Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Czynna służba wojskowa

No description
by

Isia Min

on 14 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Czynna służba wojskowa

Co to jest czynna służba wojskowa?
Czynna służba wojskowa

-
każda służba pełniona w siłach zbrojnych.

Żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, są osoby, które odbywają lub pełnią następujące jej rodzaje:

1) zasadniczą służbę wojskową;
2) przeszkolenie wojskowe;
3) ćwiczenia wojskowe;
4) służbę przygotowawczą;
5) okresową służbę wojskową;
6) służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
Czynna służba wojskowa
Powołanie do czynnej służby
wojskowej następuje za pomocą kart powołania, kart mobilizacyjnych albo w drodze obwieszczeń lub w inny sposób określony przez Ministra Obrony Narodowej. Karta powołania jest decyzją administracyjną.

Od decyzji o powołaniu
do czynnej służby wojskowej służy powołanemu odwołanie do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, składane za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji. W razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny odwołanie nie przysługuje.
Czynna służba wojskowa
Żołnierzom w czynnej służbie wojskowej
dowórca jednostki wojskowej może nadawać klasy kwalifikacyjne odpowiadające poziomowi ich wyszkolenia wojskowego i specjalistycznego, zgodnie z zajmowanym stanowiskiem służbowym lub pełnioną funkcją wojskową.

Klasę kwalifikacyjną
nadaje się żołnierzom w czynnej służbie wojskowej po zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez dowódcę jednostki wojskowej.

Istnieją cztery rodzaje klas kwalifikacyjnych:
trzecia, druga, pierwsza i mistrzowska.
Czynna służba wojskowa
Powołani do czynnej służby wojskowej

są zobowiązani stawić
się do tej służby w określonym terminie i miejscu.
Stają się oni żołnierzami w czynnej służbie wojskowej z chwilą
stawienia się do tej służby.W razie niestawienia się powołanego
do czynnej służby wojskowej
bez uzasadnionej przyczyny, z wyjątkiem ćwiczeń wojskowych
rotacyjnych, starosta (prezydent miasta na prawach powiatu),
na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień,
zarządza przymusowe doprowadzenie powołanego
przez Policję do jednostki wojskowej.
Czynna służba wojskowa
Żołnierzy rezerwy

których przewiduje się powołać do czynnej służby
wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
przeznacza się do tej służby przez nadanie w czasie pokoju przydziału mobilizacyjnego.

Nadanie przydziału mobilizacyjnego
oraz pracowniczego przydziału mobilizacyjnego następuje w formie karty mobilizacyjnej.
Osoba, której nadano przydział mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny, jest obowiązana przyjąć kartę mobilizacyjną.

Kartę mobilizacyjną
doręcza wojskowy komendant uzupełnień .
Żołnierzom rezerwy mogą być nadawane
w czasie pokoju przydziały kryzysowe.
Dziękuję za uwagę
Full transcript