Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PRZEMIANY KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

Kamila Lasocińska
by

Jacek Monte Christo

on 30 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PRZEMIANY KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

ludowa
popularna
elitarna

Definicja ta podkreśla
obyczajowość i tradycję.
Definicje kultury

Podaj przykład twórców kultury.
Twórcy kultury
Dr Kamila Lasocińska
PRZEMIANY KULTURY WSPÓŁCZESNEJ – ZNACZENIE KULTURY POPULARNEJ W KSZTAŁTOWANIU STYLÓW ŻYCIA
Społeczny charakter;
Jest produktem współżycia ludzi
Trwa przez pokolenia
Jej rozwój jest możliwy dzięki kontaktom międzyludzkim
Jest zbiorowo wytwarzana – jednostka może wnieść indywidualny wkład, ale nie jest w stanie jej samodzielnie tworzyć.
cechy wg A. Kłoskowskiej
Kultura -
„Konfiguracja wyuczonych zachowań i ich rezultatów, których elementy są podzielane i przekazywane przez członków danego społeczeństwa.” (R. Linton)
„Złożona całość obejmująca wiedzę, wierzenia, sztukę, prawo, moralność, obyczaje oraz wszystkie zdolności nabyte przez człowieka jako członka społeczeństwa.” (E. Taylor)
Kultura czyni człowieka ludzkim, nadaje mu jego specyfikę poprzez zdolność komunikacji, wartości symboliczne, wysoki poziom organizacji społecznej i mechanizmy regulujące (prawo, obyczaje).
Definicje kultury
Co jest właściwe, a co nie.
Kultura - podział
dominująca podkultura
Postać zewnętrzna - materialna
Zobiektywizowane działania człowieka, przedmioty będące wytworami tych działań:
budynki, drogi,
mosty, przedmioty
użytkowe, itp.
Kultura materialna bywa identyfikowana z cywilizacją.
Postać wewnętrzna -
Postać zinternalizowana, tkwiąca w świadomości ludzi – wzory, normy, oceny, przekonania tkwiące w umysłach.
symbole – znaki
Nauka, wiedza, religia, sztuka.
Kultura ta koncentruje się wokół kanonu rozumianego jako zespół konkretnych elementów – przekazów, legend, idei, opisów historycznych, dzieł artystycznych, które umożliwiają identyfikację członkom danego społeczeństwa czy narodu.
Wszystko to, co znajduje się poza kanonem, ze względu na swą niższą wartość nosi nazwę podkultury.
Można wyróżnić: lokalne zwyczaje, trendy muzyczne, literaturę młodzieżową, sposoby ubierania się, czy inne nieoficjalne obyczajowości, np. sposoby spędzania czasu wolnego przez przedstawicieli określonej grupy zawodowej.
Utwory Mickiewicza, Słowackiego
Trylogia Sienkiewiczowska
Muzyka Chopina
Upamiętniające walki narodowowyzwoleńcze za czasów zaborów
Wartości niesione i upowszechniane w latach 80. XX wieku przez „Solidarność”
Zwyczaje i sposoby obchodzenia świąt.
Kanon wspomaga identyfikację z tym, co polskie i narodowe.
Utwory Mickiewicza,
Słowackiego
Trylogia Sienkiewiczowska
Muzyka Chopina
Upamiętniające walki narodowowyzwoleńcze za czasów zaborów
Wartości niesione i upowszechniane w latach 80. XX wieku przez „Solidarność”
Zwyczaje i sposoby obchodzenia świąt
Kanon wspomaga identyfikację z tym, co polskie i narodowe.
Kultura – kryterium zasięgu i dostępności
Charakteryzuje łatwość odbioru i wąski zasięg,
Przekaz ma formę ustną,
Istnieje bliski kontakt między twórcą i odbiorcą
Treści kultury ludowej mają charakter spontaniczny, wolny od alienacji,
Twórczość jest wytworem artystów amatorów.
kultura
Charakteryzuje ją szeroki zasięg odbioru, jego łatwość i dostępność,
Przekaz ma charakter masowy,
Treści są demokratyczne, dostosowane do możliwości odbioru przez ogół społeczeństwa,
Nie ma kontaktu pomiędzy twórcą i odbiorcą,
Nawiązywany jest on z wartościami i wzorami zachowań ujętych w treściach kultury masowej.
Funkcje kultury
Ekspresyjna – wyrażanie własnych emocji, przeżyć w stosunku do wydarzeń społecznych.

Integracyjna i emancypacyjna – skupianie wartości ważnych dla danej grupy społecznej, zaznaczanie odrębności jednostek.

Rozrywka i hedonizm – dostarczanie wrażeń, uczestnictwo w imprezach artystycznych, koncertach, itp. Łatwa i przyjemna rozrywka.
Kultura popularna jako czynnik socjalizacji
Kultura popularna staje się jednym z najważniejszych czynników socjalizacji młodego pokolenia.
Bohaterowie pop-kultury dostarczają wzorców zachowań
Supergwiazdy filmu i estrady kształtują wzory osobowe.
Rola kultury popularnej
w wychowaniu
Nauczyciele, bohaterowie lektur szkolnych nie są już wyznacznikami wartości.
Tradycyjne instytucje – rodzina, szkoła, Kościół tracą na znaczeniu,
Natomiast grupa rówieśnicza, mass media i kultura popularna zyskują ważną rolę kształtującą wiedzę o świecie i postawy. (Melosik, 2004)
Jak zmieniają się wartości młodych ludzi pod wpływem kultury popularnej?
Jakie postawy wobec własnego życia przejmują młodzi ludzie?
Jakie wzory dominują w mediach?
kultura
pop
Rola konsumenta
„Urodzony, żeby kupować”
Ideologia konsumpcji zakłada przyjemność i radość
Kupowane produkty mają uczynić człowieka szczęśliwym
Popularny staje się styl typu „shopping”
Jakie mogą być efekty ideologii
konsumpcji?
Brak satysfakcji
Konsumpcyjny niepokój
Natychmiastowa gratyfikacja
Potrzeba bycia „na czasie”
Poszukiwanie nowych wrażeń związanych z konsumpcją
Szybkość zmiany – nowe produkty
Symbolem jest natychmiastowość i szybkość

Życie płynie coraz szybciej

Dominuje tyrania nowości

Kontakty z innymi stają się tymczasowe, powierzchowne i anonimowe
Kultura instant – „natychmiastowość”, szybkość, zmiana
Kultura kultu ciała
Ideał ciała, które jest młode i szczupłe
Kontrola nad ciałem
Stosowanie różnych zabiegów, które nadają wartość ciału – diety, chirurgia plastyczna, makijaż i inne zabiegi.
Tworzenie tożsamości poprzez dążenie do wzorów propagowanych przez media (zanik indywidualnego stylu, uniformizacja).
jakie są pozytywne i negatywne efekty kultury
Globalizacja postrzegana jest jako
amerykanizacja,

coca-colizacja, mcdonaldyzacja
Amerykanizacja wiąże się z

koncentracją na pracy zawodowej, konsumpcji, pogonią za
zyskiem, mobilnością, eksponowaniem idei równości,
wolności, możliwości i współzawodnictwa
Ameryka stała się kulturowym standardem,
rozpowszechniając wzory kultury amerykańskiej w wielu
krajach.
Jak przejawia się amerykanizacja w Twoim codziennym otoczeniu?
Przymus sukcesu, sukces za wszelką cenę

Wartość człowieka mierzona jego osiągnięciami

Poświęcenie życia osobistego dla osiągania sukcesów zawodowych, materialnych

Lęk przed „nieudacznictwem”
Wielkomiejską młodzież klasy średniej cechuje, niezależnie od kraju i kontynentu, podobna tożsamość i styl życia:

Łatwość komunikacji, pragmatyzm,

Tolerancja dla różnicy i odmienności,

Sceptycyzm wobec idei większego zaangażowania i głębszego uczestnictwa,

Łatwa adaptacja do zmiany, obojętność, cynizm.
Globalny nastolatek
W jaki sposób powinniśmy reagować na wymienione tendencje kulturowe jako rodzice i pedagodzy?
Kultura elitarna
zasięg
Pytanie
jakie dzieła zaliczysz
do kultury elitarnej?
podaj przykłady
bardzo
Kontakt pomiędzy twórcą a odbiorcą jest trudny,
Wymaga szczególnego przygotowania do odbioru jej wytworów – rozwijania estetycznego „smaku”, krytycyzmu,
oceny wartości.
wąski
i trudna dostępność
Istnieje szeroki relatywizm w
kwestii odbioru jej treści,
Podaj przykłady.
Możlliwości
(wg. Z. Melosika)
Świadome dążenie do zablokowania istniejących trendów kulturowych w imię uznanych, tradycyjnych wartości,
Bezrefleksyjne dryfowanie wraz z szybko zmieniającą się kulturą,
Akceptacja euforii supermarketu i cieszenie się tym, co niosą zmiany
Negocjacja z młodzieżą kształtu rzeczywistości, w której wspólnie żyjemy, a zwłaszcza kształtowania nawyku świadomego podejmowania wyborów odnośnie własnego „ja”.
W jaki sposób pedagog, rodzic może realizować ostatnią możliwość - negocjować z młodzieżą kształtu rzeczywistości, w której wspólnie żyjemy?

Jak może uwolnić młodzież od pułapki narzuconych sposobów postrzegania i pojmowania świata?

Jak wspomagać świadomy wybór własnej tożsamości przez młodych ludzi?
Pytania
Karkowska M., Socjologia wychowania, Łodź, 2007.
Melosik Z., Kultura popularna jako źródło socjalizacji jednostki, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika, t.2, Warszawa, 2004.
Bibliografia:
Full transcript