Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวสัญชาติมาเลเซีย

No description
by

Warunee Nuntaphun

on 26 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of พฤติกรรมนักท่องเที่ยวสัญชาติมาเลเซีย

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวสัญชาติมาเลเซีย
จัดทำโดย
55020296 นางสาววารุณี นันทะพันธ์
55020482 นางสาวปัณฑารีย์ อยู่เป็นสุข
55020746 นางสาวศุภากร ช้างขนุน
55020938 นางสาวรัชนีกร สุภะวัฒน์ชัยกุล
55021434 นางสาวพฤษภา ยังยืนยง
55021450 นายภานุพงศ์ เมืองจุ้ย
55021460 นางสาววรรณพร สงวนศักดิ์ภักดี
55021469 นางสาววีรยา ทยานุวัฒน์
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Malaysia
มาเลเซียเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วยพื้นที่ 2 ส่วน
โดยมีทะเลจีนใต้กั้น
ส่วนที่ 1 คือมาเลเซียตะวันตกอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมลายูและคาบสมุทรอินโดจีน
มีพรมแดนติดประเทศไทยกับสิงคโปร์
ส่วนที่ 2 คือมาเลเซียตะวันออกอยู่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวมีพรมแดนทิศใต้
ติดอินโดนีเซียและล้อมรอบประเทศบรูไน
สกุลเงิน : ริงกิต (RM)
มาเลเซียตะวันตก
 บริเวณชายฝั่งตะวันตกติดกับมหาสมุทรอินเดีย และช่องแคบมะละกาเป็นพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งเต็มไปด้วยหนองบึง
และป่าไม้โกงกาง ผิวดินเป็นดินเหนียวและโคลนตมคงมีเหลือ
พื้นที่ราบซึ่งเป็นดินทรายบางบริเวณ
มาเลเซียตะวันออก
  ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวตอนเหนือ
ลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกเป็น ที่ราบชายฝั่งเทือกเขาซึ่งมียอดเขา
โกตาคินาบาลูเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในมาเลเซีย แหล่งน้ำมีแม่น้ำ
สายสำคัญได้แก่ แม่น้ำคาดาห์ แม่น้ำซุนดา ในเกาะบอร์เนียว
มีแม่น้ำสายสำคัญได้แก่ แม่น้ำรายังในแหลมมลายูฝั่งทะเลด้าน
ตะวันออกติดต่อกับทะเลจีนใต้ ลักษณะท้องทะเลในบริเวณดังกล่าว
เป็นพื้นที่ลาดชัน พื้นที่ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยปะการัง

มาเลเซียมีลักษณะภูมิอากาศคล้ายคลึงกับภาคใต้ของประเทศไทย แต่เนื่องจากทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรและได้รับอิทธิผลจาก
ลมมรสุมมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้ จึงมีผลทำให้อุณหภูมิ
ไม่สูงนัก มีฝนตกเกือบตลอดปี และมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า
ประเทศไทย ไม่มีฤดูแล้งชัดเจน ทำให้ประเทศมาเลเซียมี
ป่าไม้อุดมสมบูรณ์

ลักษณะภูมิอากาศ
  •  มีความศรัทธาในพระผู้เป็นพระเจ้า 
  •  มีความจงรักภักดีต่อพระราชาธิบดี 
  •  สนับสนุนการปกครองในระบอบรัฐธรรมนูญ
  •  ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย 
  •  มีศีลธรรมจรรยาและมีความประพฤติดี

วัฒนธรรมพื้นฐานของชาวมาเลเซีย
ชาวมาเลย์
มีนิสัยสันโดษ รักสงบ ไม่ชอบการแข่งขันและการค้าขาย ชอบกิจกรรมการทอผ้า จักสาน ส่วนใหญ่เป็นชาวไร่ ชาวนาอยู่ตาม
ชนบท ทำให้มีฐานะยากจน แต่รัฐบาลได้จัดโครงการช่วยเหลือ
ให้ได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เหนือชาวมาเลย์เชื้อสายอื่น ๆ

ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน
  ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมือง มีนิสัยขยัน
ขันแข็ง ประกอบอาชีพธุรกิจ การค้าเป็นส่วนใหญ่ เป็นพ่อค้า
นักธุรกิจ บางส่วนทำงานในเหมือง หรือสวนยาง มีฐานะร่ำรวย
กว่าชาวมาเลย์ เป็นผู้นำทางเศรษฐกิจและสังคม พยายามแสวงหา
อำนาจทางการเมืองและเรียกร้องสิทธิ ให้เท่าเทียมกับชาวมาเลย์
ชาวมาเลย์เชื้อสายอินเดีย
  ประกอบอาชีพพ่อค้า ทำงานในโรงแรม ตลอดจนงานด้านบริการในเมือง มีความขยันขันแข็ง สภาพความ
เป็นอยู่ปานกลางมีอำนาจต่อรองทางการค้า เศรษฐกิจและการเมือง
ข้อควรรู้
ก่อนที่จะเข้าไปในสถานที่ประกอบพิธี เช่น สุเหร่า
หรือวัด จะต้องถอดรองเท้าออกก่อน สุเหร่าบางแห่งจัด
เตรียมเสื้อผ้าและผ้าคลุมให้แก่นักท่องเที่ยวสตรี ตามปกติ
แล้ว นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายภาพในสถานที่ประกอบพิธี
ทางศาสนาได้ แต่ควรขออนุญาตเสียก่อน
เวลาจ่ายเงินรับเงินทอนหรือจับอาหารอย่าใช้มือซ้ายเพราะมือซ้ายสำหรับคนมาเลเซีย ถือว่าไม่สุภาพ
การดื่มอวยพรพบได้ไม่บ่อยนักในมาเลเซีย ประชากรจำนวนมากของประเทศเป็นชาวมุสลิมและไม่ดื่มแอลกอฮอล์
ห้ามแตะศีรษะชาวมาเลย์โดยเด็ดขาดเพราะถือเป็นการ หยาบคาย
อ้างอิง

http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/312/content/unit4/1_1.html
http://www.originaltravel.co.th/trip2_mala_people.html
http://hilight.kapook.com/view/73561
http://asean-malaysia.blogspot.com/2011/12/blog-post_8076.html
http://www.mscs.nu.ac.th/mscsv2/?name=knowledge&file=
readknowledge&id=101
http://asean-malaysia.blogspot.com/2012/01/blog-post.html 

โครงการสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ประเทศมาเลเซียที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย

ช่วงที่คนมาเลเซียจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศนั้น จะมีอยู่ 2 ช่วงด้วยกัน
1. ช่วงตรุษจีน (มกราคมและกุมภาพันธ์)
2. ช่วงปิดเทอมของนักเรียน/นักศึกษา (พฤษภาคม กันยายน พฤศจิกายน และธันวาคม)

กิจกรรมที่ชอบทำ คือ
1. การช็อปปิ้ง คนมาเลเซียชอบต่อราคาต้องพาไปสถานที่ที่สามารถต่อรองราคาได้
2. กิจกรรมบันเทิงต่างๆ
3. เกี่ยวกับสุขภาพและสปา

อื่นๆ
- ไม่ค่อยชอบใช้แผนที่ จะชอบถามคนในพื้นที่หรืออ่านป้ายมากกว่า
- นิยมพักโรงแรมประมาณ 3 – 4 ถ้าเป็นคนมีรายได้สูงก็จะเลือกโรงแรมที่หรูหรา
- เรื่องของอาหารการกินจะคล้ายกับคนไทย คือ จะต้องมีข้าวให้ในอาหารทุกมื้อ
- ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการมาพานักในประเทศไทยเป็นเวลา 2 – 5 วัน ใช้เวลาในกรุงเทพและปริมณฑลมากที่สุด รองลงมาคือ ภาคใต้ เป็นจังหวัดที่ติดกับทะเล ได้แก่ ภูเก็ต และสงขลา

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
โคตา คินาบาลู (Kota Kinabalu)
มะละกา (Melaka)
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศมาเลเซีย บริเวณ
ทะเลอันดามัน คือ ที่ตั้งของหมู่เกาะลังกาวีที่ประกอบไป
ด้วยเกาะมากถึง 99 เกาะ ซึ่งอวดโฉมความงดงาม
ตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ชายหาด
ป่าฝน ป่าชายเลน และภูเขาโดยปัจจุบัน
มีสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับนัก
ท่องเที่ยว เช่น โรงแรมและร้านอาหาร
เปิดมากขึ้นช่วยให้ที่นี่กลายเป็น
แหล่งท่องเที่ยวครบวงจร

ลังกาวี (Langkawi)
เกาะปีนัง บริเวณช่องแคบมะละกา ทางตอนใต้
ของชายฝั่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือประเทศมาเลเซีย คือ หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว
เนื่องจากเมืองจอร์จทาวน์บนเกาะแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งก็ว่าได้แถมจากการที่มันเป็น
แหล่งขนส่งติดต่อ กับชาวต่างชาติยังทำให้ปีนัง
เต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลาย

ปีนัง (Penang)
ไม่ต่ำกว่า 200 ปีก่อน กัวลาลัมเปอร์เคยเป็นแค่เมืองขุดเหมือง
ของมาเลเซียเท่านั้น เป็นเมืองที่เงียบเหงา ผิดกับปัจจุบันที่มีผู้คน
พลุกพล่านเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทันสมัย ที่คนรักการสังสรรค์
ต้องมาให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการช้อป
ทานของอร่อย หรือชมวิวสูง
บนตึกระฟ้า 

กัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur)
บริเวณเมืองหลวงของรัฐซาบาห์นี้ มีสถานที่ท่องเที่ยวขึ้น
ชื่อมากมาย โดยเฉพาะอุทยานสัตว์ป่า ลอค คาวี และอุทยานแห่งชาติคินาบาลู ซึ่งมีสัตว์ป่าอย่างลิงจมูกยาว, ลิงอุรังอุตัง, เสือ และช้าง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสไตล์เอาท์ดอร์ให้ทำมากมาย อาทิ การตั้งแคมป์, เดินป่า, ปีนเขา หรือล่องเรือก็มีครบหมด

ด้วยความที่มีบทบาทสำคัญในการเดินเรือระหว่างอินเดีย
และจีน ทำให้ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมที่หลากหลาย จนมีสิ่งก่อสร้างจากศิลปะที่แตกต่างปะปนอยู่ด้วยกัน กลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่งดงาม ทั้งวัดจีนเก่าแก่ เช็งฮุนเต็ง และสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของชาวดัตช์

รูปแบบภาษา
ภาษาหลัก
ภาษามาเลย์ หรือ ภาษามลายู (มาเลย์: Bahasa Melayu) เป็นภาษากลุ่มออสโตรนีเชียน ที่พูดโดยชนชาติมลายูซึ่งเป็น
ชนพื้นเมืองของคาบสมุทรมลายู ทางใต้ของประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ และบางส่วนของเกาะสุมาตรา เป็นภาษาทางการของประเทศมาเลเซียและประเทศบรูไนและเป็น 1 ใน 4 ภาษาทางการของประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังใช้เป็นที่แพร่หลายในประเทศติมอร์ตะวันออก
ภาษาถิ่น
ภาษามีนังกาเบา (ชื่อในภาษาของตนเอง: Baso Minang
(kabau); ภาษาอินโดนีเซีย: Bahasa Minangkabau) เป็นภาษาตระกูล
ออสโตรนีเซียน ใช้พูดโดยชาวมีนังกาเบาในสุมาตราตะวันตก
ทางตะวันตกของเกาะรีเยา และเมืองอื่นๆในอินโดนีเซียเนื่องจากการอพยพ รวมทั้งในประเทศมาเลเซีย ภาษานี้ใกล้เคียงกับภาษามาเลย์ทั้งในด้านศัพท์
และไวยากรณ์ นักภาษาศาสตร์บางคนจัดให้เป็นสำเนียงของภาษามาเลย์
ในมาเลเซีย

ภาษานี้ใช้พูดในรัฐเนกรีเซมบิลัน
ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวมีนังกาเบา
ที่อพยพมาจากสุมาตรา

ศิลปะ/วัฒนธรรม/ประเพณี
เทศกาลกาไว
การรำซาบิน (Zapin)
มาเลเซียประกอบด้วยชนจากหลายเผ่าพันธุ์ (พหุสังคม) รวมกันอยู่ บนแหลมมลายูมากว่า 1,000 ปี ประกอบด้วยเชื้อชาติใหญ่ๆ 3 กลุ่ม คือ ชาวมลายู ชาวจีน และชาวอินเดีย อาศัยอยู่บนแหลมมลายู
ส่วนชนพื้นเมืองอื่นๆ เช่น อิบัน (Ibans) ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในรัฐซาราวัค และ
คาดาซัน (Kadazans) อาศัยอยู่ในรัฐซาบาห์ ด้วยประชากรหลากหลายเชื้อชาติภายในประเทศ ทำให้เกิดการหล่อหลอมของวัฒนธรรมและส่งผลต่อ การดำรงชีวิตของชาวมาเลเซีย จึงเกิดประเพณีที่สำคัญมากมาย
เทศกาลกาไว
กาไว ดายัค คือ เทศกาลเก็บเกี่ยวของชนเผ่าพื้นเมืองโดยเฉพาะ
ชาวอิบันและบิดายูห์ ซึ่งจะสวมชุดประจำเผ่าของตนมาเข้าร่วมงาน
เฉลิมฉลอง ทำพิธีบูชาเทพแห่งข้าวและเทพแห่งความร่ำรวย และถวายอาหารพื้นเมืองหลายชนิดและตูอัค (เหล้าที่หมักจากข้าว) นี่คือเทศกาลที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวมาเลเซียและชาวต่างชาติ ‘ไม่ควรพลาด’

การรำซาบิน (Zapin) 
เป็นการแสดงการฟ้อนรำหมู่ซึ่งเป็นศิลปะพื้นเมืองของชาวมาเลเซีย โดยเป็นการฟ้อนรำที่ได้รับอิทธพลมาจาก ดินแดนอาระเบีย โดยมีผู้แสดงเป็นหญิง ชาย จำนวน 6 คู่ เต้นตามจังหวะของกีตาร์แบบอาระเบีน และ กลอง เล็กสองหน้าที่บรรเลงจากช้าไปเร็ว

กลุ่มชนพื้นเมือง
โอรังอัสล
ี แบ่งออกเป็นเผ่าหลัก 3 เผ่า ได้แก่ เนกริโต
เซนอย และโปรโตมาเลย์ เผ่าเนกริโตมักจะอาศัยอยู่ใน
ภาคเหนือ เผ่าเซนอยอาศัยอยู่ทางตอนกลางและเผ่าโปรโตมาเลย์
อาศัยอยู่ทางตอนใต้แต่ละกลุ่มหรือกลุ่มย่อยจะมีภาษาและ
วัฒนธรรมเป็นของตนเอง บางกลุ่มประกอบอาชีพเป็นชาวประมง เกษตรกร ในขณะที่บางกลุ่มเป็นชนเผ่ากึ่งเร่ร่อน

ซาบาห์
กลุ่มชนพื้นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของซาบาห์คือกาดาซานดูซุน บาจาว และมูรุต

กาดาซานดูซุน
คือกลุ่มชนพื้นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของรัฐซาบาห์ ประกอบด้วยชาวเผ่าสองเผ่า ได้แก่ คาดาซาน และดูซุน อย่างไรก็ตาม เราจัดให้ทั้งสองเผ่านี้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เนื่องจากทั้งสองเผ่าใช้ภาษาเดียวกัน และมีวัฒนธรรมเหมือนกัน
บาจาว
คือชาวเผ่าเร่ร่อนในทะเลที่นับถือออมโบห์ดิลาอุต หรือเทพเจ้าแห่งท้องทะเล บางครั้ง พวกเขาถูกเรียกว่า ชาวยิปซีแห่งท้องทะเล ต่อมา ชาวบาจาวเลือกที่จะละทิ้ง
วิถีในท้องทะเลและหาเลี้ยงชีพด้วยการทำการเกษตรและ เลี้ยงสัตว์ ชาวบาจาวบกได้รับการขนานนามว่าเป็น "คาวบอยแห่งตะวันออก"เนื่องจากพวกเขามีทักษะการขี่ม้าที่ดีมาก
มูรุต
กลุ่มชนพื้นเมืองกลุ่มสุดท้ายของรัฐซาบาห์ที่เลิกประเพณีการล่า
ศีรษะมนุษย์ ปัจจุบันชาวเผ่าส่วนใหญ่เปลี่ยนมาทำไร่ตาม
เนินเขาและปลูกมันสำปะหลัง ล่าสัตว์และหาปลาเป็นอาหาร

ซาราวัก
ชนเผ่าเหล่านี้มักอาศัยอยู่รวมกันในบ้านหลังยาวหรือที่รู้จักกันดีว่า
ลองเฮาส์ (Longhouse) โดยแต่ละหลังมีครอบครัวอาศัยอยู่
ร่วมกันตั้งแต่ 20 ถึง 100 ครอบครัว

ขนมธรรมเนียมที่ควรทำเมื่อไปประเทศมาเลเซีย

มาเลเซียเป็นประเทศที่ผู้คนใช้ชีวิตอย่างง่ายๆ สบายๆอย่างไร
ก็ตาม ก็มีขนมธรรมเนียมเป็นของตนเอถึงแม้ว่าการจับมือทักทาย
จะได้รับการยอมรับโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง แต่สุภาพสตรีมุสลิมบางคน อาจเลือกที่จะทักทายสุภาพบุรุษ
ด้วยการพยักหน้าเล็กน้อยและยิ้ม การจับมือทักทายจึงควรให้
สุภาพสตรีเป็นผู้เริ่มก่อนการทักทายแบบดั้งเดิมหรือที่เรียกว่าซาลามคล้ายกับการ
แตะมือด้วย 2 มือ โดยไม่ได้จับมือของอีกฝ่าย ผู้ชายจะยื่นมือทั้ง
สองข้างมาข้างหน้าและสัมผัสกับมือของอีกฝ่ายที่ยื่นออกมาใน
ลักษณะเดียวกันจากนั้นจึงดึงมือทั้งสองข้างกลับมาแตะบริเวณ
หน้าอก หมายความว่า "ผมทักทายคุณด้วยหัวใจ" เมื่อได้รับการ
ทักทายด้วยการซาลามนักท่องเที่ยวควรทักทายด้วยการซาลามกลับไป
มาเลเซียประกอบด้วยพลเมืองหลายเชื้อชาติมาอยู่รวมกัน แต่ละเชื้อชาติก็มีภาษา ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน โดยบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญให้ศาสนา
อิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ แต่การประกอบศาสนากิจตามศาสนา
อื่น ๆ ก็ได้รับอนุญาตเช่นกัน ชาติที่สำคัญได้แก่ มาลายู แขกและจีน ชาวมาเลเซียมีอุดมการณ์แห่งชาติหรือหลักปัญจศีลประจำชาติดังนี้
จำนวนของนักท่องเที่ยวประเทศมาเลเซียที่เข้ามาประเทศไทยนั้นจะเพิ่มขึ้นทุก ปี แต่จะอยู่ในอัตราส่วนที่ไม่คงที่ โดยระหว่างปี
2546 – ปี 2548 นั้นมีอัตราการเติบโตที่ไม่มากนัก

เชื้อชาติ
มาเลเซียส่วนใหญ่จะมีเชื้อชาติ มาเลย์ และยังมีเชื้อชาติจีน และชนพื้นเมืองอีกด้วย

ศาสนา
มาเลเซียจะมีศาสนาประจำชาติคือ อิสลามประชาชน
จะนับถือศาสนาอิสลามกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ทำให้การใช้ชีวิตมี
ความแตกต่างในหลายๆด้าน เช่น ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม
จะไม่ทานหมู ไม่เล่นการพนัน และไม่ดื่มของมึนเมา การให้บริการ
ของแหล่งท่องเที่ยวจึงต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ

วัฒนธรรมย่อยหรือ ขนบธรรมเนียมประเพณีชาวมลายู
ประเทศมาเลเซียเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศที่ประกอบขึ้นด้วยหลากหลายชาติพันธุ์ รัฐที่ตั้งอยู่บนแหลมมลายูประกอบด้วยชาติพันธุ์ใหญ่ๆจำนวน 3 ชาติพันธุ์ คือ มลายู จีน และอินเดีย ส่วนรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวมีจำนวนชาติพันธุ์หลายสิบชนเผ่า 
ชาวมลายูในประเทศมาเลเซีย มีขนบธรรมเนียมประเพณีอยู่ 2 แบบ คือ
1.ชาวมลายูที่ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีแบบ Adat Temenggong เป็นขนบธรรมเนียมที่ยึดถือ
ในรัฐส่วนใหญ่ของแหลมมลายู ยกเว้นรัฐนัครีซัมบีลันว่ากันว่าเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือมา
ตั้งแต่ยุคแรกรัฐมะละกาจนขยายไปยังรัฐต่างๆและมีการผสมผสานกับขนบธรรมเนียมเดิมที่มีอยู่แล้ว จึงได้เกิดเป็นกฎหมายมีขื่อแตกต่างกัน เช่น กฎหมายมะละกา กฎหมายโยโฮร์ และกฎหมายเคดะห์

หลักการของขนบธรรมเนียมประเพณี Adat Temenggong
• การลงโทษถือเป็นสิ่งที่ได้รับการตอบแทน
• การปกครองต้องใช้อำนาจเด็ดขาด
• การสืบมรดกถือหลักการตามบิดา
• การแต่งงานนั้นจะแต่งงานกับผู้ใดก็ได้ ถ้าไม่ผิดตามหลักการศาสนาอิสลาม

2.ชาวมลายูที่ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีแบบ Adat Minangkabau หรือ
Adat Perpatih เป็นขนบธรรมเนียมที่ยึดถือในรัฐนัครีซัมบีลัน และบางส่วนของรัฐมัลละกา
พื้นที่ทางภูมิศาสตร์
ลักษณะภูมิประเทศ
ชุดประจำชาติของประเทศมาเลเซีย
ชุดของ ผู้ชาย เรียกว่า บาจู มลายู (Baju Melayu) 
ประกอบด้วยเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวที่ทำจากผ้าไหม
ผ้าฝ้าย หรือโพลีเอสเตอร์ที่มีส่วนผสมของผ้าฝ้าย ส่วนชุดของ
ผู้หญิง เรียกว่า บาจูกุรุง (BajuKurung) ประกอบด้วยเสื้อคลุม
แขนยาว และกระโปรงยาว บางคนจะมีผ้าบาง ๆ คลุมศีรษะคลุมไหล่
Full transcript