Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Lee Kuan Yew

No description
by

Meen Wongtepa

on 30 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Lee Kuan Yew

ลี กวน ยู (Lee Kuan Yew)
design by Dóri Sirály for Prezi
ประวัติโดยสังเขป ลี กวน ยู
ลีกวนยู กับทฤษฎีภาวะผูนำ
ทฤษฎีความเป็นผู้นำเชิงปฏิรูป
(Transformational Leadership Theory)
tHEORY x AND THEORY y BY MCGRAGOR
ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์
(hierarchy of needs)
ทฤษฎีความเป็นผู้นำเชิงปฏิรูป
(Transformational Leadership Theory)
ตามแนวคิดของ เบิร์นส์
ผู้นำต้องจะต้องทำอย่างไร
1.1 ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
(Transformational Leadership)
ผู้นำจะทำการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
และระบบการบริหาร
เพื่อเน้นและสร้างค่านิยม
และวัตถุประสงค์หลักขององค์กร
สอดคล้องกับ ลี กวน ยู ดังนี้
ลีกวนยู มีอุดมการณ์ทางความคิด

หรือเรียกได้ว่ามีคุณลักษณะพิเศษ (Charisma)
ที่มีอุดมการณ์ มีวิสัยทัศน์ ที่กว้างไกล
มีความสามารถในการบริหารอารมณ์
และมีจริยธรรม
การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน

ให้แก่ประชาชนชาวสิงคโปร์
ลีกวนยูเป็นผู้นำในการจูงใจให้มีความรัก

และมีจิตใจที่ดีต่อการทำงาน

แก่ลูกน้องและประชาชนโดยการสร้างแรงจูงใจภายใน
รวมทั้งการสร้างเจตคติและการคิดบวกต่อการทำงาน

ให้เป็นไปตามตามนโยบายของตนที่ได้วางไว้

และกระตุ้นจิตวิญญาณของประชาชนในชาติสิงคโปร์ ให้มีชีวิตชีวา
การกระตุ้นทางปัญญา

ลีกวนยูเน้นการกระตุ้นความพยายาม
ของประชากรสิงคโปร์

เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่
เพื่อการตระหนักรู้ในเรื่องปัญหา
เพื่อกระตุ้นให้มีการตั้งข้อสมมุติฐาน
เพื่อเปลี่ยนกรอบการมองปัญหา

อันจะนำมาซึ่งการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

และมีลำดับขั้นตอน

การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

ลี กวน อู เขาเอาใจใส่ดูแลและคำนึงถึง
ความต้องการของคนในชาติ

ให้มีการติดต่อสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์ที่ดี

มีการแนะนำและการมอบหมายงาน
มีการพัฒนาหรือสนับสนุนในการทำงาน

เพื่อให้ประชาชนสามารถบรรลุเป้าหมาย
ของตนและส่วนรวมเพื่อกระตุ้นพัฒนาประเทศ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
(Transformational Leadership)
ตัวอย่างผลสำเร็จของ ลี กวน อู
Full transcript