Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SYSTEM SZKOLNICTWA W STANACH ZJEDNOCZONYCH

No description
by

Paulina marcinkowska

on 13 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SYSTEM SZKOLNICTWA W STANACH ZJEDNOCZONYCH

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI
Stolica:
Waszyngton
Typ państwa:
federacja
Ustrój polityczny:
konstytucyjna republika
Język urzędowy:
oficjalnie brak na poziomie federalnym
Obowiązująca Konstytucja:
Konstytucja Stanów Zjednoczonych
Głowa państwa:
prezydent Barack Obama
( 44. prezydent, od 2009 roku)
Zastępca:
wiceprezydent Joe Biden
Dewiza: (ang.)
In God we trust – Ufamy Bogu
Hymn: (ang.)
The Star-Spangled Banner – Gwiaździsty sztandar
Powierzchnia:
czwarte pod względem terytorium państwo na świecie
( po Rosji, Kanadzie i Chinach); całkowita powierzchnia:
9 373 967 km²
, wody śródlądowe:
6,76%
Trzecie pod względem liczby ludności państwo
(po Chinach i Indiach). Całkowita liczba ludności:
317 845 000
; gęstość zaludnienia:
33,8 osób/km²
Produkt Krajowy Brutto: całkowite:
16 800 mld USD
; na osobę:
53 101 USD
Waluta:
Dolary Amerykańskie – USD
Religia dominująca:
Protestantyzm – 52%
NAUCZYCIEL W USA
By stać się pełnoprawny nauczycielem należy ukończyć studia pedagogiczne oraz studia wyższe kierunkowe lub studia na poziomie licencjatu.
Różne wymagania od kandydatów do tego zawodu mają poszczególne rządy stanowe.
Dla amerykańskich władz ważny jest kontakt z młodzieżą, predyspozycje psychologiczne pedagoga, umiejętności komunikacyjne, tolerancja rasowa i religijna.
Instytucja wychowawcy klasy w amerykańskiej szkole nie istnieje.

W Stanach Zjednoczonych zatrudnionych jest w sumie ok. 1,7 mln. nauczycieli, około 70% to osoby pracujące w szkołach średnich.
Średnia zarobku nauczyciela to ponad 31 tys. dolarów rocznie,
średnia liczba dni przepracowanych to około 180 rocznie.

SZKOLNICTWO PODSTAWOWE
Początek miał miejsce w działalności kościołów;
ogólnodostępne szkoły zaczęły pojawiać się w latach 20. XIX wieku
SZKOLNICTWO ŚREDNIE
SZKOLNICTWO WYŻSZE
WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
2 ciekawe tendencje w szkolnictwie podstawowym i średnim w USA
TYPOWY STUDENT
90 % szkoły publiczne ok. 50 milionów uczniów;
10% instytucje prywatne ok. 5 milionów uczniów
w tym:
szkoły katolickie - 2,5 miliona uczniów;
inne szkoły wyznaniowe:
konserwatywne szkoły protestanckie i ewangelickie - 1,8 miliona uczniów
szkoły bezwyznaniowe - 800 tysięcy uczniów
Do przedszkoli drugiego stopnia (kindergarten) dzieci w wieku 5-6 lat
Do przedszkoli pierwszego stopnia (nursery) uczęszcza około 2,5 miliona dzieci w wieku 3-4 lata
Kolejny etap kształcenia to szkoła podstawowa (Elementary School) obejmująca 6 lub 8-letnie kursy
Dzieci zaczynają chodzić do szkoły podstawowej po ukończeniu 6 roku życia, opuszczają ją po ukończeniu 12 roku życia do 15 lat.
Większość uczniów uczy się w tzw. klasach scalonych (self contained) - jeden nauczyciel naucza wszystkich przedmiotów, zajęcia prowadzone są w jednej i tej samej sali.
Program obejmuje:
naukę czytania i pisania
przedmioty wpływające na ogólny rozwój dziecka, takie jak: matematyka, przyroda, wychowanie fizyczne i plastyczne.
Starsze klasy szkół podstawowych prowadzone są przez kilku nauczycieli, każdy z nich wykłada inny przedmiot, zajęcia odbywają się w ich pracowniach.
Program nauczania obejmuje:
język angielski (a w nim: gramatykę, eseje i literaturę)
matematykę
przyrodę
historię
nauki społeczne
wychowanie fizyczne
W szkole średniej (High School) nauka trwa 4 lub 6 lat, szkoła podzielona jest na dwa etapy:
3 lata szkoły średniej pierwszego stopnia (junior high school), obejmuje klasy od VII do XI
3 lata szkoły średniej drugiego stopnia
(senior high school),
obejmuje klasy od X do XII

Szkoła czteroletnia to klasy od IX do XII.

W niektórych okręgach funkcjonują tzw. szkoły pośrednie, obejmujące najczęściej klasę VII i VIII, ich głównym celem jest przygotowanie młodzieży do rozpoczęcia nauki w szkole średniej.
Szkoły średnie drugiego stopnia (a więc klasa X, XI i XII), podzielone są na pewne ciągi (programy), dobór przedmiotów oraz wymagania są uzależnione od zdolności, inteligencji oraz zainteresowań uczniów.
Program szkolny na poziomie szkoły średniej drugiego stopnia charakteryzuje duża elastyczność:
przedmioty do wyboru,
uczniowie uzdolnieni mają szansę uczęszczać na wykłady i lekcje treścią wykraczające poza rutynowy program,
programy indywidualne,
zaliczanie wybranych przedmiotów awansem,
otrzymywanie tzw. kredytu uniwersyteckiego,
możliwość wyboru programu przyspieszonego.
ZRÓŻNICOWANIE AMERYKAŃSKIEGO SZKOLNICTWA
Zróżnicowanie uczniów pod względem rasy:
w 1991 roku
67% biali
16% czarni
12% pochodziło z Ameryki Łacińskiej
3% Azjaci
1% Indianie;
zmiany między rokiem 1991 a 2001 dotyczą liczby białych uczniów - zmniejszyła się ona z 67% do 60% i wzrost liczby uczniów z Ameryki Łacińskiej z 12% do 17%
Zróżnicowanie pod względem ubóstwa: 15% dzieci w wieku 5-17 lat żyje w ubóstwie, jest to wynik uogólnienia i waha się w zależności od stanu
Zróżnicowanie językowe: część uczniów nie mówi po angielsku, zadaniem szkoły jest nauka języka angielskiego
Zróżnicowanie pod względem różnicy w długości roku szkolnego:
w Północnej Dakocie rok szkolny trwa najkrócej 173 dni
w Kentucky najdłużej 186 dni

Zróżnicowanie pod względem wieku rozpoczęcia nauki:
od 5 do 8 lat;
legalne zaprzestanie chodzenia do szkoły jest możliwe w wieku od 16 do 18 lat
ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE SZKOŁAMI
Szczeble zarządzania szkolnictwem:
a. władze stanowe – władza ustawodawcza, sądownicza i gubernator
b. stanowy rząd edukacji (state board of education)
c. stanowy kurator oświaty (state superintendent)
d. stanowy departament edukacji (state departament of education)
e. lokalny zarząd edukacji (local board of education)
f. lokalny inspektor oświaty
g. dyrektor konkretnej szkoły

FINANSOWANIE OŚWIATY
3 źródła finansowania:
a. Rząd federalny
b. Władze stanowe
c. Samorządy lokalne

zasada redystrybucji pieniędzy w społeczeństwie
publiczne szkolnictwo jest bezpłatne, prywatne płatne
Zmiany w szkolnictwie wyższym na przestrzeni 200 lat:
a. umiejscowienie i rozmieszczenie geograficzne uczelni
b. misja, czyli cele jakie stawiano szkolnictwu wyższemu
c. studenci, czyli kto korzysta ze szkolnictwa wyższego
d. komu podlegały amerykańskie uczelnie
Pierwszy amerykański uniwersytet, Uniwersytet Harvarda, powstał w 1636 r. ( dla porównania Uniwersytet Jagielloński powstał w 1364 czyli niemal 250 lat wcześniej)
TYPY SZKÓŁ WYŻSZYCH
Trzy podstawowe typy szkół wyższych, które mają uprawnienia do nadawania stopni akademickich:
dwuletnie kolegia środowiskowe, czyli tzw. kolegia niższe (junior colleges)
czteroletnie kolegia
uniwersytety
W USA istnieje 6400 placówek szkolnictwa wyższego, możemy podzielić je na 2 rodzaje w zależności od tego kto nimi zarządza i komu podlegają:
a. 3600 uczelni nienastawionych na zysk
uczelnie publiczne
uczelnie prywatne
b. 2800 placówek , które są nastawione na zysk
FINANSOWANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Finansowanie szkolnictwa wyższego jest połączeniem funduszy publicznych i prywatnych.
1. uczelnie publiczne:
40% od władz stanowych,
10% rząd federalny,
20% czesne, które płacą studenci,
20% dochody ze sprzedaży i usług,
4% z darowizn
2. uczelnie prywatne:
40% czesne,
20% darowizny,
20% ze sprzedaży i usług,
16% od rządu,
2% od władz stanowych
ZARZĄDZANIE SZKOŁAMI WYŻSZYMI
Zarządzane na poziomie władz stanowych.
Studenci nie mają istotnego wpływu na zarządzanie uczelnia.
Najważniejsze zasady i wartości:
a. dążenie do tego, by szkolnictwo służyło „dobru wspólnemu” społeczeństwa całego stanu
b. postulat dotyczący efektywności.

Obecnie w USA studiuje 16 milionów osób; romantyczny stereotypowy obraz studenta
charter schools - szkoły czarterowe
homeschooling - nauka w domu
Jedna z konferencji wchodzących w skład NCAA Division I.
Uczelniami członkowskimi jest osiem elitarnych uniwersytetów amerykańskich.
Używa się też angielskiego określenia "The Ancient Eight" (Starożytna Ósemka).
Nazwa pochodzi od bluszczu typowego dla starych budynków.
Została założona w 1954 roku jako liga sportowa w ramach systemu NCAA.
W amerykańskim ustawodawstwie zawarto wiele aktów prawnych poświęconych problematyce osób niepełnosprawnych, najważniejszym jest
Ustawa o niepełnosprawnych Amerykanach ( Americans with Disabillities Act)
uchwalona w 1990 roku.

Zasada normalizacji życia osób niepełnosprawnych oraz pełna społeczna integracja.

Edukacja włączająca - ogólnie korzyści:
edukacja włączająca może pomóc przezwyciężyć ubóstwoi wykluczenie ze społeczeństwa,
edukacja włączająca może poprawić jakość edukacji dla wszystkich,
edukacja włączająca może pomóc w zwalczaniu dyskryminacji

W USA do nauczania dzieci niepełnosprawnych stosuje się piramidowy model kształcenia dzieci niepełnosprawnych.

Szkoła ma obowiązek organizowania zajęć, które umożliwiają uczestnictwo w nich każdemu dziecku, a także ma stworzyć takie warunki, które będą zapobiegały przekształceniu się niepełnosprawności w przeszkodę uniemożliwiającą czy blokującą rozwój dziecka.
W każdej klasie uczy dwóch nauczycieli - nauczyciel ogólny i pedagog specjalny.

Dzieci ze znacznym stopniem niepełnosprawności, ze sprzężonymi deficytami uczęszczają do szkoły specjalnej.
SYSTEM SZKOLNICTWA W STANACH ZJEDNOCZONYCH
MAGIA HARVARDU
Około 2400 wykładowców

Około 21.000 studentów

47 Noblistów,
32 szefów państw,
48 laureatów nagrody Pulitzera

MOTTO -
Veritas (
łac. "prawda")
Harvard University składa się z 11 podstawowych jednostek akademickich - dziesięciu wydziałów i Radcliffe Institute for Advanced Study
Full transcript