Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Bài thuyết trình của nhóm
by

Trung Nguyễn Đình

on 9 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư Tưởng Hồ Chí Minh
về đoàn kết dân tộc I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT. II. VAI TRÒ CỦA ĐẠI ĐOÀN KẾT DÊN TỘC TRONG SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG. III. LỰC LƯỢNG ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC. IV. HÌNH THỨC TỔ CHỨC KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC. I.1.Cơ sở lý luận. Do truyền thống dân tộc Việt Nam.
Do sự sự kế thừa quan điểm của chủ nghĩa Mac_lenin về đoàn kết quốc tế vô sản.
Do sự kế thừa và phát triển những giá trị nhân văncủa văn hóa nhân loại Đông-Tây. I.2. Cơ sở thực tiễn. - Đó là sự tổng kết kinh nghiệm thành công và thất bại của của các phong trào yêu nước, phong trào cách mạng Việt Nam và Thế giới. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, cơ bản nhất, lâu dài và xuyên suốt.
Đoàn kết làm ra sức mạnh. II.1. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược quyết định thành công của cách mạng. II.2. Đoàn kết dân tộc là mục tiêu hàng đầu của Đảng và dân tộc. => Đoàn kết là nhiệm vụ, mục tiêu hàng đầu của Đảng. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh dân và nhân dân vừa được hiểu với tư cách là mỡi con người Việt Nam cụ thể, vừa là một tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân với mối liên hệ cả quá khứ và hiện tại.
Dân và nhân dân là chủ thể của khối đại đoàn kết dân tộc.

=> Đại đoàn kết dân tộc thực chất là đại đoàn kết toàn dân. III.1. Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân. Phải kế thừa truyền thống yêu nước- nhân nghĩa- đoàn kết của dân tộc.
Phải có lòng khoan dung, độ lượng với con người. III.2. Điều kiện thực hiện đại đoàn kết dân tộc. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì đại đoàn kết dân tộc phải biến thành sức mạnh vật chất, trơ thành lực lượng vật chất có tổ chức. Tổ chức đó chính là mặt trận dân tộc thống nhất.
Thành viên của mặt trận là những người Việt Nam trong và ngoài nước với tấm lòng hướng về quê hương, đất nước và tổ quốc Việt Nam.
Tùy vào từng thời kỳ, căn cứ vào yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng, cương lĩnh và điều lệ cảu mặt trận dân tộc thống nhất có những nét khác biệt nhau, song thực chất chỉ là một, đó là tổ chức chính trị- xã hội rộng lớn của nhân dân Việt Nam. IV.1. Hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc là môi trường dân tộc thống nhất. Phải được xây dựng trên cỏ sở nền tảng khối liên minh công- nông- trí thức dưới sự lãnh dạo của Đảng.
Phải hoạt động trên cơ sở bảo vệ lợi ích tối cao cảu dân tộc, quyền lợi cơ bản của của các tầng lớp nhân dân.
Phải hoạt động trên nguyên tắc hiệp thương dân chủ, bảo đảm đoàn kết ngày càng rộng rãi, bền vững.
Là khối đoàn kết chặt chẽ lâu dài, đoàn kết thực sự phải chân thành, thân ái, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. IV.2. Một số nguyên tắc cơ bản về xây dựng và hoạt độngcủa môi trường dân tộc thống nhất.
Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình của nhóm mình
Full transcript