Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

rövid ea: szaktanácsadás, tanfelügyelet, minősítés

Best practices for internet marketing
by

on 19 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of rövid ea: szaktanácsadás, tanfelügyelet, minősítés

A látogatás menete a szaktanácsadó szemszögéből:
 A szaktanácsadó tisztázza, hogy mi a látogatás célja,
miben szeretne a pedagógus fejlődni
.
 A szaktanácsadó megismerkedik az
intézményi dokumentumok
kal.
 A szaktanácsadó
két egymást követő órá
t látogat a pedagógusnál.
 Ezt
óramegbeszélés
követi, melyen csak a pedagógus és a szaktanácsadó van jelen.
 A pedagógus a szaktanácsadó segítségével
szakmai fejlődési terv
et készít. Ebben a látott órák alapján reális, elérhető célokat és az azok eléréséhez szükséges tevékenységeket, feladatokat rögzítenek.
 Egy év múlva
ismétlő látogatás
.

A minősítés feladatai a pedagógus számára
Célja:
az erősségek erősítése,
fejlesztendő területek feltárása,
szakmai támogatással a javítandó területek fejlesztése: szakmai fejlődési terv készítése,
az életpálya megsegítése,
tanfelügyeleti ellenőrzésnél sikeres legyen a pedagógus,
a pedagógus minősítése sikerüljön.

Szaktanácsadás, tanfelügyelet,
minősítés

Módszerek:
látogatás
elemzés
megbeszélés
javaslat

Az új típusú szaktanácsadás
Azért mert a legfőbb jellemzői:
- fejlesztő,
- támogató.
A pedagógus munkájának megsegítése, hatékonyságának növelése:
- általános pedagógiai,
- szaktárgyi,
- módszertani támogatás.

Ki lehet szaktanácsadó?
 10 éves szakmai gyakorlat,
 pedagógus szakvizsga,
 szerepel az országos szaktanácsadói névjegyzékben.

 az intézményvezető felkérésére,
 a pedagógus kérésére
.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
19. és 61. §

Törvényi és jogszabályi háttér:
48/2012. (XII.) EMMI rendelet

6. A szaktanácsadói tevékenység ellátása
26. § (1) A szaktanácsadás, tantárgygondozás
Pedagógus I.
Pedagógus II.
Mesterpedagógus
Pedagógusok előmenetele
Minősítő
vizsga

Minősítő eljárás
A látogatás menete a látogatott pedagógus
szemszögéből:
Pedagógusok ellenőzése
Intézményvezető ellenőrzése
A minősítés - PÉM
- A
pedagógus önértékelő lap
megismerése. (Kitöltése nem kötelező, nem kell visszaküldeni a szaktanácsadónak, viszont sokat segíthet a pedagógusnak a felkészülésben.)

-
Szakmai tevékenység bemutatása
című sablon kitöltése, melyet vissza kell küldeni a szaktanácsadónak. ez segíti a szaktanácsadót a látogatásra történő felkészülésben.

-
Óravázlatok elkészítése
,
legkésőbb a látogatás megkezdésekor át kell adni a szaktanácsadónak.

-
Két egymást követő tanítási óra megtartása
.

-
Aktív részvétel
a látogatást követő közös szakmai munkában.Az intézményvezető ellenőrzésének célja :
pedagógiai és vezetői készségeinek fejlesztése, vezetői munkájának általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok valamint a vezetői céljaihoz képest elért eredményei alapján.
Leghamarabb vezetői megbízása 2. évében, legkésőbb a 4. évben. Ha nem volt az ötévenkénti intézményi ellenőrzés, akkor annak a keretében történik a4. évben.
Gyakornokok minősítő vizsgája esetében legalább 60%-os eredmény elérése szükséges.
A sikeres minősítő vizsga letételét követő január 1. napján Pedagógus I. fokozatba kell sorolni
A Pedagógus II. fokozat eléréséhez
a minősítési eljárásban legalább 75%-ot kell teljesíteni.
A sikeres minősítő vizsga letételét követő január 1. napján Pedagógus II. fokozatba kell sorolni
A Mesterpedagógus fokozat eléréséhez
legalább 85%-os teljesítmény elérése szükséges.
A sikeres minősítő vizsga letételét követő január 1. napján Mesterpedagógus fokozatba kell sorolni

Jellemzői:
 bizalmi kapcsolat a szaktanácsadó és a pedagógus között,
 egyenrangúság,
 személyre szabott,
 az egyéni fejlődést szolgálja,
 belső motiváció megkeresése,
 tanulási folyamat.


szaktanácsadói segítség
Tanfelügyelet:
a pedagógusok, intézményvezetők és intézmények tanfelügyeleti ellenőrzésére a pedagógiai-szakmai ellenőrzés (PSZE) rendszerében kerül sor
ötévenként, az OH döntése alapján
portfólió nélkül!!!
mint a villám...
Minősítés:
a pedagógusok minősítési eljárására és a gyakornokok minősítő vizsgájára a pedagógus életpálya (PÉM) keretében kerül sor
a miniszter által elfogadott minősítési terv alapján
porfólió készítése szükséges
én jelentkezem rá, vagy kötelezett vagyok
Miről is van szó?
A minősítő vizsga és a minősítési eljárás értékelési területei:

a
portfólió és
annak meg
védése
,
a pedagógus legalább
két órájának meglátogatása
2016-tól a tanfelügyelet által korábban látogatott foglalkozások tapasztalatai, a tanfelügyelet összegző értékelése
az
intézményi önértékelés
nek
a pedagógusra
vonatkozó megállapításai
A tanfelügyelet
PSZE
Miért nevezzük új típusúnak?
A fejlesztő célú szaktanácsadói látogatás történhet

Miértek és hogyanok...
rendszeres, külső szakmai ellenőrzés és értékelés
cél az intézmények szakmai fejlődésének támogatása
hosszú távú célok
PEM = pedagógus életpályához
kapcsolódó minősítés

PSZE= pedagógiai-szakmai ellenőrzés
Az ellenőrzés időpontját az Oktatási Hivatal tervezi meg, és dönt arról is, hogy az adott időpontban mely pedagógusok ellenőrzésésre kerül sor
Az ellenőrzés tervezett időpontja előtt tizenöt nappal az OH elektronikus formában bekéri az intézmény vezetőjétől az intézményben alkalmazott pedagógusok órarendjét, ez alapján megtervezi az ellenőrzés menetét, és erről értesíti az ellenőrzést végző szakértőket
A koordinálással megbízott tanfelügyelő
az ellenőrzés előtt legalább hét nappal
felveszi a kapcsolatot az intézmény vezetőjével
Az ellenőrzés napján az intézményvezető rövid értekezleten mutatja be a tanfelügyelőket
Az ellenőrzés
célja
: a pedagógiai készségek fejlesztése
Módszerei
:
tanítási órák (foglalkozások) egységes szempontok szerinti megfigyelése, a pedagógus mindennapi nevelő-oktató munkáját megalapozó pedagógiai tervezés dokumentumainak vizsgálata, valamint interjú felvétele.
Mi alapján történik az ellenőrzés? - általános pedagógiai szempontok, - a Nemzeti alaptanterv, - intézményi PP

Hogyan történik az ellenőrzés?
A pedagógus
2 órá
ját nézik meg a tanfelügyelők. Nem szükségszerű, hogy szakosok legyenek

Az óra után
elemzik, értékelik
a tanfelügyeleti ellenőrzés során látogatott órát (foglalkozást).
A megbeszélés során
- először a pedagógus maga értékeli saját óráját,
- ezt követően
a tanfelügyelők értékelik a pedagógus által
megtartott órát.
Az óra önértékelésének és értékelésének időtartama nincs meghatározva (30 perc általában).

pedagógus interjú
keretében kérdéseket tesznek fel. Itt csak a tanfelügyelők és a pedagógus van jelen.

vezetői interjú
során
a pedagógus munkájáról kérdezik a vezetőt, melyen az érintett pedagógus már nem vesz részt.
Az óra, foglalkozás önértékelési szempontjai:
 az óra, foglalkozás szerepe a tanítási folyamatban;
 kapcsolódás a tanmenetben tervezettekhez;
 kapcsolódás a korábban szerzett tanulói ismeretekhez;
 a tervezés és megvalósítás összhangja (vázlat – megvalósítás);
 eredményesség;
 nevelési-oktatási célok megvalósulása;
 módszerek;
 a választott módszerek indoklása (hogyan segítették a követelmények
teljesülését);
 a motiváció módja;
 a motiválási lehetőségek és azok kihasználása;
 differenciálás;
 az egyéni képességek figyelembevétele;
 a tanulókra fordított figyelem;
 ellenőrzés, értékelés, visszajelzés;
 a pedagógus elégedettsége, egyéb.
A tanfelügyelő értékelési szempontjai:
 célok – követelmények és megvalósulásuk;
 célok – tartalom – alkalmazott módszerek, motivációs eszközök viszonya;
 célok – tartalom – alkalmazott tanulásszervezési eljárások viszonya;
 célok – tartalom – értékelési módok viszonya;
 az óra, foglalkozás megszervezése;
 a tanulási folyamat irányítása, egyéni képességek fejlesztése;
 az óra, foglalkozás légköre;
 a pedagógus magatartása, hatása;
 reflexió;
 vezető, irányító, segítő szerep;
 kommunikáció;
 a pedagógus önértékelésével kapcsolatos észrevételek.
A tanfelügyelők az óra meglátogatását megelőzően áttekintik:
a meglátogatott órákra vonatkozó
tanmenetek
et
,
a meglátogatott órák
óraterv
ét
vagy foglalkozástervét,
az egyéb foglalkozások (szakkör, felzárkóztatás, korrepetálás, tehetséggondozás, stb.)
tervezési

dokumentum
át
pedagógus korábbi
értékelési

dokumentum
ait
(önértékelés, intézményi értékelés)
Az óralátogatás során áttekintik és ellenőrzik:
a haladási és osztályozó
napló
t
,
a
tanulók

füzetei
t

Ha a pedagógus
portfólió
ja készen van, azt is megnézik, de nem értékelik!
Az intézményvezető pedagógiai-szakmai ellenőrzését a vezetői kompetenciák határozzák meg :

1. a tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása,
2. a változások stratégiai vezetése és operatív irányítása,
3. önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása,
4. mások stratégiai vezetése és operatív irányítása,
5. az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása
Az intézményvezető ellenőrzését az OH által megbízott két tanfelügyelő végzi.

A
nevelőtestületet anonim kérdőív
es formában kell megkérdezni
arról, hogyan értékeli az intézményvezető vezetői tevékenységét.
A szülői közösség véleményét a
szülő
kkel kitöltetett
kérdőív
alapján kell beemelni az ellenőrzési folyamatba.

Kötelező
interjúk
a vezetői tevékenység értékelésére:
az intézményvezetővel
a vezetőtársakkal
a fenntartó képviselőjévelAz intézményellenőrzés
célja
, hogy irányt mutasson az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztéséhez, annak feltárása által, hogy a nevelési-oktatási intézmény hogyan valósította meg saját pedagógiai programját.

Intézményellenőrzés csak akkor indítható meg, ha
az intézmény pedagógusainak legalább 60%-a
már átesett a pedagógusok tanfelügyeleti vizsgálatán.

Az intézményellenőrzés során a tanfelügyelet az alábbi területekről származó tapasztalatokat értékeli:

1. pedagógiai folyamatok,
2. személyiség- és közösségfejlesztés,
3. eredmények,
4. belső kapcsolatok, együttműködés,
5. az intézmény külső kapcsolatai,
6. a pedagógiai munka feltételei,
7. a Nat-ban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés.

A vizsgálat
módszerei:

dokumentumelemzés, interjúk, infrastrukturális feltételek vizsgálata, a pedagógusok tanfelügyeleti értékelésének összegzése.
Intézményi ellenőrzés
Dokumentumelemzés anyagai:
az alapító okirat (szakmai alapdokumentum)
a pedagógiai program
a szervezeti és működési szabályzat
egymást követő két tanév munkaterve és az éves beszámolók
az intézmény továbbképzési programja és beiskolázási tervei
a házirend
az intézményi önértékelés
az országos mérések eredményei (pl. kompetencia)
elégedettségmérés (pedagógusok és szülők)
az elmúlt öt évben lefolytatott ellenőrzések eredményei
A pedagógusok minősítési eljárásában:
értékelni kell a portfóliót és védését -
50%
a meglátogatott tanórákat -
20%
a korábbi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) tapasztalatait -
30%

Ezért 2016-tól minden minősítést tanfelügyeleti látogatásnak kell megelőznie.
Ez a 2015. évi minősítéseknél még nem követelmény!
2015-ben
a minősítési eljárások és a minősítő vizsgák során - átmenetileg - az alábbi értékelési rendet kell alkalmazni:
60%
: a portfólió és a portfólóvédés értékelése, válaszok a minősítőbizottságtól előzetesen megkapott kérdésekre, előadás a pedagógus saját tevékenységéről 15 perces digitális bemutatóval, beszélgetés
40%
: a pedagógus által tartott óra (foglalkozás) értékelése, ha a munkakörnek nem része fogalalkozás tartása, akkor a munkakör ellátása során keletkezett dokumentumok értékelése alapján

Petóczy Gábor prezije alapján
Törvényi, jogszabályi háttér:


A
minősítő bizottság
mindig
három tag
ból áll.
A bizottság tagjait az Oktatási Hivatal bízza meg:
a bizottság
elnök
ét (mesterpedagógus)
a bizottság másik
tag
ját, aki ugyanolyan szakos, mint a minősítendő pedagógus, továbbá pedagógusminősítés, pedagógiai-szakmai ellenőrzési szakértő
a bizottság
harmadik tag
ja az intézmény vezetője vagy az általa megbízott személy, aki szakvizsgával rendelkezik [minősítő vizsga (gyakornok!) esetében továbbá magasabb vezetői beosztással is rendelkezik]

Köszönjük a figyelmet!

Szaktanácsadói rész:
Kecskeméthyné Mezősi Annamária
szaktanácsadó, szakértő

Tanfelügyeleti, minősítői rész:
Perge Éva
szaktanácsadó, szakértő
Gyakornok
Kutatótanár
Törvényi és jogszabályi háttér:

2011. év CXC. törvény 78. 86-87. §
PSZE működéséről

8/2013 EMMI rendelet
KKK = képzési kimeneti követelmények
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
szabályozza a minősítővizsga és a minősítési eljárás rendjét, ennek tartalmi elemeit és módszertanát
Jelentkezés a 2016-os minősítésre

- 2015. 04. 30-ig
- Ped. I.: kötelezett gyakornok -

ingyenes
- Ped. II.: rövid pf-val legfeljebb 24 év szakmai gyakorlattal
kötelezett -
ingyenes
- Ped. II.: legalább 26 év szakmai gyakorlat -
ingyenes
- Ped . II.: legalább 8 év szakmai gyakorlat + szakvizsga -
ingyenes
- Ped. II.: legalább 8 év szakmai gyakorlat + magasabb vezető -
ingyenes
- Mesterpedagógus, Kutatótanár -
fizetős
- legalább 14 év
szakmai gyakorlat + kitételek
Full transcript