Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Správní právo, kogentní a dispozitivní normy, ustanovení a jejich aplikace

No description
by

Lukáš Bárta

on 17 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Správní právo, kogentní a dispozitivní normy, ustanovení a jejich aplikace

Vypracoval Martin Tomaštík a Lukáš Bárta Normy správního právo Kogentní
normy Dispozitivní normy donucující
imperativní
kategorické kogentními normami jsou upraveny vztahy, které mají z hlediska zájmu společnosti velký význam
kogentní povahu mají normy práva ústavního, správního, trestního a procesního
kogentní norma je bez vyjímky závazná a nejsou možné žádné odchylky.
jejich použití nemuže být vyloučeno nebo omezenovetšinou obsahuje složení: musí … jinak Charakteristika 553/1991 Sb. O obecní policii
262/2006 Sb. Zákoník práce
500/2004 Sb. Správní řád
128/2000 Sb. Zákon o obcích
328/1999 Sb. O občaských průkazech
36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících
344/1992 Sb. O katastru nemovitosti České republiky katastralní zákon Kde je najdu? Například ? 553/1991 Sb. O obecní policii § 1 (1) Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. §4 ) Strážníkem může být občan České republiky, který
a) je bezúhonný,
b) je spolehlivý,
c) je starší 21 let,
d) je zdravotně způsobilý,
e) dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a
f) má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů 500/2004 Sb. Správní řád Každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná.
Pro orgány územního samosprávného celku se zřizuje jedna úřední deska.
Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. 328/1999 Sb.O občanských průkazech Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena. Dispozitivní normy Právní vztahy jejichž účastníci zásadně mají vůli jak upravit svá práva a povinnosti, jsou ovšem vázány zákonným rámcem kogentních norem
Ve veřejném právu (správním právu) se většinou uplatňuje zásada kogentnosti právních norem, lze však najít i dispozitivní ustanovení
Typicky se poznají podle formulací „nestanoví-li tento zákon jinak…“, „nedohodnou-li se účastníci jinak…“ Typické pro soukromé právo §2 odst. 3 OZ
„Účastníci občanskoprávních vztahů si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit dohodou odchylně od zákona, jestliže to zákon výslovně nezakazuje a jestliže z povahy ustanovení zákona nevyplývá, že se od něj nelze odchýlit.“

V novém OZ
§1 odst. 2
„Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.” Např.
z.č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění a) „Pojištěnec má právona výběr zdravotní pojišťovny, nestanoví-li tento zákon jinak“

§ 178 odst. 6 z.č. 161/2004 Sb. Školský zákon
„Jestliže žák plní povinnou školní docházku ve škole zřízené jinou obcí, je obec, ve které má žák místo trvalého pobytu, povinna hradit obci, která školu zřídila, neinvestiční výdaje této školy připadající na jednoho jejího žáka, pokud se dotčené obce nedohodnou jinak“ §11 odst. 2 z.č. 500/2004 Sb. Správní řád

„Je-li místně příslušných více správních orgánů a nedohodnou-li se  jinak, provede řízení ten z nich, u něhož jako prvního byla podána žádost nebo který z moci úřední učinil úkon jako první.“

§11 odst. 2 z.č. 144/2004 o ochraně přírody a krajiny

„Vlastník pozemku (…)je povinen umožnit provedení záchranného paleontologického výzkumu a po dobu jeho konání, nejdéle však po dobu osmi dnů od ohlášení nálezu, nedohodnou-li se strany jinak, zdržet se na místě nálezu činnosti, která by mohla vést k jeho zničení nebo poškození“ Díky za pozornost:)
Full transcript