Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ільїнський

2
by

Vladik Korzh

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ільїнський

! 3. 2. % Презентація на тему:
Особистість вчителя. Проблема вивчення особистості вчителя має давню історію як у вітчизняній, так і зарубіжній психологічній, соціальній, педагогічній та медичній науках.
У Давньому Вавилоні, Єгипті, Сирії педагогічну діяльність найчастіше здійснювали жерці, а в Давній Греції – найрозумніші, найталановитіші вільнонаймані громадяни. У Давньому Римі цю роботу доручали державним чиновникам, які добре оволоділи науки, багато мандрували, знали мови, культуру і звичаї різних народів.
У середньовіччі педагогічною діяльністю займалися, переважно, священники, однак у міських школах та університетах – усе частіше люди зі спеціальною освітою. У Давньоруській державі педагогів називали „майстрами”.
В Україні педагогічна думка традиційно розвивалася на рівні світової педагогіки. Ще в Київській Русі сформувалася виховна система, в якій чільне місце посідали методи виховної роботи на засадах любові до Батьківщини, гуманного ставлення до людини, дисципліни, мужності тощо. Педагогами та вихователями були чесні, благородні, безкорисливі люди, здатні застосовувати свої знання в житті та передати їх іншим .
Педагогічні якості УЧИТЕЛЬ! !
Планує, здійснює навчання, виховання учнів, сприяє становленню їх як особистостей. Забезпечує умови для засвоєння ними освітніх програм на рівні обов'язкових державних вимог. Використовує ефективні форми, методи, засоби навчально-виховного процесу. Вивчає індивідуальні особливості школярів, дбає про розвиток їхніх здібностей, талантів на основі задатків та обдарувань. Проводить індивідуальну, позакласну роботу з учнями з предмета, що викладає. Настановленнями і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, гуманізму, доброти, патріотизму, працелюбства, інших доброчинностей. Виховує в учнів повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Готує вихованців до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами. Додержується педагогічної етики, поважає гідність учнів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Вимагає від учнів дотримання навчальної дисципліни, статуту освітньої установи. Контролює забезпечення здорових, безпечних умов навчання та праці. Підтримує зв'язки з батьками, надає їм консультативну допомогу з питань навчання, виховання, розвитку їхніх дітей. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.
ПОВИНЕН ЗНАТИ Так, наприклад, учителі, які мають стаж практичної діяльності до 5 років відзначають обов’язково присутніми більшість запропонованих якостей. Така ж тенденція спостерігається у відповідях педагогів, що мають вищу категорію та стаж роботи більше 20-ти років
Педагогічна компетентність учителя - це єдність його теоретичної і практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності.
Через педагогічні уміння розкривається структура професійної компетентності педагога. :
1. Уміння "переводити" зміст процесу виховання в конкретні педагогічні завдання: вивчення особистості і колективу для визначення рівня їх підготовленості до активного оволодіння новими знаннями і проектування на цій основі розвитку колективу й окремих учнів; виділення комплексу освітніх, виховних і розвивальних завдань, їх конкретизація і визначення завдання, що домінує.
2. Уміння побудувати і привести в дію логічно завершену педагогічну систему: комплексне планування освітньо-виховних завдань; обґрунтований відбір змісту освітнього процесу; оптимальний відбір форм, методів і засобів його організації.
3. Уміння виділяти і встановлювати взаємозв'язки між компонентами і факторами виховання, приводити їх в дію: створення необхідних умов (матеріальних, морально-психологічних, організаційних, гігієнічних та інших); активізація особистості школяра, розвиток його діяльності, яка перетворює його із об'єкта в суб'єкт виховання; організація і розвиток спільної діяльності; забезпечення зв'язку школи із середовищем, регулювання зовнішніх незапрограмованих впливів.
4. Уміння облікувати й оцінювати результати педагогічної діяльності: самоаналіз і аналіз освітнього процесу і результатів діяльності вчителя; визначення нового комплексу стрижневих і другорядних педагогічних завдань'.
Зміст теоретичної готовності вчителя виявляється в узагальненому умінні педагогічно мислити, що передбачає наявність у педагога аналітичних, прогностичних, проективних, а також рефлексивних умінь.

Аналіз психолого-педагогічних досліджень дозволив визначити перелік якостей, необхідних вчителю. – емоційно-вольова сфера особистості; – професіоналізм; – Когнітивна та комунікативна сфери. Випадковаприсутністьякості (%)
Ситуативнаприсутністьякості (%)
Обов’язковаприсутністьякості (%) I Емоційно-вольова сфера 1. Прагнення до співпраці
2. Здатність відчувати ситуацію, поводитись відповідно до ситуації
3. Здатність до співпереживання
4. Щирість
5. Адекватний підхід до ситуації
6. Стриманість
7. Емоційність
8. Самостійність
9. Здатність впорюватися з труднощами
10. Упевненість у собі
11. Реалістичність
12. Наполегливість
13. Розсудливість
14. Точність
15. Розвинута інтуїція
16. Чутливість
17. Справедливість
18. Самовпевненість
19. Організованість
20. Вольовий контроль
3,71,852,782,783,72,787,410,9303,72,7804,634,636,483,7015,742,786,48
25,93
41,67
34,26
24,07
28,7
34,26
50,93
35,19
31,48
24,07
37,96
37,04
19,44
26,85
41,67
37,96
17,59
48,15
19,44
37,96

70,3756,4862,9673,1567,5962,9641,6763,8968,5272,2259,2662,9675,9368,5251,8558,3382,4136,1177,7855,56
Педагогічні якості Випадкова
присутність
якості (%) Ситуативна
присутність
якості (%) Обов’язкова
присутність
якості (%) II Професіоналізм 1. Певний рівень освіти
2. Вміння планувати роботу
3. Проективні, конструктивні, клерувальні здібності, пов’язані з вмінням впливати на іншу людину
4. Високі пізнавальні інтереси
5. Любов до дітей, потреба працювати з ними
6. Здатність „передати” навчальний матеріал
7. Артистизм
8. Тактовність
9. Винахідливість
10. Високий рівень пам’яті та уваги
12. Здатність будувати навчання, враховуючи індивідуальність учнів
13. Самоосвіта
14. Здатність викликати до себе повагу з боку учнів
15. Педагогічна ерудиція
16. Запас сучасних знань
17. Розуміння сутності педагогі-ної ситуації
18. Педагогічна імпровізація
19. Інтуїтивне мислення
20. Педагогічна спостережливість
25,93
41,67
34,26
24,07
28,7
34,26
50,93
35,19
31,48
24,07
37,96
37,04
19,44
26,85
41,67
37,96
17,59
48,15
19,44
37,96 АЛЕ після набуття стажу педагогічної діяльності (близько 10-ти років) точка зору вчителів
змінюється.
З набуттям педагогічного досвіду (15-20 років роботи) вчителі знову поступово повертаються до того, що більшість запропонованих якостей є необхідними для кожного педагога незалежно від предмета, який він викладає. Їх тепер до цього спонукає власний досвід, набутий за роки роботи з учнями та в педагогічних колективах.

Для того, щоб випускники педагогічних навчальних закладів прагнули до роботи у школі, у них повинна бути сформована педагогічна спрямованість, виявлені та розвинені індивідуальні якості, необхідні вчителю та вихователю. Це, насамперед, профорієнтаційна робота педагогічних колективів, яка на сучасному етапі соціально економічних змін набуває нових форм і якості. Гуманістична спрямованість
особистості вчителя Гуманістична спрямованість особистості вчителя означає ставлення до дитини як до найвищої цінності, визнання її права на свободу і щастя, вільний розвиток і прояв своїх здібностей.
Ствердження гуманістичного мислення передбачає розуміння педагогом суспільно-економічних і політичних змін, що відбуваються; чутливість до зрушень в особистості вихованців, їх позицій, цінностей, потреб, мотивів; невпинне переосмислення своїх дій, удосконалення педагогічного процесу.
Виявляючи в діалозі, співпраці, партнерстві повагу до учня, толерантність і справедливість, учитель тим самим захищає свободу особистості, продовжує культурну спадщину, творить нові цінності, виступає співучасником зміцнення демократичного ладу.
Педагогічна і гуманітарна культура
Педагогічна культура є частиною загальнолюдської культури. У ній втілені духовні цінності освіти і виховання (педагогічні знання, теорії, концепції, накопичений педагогічний досвід, професійні етичні норми) та матеріальні (засоби навчання і виховання), а також способи творчої педагогічної діяльності, які слугують соціалізації особистості в конкретних історичних умовах.
Показниками високого рівня сформованості педагогічної культури слід вважати:гуманістичну спрямованість особистості педагога;психолого-педагогічну компетентність і розвинуте педагогічне мислення;освіченість у галузі предмета, який учитель викладає, володіння педагогічними технологіями;досвід творчої діяльності, уміння обґрунтовувати власну педагогічну діяльність як систему (дидактичну, виховну, методичну);культуру професійної поведінки (педагогічного спілкування, мови, зовнішнього вигляду).
Гуманітарна культура педагога - це широка освіченість, інтелігентність, високе почуття обов'язку і відповідальності, професіоналізмПедагогічна освіта передбачає широку загально-культурну підготовку. Остання включає гуманітарні, соціально-економічні, природничо-наукові дисципліни і поглиблене вивчення в даному контексті конкретної галузі знань, яка відповідає професійній спеціалізації. Загальнокультурний блок повинен забезпечити розвиток культуродоцільного світогляду вчителя, створити умови для його життєвого і професійного самовизначення, оволодіння практичною педагогікою.

Професійно значимі якості Учені пропонують різноманітний набір особистісних якостей, важливих для професії педагога.
1. Гуманність любов до дітей, вміння поважати їхню людську гідність, потреба і здатність надавати кваліфіковану педагогічну допомогу в їхньому особистісному розвитку.
Справжнім вихователем є лише той, хто пробуджує у дитини дух, що дрімає, і надає їй сили для органічного розвитку.
П.П.Блонський
2. Громадянська відповідальність, соціальна активність
Від правильного виховання дітей залежить благоустрій усього народу.
Дмсон Локк
3. Справжня інтелігентність (від лат. Ые^епБ - знаючий, розуміючий, розумний) - високий рівень розвитку інтелекту, освіченість у галузі предмета викладання, ерудиція, висока культура поведінки.
...Щоб відкрити перед учнями іскорку знань, учителеві треба увібрати море світла, ні на хвилину не відходячи від променів вічно сяючого сонця знань, людської мудрості.
В. О. Сухомлинський
4. Правдивість, справедливість, порядність, чесність, гідність, працьовитість, самовідданість
Ваша власна поведінка - вирішальна річ. Не думайте, що ви виховуєте дитину тільки тоді, коли з нею розмовляєте, або повчаєте її, або караєте її. Ви виховуєте її щохвилини... Як ви одягаєтеся, як ви розмовляєте з іншими людьми і про інших людей, як ви радієте або сумуєте, як ви поводитеся з друзями і з ворогами, як ви смієтеся, читаєте газету, - все це має для дитини велике значення.
А.С.Макаренко
5. Інноваційний стиль науково-педагогічного мислення, готовність до створення нових цінностей і прийняття творчих рішень.
Справжній учитель не енциклопедичний словник, а Сократ.
П. П. Блонський
6. Любов до предмета, який викладається, потреба в знаннях, у систематичній самоосвіті.
Учитель ... може виховувати і навчати доти, допоки сам працює над своїм вихованням і освітою.
КД. Ушинський
7. Здатність до міжособового спілкування, ведення діалогу, переговорів; наявність педагогічного такту, що визначає стиль поведінки учителя, спричиняє упевненість учнів у доброзичливості вчителя, його чуйності, доброті, толерантності.
Домінантні якості: Периферійні якості:
1. Привітність.
2. Почуття гумору.
3. Артистизм.
4. Мудрість (наявність життєвого досвіду).
5. Зовнішня привабливість.
Сукупність якостей учителя створює його авторитет
Негативні якості:
1. Байдужість до вихованців.
2. Упередженість - виділення із середовища учнів "любимчиків" і "осоружних", прилюдне вираження симпатій і антипатій стосовно вихованців.
3. Зарозумілість - педагогічно недоцільне підкреслення власної вищості над учнем.
4. Мстивість - властивість особистості, яка проявляється у намаганні зводити особисті рахунки з учнем.
5. Неврівноваженість - невміння контролювати свої тимчасові психічні стани, настрій.
6. Байдужість до предмета, який викладається.
7. Розсіяність - забутливість, незібраність.
Професійні протипоказання: 1. Наявність шкідливих звичок, соціально небезпечних для суспільства (алкоголізм, наркоманія тощо).
2. Моральна неохайність.
3. Рукоприкладство.
4. Грубість.
5. Некомпетентність у питаннях викладання і виховання.
6. Обмеженість світогляду.
7. Безпринципність.
8. Безвідповідальність.
Знання професійно-значимих особистісних якостей сучасного педагога, їх ролі у професійній діяльності дозволить майбутньому вчителеві діагностувати себе на предмет визначення ступеня сформованості їх на тому чи іншому етапі професійного становлення, визначати шляхи та засоби подальшого розвитку позитивних якостей і викорінення негативних.
Посадові обов'язки. Для вирішення педагогічних завдань повинен мати знання в обсязі відповідної вищої або середньої спеціальної освіти. Має знати предмет викладання; дисципліни психолого-педагогічного циклу, у тому числі педагогіку, психологію, вікову фізіологію; методики викладання предмета й виховної роботи; цілі, принципи, організацію, нормативне забезпечення шкільної освіти, зокрема, стосовно предмета, що викладає; навчальні плани, програми, підручники; методичні рекомендації; форми, методи, засоби навчально-виховного процесу, вимоги до його матеріально-технічного оснащення; індивідуальні характеристики учнів, питання формування різних учнівських колективів і керівництва ними; соціальні, культурні, інші умови навчання й виховання; принципи, якими керуються провідні вчителі; основні напрями й перспективи розвитку освіти; Закон України «Про освіту», інші законодавчі та нормативно-правові акти й документи з питань навчання й виховання, державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні. ПОВИНЕН УМІТИ Повинен мати ціннісні орієнтації, прямовані на культурний, духовний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, творчу педагогічну діяльність.
ефективно застосовувати професійні знання в практичній педагогічній діяльності.

Професійна компетентність Поняття передового педагогічного досвіду
Педагогічний досвід - сукупність знань, умінь і навичок, здобутих учителем у процесі навчально-виховної роботи.Він є важливим елементом загальної культури педагога, в якій відображаються знання, вміння, навички та індивідуальні риси його особистості, постійно розвиваючись, збагачуючись протягом усієї педагогічної діяльності Розрізняють передовий педагогічний досвід новаторський і зразковий.
Новаторському досвіду властиві оригінальність, новизна. Досвід педагога-новатора, що має експериментальний характер, називають дослідницьким. Якщо йдеться про вдосконалення форм, методів, засобів навчання і виховання на основі творчого їх використання, то такий досвід називають раціоналізаторством.Зразковий досвід - це сумлінна діяльність учителя, який уміло використовує досягнення педагогічної науки, методичні рекомендації вчених, методистів, досвід інших педагогів, і на цій основі його навчально-виховна робота є зразком для інших.
Вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду Педагогічна наука пропонує таку етапність вивчення педагогічного досвіду. Визначення педагогічної проблеми та об'єкта вивчення. На цьому етапі формулюють тему досвіду, обгрунтовують її актуальність, формують групу для його вивчення. 1. Попереднє вивчення досвіду. Цей етап передбачає попереднє ознайомлення з об'єктом досвіду через відвідування навчальних занять, бесіди з педагогами, попереднє вивчення шкільної документації. Виходячи з цього, визначають ідеї передового досвіду, уточнюють методи його вивчення. Теоретична підготовка. Особам,
які вивчають передовий досвід, треба знати теоретичні та методичні положення з цієї проблеми, вже розроблені в педагогічній науці та практиці. Це дасть змогу визначити ступінь новизни досвіду, з'ясувати педагогічні умови, які забезпечують його результативність. 4. Основне вивчення досвіду. На цьому етапі збирають емпіричний матеріал, вивчають окремі ланки навчально-виховного процесу, проводять контрольні зрізи. Зібраний матеріал класифікують на типовий і випадковий, відтак його систематизують та узагальнюють. 5. Визначення провідних
педагогічних ідей досвіду.
Аргументуються і підкріплюються
емпіричним матеріалом вихідні теоретичні
положення, сформульовані на етапі теоретичної
підготовки. У процесі систематизації та узагальнення
досвіду саме вихідні теоретичні положення є основою визначення провідних його ідей, вироблення методичних рекомендацій щодо вирішення досліджуваної проблеми. Дається оцінка перспективності цього досвіду. Важливо чітко визначити критерії передового педагогічного досвіду, які дадуть змогу розглядати його не як випадкове явище, а як систему діяльності, а також умови формування досвіду, що допоможе зробити висновок про можливість його відтворювати. Необхідно визначитися і щодо засобів вивчення передового педагогічного досвіду, шляхів його поширення та популяризації Коржинський Владислав
Кушнір Ольга
Панасова Діана
Ящишена Тетяна : Презентацію підготували студенти групи ОМ-41 Ільїнський Валентин Михайлович Викладач - ХГПА - 2012
Full transcript