Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Skolereform i Holbæk - oplæg til Skoleledermøde

No description
by

Thomas de Richelieu

on 9 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Skolereform i Holbæk - oplæg til Skoleledermøde

Skolereform
Oplæg til skoleledermøde 6. august 2013

Tre Temaer
En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring

Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og ledere

Få klare mål og regelforenkling

Reformens mål
Reformens intentioner, temaer og mål
Fremtidens Folkeskole i Holbæk
Reformes konsekvenser i Holbæk
Finansieringskilder og lock out-midler

Dagens lektion
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan

Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater

Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis
...og inklusion?
...skabes gennem en styrkelse af almenundervisningen ved en længere og varierende skoledag, som muliggør en målrettet undervisning og støtte til den enkelte elev.
Reformens intentioner
95 % af de unge har inden de er 25 år gennemført en ungdomsuddannelse

Eleverne klarer sig fagligt mindst på niveau med gennemsnittet for Danmark

Skolen er orienteret imod, at eleven hele tiden gør faglige fremskridt

IT er en integreret del af fagene

Senest i 2015 undervises 96 % af børnene i den almene grundskole

Alle børn og unge oplever, at de socialt og fagligt kan bidrage til og få udbytte af det fællesskab, de er sat i

Alle elever oplever en generel følelse af fysisk, psykisk og social veltilpassethed

Skolen har en tydelig kultur, der afspejler involvering og anerkendelse

Skolen involverer og er imødekommende over for alle forældre
Fremtidens Folkeskole
Kompetenceløft af ledere og medarbejdere

Styrkelse af mellemtrinnet

Æstetisk løft af inde- og uderum

SkoleIT

Central støtte til skoleudvikling

Indsatsområder
Helhedsskolen i Holbæk
Helhedsskolen indført ved kommune-sammenlægningen. Omfatter indskolingen
Alsidig undervisningsformer
Indholdsrige pauser
Mere bevægelse

Væsentlige tiltag:
Flere timer
Pædagoger 50%


Folkeskolen i Holbæk Kommune
Timer og lektiehjælp
0. til 3. klasse 28 lektioner 28 + 2 = 0 + 2
4. til 6. klasse 26 lektioner 30 + 3 = 4 + 3
7. til 9. klasse 31 lektioner 33 + 2 = 2 + 2


Lektiehjælp:
Obligatorisk at tilbyde, frivilligt at deltage i.
Placeres i ydertimer.
Er ikke undervisning.
Kan samles på udvalgte lokaliteter, fx Ung Holbæk
Frivillige kræfter kan anvendes

I dag:
Forskellige former afprøves
Uddannelsesparathed og Faglighed
Gode forudsætninger...

Gode erfaringer fra Helhedsskolen

Mindset omkring sammenhængende læringsforløb - også med dagtilbud

En struktur der understøtter reformen (8 distrikter - sammenhæng til dagtilbud)

Mål i Fremtidens Folkeskole flugter med Reformen
Tættere opfølgning på elevernes mål.

Nye og mere præcise mål for fagene.

Valgfag fremrykkes fra 8. kl. til 7. kl og gøres obligatorisk.

Mulighed for udskolingslinjer.

Afgangsprøver skal have betydning for optagelse på ungdomsuddannelse
Digitalisering
IT skal være en integreret del af folkeskolens undervisning
Skal være medvirkende til at øge elevernes læringsudbytte.
Aktuelt i Holbæk:

Fremtidens Folkeskole har massive indsatser for digitalisering af undervisningen (kompetenceudviking, central pædagogisk og teknisk support af skolernes personale).

Der etableres trådløst netværk på alle skoler.

Pædagogisk arbejdes der på at knytte IT op på fagene.
Dansk og matematik
Flere timer til dansk og matematik fra 4.-9. klasse
Aktuelt:
Kommende skoleår satses på styrkelse af danskfaget. Herunder massiv indsats for læsning (Strategi for læsning færdig i foråret 2013).

Efter sommerferien begynder udarbejdelse af strategi for matematik.

Udvidelse af timetal vil betyde et pres på efteruddannelse, så undervisningen kan varetages af linjefagsuddannede
Sprog og kreative fag

Engelsk fra 3. kl. Engelsk fra 1. kl.
Tysk/fransk fra 7. kl Tysk/fransk fra 5. kl.

Sløjd og håndarbejde Håndværk og design
Hjemkundskab Madkundskab.


Engelsk fra 1. kl. i gang på enkelte skoler i Holbæk. Kan uden videre udbygges. Erfaringer fra de igangværende skoler kan bruges ved implementeringen
.
Fransk kan udbydes som hold, fx under Ung Holbæk
Mere idræt, motion og bevægelse

I kommende skoleår udvides antallet af idrætstimer på to skoler (0. kl. - 6. kl.) i samarbejde med idrætsforeninger. Disse erfaringer kan indgå i en lignende ordning for resten af kommunen.
Mere bevægelse er en del af Helhedsskolen i indskolingen
Reformen stiller krav om 45 min. bevægelse i gennemsnit om dagen
Reformens konkrete initi
ativer

Kompetenceudvikling og understøttende undervisning
Læringsledelse og trivsel:
Klasseledelse, mindre uro, trivselsmålinger

Kompetenceudvikling:
Samtlige lærere skal i 2020 have undervisningskompetence (linjefag) i de fag, de underviser i.

Understøttende undervisning:
undervisning på andre måder end traditionelle undervisningsformer (alsidig læringsformer).
Muligheden for fleksible holddannelser med udgangspunkt i stamklassen.
Andre faggrupper med relevante kompetencer kan varetage dette, fx pædagoger.
Regelforenkling
Skal øge kommunernes og skolernes frihed og fleksibilitet. Fx lempelse af holddannelsesreglerne, enklere timestyringsmodel, præcisering af Fælles Mål .

Ø
get forældreindflydelse og elevinddragelse
Forældre fra alle afdelinger sikres repræsentation i skolebestyrelsen.
Krav om, at skolebestyrelsens principper for skolehjemsamarbejdet omfatter forældrenes ansvar i samarbejdet
Regelforenkling og forældresamarbejde

Fin overensstemmelse mellem "Folkeskolereformen" og "Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk".

Der er forskellige udfordringer alt efter om det drejer sig om indskoling, mellemtrin eller udskoling...

Indskolingen
Kun nødvendigt med mindre justeringer pga. Helhedsskolen
- Lektiehjælp
- Engelsk fra 1. kl
Mellemtrin
Udgør den største udfordring - ikke mindst pga. væsentlig flere timer
Vi kan tage udgangspunkt i de gode erfaringer fra Helhedsskolen i indskolingen, fx overveje pædagoger på mellemtrinnet (ny forskning viser, at pædagoger kan gøre en stor forskel netop på mellemtrinnet )
Udskolingen
To ugentlige timer yderligere
Evt. valgfag på tværs af skoler
Overveje linjer på tværs af skoler i et tværkommunal partnerskab. Tæt samarbejde med erhvervslivet, kultur og fritid, egne kommunale arbejdspladser og frivillighedseksperimentariet
Overvejelser om campus...

Finansieringskilder
KL:
Øge lærernes arbejdstid (2 timer)
Gevinster fra SFO
Bloktilskud
Centrale puljer - ??
Holbæk:
Muligt at øge arbejdstiden
Gevinster fra SFO meget begrænset (meget høj forældrebetaling)
Bloktilskud, ca. 5 mio. kr.
Lock out-midler. 11,3 mio. kr. efter kompencerende undervisning er fratrukket (engangsbeløb)


Opsamlende


Tæt opfølgning på elevernes mål og fokus på fravær (E – protokol og ”Uddannelsesparat")

Næste skoleår: mellemtrin og indskoling på udvalgte skoler afprøver elevplansprogrammet ”Vokal”.

Ung Holbæk og Skolen ved Tuse Næs arbejder med linjeopdelt udskoling.

Etableret et forum som forbedrer kontakten og samarbejdet mellem folkeskolen, Ung Holbæk og ungdomsuddannelserne.
Læringsledelse og trivsel:
Alle lærere og pædagoger får uddannelse i Cooperative Learning
LP – model og træning i relationskompetence
Børnekonsulentcentret har fokus på rådgivende arbejde i klasserummet
Elevernes trivsel måles

Understøttende undervisning:
Det kommende skoleår afprøves nye måder at undervise på
Især digitale læremidler, men også fokus på kroppens betydning
Helhedsskolen med pædagoger i undervisningen

Kompetenceudvikling:
Styrkelse af relationskompetence, læringsledelse og faglige vejlederfunktioner.
Ikke linjefagskompetence, kræver omlægning/udvidelse af Fremtidens Folkeskole
Forældreindflydelse:
I forbindelse med ændringerne i skole-strukturen blev forskellige former for forældreindflydelse mulig.(Fx afdelingsråd)

Regelforenkling:
I regi af udfordringsretten har Holbæk dispensation fra kravet om elevplaner i alle fag.
Model for to-årige kvalitetsrapporter i støbeskeen.
Byrådet har i styrelsesvedtægten søgt at lægge så meget kompetence ud til den enkelte skole som muligt.
Aktuelt i Holbæk
Aktuelt i Holbæk
Aktuelt i Holbæk
Flere fagopdelte timer
Dansk i 4. - 9. kl øges med én lektion om ugen
Matematik i 4. - 9. klasse øges med én lektion om ugen
Engelsk i 1. og 2. klasse med én lektion om ugen
Idræt i 1. klasse øges med én lektion om ugen
Musik i 1. og 5. klasse øges med én lektion om ugen
Håndværk og design (erstatter sløjd og håndarbejde) øges med én lektion om ugen i 4. klasse
Indførelse af andet fremmedsprog med én lektion om ugen i 5. klasse og 2 lektioner om ugen i 6. klasse
Timetallet i natur/teknik forhøjes med én lektion om ugen i 2. og 4. klasse
Indførelse af valgfag i 7. klasse med to lektioner om ugen
Geografi i 8. klasse fordeles til 7. og 8. klasse
Full transcript