Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

AYDINLANMA ÇAĞI

No description
by

merve kıvrak

on 28 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of AYDINLANMA ÇAĞI

FONTS
FRANSIZ İHTİLALİ
COĞRAFİ KEŞİFLER
SANAYİ İNKILABI
Avrupa’da meydana gelen icatlar, buluşlar bilimsel ve teknik gelişmeler sonucunda endüstri alanında yapılan yenilik hamlesine Sanayi İnkılâbı denir.
Sanayi inkılâbı neticesinde kol gücüne dayanan üretim faaliyetleri, yerini makine gücüne dayanan üretim faaliyetlerine bırakmıştır. Bu dönemde üretimde makineleşme faaliyetleri hızla gelişmiştir.
AYDINLANMA ÇAĞI

Aydınlanma, 18. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan ve her konuda akla öncelik tanıyan düşünce sistemine “Aydınlanma”, bu düşünce sisteminin etkisiyle bilim ve felsefede büyük gelişmelerin olduğu bu yeni döneme “Aydınlanma Çağı” denmiştir.
Aydınlanma Çağı’nda “aklın kullanılması ile doğru bilgiye ulaşılabileceği” fikri temel alınmıştır.

Aydınlanma Çağı’nın Sonuçları
• Bilim, sanat, edebiyat, siyaset ve sosyal alanlarda önemli eserler verildi.
• Bilimsel ve teknolojik gelişmeler Sanayi İnkılâbı’nın temellerini oluşturdu.
• Siyasi ve sosyal gelişmeler ABD’nin kurulmasında ve Fransız İhtilali’nin çıkmasında etkili oldu.
• Avrupa’da akılcı düşünce sistemi gelişmiştir
Bu dönemin önemli bilim insanları;
1. Newton (Nivton); fizik ve matematik alanında çalıştı.
2. Copernik (Kopernik); Evrende Güneş merkezli bir sistem olduğunu ve Dünya’nın Güneş çevresinde döndüğünü kanıtladı.
3. Galileo; Dünya’nın yuvarlak olduğunu ispatladı.
4. Descartes (Dekart); analitik geometriyi geliştirdi.
5. Jean Jacgues Rousseau (Jan Jak Russo); toplumsal alanda önemli eserler verdi.
6. Mozart, Bach (Bah) gibi besteciler müzik alanında önemli başarılar elde etti.
Rönesans’ın Sonuçları
Avrupa’da düşüncenin önündeki engeller ortadan kalkmış, fen bilimleri ve pozitif düşünce gelişti (tıp, matematik, astronomi ve biyoloji alanında gelişmeler oldu).
Katolik Kilisesi’nin düşünce üzerindeki baskısı ortadan kalktı, Katolik Kilisesi’ne bağlılık sarsıldı.
Küçük kan dolaşımı bulundu, insan vücudu, tabiat olayları, güneş sistemi ve evren hakkında yeni bilgilere ulaşıldı bilim ve teknikteki gelişmeler hızlandı).
Felsefe, sanat ve edebiyatta yeni akımlar ortaya çıktı.
Skolâstik görüş yıkılıp yerine akıl, bilim, deney ve gözlem ön plana çıktı (Kopernik, Dünya’nın Güneş çevresinde döndüğünde ispatladı).
Reform hareketlerinin doğmasına ortam hazırladı.

RÖNESANS (Yeniden Doğuş)
15. ve 16. yüzyılda Avrupa’da güzel sanatlar, edebiyat ve düşünce alanında meydana gelen yenilikler ve gelişmelere “Rönesans” denir.
Rönesans’ın Nedenleri:
Eski Çağ’dan kalma edebiyat, sanat ve bilim eserlerinin incelenip değerlendirilmesi ve üniversitelerde okutulması.
Kâğıt ve matbaanın yaygın olarak kullanılmasıyla yeni buluş ve düşüncelerin her tarafa yayılması, okuma-yazma oranının, bilim ve kültürün artması.
Coğrafi Keşifler sonucunda Avrupa’da sanattan ve edebiyattan zevk alan zengin ve üstün bir sınıfın ortaya çıkması.
Haçlı Seferleri ve Coğrafi Keşifler sonucu kilise ve din adamlarının inanç ve düşünce üzerindeki baskılarının azalması.
İstanbul’dan ayrılarak İtalya’ya giden bilginlerin eski Yunanca eserleri öğretmesi.

Coğrafî keşifler, 15. yüzyıl ve 16. yüzyıllarda Avrupalılar tarafından yeni ticaret yollarının bulunması amacıyla başlatılan ve yeni okyanusların ve kıtaların bulunmasıyla gerçekleşmiş olan keşifleri ifade eder.
Bilimsel bir merak ve yeni ufukların keşfedilmesi duygusu söz konusu olmakla birlikte temelde bu keşifler özellikle 15.yüzyıldan itibaren açık bir şekilde ekonomik nedenlerden kaynaklanmıştır.
• Avrupa'da coğrafya bilgilerinin artması ve gemicilik deneyiminin çoğalması, pusulanın öğrenilmesi .
• Avrupa'nın kendinde olmayan ama Doğu uygarlıklarında olduğunu bildikleri zenginliklere (Baharat, ipek ve diger maddi kaynaklara) ulaşmak için yeni, kısa ve ucuz yol arayışı.
• Hristiyanlık dininin ve Avrupa kültürünün yaymak istenilmesi.
• Artan bilgilerin de etkisiyle dünyanın tanınmak istenilmesi.
• Pusulanın geliştirilmesi
• Deniz ulaşımının gelişmesi
• Coğrafya bilgisinin artması ve cesur gemicilerin yetişmesi
• Sanayi İnkılabi ile pazar ve hammadde arayışının artması.
• Coğrafi keşiflerin en önemli nedeni ekonomiktir.Yani batılıların doğuya giderek buralardaki zenginliklerden yararlanmak istemeleridir.

Fransız ihtilali 1789 yılında gerçekleşmiştir. Fransız İhtilali’nin getirdiği hürriyet, adalet ve eşitlik gibi kavramlar Osmanlı aydınları üzerinde etkil oldu.
Bu durum Osmanlı Devleti’nde demokratikleşme hareketlerini başlattı. Tanzimat Fermanı, I. Meşrutiyet (Kanuni Esasi) II. Meşrutiyet’in ilanı ve yeni Türk devletinin kurulmasında Fransız ihtilalinin etkileri vardır.


Coğrafi Keşflerin Nedenleri
İhtilal devam ederken yayımlanan,”Fransız İnsan ve Yurttaşlık Hakları Bildirgesi”nde herkesin kanun önünde eşit olduğu vurgulanmıştır.
Hürriyet,eşitlik,adalet gibi kavramlar toplum yaşantısına girmiştir.
İnsan hakları ilk kez anayasayla güvence altına alınmıştır.
Milliyetçilik fikri ilk kez ortaya çıkmış,bundan sonra krallık ve imparatorluklar yıkılarak ulus(millet) devletler kurulmuştur.
Laiklik ilk kez ortaya çıkmıştır.
İpek ve Baharat yolları eski önemini kaybetti onların yerine Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar (Lizbon, Amsterdam, Rotterdam ve Londra) değer kazandı. Bu durum başta Osmanlı devleti olmak üzere birçok devleti ekonomik açıdan olumsuz etkilemiştir.
Yeni bulunan ülkeler sayesinde Avrupa bol miktarda altın ve gümüş kazandı.
Keşfedilen yerlere özellikle Amerika kıtası başta olmak üzere Avrupa’dan göçler oldu.Avrupa kültürü bu bölgelere yayıldı.
Avrupa’da zengin ve sanattan zevk alan Burjuvazi sınıfı meydana geldi. Bu durum Rönesans hareketlerinin başlamasında etken olmuştur.
Avrupalılar bilinmeyen birçok bitki ve hayvan türünü ülkerine kazandırdı.
Avrupalılar keşfedilen yerlerde sömürge imparatorlukları kurdular.
Coğrafi Keşiflerin Sonuçları
Fransa’da Ortaçağ’dan beri süregelen sosyal sınıflar sona erdi, eşitlik ilkesi kabul edildi.
Ulusal egemenlik fikri yaygınlaşmaya başladı.
Mutlak krallıkların yıkılabileceği anlaşıldı.
Demokrasi ilkeleri benimsendi.
Milliyetçilik düşüncesi yaygınlaşarak tüm dünyaya yayıldı.
Fransız ihtilali sonucunda, insan ve Vatandaş Haklan Bildirisi ilan edildi.
Milliyetçiliğin yayılması çok uluslu imparatorlukların yıkılmasına ve milli devletlerin kurulmasına neden oldu.
Fransız İhtilali Sonuçları
Büyük fabrikalar kuruldu ve üretimde büyük bir artış meydana geldi.
Kapitalizm, liberalizm, sosyalizm gibi akımlar ortaya çıktı.
Kentleşme ve kent sorunları doğdu.
İnsanın dünyaya düşkünlüğü ve rahata olan tutkusu arttı.
Hammadde ve pazar ihtiyacı arttı.
Bu gelişmeler devletler arasında önüne geçilmez bir ekonomik rekabeti başlattı ve zincirleme olarak I. ve II. Dünya Savaşlarına neden oldu.
Sanayi İnkılabı Sonuçları
İngiltere’de uzun süredir bir anayasal monarşi düzeni oluşmuştur. Bu düzenin temelinde mülkiyet hakkının ve bireysel hak ve özgürlüklerin korunması yatar.
18. yüzyıl İngiltere’si zaten dünyanın mali merkezi konumunda idi. Borsa ve bankacılık sektörleri diğer ülkelerden çok ileri idi.
Parlamento, kapitalizm ilkeleri doğrultusunda iç piyasada özgür rekabeti önleyici bütün engelleri kaldırmıştı.
İngiltere, sanayi için gerekli en temel hammaddeler olan kömür ve demir yönünden zengin yeraltı kaynaklarına sahipti.
İngiltere, dünyanın en büyük sömürge imparatorluğu idi. Bu da ona hammadde kaynakları ve üretilmiş mallar için geniş pazar olanağı sağladı.
Sanayi İnkılabı Nedenleri
Fransız İhtilali Nedenleri
Full transcript