (Sönmez, 2010).
Ulusal ihtiyaçlar bir ülkenin ekonomik ve sosyal yapısıyla ilişkilidir. İşsizlik, eğitim ya da sağlık sorunları, teknolojik gelişmeler, sosyal değişmeler ulusal ihtiyaçları belirler (Oliva, 1997). Örneğin, okulların işsizliği azaltmak ve nitelikli ara eleman yetiştirmek için mesleki eğitim olanağı sunmaları (Posner, 1995). Bir başka örnek, öğretmenlik mesleğine ilişkin ulusun ihtiyaç duyduğu branşlar (Oliva, 1997).
Bu düzeydeki ihtiyaçların program geliştirme sürecinde dikkate alınması tartışmalı bir konudur. Ancak bir şehir sosyo-kültürel ve ekonomik açıdan mahalle veya semtlerine göre farklılaşmaktadır. Örneğin, suç ve uyuşturucu kullanımı oranları bazı semtlerde daha yüksek olabilir. Bu nedenle, program geliştirme uzmanları programları bu tür eğitim ihiyaçlarını da karşılayacak şekilde geliştirmelidir (Oliva, 1997).
Toplumun politik sorunları, bireylerin vatandaşlık hak ve sorumluluklarını bilmeleri ve bunları bilinçli bir şekilde kullanmalarıyla yakından ilgilidir. Seçme ve seçilme hakkı, adalet sistemi, demokrasi ve temel hak ve özgürlüklerin kullanımı alanlarında ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır (Küçüktepe, 2012).
Eğitimsel (Educational)
Eğitim sisteminde yaşanan sorunlar, toplumun eğitim ihtiyaçlarına kaynaklık eder. Eğitim sisteminin bilimsel çerçevede şekillendirilmemesi, okullaşma oranlarının beklenilen düzeyde olmaması, zorunlu eğitim uygulamalarını zorlaştıran faktörler, okul-aile işbirliğinin oluşmaması, eğitimde cinsiyet ayrımcılığı, özel eğitim imkanlarının yetersizliği, sınav sistemlerinin eleyici olmaması bu sorunlardan bazılarıdır (Küçüktepe, 2012).

Sağlık (Health)
Toplumdaki genel sağlık sorunları bu tür ihtiyaçların kaynağını oluşturur. Kanser, obezite, salgın ve bulaşıcı hastalıklar, sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımı, sağlıksız beslenme genel sağlık sorunları arasındadır.
sağlık alanında insanları bilinçlendirme
koruyucu sağlık bilgilerini kazandırma
(Küçüktepe, 2012)

Çevresel (Environmental)
Çevre kirliliği, doğal kaynakların yok olması, doğal yaşam alanlarının daralması gibi çevre sorunlarına ilişkin ihtiyaçlardır (Küçüktepe, 2012). Son yıllarda, doğa bir hedef kaynağı olarak toplumdan bağımsız bir şekilde ele alınmaktadır (Sönmez, 2010).
çevre bilinci oluşturma
çevreyi koruma
(Posner, 1995).
Savunma (Defence)
Güvenliği tehdit eden dış ve iç faktörler bu alandaki ihtiyaçları doğurur.
-Komşu ülkeler ve diğer ülkelerle uluslararası ilişkiler, ülke içi terör olayları vb. (Küçüktepe, 2012)
suçu azaltma,
dünya barışını koruma (Posner, 1995).
Ahlaki-Psikolojik (Moral and Spiritual)
Hukuk sistemi, aile, din gibi toplumsal kurumlarda yaşanan sorunlar bu alandaki ihtiyaçları doğurur. Ahlaki norm ve kuralların dikkate alınmaması, rüşvet, yolsuzluk ve adeletsizlik gibi durumların toplum tarafından hoşgörülmesi toplumsal değerlerin yok olduğunu gösterir (Küçüktepe, 2012).
YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen ihtiyacı olan Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Özel Eğitim Bölümü öğretmenlikleri, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ikinci öğretim programları hariç eğitim fakültelerindeki diğer alanlardaki ikinci öğretim programlarının kapatılmasına karar vermiştir.
Üretim araçlarının gerektirdiği yetişmiş iş gücü ihtiyacı, üretimin ve verimliliğin artması için gerekli meslekler, uluslararası rekabet gücünü artıracak entelektüel sermaye eksikliği bu alandaki ihtiyaçları belirler (Küçüktepe, 2012).

Toplumun istikrarlı, üretken ve sürdürülebilir bir ekonomik yapıya sahip olması için bireyin ekonomik yaşam içinde olmasına, girişimci ve üretken olmasına ihtiyaç vardır (Çelik, 2006).
Güler Duman

gulerduman@ibu.edu.tr
Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi,Bolu

Kaynakça
Çelik, F. (2006). Türk eğitim sisteminde hedefler ve hedef belirlemede yeni yönelimler. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(11), 1-15.

Ertürk, S. (1972). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları.

Küçüktepe, C. (2012). Program geliştirme süreci, program geliştirmede çalışma grupları ve çalışma planı hazırlama-ihtiyaç belirleme yaklaşım ve teknikleri. Eğitimde program geliştirme: Kavramlar, yaklaşımlar (Ed: H. Şeker). Ankara: Anı Yayıncılık.

Oliva, P. F. (1997). Developing the curriculum. NY: Longman.

Posner, G. J. (1995). Analyzing the curriculum. NY: Mc-Graw-Hill.

Sarıer, Y. (2010). Ortaöğretime giriş sınavları (OKS-SBS) ve PISA sonuçları ışığında eğitimde fırsat eşitliğinin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 107-129.

Sönmez, V. (2010). Öğretmen el kitabi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Tekedere, H., Taban, B., Çalışkan, M. & Demirtola, H. (2011). Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin genetiği değiştirilmiş organizmalarla ilgili eğitim ihtiyaçlarının analizi. TUSED, 8(3).

Varış, F. (1988). Eğitimde program geliştirme: Teori ve teknikler. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2012). Öğretim programları. http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 adresinden alınmıştır.
5. ÜNİTE: GEZEGENİMİZ DÜNYA
KAZANIMLAR
Hava, toprak ve suyun yaşam için öneminin bilincine varır.
Hava, toprak ve su kirliliğini önlemek için alınabilecek önlemleri araştırır ve sunar.
6. ÜNİTE: CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM, TANIYALIM
Yakın çevresindeki kirliliği fark eder ve bu kirliliğe neden olan maddeleri listeler.
Çevreyi temizlemek amacı ile basit yöntemler geliştirir.
KAZANIMLAR
4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
6. ÜNITE: INSAN VE ÇEVRE
KAZANIMLAR
Ülkemizde ve dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karsı karsıya olan bitki ve hayvanlara örnekler verir.
Ülkemizde ve dünyada nesli tükenme tehlikesinde olan bitki ve hayvanların nasıl korunabileceğine iliskin öneriler sunar.
8. ÜNITE: DOĞAL SÜREÇLER
7. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
KAZANIMLAR
Volkanların ve depremlerin insan hayatındaki etkileri ve sebep olabileceği olumsuz sonuçları ifade eder.
Deprem tehlikesine karsı alınabilecek önlemleri ve deprem anında yapılması gerekenleri açıklar.
1. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ PROGRAMI
1. TEMA: OKUL HEYECANIM
KAZANIMLAR
Okulda ve sınıfta demokrasi kültürünün gerektirdiği davranışları gözlemler.
Okuldaki ve sınıftaki seçim çalışmalarına katılarak demokrasi kültürünün gerektirdiği davranışları sergiler.
2. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ PROGRAMI
1. TEMA: OKUL HEYECANIM
KAZANIMLAR
Kendisinin ve arkadaşlarının etik olmayan davranışlarını fark eder, arkadaşlarıyla ilişkilerinde olumlu değerleri gözetir.
Geçmişte kabul gören mesleklerle günümüzde kabul gören meslekler arasındaki farklılıkları karşılaştırır.
2. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ PROGRAMI
3. TEMA: DÜN, BUGÜN, YARIN
KAZANIMLAR
3. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ PROGRAMI
KAZANIMLAR
1. TEMA: OKUL HEYECANIM
Dürüst davranışlarda bulunarak arkadaşlarının güvenini kazanır.
KAZANIMLAR
Doğal afetlerden korunabilmek için çözüm yolları üretir.
3. TEMA: DÜN, BUGÜN, YARIN
3. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ PROGRAMI
4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ PROGRAMI
2.ÜNİTE: GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM
KAZANIMLAR
Kültür ögelerinin geçmişten bugüne değişerek taşındığına ilişkin yakın çevresinden kanıtlar gösterir.
4.ÜNİTE: ÜRETİMDEN TÜKETİME
4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ PROGRAMI
KAZANIMLAR
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır.
Okulunda ve yakın çevresinde katılacağı sosyal ve eğitsel etkinliklere karar verir.
KAZANIMLAR
6.ÜNİTE:HEP BİRLİKTE
4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ PROGRAMI
8.ÜNİTE: UZAKTAKİ ARKADAŞLARIM
KAZANIMLAR
Dünya üzerinde çeşitli ülkeler olduğunu fark eder.
Kendisi ile başka bir toplumdaki yaşıtlarının günlük yaşamlarını karşılaştırır.
Toplumlar arasında ortak kutlanan özel günlere örnekler verir.
5. SINIF
SOSYAL BİLGİLER DERSİ PROGRAMI
1.ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM
KAZANIMLAR
Çocuk olarak haklarını fark eder.
Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki önemini açıklar.
5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ PROGRAMI
2.ÜNİTE: ADIM ADIM TÜRKİYE
KAZANIMLAR
5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ PROGRAMI
3.ÜNİTE: BÖLGEMİZİ TANIYALIM
KAZANIMLAR
Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar.
Yaşadığı bölgede görülen doğal afetlerin zararlarını artıran insan faaliyetlerini fark eder.
4.ÜNİTE: ÜRETTİKLERİMİZ
KAZANIMLAR
Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetleri fark eder.
Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlere ilişkin meslekleri belirler.
Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlerin ülke ekonomisindeki yerini değerlendirir.
5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ PROGRAMI
8.ÜNİTE: HEPİMİZİN DÜNYASI
KAZANIMLAR
Ülkeler arasında ekonomik alışveriş olduğunu fark eder.
Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerde iletişim ve ulaşım teknolojisinin etkisini tartışır.
Turizmin uluslararası ilişkilerdeki yeri konusunda bakış açısı geliştirir.
6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
1. ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM
KAZANIMLAR
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar.
6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
4. ÜNİTE: ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI
KAZANIMLAR
Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişmesindeki rolünü değerlendirir.
6. SINIF
SOSYAL BİLGİLER DERSİ PROGRAMI
6. ÜNİTE: DEMOKRASİNİN SERÜVENİ
KAZANIMLAR
Demokratik yönetimlerde yaşama hakkı, kişi dokunulmazlığı hakkı, din ve vicdan özgürlüğü ile düşünce özgürlüğüne sahip olunması gerektiğini savunur.
7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ PROGRAMI
1. ÜNİTE: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
KAZANIMLAR
İnsanlar arasında kurulan olumlu ilişkilerde iletişimin önemini fark eder.
ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
I. ÜNİTE: SAĞLIKLI YAŞAM
KAZANIMLAR
Sağlık göstergelerini kullanarak toplumun sağlık düzeyini değerlendirir.
5. ÜNİTE: SAĞLIĞA ZARARLI ALIŞKANLIKLAR
KAZANIMLAR
Bağımlılık yapan madde kullanımının aile ve ülke ekonomisine etkilerini açıklar.
Alkol bağımlılığının, bireyin aile içi ve toplumsal hayattaki ilişkilerine etkilerini açıklar.
6. ÜNİTE: AİLE HAYATI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI
KAZANIMLAR
Aile planlamasının ana-çocuk sağlığı ve toplum sağlığı açısından önemini irdeler.
Çok ve kısa aralıklarla yapılan doğumların anne, çocuk ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini açıklar
6. ÜNİTE: ULUSLARARASI SORUNLAR
KAZANIMLAR
Silahlanma ve silahların denetimi sorununun dış politikadaki etkisini irdeler.
Silahsızlanmanın dünya barışı açısından önemi açıklar.
Terörizmin amacını açıklar.
Anarşi ile terör arasındaki farklar vurgular.
Terörizmin güvenlik açısından uluslararası ilişkilere yansımasına örnekler verir.
ORTAÖĞRETİM ULUSLARARASI İLİŞKİLER DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI
10. SINIF COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ÖĞRENME ALANI: BEŞERÎ SİSTEMLER
KAZANIMLAR
Geçmişten günümüze farklı geçim tarzlarını,ekonomik faaliyetler ve toplumsal değişimler açısından analiz eder.
ÖĞRENME ALANI: MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE
KAZANIMLAR
Türkiye’deki yerleşim birimlerini fonksiyonel özellikleri açısından ayırt eder.
Doğal unsurlardan yola çıkarak Türkiye’deki kırsal yerleşme tiplerinin çeşitliliğini örneklendirir.
Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre örneklendirir.
11. SINIF COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ÖĞRENME ALANI: C. MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE
KAZANIMLAR
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımını ve bunları etkileyen şartları analiz eder.
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını değişim ve süreklilik açısından değerlendirir.
11. SINIF COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ÖĞRENME ALANI: D. ÇEVRE VE TOPLUM
KAZANIMLAR
Yenilenemeyen kaynakların sürdürülebilir kullanımı açısından geri dönüşüm stratejilerini değerlendirir.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Genetiği Değiştirilmiş Organizmalarla ilgili Eğitim İhtiyaçlarının Analizi
Yöntem:
Gazi Üniversitesi Tıbbi Laboratuar Teknikleri ve Çevre Sağlığı programlarının 1. ve 2. sınıf 111 öğrenci
İş (Görev) Analizi
İhtiyaç değerlendirme anketi
Bulgular:
GDO'ların yarar ve zararları,
Kullanım ve üretim analiz süreci,
İgili yasal düzenlemeler,
İlgili tüketici hakları.
Eğitim yöntemi:
çeşitli grup aktiviteleri,
seminerler
(Tekedere, Taban, Çalışkan & Demirtola, 2011)
Ortaöğretime Giriş Sınavları (OKS-SBS) ve PISA Sonuçları Işığında Eğitimde Fırsat Eşitliğinin Değerlendirilmesi
Eğitim-öğretim kademesi yükseldikçe okullaşma oranı kızlar aleyhine azalmakta, kız öğrenciler, eğitim hakkından daha az yararlanmakta ve dolayısıyla eğitimde fırsat eşitliği tam manasıyla sağlanamamaktadır.
OKS ve SBS’da en başarılı iki bölge (Marmara ve Ege) ile en düşük başarıya sahip olan iki bölge (Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu) arasında anlamlı bir fark olduğu gözlenmektedir. Yıllar geçtikçe bölgeler arası farkın daha da arttığı söylenebilir. Bu bağlamda, eğitimde bölgeler arasında bireylere eşit fırsatların sunulduğunu söylemek oldukça zordur.

Kızların sınavlarda daha başarılı olduğu bulgusundan yola çıkılarak bu bölgelerdeki kızların okullaşma oranı artırılmalıdır. Özellikle bu bölgelerde kız çocukların okula erişimi ve devamı konusunda aile, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları, MEB ve diğer birimlerin işbirliği temelinde etkin bir politika yürütmelidir.
(Sarıer, 2010)
Full transcript