Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

EĞİTİMDE İNSAN KAYNAKLARI

No description
by

aybike dereli

on 2 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EĞİTİMDE İNSAN KAYNAKLARI

EĞİTİMDE İNSAN KAYNAKLARI

eğitim hizmetinin üretimi için bir takım kaynaklara ihtiyaç vardır .
bu kaynaklar ,gerekli hizmetlerin sunumu için gereken fiziki ve beşeri üretime katkı sağlayan
ve hatta temelini oluşturan kıymetler veya parasal kaynaklardır.

öğretmelerin mesleğe başladıklarında,gerek öğretmeni istihdam eden kurumlar tarafından düzenlenecek bazı
eğitim etkinlikleriyle yetiştirilmesi,gerekse de öğretmenin kendi kendini geliştirmesi gerekli olmaktadır.bu bağlamda
değişen çevre ve koşullara göre ,öğretmenlere kazandırılması öngörülen özellik ve yeterliliklerde değişebilmektedir.
buna göre bütün dünyada öğretmen yetiştirme programlarında sürekli yenilikler ve arayışlar olmaktadır.

eğitim sisteminin başarısı onu işletecek insanların niteliklerine bağlıdır.hiç bir eğitim sistemi,o sistem içerisinde
görev alan kişilerin niteliklerinin üstünde bir hizmet ve ürün veremez.bu nedenle bu görev alacak kişiler ne kadar
kalifiye olursa alacağımız verimde bir o kadar artar.

EĞİTİMDE UZMANLIK ALANLARI

türk eğitim sisteminde 'meslekte esas olan öğretmenliktir' ilkesine bağlı kalınarak temel uzmanlık alanı
öğretmenlik olarak görülmüştür.bu yaftayı daha ileri götürememiz; gerekli bakanlıkların
lisansüstü eğitim görmüş bireyleri görmezden gelmesi sonucunu doğurmuştur.
bu şurada belirlenen başlıca uzmanlık alanları ve unvanları şu şekildedir.
ÖĞRETMENLERİN YETİŞTİRİLMESİ
günümüzde öğretmenlik, özel uzmanlık bilgisi ve becerisi gerektiren bir meslek olarak kabul edilmektedir.statü ve
saygınlığı ülke ve kültürlere göre değişmekle birlikte ,bizim kültürümüzde evvelden beri kutsal bir meslek olarak
görülmüştür.
Thank you!
EĞİTİM VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ
gelişmiş ülkelerde eğitim yöneticiliği yaklaşık elli yılı aşkın bir süredir uzmanlık alanı olarak kabul görmektedir.
türkiyede ise bu durumun temelleri cumhuriyet döneminde atılmış olsa da eğitim yöneticiliği ve okul müdürlüğü henüz
uzmanlaşma sürecindedir.

EĞİTİM MÜFETTİŞLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ

her kurumda olduğu gibi eğitim kurumlarında da denetim,kontrol ve değerlendirme süreçleri söz konusudur.türk
eğitim sisteminde ve kamu yönetiminde teftiş işini ise müfettişler yapmaktadır.milli eğitim bakanlığında buna bağlı
olarak müfettiş ve müfettiş yardımcılığı kadroları vardır.

EĞİTİMDE FİNANSAL KAYNAKLAR

eğitimde finansman konusu ,eğitim ekonomisinin temel çalışma konularından birini oluşturmaktadır.eğitim finansmanı
mevzubahis olduğunda eğitim hizmetlerinin üretimi ve sunulması için gerekli kaynaklar anlaşılır.eğitim yatırımları,
maaşlar ve ücretler ,planlama giderleri,finansmanla ilgili öne çıkan konulardır.
EĞİTİMDE BAŞLICA FİNANSMAN TÜRLERİ

eğitim finansmanında çeşitli kaynaklardan yararlanılmaktadır.bunlardan belli başlı olanları ; vergiler,harçlar
diğer gönüllü katkı ve bağışlardır.

ILKÖĞRETİMIN FINANSMAN KAYNAKLARI

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu`nun yedinci maddesinde "ilköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkı" olarak görülmekte; 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun ikinci maddesinde de ilköğretim, ilköğrenim kurumlarında verilir; öğrenim çağında bulunan kız ve erkek çocuklar için mecburi, devlet okullarında parasızdir.
Ayrıca sonradan çıkarılan veya değiştirilen çeşitli kanunlarla da sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere kaynak sağlanmaktadır. Bu kaynaklar da özetle şunlardır:
#4306 sayılı Kanun`un geçici birinci maddesinde Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yayın kuruluşlarının reklam gelirlerinden alınan pay kadar ayrıca hesaplanacak titarda eğitim katkı payının RTÜK tarafından tahsil edilip daha sonra ilköğretim ve ortaöğretimin finansmanı için ilgili kuruma aktarılması,

ORTA ÖĞRETİMIN FINANSMAN KAYNAKLARI

Gerek 222 sayılı Ilköğretim ve Eğitim Kanunu gerekse 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, ortaöğretimin finansman kaynaklarına açık olarak yer vermiştir. Ortaöğretim kurumlarının okul binası, tesisler gibi büyük yatırım gerektiren ihtiyaçları Milli Eğitim Bakanlığı bütçesiyle karşılanmaktadır. Bu okullarda öğretmen, yönetici ve personellerin maaşlarıda yine bu bütçeden karşılanmaktadır.
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNIN TEMEL SORUNLARI
Her ülke çağcil değişime ve gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan eğitim sorunlarını aşmak için eğitim sistemlerinde reformlar gerçekleştirmeye çalışmaktadır. MEB merkez örgütünün yeniden yapılandırılması gerektiği uzunca bir zamandan beri ifade edilmesine karşılık şimdiye kadar bunu gerçekleştirecek bir irade gösterilememiştir.MEB merkez örgütü bir sorun çözme birimi olmaktan çıkarak giderek kendisi bir sorun olmaya başlamıştır.
#Egitimde sorun çözmeye dönük politikalar#
Eğitim bir politika konusudur. Gelişmiş ülkelerde eğitim politikaları analizi başlı başına bir çalışma ve uzmanlık alanıdır. Eğitim politikasının başlıca konuları eğitim kurumlarının alt yapı yatırımları, okul ve sınıfların büyüklüğü, bireylerin okuk tercihleri, eğitimde özelleşme, öğretmen yetiştirme, öğretmen maaşları
, eğitim programları, öğretim yöntemleri, eğitimde öncelikler, öğrencilere kazandırılacak temel degerler, mezuniyet için yerine getirilecek gereklilikler gibi dizi bir konular olabilir. Türkiye'de eğitim politikaları genel olarak merkezi otorite tarafindan belirlendiği gibi eğitim sistemiyle ilgili çeşitli sorunları çözmeye dönük politikalar da yine merkezi olarak tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.
EĞİTİM SİSTEMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

zamanla değişen ihtiyaçlara bağlı olarak türk eğitim sisteminde osmanlı devletinden bu yana yeni arayışlar olmuştur. fakat bir çok yeniliğe rağmen ulusal raporlarda eğitimde yeniden yapılanma gereği sıkça dile getirilmiştir.
EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖRGÜT YAPISINI YENİDEN OLUŞTURMA

türk eğitim sisteminde dünyaya paralel gelişme çabaları olmuş fakat pek yarar sağlanamamıştır.örneğin kredili sistem uygulaması gibi çok değişiklik çabaları alt yapı yetersizliği ve bir sistem bütünlüğü içinde oluşturulmadığından amacına ulaşamamıştır.
EĞİTİMDE YENİ POLİTİKALAR VE STRATEJİLER

dokuzuncu kalkınma planına göre (2007-2013) izlenecek strateji şöyle olmalıdır:

-bilgi çağı insanını yetiştirmek
-okul öncesi eğitim ve ilköğretim
-öğretmen kaynağı
-öğretmen yeterlilikleri
-eğitime sivil toplum desteği
-kademeler arası geçişler
-müfredat programları
-fiziki alt yapı
-yabancı dil ve teknoloji
-yaşam boyu eğitim
-özel eğitim
-yüsek öğretim
eğitim sisteminin en önemli unsuru insan kaynağıdır.eğitim sistemi çalışanı ve öğrencisi ile dev bir sektör konumundadır.
maalesef türkiyede geçmişten günümüze bu tür bir uzmanlaşma sistemi gelişmemiştir.buna sebep olarak ise ;
yapılan atamalarda öğretmenlik melekesinin kafi görülmesini gösterebiliriz bu sebeptendir ki (ülkemizde)
eğitimde insan kaynakları dendiğinde akıllara ilk öğretmeler gelmektedir.
sistem içerisinde lisansüstü eğitim alanlara gerekli teşvik ve destekler sağlanmamış olup bir çok birey lisansüstü
eğitimini güç koşullarda devam ettirmektedir ve hatta son yıllarda lisansüstü eğitim görenlerin atamalarda mazeret
grubundan çıkarılması ve ücretlerinde herhangi bir farklılık olmaması bırakın desteklemeyi köstekler hale gelmiştir.
bahsettiğimiz uzmanlık alanında yapılan en kapsamlı çalışma 1982 de 11. milli eğitim şurasında gerçekleşmiştir.
bu şuranın temel gündemi 'milli eğitim hizmetinde görevli öğretmen ve eğitim uzmanlarının durum ve sorunları' olmuştur
bu uzmanlık alanlarının bir kısmı ankara üniversitesinde lisans programı şeklinde açılmış ancak 90 lı yıllardaki
eğitimde yeniden yapılanma ile tekrardan kapatılmıştır.bu program mezunlarının bakanlıkça istihdamda pek dikkate
alınmaması kapatılmaya gerekçe olarak gösterilmiştir.ve böylece eğitimde lisansüstü uzmanlaşmaya son verilmiştir.
yine bu şurada gerekli uzmanlıkların detaylı tanımı yapılmış lakin belirtilen görevler kağıt üstünden kurtulup
da işleyişe geçmemiştir.
öğretmen eğitimi ve öğretmenlerin yetiştirimesi iki başlıkta ele alınır;

-hizmet öncesi öğretmen eğitimi
-hizmet içinde öğretmen eğitimi
hizmet içi eğitim ise öğretmenlerin mesleki yaşamları boyunca performans ve verimliliklerini arttırmak için
mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik her türlü eğitsel etkinlikleri kapsar.buna örnek olarak sürekli
değişen,yenilenen teknolojiyi örnek gösterebiliriz öğretmenlerin buna ayak uyudurması için gerekli bilgiyi alması
gerekmektedir
türkiyede eğitim yöneticiliği konusu,7. milli eğitim şurasından(1957) başlayarak çeşitli şuralara konuk olmuş,
ilk defa en kapsamlı olarak ise 14. milli eğitim şurasında (1993) bu konuda bazı kararlar alınmıştır.daha
sonra bir yönetmelik hazırlanmış ancak zaman içinde söz konusu yönetmelik defalarca değiştirilmiştir.yakın geçmişe
kadar ise ilgili bakanlıklarca bu konuda ciddi bir girişim olmamıştır.
1953 yılında türkiye ortadoğu amme idaresi enstitüsünün kurulmasıyla bu kurum bünyesinde 1979-80 öğretim yılından
itibaren 'eğitim yönetimi uzmanlık programları' açılmıştır.1962 de merkezi hükümet teşkilatı araştırma projesi
(MEHTAP) raporunda bu işin üniversitelerde ilgili bölümlerde okutulmasına karar verilmiştir ve buna bağlı olarak
bazı üniversitelerde bu bölümler açılmıştır.
buna rağmen lisans ve lisansüstü düzeyde doğrudan eğitim müfettişliği ile ilgili bir program bulunmamaktadır.
ancak geçmişte üniversitelerle ortaklaşa olarak bakanlıkların bu konuda bazı uygulamaları olmuştur.
eğitimin yaygınlaşması, niteliğinin yükselmesi ve devamlılığı yeterli kaynakların kullanımıyla mümkün olabilir.
bu kaynakların bir kısmı hükümet tarafından bir kısmı da bireyler ve vakıflar tarafından karşılanabiilr
vergi:devletin egemenlik hakkına dayanarak kamu hizmetlerinin finansmanı için birey ve kurumlardan aldığı
karşılıksız para tutarları olarak tanımlanır.eğitimde bu kamu hizmetlerinin içinde yer tutmaktadır.
harçlar: vergilere benzer mali yükümlülüklerden biri olup genelde kamu hizmetini doğrudan alanların ödemekle
yükümlü oldukları parasal tutarlardır.vergiler genel olup mükelleflerinden alınırken harçlar sadece belli
kamu hizmetlerini kullananlardan alınır ve hizmetin maliyetinin çok cüzi bir bölümünü karşılamaktadır.
kredi ve burslar: eğitim hizmetlerinin finansmanının iki boyutu vardır.birincisi, hizmet sağlayıcı olarak
eğitim kurumlarının açılması,personelinin sağlanması,gerekli materyallerle donatılması ve eğitim hizmetinin
devamlılığının sağlanması için yapılması gereken harcamaların finanse edilmesidir.
ikincisini ise,hizmet alıcısı veya hizmetten yararlananlar,öğrenciler oluşturmaktadır.eğitim öğretim süresi
boyunca barınma,kitap ve araç-gereçlerin sağlanması,beslenmesi ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması gerekir.
bu ihtiyaçların çoğu birey ve ailesi tarafından karşılanmaktadır ancak dar gelirli vatandaşların eğitim hizmetinden
yararlanabilmesii ve herkes için fırsat eşitliğinin sağlanmasının bir gereği olarak devlet,ihtiyacı olanlara
gerek kredi(geri ödemeli) gerekse burs(geri ödemesiz) olarak katkı sağlamaktadır.ayrıca devletin yanısıra
bazı vakıflarda saptadığı ihtiyaç sahibi öğrencilere yine burs vermektedir.
Mecburi ilköğretim çağı 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsar.222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 76.maddesinde de ilköğretime ait gelir kaynaklarının bazıları sayılmıştır. Bu kaynakların önemli olanları özetle şunlardır:
Her yıl Devlet gelirlerinin %3`ünden az olmamak üzere devlet bütçesinden yapılacak yardımlar,
Özel idare bütçelerine yıllık gelirlerinin en az %20`si oranında konulacak ödenekler,
Köy okullarına gelir sağlamak üzere tahsis edilen araziden ve okul uygulama bahçesinden elde edilen gelirler hariç, köy bütçelerine her yıl genel gelirlerin en az %10`u oranında konulacak ödenekler,
Mahkemelerce hükmolunanlar da dahil olmak üzere bu kanuna göre verilecek para cezaları
Özel idareler ve köyler, yukarıda belirtilen ilköğretim ödeneklerini bütçelerine koymak zorundadır. Bu ödeneklerin konulmamasi veya eksik konulması ilköğretimin kaynak yetersizliğinden dolayi kesintiye uğramasına yol açabilir.
#488 sayılı Kanun uyarınca bazı makbuz ve değerli kağıtlar üzerinden alınan damga vergisinin %25`inin ilköğretime aktarılması,
#492 sayılı Kanun gereği tahsili yapılan harçlardan söz konusu kanunda belirtilen sınırlar dahilinde alınan harçların %25`inin ilköğretime aktarılması,
#6802 sayılı Kanun çerçevesinde tahsil edilen şans oyunları vergisinin %25`inin ilköğretime aktarılması.
Milli eğitim Bakanlığı'nın dolayısıyla ortaöğretimin finansman kaynakları da şu şekilde sıralanabilir:
#Konsolide bütçeden ayrılan kaynaklar
#Il özel idareleri bütçesinden ayrılan kaynaklar
#Mesleki Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonundan ayrılan kaynaklar
#Egitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri vergisi
#Egitime katkı payı
Zorunlu ilkogretimin oniki yıla çıkarılmasıyla birlikte ilköğretim okullarında okul binası ve derslik ihtiyacı artmıştır.
YÜKSEK ÖĞRETİMIN FINANSMAN KAYNAKLARI
Yüksek öğretimin finansal kaynakları çok çeşitli olup 2547 sayılı yasada şöyle ifade edilmiştir
* Bütçeden ayrılan kaynaklar
* Kurumlarca yapılacak yardımlar
* Alınacak harç ve Ücretler
* Yayın ve satış gelirleri
* Taşınır ve taşınmaz mallardan sağlanan gelirler
* Döner Sermaye İşletmelerinden elde edilecek karlar
* Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirler
EĞİTİMDE FİZİKİ ALT YAPI

Ilköğretim okul binaları, tesisleri ve öğretmen lojmanlari için gerekli olan arsaların temini, inşaatların yürütülmesi, vatandaşların gönüllü bağış ve yardımları, gerek 222 sayılı Ilköğretim ve Eğitim Kanunu gerekse 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu`nda düzenlenmiştir. Arsa teminiyle beraber okul binasının ve diger ilgili tesislerin yapım ve donatıminda devletin imkânlarının yanında vatandaşların her türlü yardım ve bağışlarininda degerlendirilebilecegi ifade edilmektedir. 222 sayılı Ilköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 61.maddesi gereği okul binalarının sağlık, eğitim-öğretim ve ulaşım bakımından uygun bir yerde olmasına dikkat edileceği belirtilmektedir.
EĞİTİMDE INSANİ VE FİZİKİ KAYNAKLARLA ILGILI SORUNLAR

Eğitimde finansal ve fiziki kaynaklarla ilgili bazı sorunlar şöyle sıralanabilir:
* Genel bütçeden eğitime ayrılan kaynakların yetersizliği
* Giderlerin çoğunu cari harcamaların oluşturması
Yatırımlar için ayrılan kaynakların yetersizliği
Bütçe dışı kaynaklardan elde edilen gelirlerin yetersizliği
Mevcut okul ve derslik sayılarının yetersizliği
Araç gereç ve teknolojik yönden yetersizlikler
Aile ve toplumun gönüllü katkı ve bagışlarının yetersizliği
Var olan kapasite ve kaynakların etkin kullanılmaması
EĞİTİM SİSTEMİ ILE İLGİLİ BAŞLICA SORUN ALANLARI
Başlıca sorun alanları şu başlıklar altında toplanabilir:
Örgütlenme ve yönetimle ilgili sorunlar
Eğitimde demokratikleşmeye ilişkin sorunlar
Insan kaynaklarının nicelik ve niteliği ilgili sorunlar
Finansal kaynaklarla ilgili sorunlar
Fiziksel alt yapıyla ilgili sorunlar
Teknoloji ve donanımla ilgili sorunlar
Eğitim programları ile ilgili sorunlar
#Eğitim sistemi ile ilgili bazi temel sorunlar#
Türkiye'de eğitimle ilgili yukarıdaki sorun alanlari kapsamında yer alan bazı temel sorunlar da şöyle sıralanabilir:
Ilkögretimde hedeflenen %100 okullaşma sağlanamamistir.
Mesleki ve teknik eğitimle ilgili sorunlar çözülememistir.
Okullar arası yatay ve dikey geçişler yeterince sağlanamamistir.
Eğitim sisteminde yeterli bir burs sistemi kurulamamistir.
Eğitimle istihdam arasında denge oluşturulamamistir.
Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı artmıştır.
Bölgeler arası eğitimsel eşitsizlikler devam etmektedir.
Eğitime ayrılan kaynaklar artırılamamistir.
Öğretim Üyesi ve öğretmenlerin belli merkezlerde yığılması önlenememistir.
eğitim sisteminde yapılanmada devlette şu rolleri oynar
-düzenleyicilik ve yol göstericilik
-araştırma ve geliştirme çalışmaları
-makro düzeyde politikalar geliştirme
-yerel,ulusal ve uluslararası düzeyde karşılaştırmalar yapma
ülkemizde yeniden yapılanmada merkez örgütün sahip olması gerekli görülen temel görev alanları şöyle önerilmektedir

-stratejik planlama
-bütçeleme
-araştırma
-program geliştirme
-denetleme
-koordinasyon sağlama
KAYNAKÇA

http://www.search-document.com/pdf/1/t%C3%BCrk-e%C4%9Fitim-sistemi-ve-okul-y%C3%B6netimi-mehmet-%C5%9Fi%C5%9Fman.html

http://pegem.net/dosyalar/dokuman/196711.%20Fen%20ve%20Teknoloji%20Program%C4%B1%2013.03.2012%20MATBAA.pdf

http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/163/tuzcu.htm

HAZIRLAYAN : ERDOĞAN EKİM
HAZIRLAYAN : BURCU AYDIN
HAZIRLAYAN : AYBİKE DERELİ
Full transcript