Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of ДИДАКТИК ТОГЛООМ, ДАСГАЛ АЖЛААР СУРАГЧДЫН ОРОН ЗАЙН СЭТГЭХҮЙ

No description
by

Erdenebat Davaadorj

on 6 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of ДИДАКТИК ТОГЛООМ, ДАСГАЛ АЖЛААР СУРАГЧДЫН ОРОН ЗАЙН СЭТГЭХҮЙ


Судалгааны ажлын зорилго:
Дидактик тоглоом, бодлого, дасгал ажлуудыг зураг зүйн сургалтанд хэрэглэх аргачлал боловсруулж түүгээр сурагчдын орон зайн сэтгэхүйн хөгжлийн түвшинг тодорхойлох.

Судалгааны ажлын зорилт:
1. Сургалтанд дидактик тоглоомыг хэрэглэх аргачлалыг хэд хэдэн тоглоомын жишээн дээр боловсруулах.
2. Проекцлох аргын тухай мэдлэгийг бататгах, гүнзгийрүүлэхэд чиглэгдсэн хэд хэдэн дасгал, дадлага ажлыг сургалтанд ашиглах аргачлалыг боловсруулах.
3. Сурагчдын орон зайн сэтгэхүйг хөгжүүлэхэд загварчлалын арга, алгоритмыг хэрэглэх арга замуудыг илрүүлэх.
4. Сурагчдын орон зайн сэтгэхүйн хөгжлийн түвшинг тогтоох туршилт судалгаа хийх.

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ДИДАКТИК ТОГЛООМ, ДАСГАЛ АЖЛЫГ ЗУРАГ ЗҮЙН СУРГАЛТАНД ХЭРЭГЛЭХ АРГАЧЛАЛ
ДИДАКТИК ТОГЛООМ, ДАСГАЛ АЖЛААР СУРАГЧДЫН ОРОН ЗАЙН СЭТГЭХҮЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ
Агуулга
Удиртгал
Сэдвийн судлагдсан байдал
Сэдвийг сонгосон үндэслэл
Судалгааны ажлын арга зүй

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ДИДАКТИК ТОГЛООМ, ДАСГАЛ АЖЛЫГ ЗУРАГ ЗҮЙН СУРГАЛТАНД ХЭРЭГЛЭХ АРГАЧЛАЛ
1.1 Зураг зүйн хичээлд загварчлалыг хэрэглэх
1.2 Зураг зүйн хичээлээр сурагчдыг хөгжүүлэх арга зам
1.3 Аксонометр проекцыг байгуулахад загварчлалын арга, алгоритмыг хэрэглэх нь
1.4 Дидактик тоглоомыг сургалтанд хэрэглэх аргачлал
1.5 Сэтгэхүй хөгжүүлэх дасгал дадлага ажлыг гүйцэтгэх аргачлал

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. СУРАГЧДЫН ОРОН ЗАЙН СЭТГЭХҮЙН ХӨГЖЛИЙН ТҮВШИНГ ТУРШИН СУДАЛСАН НЬ
2.1 Танин мэдэхүйн онолын үндэс
2.2 Сурагчдын орон зайн сэтгэхүйн хөгжлийн түвшинг тогтоох туршилтын дүн

Дүгнэлт
Ном зүй
Хавсралт


ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. СУРАГЧДЫН ОРОН ЗАЙН СЭТГЭХҮЙН ХӨГЖЛИЙН ТҮВШИНГ ТУРШИН СУДАЛСАН НЬ
2.1 Танин мэдэхүйн онолын үндэс
2.2 Сурагчдын орон зайн сэтгэхүйн хөгжлийн түвшинг
тогтоох туршилтын дүн
Сурагчдын орон зайн сэтгэхүйн хөгжлийн түвшинг тогтоох туршилтын дүн
Зураг зүйн туршилт сургалтын агуулгыг шинэ стандартын үзэл баримтлал, агуулга, арга зүй үнэлгээнд нийцүүлэн суурь бүрэн дунд боловсролын түвшинд 2010-2011 оны хичээлийн жилд нийслэлийн 106-р сургуулийн 8 дүгээр ангийн нийт 105 сурагчдыг хамарсан туршилтыг явуулахдаа нэгдсэн нэг удирдамж, туршилтын иж бүрэн материалд тулгуурласан юм.

8-р ангийн суралцагчдын танин мэдэхүйн түвшинг тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтийн нэгдсэн дүн
8-р ангийн сурагчдын дунд дидактик тоглоом, сэтгэхүй хөгжүүлэх дасгал, дадлага ажил гэсэн 3 үе шаттай туршилт явууллаа.

Дидактик тоглоом (Бататгал хичээл),
1-р үе шат
Орон зайн сэтгэхүй хөгжүүлэх дасгал,
2-р үе шат

Дадлага ажил,
3-р үе шат

Танин тэдэхүйн түвшинг тодорхойлсон нэгдсэн үзүүлэл
Эдгээр шалгуур үзүүлэлтэд харгалзах даалгаврыг танин мэдэхүйн түвшнээр тодорхойлбол
Дүгнэлт
• Суурь боловсролын түвшинд 8-р ангийн 105 сурагч 13 даалгавар гүйцэтгэснийг нэгтгэн дундаж үзүүлэлтийг гаргаж үзсэн.
а) Сэргээн санах ба санааг тодруулах I түвшинд нийт суралцагчдын 12 хувь
б) Үйлдэл хийх ба загварт судалгаа хийх II түвшинд нийт суралцагчдын 16 хувь
в) Ухаарч ойлгох ба загварчлан сэтгэх III түвшинд нийт суралцагчдын 18 хувь
г) Асуудал шийдвэрлэх ба загвар бүтээх ІҮ түвшинд нийт суралцагчдын 32 хувь.
д) Бүтээлч чадамж ба загварт үнэлэлт өгөх Ү түвшинд нийт суралцагчдын 22 хувь нь даалгаврыг гүйцэтгэсэн үзүүлэлт гарсан юм. Эндээс нийт суралцагчдын 54 хувь нь ІҮ, Ү түвшинг хангаж байна гэсэн дүгнэлт хийв.

• Бидний туршилтанд хэрэглэсэн бодлого, дасгал, дадлага ажлууд нь суралцагчдын нас, сэтгэцийн онцлогт тохирсон төдийгүй гол агуулгыг когнитив сэтгэл зүйн онол загварчлалын арга зарчимд үндэслэн элементарчилж өгсөн нь суралцагчдын оюуны хөгжил, төлөвшилд тодорхой ахиц үр дүн гарахад нөлөөлсөн гэж дүгнэж болно.
• Бүх шатны сургуульд суралцагчдын техник сэтгэлгээ, зохион бүтээх авьяасыг хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн техникийн хэл, сэтгэлгээ төлөвшүүлдэг зураг зүйн сургалтын агуулга, арга зүйг өөрчлөн шинэчилж, бүтээлч сургалт явуулахын тулд когнитив онолын чиг хандлагад нийцсэн загвар бүтээх сургалт уруу хандуулах шаардлагатай болж байна.
• Зохион бүтээх болон техникийн бүх дугуйлан секцүүд загвар бүтээхээс эхэлж загварт судалгаа хийдэг бол зураг зүйн сургалтыг загварчлалд суурилсан когнитив чиг хандлагатай сургалт болгон өөрчилж агуулга, хүрээ цагийн багтаамж, шатлалыг нь өргөтгөн тэлж гүнзгийрүүлсэн нөхцөлд хүн-нийгмийн хөгжилд мэдэгдэхүйц ахиц, дэвшил гарах болно.
Анхаарал тавьсанд
баярлалаа

ДИДАКТИК ТОГЛООМ, ДАСГАЛ АЖЛААР СУРАГЧДЫН ОРОН ЗАЙН СЭТГЭХҮЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ
/ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 8-Р АНГИЙН ЗУРАГ ЗҮЙН ХИЧЭЭЛИЙН ЖИШЭЭН ДЭЭР/

Боловсрол судлалын ухааны
магистрын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээлГүйцэтгэсэн: Нийслэлийн 106-р
сургуулийн зураг зүйн багш
Д.Эрдэнэзул

Удирдагч: Доктор(Sc.D) дэд профессор
Д.Мөнхбаяр

1.1 Зураг зүйн хичээлд загварчлалыг хэрэглэх
1.2 Зураг зүйн хичээлээр сурагчдыг хөгжүүлэх арга зам
1.3 Аксонометр проекцыг байгуулахад загварчлалын
арга, алгоритмыг хэрэглэх нь
1.4 Дидактик тоглоомыг сургалтанд хэрэглэх аргачлал
1.5 Сэтгэхүй хөгжүүлэх дасгал дадлага ажлыг гүйцэтгэх
аргачлал

1.2. Зураг зүйн хичээлээр сурагчдыг хөгжүүлэх арга зам

Дидактик тоглоомыг сургалтанд хэрэглэх аргачлал:
"Нүх шахах" /Биетийг харилцан перпендикуляр гурван хавтгайд проекцлох/

"Лото"
/Дүрс зурагт тохирох гурван проекцыг эвлүүлэх/

"Ялаа"
/Биетийн гадаргуу дээрх цэгийг олох/

Аль нүхний хулгана вэ?
/Гурван проекц байгуулах/

Сонирхолтой хүүхэлдэй
/Геометр биетийн бүтцэд дүн шинжилгээ хийх, биетээс хэмжээ авах, зураг дээр хэмжээ тавих, зураг унших/

Жишээ нь: "Усан цэрэг" загвар бол огтлогдсон гурван конус, хоёр цилиндр, огтлогдсон бөмбөрцөгөөс бүрдэж байхад "Алиалагч" загвар нь конус, огтлогдсон бөмбөрцөг, огтлогдсон хоёр конусаас бүрдэж байна гэж сурагч тайлбарлан ярина.
Сэтгэхүй хөгжүүлэх дасгал, дадлага ажлыг гүйцэтгэх аргачлал:
"Шоо"
/Проекц зураг ба аксонометр байгуулах дадлага ажил/

Баримлын шавраар бүтээх ажил
/Өгсөн хоёр проекцоос харж
биет загвар хийх зохион бүтээх элементтэй дасгал/

Зохион бүтээх элементтэй дасгал

Натюрморт
/Геометрийн бүлэг биеүүдийн проекц зурах, байршлыг тодорхойлох, тэгш өнцгийн гурван проекцыг зурах дадлага ажил/

Сурагчидсонгож авсан загварын хоёр проекцоос харж түүнийгээ баримлын шавраар биетээр хийгээд загварын аль нэг элементийг сольж /Шилжүүлэх, авч хаях, нэмэх, хэлбэр дүрсийг өөрчлөх/ шинэчлэн боловсруулсан загварынхаа проекц зургийг зурна. Энэ дасгал ажлыг сурагчдын мэдлэгийг шалгах дүгнэх хэлбэрийн хичээлд ашиглаж хоёр удаа үнэлэлт тавих бололцоотой.
Төмөр утас

Даам

Бүлэг биет

Бөглөө

Анги тус бүрээр туршилтанд хамрагдсан суралцагчдын ажиглах, харьцуулан жиших байгуулалт хийх, зурж дүрслэх, анализ синтец хийх когнитив чадварын дундаж үзүүлэлтийг гарган хяналтын ангитай харьцуулан графикаар үзүүлэв. Үүнд:
8 дугаар ангийн сурагчдын дундаж үзүүлэлт дөрөвдүгээр улирлын эцэст 95, болж улирал тутамд өссөн үзүүлэлт графикаас харагдаж байгааг хяналтын ангитай харьцуулахад улирал тутамд 10-18 оноогоор илүү буюу ийм хэмжээний ахиц, дэвшил гарч байгааг баталсан юм. (График-1)

Хяналтын ба туршилтын ангийн харьцуулсан график
Full transcript