Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

การเขียนรายงาน

No description
by

Draping Be Better

on 7 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of การเขียนรายงาน

การเขียนรายงาน
ส่วนการเขียนรายงานเป็นบทความเป็นจดหมายหรือรายงานโดยใช้ศิลปะการประพันธ์นั้น เป็นการเขียนที่มีลักษณะพิเศษ
2.การใช้ภาษาในการเขียนรายงาน
-ใช้ภาษาอย่างตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย และกระชับ
-ใช้ภาษามาตรฐานที่เป็นภาษากลาง ไม่ใช้ภาษาถิ่น
-ย่อหน้าหนึ่งๆ จะต้องมีใจความสำคัญเพียงอย่างเดียว
-จะต้องใช้คำธรรมดามากกว่าคำศัพท์ซึ่งเป็นคำยาก
-คำราชาศัพท์ ตลอดจนใช้คำแก่ผู้มียศศักดิ์ มีวัยวุฒิ และสุภาพชนโดยทั่วไปนั้น ผู้เขียนควรเลือกใช้ตามความเหมาะสม
-ส่วนที่เป็นคำอธิบายโดยทั่วไปไม่ควรใช้อักษรย่อ เช่น อ.จ. แทน อาจารย์ พ.ร.บ. แทน
-พยายามใช้ประโยคสั้นๆ กระชับ เพราะประโยคสั้นอ่านได้ง่ายกว่าประโยคยาว
-การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การเว้นวรรคตอนอย่างถูกต้องเหมาะสมจะช่วยให้เข้าใจข้อความได้ถูกต้อง
รวดเร็ว ตรงตามความต้องการ
การเขียนรายงาน
รายงาน คือ การเขียนรายละเอียดถึงการดำเนินงานหรือพฤติการณ์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งอาจเป็นการเขียนเพื่อรายงานให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะใดคณะหนึ่งก็ได้
ตัวอย่างการเขียนคำนำ
รูปแบบการเขียนรายงานประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ
1. ส่วนประกอบตอนต้น
ตัวอย่างสารบัญ
การเขียนรายงานที่ดีย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่าน ผู้ที่ได้เข้ามาศึกษารายงานนั้นๆ โดยเฉพาะรายงานในเชิงวิชาการที่ดีจะมีการศึกษาข้อมูลและมีการค้นคว้าประกอบมาอย่างดีมีการเขียนที่เป็นระเบียบแบบแผน ทำให้อ่านง่าย และเกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น นี่คือลักษณะของรายงานที่ดี
ในการเขียนรายงานมีด้วยกันหลายรูปแบบ เช่น เขียนเป็นรายงานโดยตรง แบ่งเป็นตอนใหญ่-ตอนเล็ก เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย หรืออาจเขียนในรูปของบันทึกหรือเป็นจดหมายก็ได้ แล้วแต่ความประสงค์ที่จะใช้รายงาน
รายงานอาจเขียนด้วยถ้อยคำสำนวนที่แสดงความหมายต่างๆ หรืออาจเขียนเป็นสำนวนการประพันธ์ก็ได้ รายงานอาจส่งเฉพาะผู้หนึ่งผู้ใดหรือทำเป็นรูปเล่ม หรือเอกสารสำหรับให้คนทั่วไปได้รับทราบก็ได้

การเขียนรายงานอาจต้องเขียนรายงานในรูปใดรูปหนึ่ง คือ
1.รายงานการอภิปรายกลุ่มเล็กประมาณ 10 คน
2. รายงานการอภิปรายในห้องเรียน ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ประมาณ 35 - 44 คน
3.รายงานค้นคว้าเกี่ยวกับวิชาใดวิชาหนึ่งที่ครูสั่ง
4. รายงานการไปศึกษานอกสถานที่
5. รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหรือโรงเรียน เช่น มีขโมยเข้ามาลักสิ่งของ หรือรายงานหลังจากไปทัศนศึกษามา ฯลฯ
*การเขียนรายงานโดยทั่วไป ควรใช้ถ้อยคำที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดแจ้ง และตรงกับความจริงโดยไม่ใช้ความรู้สึกของผู้เขียนเป็นเกณฑ์ ถ้ารายงานได้สั้น กระชับ และได้ความครบ ย่อมเป็นที่พอใจของผู้อ่านมากกว่าเขียนยาวโดยไม่จำเป็น
1. เลือกเรื่อง (กรณีที่ไม่มีผู้กำหนดหัวข้อให้)
-ควรเป็นเรื่องที่ตนเองสนใจและมีประโยชน์
-เรื่องที่เลือกจะต้องสามารถหาข้อมูลหรือเอกสาร
ประกอบการค้นคว้าได้อย่างเพียงพอ
-เรื่องที่เลือกจะต้องไม่มีขอบเขตกว้างขวางจน
เกินไป
-เมื่อเลือกเรื่องแล้วก็ควรนำเรื่องนั้นไปปรึกษากับ
ผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ
หน้าปกรายงาน
- ปกนอก ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนรายงาน ชื่ออาจารย์ผู้สอน ชื่อวิชา ชื่อสถาบัน ภาคการศึกษา และปีการศึกษา
- ปกรอง เป็นกระดาษขาวเปล่าๆ 1 แผ่น คั่นระหว่างปกนอกและปกใน
- ปกใน มีรายละเอียดเหมือนปกนอกทุกประการ แต่ใช้กระดาษขาว
ตัวอย่างปกรายงาน
ชื่อเรื่อง
...................................
จัดทำโดย

ชื่อ................นามสกุล....................
ชั้นประถมศึกษาปีที่......... เลขที่.......

เสนอ
อาจารย์/ครู.........................................

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา..................
ชื่อโรงเรียน......................................
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา...............
คำนำ
เป็นการกล่าวถึงเนื้อหาโดยสรุปของรายงานที่ผู้อ่าน อ่านแล้วเข้าในภาพรวมของรายงานในเบื้องต้น คำนำที่ดีไม่ควรเขียนออกตัว หรือแก้ตัว เช่น "ผู้เขียนไม่สันทัดในหัวข้อรายงานนี้" หรือ "ผู้เขียนมีข้อจำกัดต่างๆ ในการทำรายงานนี้" ฯลฯ
ส่วนประกอบรายงาน
1. ปกนอก
2. ปกรอง (กระดาษเปล่าสีขาว)
3. ปกใน (เหมือนปกนอกทุกประการแต่ใช้กระดาษขาว)
4. คำนำ
5. สารบัญ
6. เนื้อหา
7. บรรณานุกรม หรือแหล่งอ้างอิง
8. ภาคผนวก (ในที่นี้ให้รอคำสั่งจากครูว่าจะให้ใส่อะไรในภาคผนวก)
9. ปกรองหลัง (กระดาษเปล่าสีขาว)
10. ปกหลัง
Full transcript