Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Инструменти и техники за следење и оценување на учениците

Прирачник за наставници
by

Biljana Curlevska Manevska

on 19 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Инструменти и техники за следење и оценување на учениците

Следење
Вештина која може да се научи и да се усоврши во текот на практиката и претставува една од најстарите постапки за собирање на информации за предметот и процесот што се следи.Следењето е систематско бележење на интересите, мотивите, способностите, постигнувањата на учениците во усвојување на воспитно – образовните содржини по наставниот предмет и неговиот однос кон работата и поставените задачи.

вештини на наставникот
Концепција
успешен наставник
вештини на наставникот


Образувањето на претстави,поими и судови е неопходна основа на учењето.Меѓутоа тоа учење треба да се задржи во свеста и по потреба да се примени.За да се задржат стекнатите знаења потребно е да се работи на нивно утврдување и повторување.Утврдувањето и повторувањето имаат физиолошки(нервни отпечатоци)и психолошки причини(повторување по учењето) а се многу важен фактор во понатамошното систематизирање на знаењата.

утврдување и повторување
на учениците е систематско следење, тестирање и евалуација на постигнувањата на учениците и успехот во реализирање на задачите на наставниот предмет или воспитно – образовното подрачје во текот на целата учебна година. (Kadum, 2004, 56).
Значи проверувањето на знењата е постапка преку која наставникот во текот на целокупната негова работа го согледува и контролира обемот и квалитетот на усвоените знаења,способности и вештини.
По успешното следење и проверување последователно се наметнува и постапката на оценување на учениците.

Проверување
претставува процес кој опфаќа собирање, бележење, интерпретирање, користење на информации и известувања за напредокот и постигањата на учениците во стекнување знаења, способности и ставови.
За успешно водење на современиот наставен процес, но и за успешно поучување, наставникот мора да ги има во предвид горе наведените компоненти и да ги применува во секојдневната практика. Повратните информации ќе му овозможат на наставникот да добие комплетна слика за профилот на ученикот, за квантитетот и за квалитетот на неговите знаења.

Оценување
Прирачникот опфаќа неколку посебни делови кои се поврзани со современата настава и потребата од нејзиното рапидно менување на условите за работа според новиот план и програми. Начинот на презентацијата во прирачникот е преку конкретни примери и упатства за користење на наставни техники и инструменти во реализацијата на наставниот процес. На крајот е поместен и конкретен примерок од ученичко портфолио кое ги содржи сите битни компоненти за профилот на ученикот.
Целта на прирачникот е да ги поттикне и охрабри наставниците при собирањето на податоци за учениците , притоа користејќи разни иновативни техники и инструменти .
Да напоменеме дека изборот на наставните техники и инструменти за следење и самооценување на учениците се произлезени од барањата и потребите во практиката во одделенска настава. Наставникот во зависност од возраста на учениците,наставниот предмет и наставните содржини го прилагодува изборот на техниките и инструментите.Во оваа улога наставникот се наоѓа на почетокот на учебната година, при што истата постепено, во текот на годината, преминува во формативно следење и оценување. Оваа улога е неизбежна заради посоодветно планирање и организирање на сопствената работа, како и заради крајна проценка на напредокот

Улога на сознавач на почетната состојба
Оваа улога на наставникот се третира како клучна за успешна реализација на предвидените активности и опфаќа планирање, подготвување и организирање на наставната и друите активности, како и планирање на своето стручно усовршување.
Улога на креатор на наставата и воспитно образовната работа
Улогата на поучувач е најдоминантна обврска на наставникот, а во себе ги вклучува следните аспекти: улога на информатор (извор и пренесувач на знаењата); улога на водач (насочувач и координатор на наставниот процес) и улога на партнер во педагошката комуникација.
Улога на поучувач
Во оваа улога наставникот е ставен во текот на целокупниот наставен процес, а треба да се оценува сèвкупниот развој и напредок на учениците.
Улога на оценувач на постигнатите знаења на учениците
Планирање и подготовка на наставата: вештини потребни за одбирање на предвидените педагошки цели и резултати и начинот како најлесно да се постигнат;
- Реализација на наставниот час: вештини потребни за успешно вклучување на ученикот во учењето, особено во однос на квалитетот на подучувањето;
Водење и тек на наставниот час: вештини потребни за организација на активностите за време на наставата со кои се одржува вниманието на ученикот, неговиот интерес и учество;
Наставна клима: вештини потребни за да се развие и одржи мотивираноста и позитивниот однос на ученикот кон наставата;
- Дисциплина: вештини потребни за да се одржи редот во оделението и да се решат проблемите со ученичката недисциплина;

 холистичко,
 аналитичко,
 оценување на клучната карактеристика и
 оценување по подрачја.

Прирачник
приоди во оценување на изведбените активности
Оценувањето
треба да биде интегрален дел од планирањето на секој наставник и на работата во училиштето.
За да се изведе праведна,транспарентна,валидна и релијабилна оценка, наставникот континуирано го следи напредокот на ученикот користејќи најразлични форми и методи на работа ,кои пак вклучуваат адекватни
техники
и интрументи за следење.
современа настава
современ наставник
современи техники и инструменти
Билјана Чурлевска Маневска
Блаженството на телото се состои во здравјето,
блаженството на умот – во знаењето.

инструменти и техники за следење на учениците
техники Инструменти методи
Прашалници
Анегдотски белешки *Набљудување

Листи за проверка
Ученичко досие
Разговор

Чек листи
Тековно – аналитичко бележење Сите видови усно писмено и практично проверување
Скали на судови
Тековни коментари
Комплексни аналитички записи

Индикатори за набљудување (како набљудуваат учениците)
Случајни и научни опсервациии,
Природни набљудувања,
Субјективни и објективни набљудувања,
Директни и индиректни набљудувања,
Учесник и не Учесник набљудување,
Структурирано и неорганизирано набљудување,
Контролирани и не Контролирани набљудувања

Современата настава од учениците бара ефикасно учење и критичко размислување. За таа цел наставниците треба да користат иновативни техники на поучување како би ги мотивирале учениците на поголема самостојност и поголема критичност . Учениците ќе научат да бидат активни субјекти во процесот на поучување,ќе размислуваат критички и ќе ги разгледуваат информациите од повеќе аспекти,оформувајќи веродостојни мислења и заклучоци,а наставникот ќе ја има улогата на поттикнувач и насочувач
Наставни техники кои го поттикнуваат критичкото мислење 27
Рамка за подучување и учење 27
Видови техники 28
Распределба на техниките во трите фази на часот 31
Оперативен план за час 32
План за оценување на учениците 33
Формативно оценување на учениците 34
Проверување и оценување 35
Дијагностичка листа 38
Индикатори за дефинирање на целите при поучувањето 39
Индикатори за вреднување на знаењата на учениците 40
Развивање на соработка со родителите 41
Тест за проверка на самодовербата кај детето (за родители) 42


II дел Техники на учење во наставата

Техники и инструменти за следење и оценување 49
Дијаграми
Самооценување – аналитичка листа 52
Табели ЗСН 53
Изготвување на мисловни мапи 57
Набљудување на работата на учениците од страна на наставникот 58
Опсервација на активностите со примена на методите 59
Подолготрајно набљудување 60
Континиум на методите за оценување 63
Прилог техники и инструменти за самооценување 65
Поставување прашања –Блумова таксономија 69
Минутна работа, пауза за објаснување, чекање 72
Стоп техника 73
Коцка 74
Табела ЗСУ, насочена фантазија(имагинација) 75
Прозорец, Венов дијаграм, Грозд, Петоред 77
Скелетен приказ 79
Табела за предвидување 80
Пајакова мрежа 81
Реципрочно поучување 82


Сето горе наведено е само еден мал дел од содржината на прирачникот за наставници.
техники
инструменти
ресурси за фотокопирање
портфолио на ученик
портфолио на наставник
портфолио на одделение
дневник за следење на учениците со сите неопходни компоненти
упатсва за начин на пополнување и изработка на инструменти
и многу други содржини....
контакт
email
bbcurlevska@gmail.com
Бура на идеи, Мисловни мапи
Триаголници, Аквариум, Инсерт
Бинго; Сложувалка
Фотобура, Програмирана секвенца, Каменот што зборува
Вртелешка
Групно истражување
Три клуча и една брава
Оценување; техника ТИН
Пример за скали за самооценување
Прилог – собирање на податоци (анегдотски белешки ,досија.......)
Современа настава, современ наставник, современи техники и инструменти
Основни карактеристики на портфолио на ученици


III дел Инструменти за следење и оценување на учениците – формулари


IV дел Дневник за следење на постигањата на учениците


V дел Моето портфолио


VI дел Портфолио на одделението


VI I дел Портфолио на наставникот

.
Full transcript