Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Det flerkulturelle klasserommet

No description
by

Heidi Biseth

on 2 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Det flerkulturelle klasserommet

Hva er et flerkulturelt klasserom?
Hva er en flerkulturell skole?
Hvordan ser vi på dette?
Vi må ha kunnskap om:
barnehagens og skolens mandat og funksjon
demokrati, dannelse og utvikling av identitet, og betydningen dette har for barnehagens og skolens virksomhet i en internasjonalisert verden
sosialt, språklig, kulturelt og religiøst mangfold for å støtte barn og unges læring i en inkluderende barnehage og skole preget av dialog, toleranse og respekt for den enkelte
Kunnskapsbase
Temaets relevans
Hva er kultur?
Det
flerkulturelle
klasserommet

Heidi Biseth
Påstand:
1) Vi er alle flerkulturelle!
2) Skole er ikke tilpasset alle
§ 1-1. Formålet med opplæringa
      Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.
       Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.
       Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.
       Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.
       Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.
       Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad.
       Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast
’Culture’ is the skills, comprehensions and habits persons have acquired through their membership in a society (Tylor, 1968; Geertz, 1973)

’Culture’ is that complex whole which consists of knowledge, beliefs, art, moral, law, and customs, in addition to all other skills and habits a human has acquired through being a member of a society/ community (Tylor, 1968).
Det norske ideal om likhet mangfold = avvik
Hannah Arendt: mangfold = normalitet + conditio per quam for politisk liv
Konklusjon: Demokrati fører til mangfold
Mangfold som avvik
eller normalitet?
Definisjon av begrepet
‘flerkulturalitet’
- sub-kulturelt mangfold
- perspektivmangfold
- gruppemangfold

Hvem utgjør minoritetsgrupper?
Flerkulturalitet som mangfold
Hva gjør dette med TPO?
Full transcript