Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kontrolli i brendshem, Auditim

No description
by

pajtim gashi

on 9 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kontrolli i brendshem, Auditim

Roli në kontrollin e brendshëm! Kontrolli i Brendshëm Efikasiteti dhe efiçienca e operacioneve.
Besueshmëria e raportimit financiar.
Përputhshmëria me ligjet dhe rregulloret. Hyrje Fushëveprimi i auditimit të brendshëm brenda një organizate është i gjërë dhe mund të përfshijë çështje të kontrollit të brendshëm siç janë efikasiteti i operacioneve, besueshmëria e raportimit financiar, zbulimi dhe hulumtimi i mashtrimeve, ruajtja e aseteve dhe përputhshmëria me ligjet dhe rregulloret.

Auditorët e brendshëm nuk janë përgjegjës për ekzekutimin e aktiviteteve të kompanisë; ata këshillojnë menaxhmentin dhe bordin e drejtorëve (apo organin e ngjashëm mbikqyrës) lidhur me mënyrën se si t’i ekzekutojnë përgjegjësitë e tyre më mirë. Si rezultat i fushëveprimit të tyre të gjërë, auditorët e brendshëm mund të kenë nivele të ndryshme të shkollimit profesional të lartë. Llojet e auditimeve të brendshme Auditorët e jashtëm vs. Auditorët e brendshëm • Auditimet e sistemeve • Auditimet procedurale Auditimet e produktit/shërbimit "I believe that identification of the audit engagement parter... will decrease investors' future losses to fraud and gimmicky accounting by billions of dollars." - Carson Block, Chairman an CEO, Muddy Waters Research Investors are fully supportive of new proposals Increased transparency and accountability Having auditor credibility on the line increases diligence "It is entirely unnecessary and will give no discernable benefit to the investor." - Piercy Bowler Taylor and Kern, Certified Public Accountants "Investors only care about the firm that issued the audit report rather than the actual individual since they have no idea who the individual is." - Sherman L. Rosenfield, CPA Overview Rasti i WorldCom Auditimi i brendshëm është profesion dhe aktivitet që merret me këshillimin e organizatave lidhur me mënyrën se si t’i realizojnë më mirë objektivat e tyre.

Auditorët e brendshëm punësohen nga organizatat për të bërë aktivitet të auditimit të brendshëm. Aktiviteti i auditimit të brendshëm kryesisht ka për qëllim përmirësimin e kontrollit të brendshëm. Kontrolli i brendshëm zakonisht definohet si një proces që ndikohet nga bordi i një entiteti të drejtorëve, menaxhmentit dhe personelit tjetër, që ka për qëllim të ofrojë siguri të arsyeshme lidhur me arritjen e objektivave në kategoritë vijuese: Ekzistojnë pesë lloje të auditimeve të brendshme të cilësisë të cilët mund të ndahen si në vijim: Vlerësojnë efikasitetin e sistemit të kompanisë si tërësi. Elementet e ndryshme të sistemeve të kompanisë do të gjykohen për sa i përket procedurave. Elementet e sistemeve të kompanisë vlerësohen në bazë të produkteve dhe shërbimeve. Pavarësia e organizatës Për ta kryer rolin e tyre në mënyrë efikase, auditorët e brendshëm kërkojnë pavarësi organizative nga menaxhmenti për të mundësuar vlerësim të pakufizuar të aktiviteteve të menaxhmentit dhe personelit. Përkufizimi mbi auditimin e brendshëm Auditimi i brendshëm është një veprimtari e pavarur, e sigurisë objektive dhe konsulencës, i projektuar për të shtuar vlerën dhe përmirësuar operacionet e organizatës. Ai e ndihmon organizatën të arrijë objektivat e saj duke sjellë një qasje (trajtim) sistematik, të disiplinuar për vlerësimin dhe përmirësimin e efikasitetit të menaxhimit të riskut, kontrollit dhe proceseve të qeverisjes. Dallimet midis AJ dhe AB bazohen në rolin, qëllimin dhe misionin për të cilin funksionojnë këto veprimtari. Dallime mund të ketë shumë por më kryesoret janë: 1. Auditimi i Jashtëm synon të testojë transaksionet kryesore që formojnë bazat e sistemit financiar dhe të certifikojë bilancet ndërsa Auditimi i Brendshëm, synon të këshillojë menaxhimin mbi funksionimin e sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe të certifikoj veprimtarinë drejtuese. 2. Auditimi i Jashtëm preokupohet mbi ndikimet materiale në llogaritë e paraqitura në bilanc ndërsa Auditimi i Brendshëm preokupohet mbi ndikimet e mos funksionimit të sitemeve në realizimin e objektivave. Ai mund të ngarkohet edhe me investigimin e mashtrimeve të të gjitha llojeve. 3. Auditimi i Jashtëm është një veprimtari e kontraktuar nga jashtë organizatës, ose veprimtari që realizohet nga Institucioni Suprem i Auditimit ndërsa Auditimi i Brendshëm është veprimtari që realizohet nga punonjësit e organizatës; 4. Auditimi i Jashtëm punon një pjesë të kohës gjatë vitit, Auditimi i Brendshëm punon periodikisht gjatë gjithë vitit. Auditimi i brendshëm duhet të fokusohet tek
besueshmëria dhe efiçenca e sistemeve të kontrollit të brendshëm dhe vlera për para.
– Drejtorët me vetëdije kanë rritur shpenzimet në pasqyrën e të ardhurave
– Rezultate jo të sakta(e shkruar ajo që nuk është e vërtetë)
– Ekstra para u janë paguar menaxherëve senior
– Janë mbuluar nga auditorët
– Prapë drejtorët dhe auditorët u burgosën
– Dënime të rënda nga SEC për Worldcom WorldCom ishte agjenci e transportit në SHBA.
Arsyet e falimentimit ishin: Përbërsit e kontrollit të brendshëm a. Mjedisi i kontrollit të brendshëm
b. Vlersimi i rrezikut
c. Veprimtaritë e kontrollit të brendshëm
d. Informacioni dhe komunikimi
e. Monitorimi Efekti i teknologjisë informative në kontrollin e brendshëm Teknologjia informative mund të influencojë secilin prej përbërësve të kontrollit të brendshëm se si transaksionet fillohen, regjistrohen, procesohen dhe raportohen.


Perfitimet nga perdorimi i IT-se janë: shkurtimi i afateve kohore, rritja e saktesisë së informacionit, lehëtsimi i analizave shtesë të informacionit, monitorimi më i lehtë etj. Të kuptuarit e kontrollit të brendshëm Egzistojnë katër arsye pse një auditor duhet të përfitoj kuptimin e kontrollit të brendshëm: Indentifikon llojet e keqpohimeve të mundshme
Konsideron faktorët që ndikojnë në rrezikun e keqpohimit material
Dizajnon testet e kontrollit
Dizajnon testet thelbësore (pavarura) Për të kuptuar siç duhet kontrollin e brendshëm të entitetit , auditori duhet të kuptojë pesë përbërësit e kontrollit të brendshëm: 1. mjedisin e kontrollit
2. vlersimin e rrezikut
3. veprimtarinë e kontrollit
4. informacionin dhe komunikimin
5. monitorimin Mjedisi i kontrollit i jep ngjyrat e veta organizatës duke influencuar ndergjegjen e të punsuar Roli dhe përgjegjësitë e njësive të Auditimit të brendshëm - Hartimi i planeve vjetore dhe strategjike për veprimtarinë e Auditimit të Brendshëm;

- Kryerja e angazhimeve të Auditimit të Brendshëm në pajtim me udhëzimet dhe rregulloret

- Ndjekja dhe raportimi periodik për gjetjet, përfundimet dhe rekomandimet, që rezultojnë nga veprimtaritë e tyre audituese.

- Çdo njësi e auditimit të brendshëm përgatit raporte vjetore, ose periodike, të cilat dërgohen te organet udhëheqëse. Është shumë e rëndësishme që audituesit e brendshëm të jenë të pavarur por...

... gjithashtu edhe të shihen nga të tjerët se janë të pavarur. Kërcënimet që mund të kompromentojnë pavarësinë e audituesve të brendshëm Kërcënim i
interesit vetjak Kërcënim i rishikimit të punës vetjake ose të miqve të tyre Kërcënim
menaxherial Kërcënim
familjarizimi Kërcënim nga frika / kanosja Misioni i Auditimit të Brendshëm është të japë siguri objektive dhe të pavarur si dhe shërbime konsulence, i krijuar që të shtojë vlerën dhe të përmirësojë funksionimin e njësisë. Plani strategjik i Auditimit të Brendshëm paraqet një panoramë të punës që do të bëhet në pesë vitet e ardhshme, ndërsa plani vjetor i Auditimit të Brendshëm jep më shumë informacion mbi punën që do të kryejë Auditimi i Brendshëm gjatë një viti. Me një fjalë procedurat e kontrollit janë politikat dhe procedurat që vendos menaxhimi për mbrojtjen nga mashtrimi, humbja, parregullsitë dhe gabimet. Ato mund të kenë natyrë parandaluese ose zbuluese. Kontrolli i brendshëm Parandalues Zbulues Kontrolli i brendshëm parandalues pengon parregullsitë para shfaqjes së tyre. Një kontroll i brendshëm zbulues pasqyron parregullsitë që kanë ndodhur. Skema e procesit të auditimit Faza e parë – Planifikimi i një angazhim Auditimi

Faza e dytë – Puna në terren

Faza e tretë – Raportimi

Faza e katërt – Ndjekja e rekomandimeve Firma më e vjetër në kontabilitet Artur Andersen, audituesi i saj, u gjet fajtor nga drejtësia për shkak të asgjësismit të dokumentave të Enronit, dhe u padit për 20miljard$ Skandali i Arthur Andersen - Enron Procesi i skandaleve të kompanive P r e z a n t i m Lënda - Auditim Prof. Dr. Hysen Ismajli Prishtine, 2013
Full transcript