Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SP14.3: A LELKI JELENSÉGEK TÁRSAS ELMÉLETEI

No description
by

Csaba Szummer

on 26 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SP14.3: A LELKI JELENSÉGEK TÁRSAS ELMÉLETEI

A MODERN PSZICHOLÓGIA LEGBEFOLYÁSOSABB ÁGAZATA A SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA
mint az elképzelt vagy tényleges interakcióban részt vevő emberek viselkedése
A PSZICHOLÓGIA SZOCIOLÓGIAI ISKOLÁJA
Durkheim: minden pszichológiai jelenség visszavezethető társadalmi jelenségekre. "Az öngyilkosság vagy az alkoholizmus terjedése társadalmi tény, amely az egyedi eseményekben
csak megnyilvánul
."
AZ EMLÉKEZÉS TÁRSADALMI KERETEI
Maurice Halbwachs.
A "nyers emlékek" mindig egy emlékezeti szűrőn mennek keresztül. Ez a szűrő társas jellegű. Képzetáramlásomat pl. az irányítja, hogy most egy érettségi találkozón vagyok. Halbwachs számára az egyén csak a csoportok METSZETÉNEK, csoportok TALÁLKOZÁSI HELYÉNEK csomópontja. "A képzetek válogatása az egyénnél kívülről történik, nem belülről származik."
Módszer. Halbwachs a szakirodalomra, és SAJÁT EMLÉKEI intuitív elemzésére épít. Nyers, tagolatlan emlékek nincsenek, minden emlék a társas értelmezés szűrőjén megy át.
Halbwachs. Puszta illúzió az, hogy mi SAJÁT életünket éljük, és
saját álmainkat
álmodjuk.
Bergson: adaptív elme vs. a belső karteziánus lélek gazdagsága
Halbwachs: egyéni vs. kollektív képzetek
"Az egyén a csoport nézőpontjából emlékezik, míg a csoport-emlékezet az egyéni emlékeken keresztül valósul meg."
Az emlékezetnek mind a keretei, mind a tartalma társas jellegű. Az emlékezés mindig REKONSTRUKCIÓ, ami pillanatnyi társas helyzetünknek felel meg. Ha saját magunkra hagynának bennünket,
csak egy csengő-bongó zűrzavar
lenne a fejünkben.
HALBWACHS JELENTőSéGE
Halbwachs koncepciója megnyitja a lehetőséget az elme általában vett KONSTRUKTÍV értelmezése számára.
H. számára az egyéni lélek FENOMENOLÓGIAI elemzése a szociális mozzanat elemzésének az útja.
H. a történelem megkonstruált jellegét hangsúlyozza.
LUCIEN LÉVY-BRUHL 1857-1939
1922 "A primitív gondolkodás"
1949 Claude Lévi-Strauss: univerzalisztikus. Minden kultúra bináris oppozíciókat állít fel, amelyek a javak, hírek, asszonyok cseréjét szabályozzák. Egy kultúra sajátos osztályozási rendszer.
Lévy-Bruhl: a primitív emberek rossz fizikusok, de jó pszichológusok.
PIAGET forrásai.
Piaget-ra
Bleuler autizmus-fogalma
mellett
Lévy-Bruhl primitív gondolkodás-elképzelése
hatott. Piaget KONKLÚZIÓJA: a gondolkodás társadalmi meghatározottságú.
Durkheim hatása Piaget-ra: van MECHANIKUS és ORGANIKUS szolidaritás. Piaget: az együttműködés és a szempontok állandó ütközése a DECENTRÁCIÓ irányába fejleszti a gondolkodást. A PUSZTA BEHÓDOLÁSON alapuló tekintély mellett megőrződik az EGOCENTRIZMUS.
A TÁRSAS ÉLET SZÜKSÉGES FELTÉTELE A LOGIKA FEJLŐDÉSÉNEK
Piaget hatása Jürgen Habermasra, 1984
Nem minden társadalmi hatás represszív
A szerepcserés állandó ütköztetése a nézőpontoknak a valódi racionalitás és magasabb erkölcsiség alapja
NARRATÍV EMLÉKEZET
Élményeinket állandóan értelmeznünk kell. Erre oksági és szándéktulajdonító, indokkereső és szándékközpontú gondolati alrendszereket használunk. Így válik a világ ELBESZÉLŐ minták használata révén koherenssé.
Az Én problémája és az elbeszélés között rokonság van. aZ éN mint a saját magunkról adott, valamint a SAJáT MAGUNK által létrehozott narratívák súlypontja.
KARL BÜHLER 1879-1963
Wüzburgi iskola: az "elvont" gondolatok pszichológiai realitása, 1913 az első monográfia az ALAKLÉLEKTANRÓL
1927 "A pszichológia válsága"
Pszichoanalízis és würzburgi iskola: az élmények felszíni valósága mögötti
rejtett rend
keresése
Behavioristák: a
viselkedés
megfigyelése
Spranger: a szellemi és jelentéses szférára irányultság - a
társadalom
A HIVATÁSOS, PROFESSZIONáLIS SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA
Gustav Le Bon "A tömegek lélektana" : a szervezetlen nagycsoportok (CSŐCSELÉK) dezindividualizált, regresszív viselkedése: a csoport megváltoztatja az EGYÉN viselkedését
Freud: "Massenpsychologie und Ich-Analyse, 1921; Hitler, Adorno

DURKHEIM
HALBWACHS
KARL BÜHLER
A valóságban
ezek kiegészítő mozzanatok
, nem rivalizálnak egymással. Minden jelenségnek három vonatkozása van:
a belső oldal: ÉLMÉNY
a mások számára megfigyelhető VISELKEDÉS
az egyénen túl létező ÉRTELMI vagy JELENTÉS dimenzió
A CSOPORTLÉLEKTAN
Moreno, pszichodráma, rögtönzések színháza
Kurt Lewin, t-csoportok
Elton Mayo, Human Relations-irányzat az ipari vezetésben
Mérei: az "együttes élmény"; az "utalás" fogalma: a csoporthoz tartozásra való emlékeztetés szemiotikai eszköze

MÉREI FERENC
KAPCSOLÓDÁSI PONTOK
A PSZICHOLÓGIATÖRTÉNETTEL
A NÉGY KLASSZIKUS KÍSÉRLET
Sherif: látszólag mozgó fénypont
Asch: csoportnyomás az észlelésben
Milgram: a vak engedelmeskedés
Zimbardo: a stanfordi börtönkísérlet
Full transcript