Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Evaluarea tradiţională: avantaje şi dezavantaje

No description
by

Doina Corobcean

on 2 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Evaluarea tradiţională: avantaje şi dezavantaje

Concluzii
Metodele tradiţionale de evaluare - au primit această denumire datorită consacrării lor în timp şi utilizării lor frecvente în practica didactică.
Orice metodă de evaluare este eficientă atât timp cât nu se face abuz de ea.
Chasten (1998) propune o abordare eclectică a metodelor de evaluare, care vor fi adaptate gupei de studenţi vizate.
Probele
orale

constau, de regulă, în realizarea unei conversaţii prin care profesorul urmăreşte în ce măsură şi-au însuşit studenţii cunoştinţele, atât sub aspectul cantităţii, dar mai ales al calităţii, performanţele şi progresul intelectual al studenţilor, capacitatea de aplicare a noului în diferite situaţii.
Probele scrise
se numără printre formele clasice ale evaluării şi presupun tratarea în scris a sarcinilor de lucru. Probele scrise îndeplinesc funcţii de diagnostic, de feed-back (pentru student şi cadru didactic), corectivă şi de autoevaluare (în relaţia studentului cu sine)
Ele au un dublu rol: de evaluare a randamentului studenţilor şi de dezvoltare a capacităţii de exprimare în scris a elevilor.
Probele practice
sunt utilizate în vederea evaluării capacităţii studenţilor de a aplica anumite cunoştinţe teoretice, precum şi a nivelului de dezvoltare/ consolidare a deprinderilor şi priceperilor de ordin practic.
Testele docimologice
 Testul este o probă complexă cu ajutorul căreia se verifică şi se evaluează nivelul asimilării cunoştinţelor şi al capacităţilor de a opera cu ele, prin raportarea răspunsurilor la o scară etalon, elaborată în prealabil. El este o probă standardizată, care asigură o obiectivitate mai mare în procesul de evaluare
Evaluarea Tradiţională:
avantaje şi dezavantaje

Doina Corobcean
Nina Cojocaru
Svetlana Cazanescu

Secţia pregătire preuniversitară
IP USMF "Nicolae Testemiţanu"

OMUL FIINŢEAZĂ SUB SEMNUL MĂSURII ŞI AL COMPARAŢIEI CU ALŢII ŞI CU PROPRIUL SINE
MOTTO:
Lucrarea de faţă vizează doar modelele de evaluare tradiţională, care în ultimul timp, sunt catalogate că nu ar mai fi în conformitate cu noile principii ale participării active şi conştiente ale studentului, susţinându-se că metodele de evaluare complimentară sunt mai eficiente decât cele tradiţionale.
"Ar fi nedreaptă realizarea unei analize comparative asupra MT și a MC, deoarece gradul de eficienţă didactică al acestora nu trebuie stabilit în funcţie de cadrul temporal în care sunt folosite sau de frecvenţa de utilizare". (Platon, Vîlcu, 2012, p. 30)

Evaluarea Orală
Evaluarea Scrisă
Evaluarea Practică
Testul Docimologic
TIPURI DE EVALUARE
TRADIŢIONALĂ
* conversaţia de verificare
* cu suport vizual
* redarea (repovestirea)
* descrierea / explicarea
* completarea unor dialoguri
* extemporale (lucrări scrise neanunţate)
* lucrări de control (anunţate)
* fişe de muncă independentă
* teme pentru acasă
Evalauarea Orală.
I. Conversaţia de verificare
(întrebări/răspunsuri);

este puternic structurată, întrucât intenţia de verificare este evidentă;

iniţiativa aparţine aproape exclusiv profesorului evaluator, care ţine sub control situaţia; presupune, în final, comunicarea aprecierii.


Găsiţi cuvinte cu sens asemănător pentru cuvintele date

Enumeraţi fructele Dvs preferate şi identificaţi exemlele din text.


Răspundeţi la întrebări referitoare la textul studiat

presupune, în fapt, o discuţie având ca suport imagini, scheme, grafice, chiar
fenomene prezentate în condiţii naturale pe care studentul este solicitat să le descrie, să le explice, să le comenteze.
Este folosită frecvent la nivele A1-A2, după cum îşi demonstrează utilitatea în verificarea capacităţii de comunicare în limba străină prin descrierea unor experienţe sau a unei lucrări practice urmărite.
Evaluarea orală cu suport vizual
repovestirea unui conţinut, a unui ansamblu de informaţii, evenimente, fapte, situaţii etc. prezentate oral, în scris sau înregistrate fonic.
Prin această tehnică se verifică atât capacitatea de înţelegere şi reţinere a ceea ce este prezentat, cât şi de a reda în structuri verbale proprii, deci prin transformare, făcând apel la diferite mijloace deexpresie ştiinţifică.
Redarea 
Exemplu:
Ocupaţiile preferate
 are drept obiectiv principal descrierea unui obiect sau a unei proceduri. Celui evaluat i se prezintă o listă de 5-7 teme, din care acesta îşi va alege una, se va pregăti câteva minute, după care va răspunde.

Se impune respectarea unor cerinţe pentru a înlătura unele din limitele chestionării orale:

 * întrebările să fie centrate pe obiectivele operaţionale vizând conţinutul esenţial;

* să fie exact determinate, obligându studentul să reproducă exact ideile profesorului;

* întrebarea să fie adresată întregii grupe, apoi să fie numit un student să răspundă şi să nu fie întrerupt decât dacă nu este în subiect sau face greşeli grave;

* întrebările să fie corect formulate şi la obiect, să aibă o înlănţuire logică, să vizeze cunoştinţele esenţiale, nivelul de înţelegere şi capacitatea studentlui de a opera cu ele pe plan mintal şi practic – aplicativ;

* întrebările să solicite gândirea independentă, inteligenţa şi creativitatea studentului.
Descrierea/ explicarea
Exemplu:
Povestiţi tema "Sistemul nervos", utilizând cuvintele de reper: SNC, SNP, neuron, simţ, stimul.
Descrieţi principale funcţii vitale ale corpului uman.
Exemplu:
Completarea unor
dialoguri
Constă în prezentarea unui dialog în care lipsesc replicile unuia dintre interlocutori, solicitându-se ca, după un răgaz de reflecţie, pentru a înţelege conţinutul şi sensul dialogului, candidatul să exprime replicile absente. Tehnica introduce o notă de varietate, făcând mai agreabil actul evaluativ. Este aplicată frecvent la nivelul A1, atunci când studenţii sunt puși în situația de a-și dezvolta abilităţile de vorbire în limba străină.
Exemplu
A: – Bună ziua!
B: – ______________!
A: – Mă numesc Petru Ionescu, profesor de limba română. Dar dumneavoastră cum vă numiţi?
B: –________________
A: – Îmi pare bine. De unde sânteţi ?
B: – ________________
A: – Vorbiţi româneşte?
B: – _______________
A: – Dar ea cine este?
B: –________________

A: – _________________!

B: – Bună ziua!

A: – _____________________.

B: – Mă numesc Eugen Rusu, sunt student la medicină.

A: – _____________________.

B: – Eu sânt din Chișinău. Şi dumneavoastră?

A: – _____________________.

B: – Dar el cine este?

A: – _____________________.


Avantajele probelor orale
# permit comunicarea directă profesor-student;
# dezvoltă capacitatea de exprimare orală a studenţilor;
# oferă un feed-back rapid, astfel că eventualele erori sau neînţelegeri ale studenţilor pot fi clarificate și corectate imediat;
# oferă posibilitatea de a alterna tipul întrebărilor și gradul lor de dificultate în funcţie de claritatea răspunsurilor.
Dezavanajele probelor orale
# necesită mult timp (metode cronofage);
# evaluarea poate fi influenţată de diferite circumstanţe, ca de exemplu: gradul diferit de dificultate al întrebărilor de la un student la altul, starea de moment a examinatorului sau a studentului etc.
extemporale (lucrări scrise neanunţate)
lucrări de control (anunţate)
fişe de lucru
teme pentru acasă
Exemplu pentru extemporal:
Exemplu pentru lucrare de control:
Avantajele probelor scrise:
# într-un timp relativ scurt se evaluează un număr mare de studenţi
# obiectivitate mai mare a evaluării, deoarece rezultatele sunt raportate la criterii unice de evaluare
# diminuează stările de stres şi îi avantajează pe studenţii timizi care se exprimă defectuos în cazul unei evaluări orale

Dezavantajele probelor scrise
# oferă un feed-back mai slab deoarece momentul în care se corectează erorile este întârziat în timp
# nu este posibilă orientarea studenţilor prin întrebări ajutătoare către un răspuns corect
# uneori răspunsurile nu redau nivelul real de pregătire al studentului (se poate copia)

Exemplu:
1. Completează o carte poştală adresată părinţilor (imaginează-ţi că eşti la mare).

2. Redactează o felicitare adresată bunicii cu ocazia Sărbătorii Paștelui
Avantajele probelor practice
# oferă posibilitatea studenţilor de a-şi proba competenţele generale (comunicare, înţelegere, analiză, sinteză, evaluare) cât şi pe cele specifice, aplicative.
Dezvantajele probelor practice:
# consumul mare de timp pentru evaluarea individuală a studenţilor;
# imposibilitatea standardizării şi obiectivitate scăzută.

ITEMI
itemi obiectivi
itemi semiobiectivi
itemi subiectivi
Vă mulţumim pentru atenţie!!!
Itemi obiectivi:
& itemii cu alegere duală
& itemii de tip pereche
& itemii cu alegere multiplă.
Itemi semiobiectivi:
1. itemii cu răspuns scurt
2. itemii de completare
3. întrebările structurate
Exemplu:
Itemii subiectivi îi includ pe cei de tip
eseu

 *obiectivitate sporită (datorită corelării intrinseci între obiectivele didactice,

conţinuturile învăţării şi itemii testulu)
 *rigurozitate în măsurarea achiziţiilor studentului şi în aprecierea modului de

rezolvare a itemilor/ probelor conţinute în test

 *dezvoltă capacitatea de autoevaluare
 *oferă, prin rezultatul lor, posibilitatea adoptării de decizii, oportune şi în timp

util, destinate ameliorării actului didactic
Avantajele testului docimologic:
Dezavantajele testului docimologic:
* se elaborează greu, efortul pentru realizarea lor fiind relativ mare datorită
complexităţii itemilor şi cuantificării diferenţiate a acestora (punctaje maxim şi minim)
*consumă timp
* inhibă studenţii emotivi (sensibili)
Structurat
liber
Argument
Studiul unei limbi presupune aplicarea în practică a diverselor tehnici şi metode de predare în susţinerea demersului didactic, care au ca finalitate evaluarea competenţelor formate.
Combinarea instrumentelor de evaluare scrisă cu cele de evaluare orală, cu metodele complementare de evaluare vor asigura realizarea unei imagini globale a competenţelor studenţilor
Problematica modalităţilor de evaluare rămâne deschisă, putând fi continuu îmbunătăţită şi diversificată. Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a competenţei de autoevaluare la studenţi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi corectare mai mult decât de sancţionare.
Full transcript