Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ความหมายของการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

No description
by

IndyErkz Phz

on 23 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ความหมายของการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ความหมายของการสร้างสรรค์

และนวัตกรรม

ความหมายของ
การคิดสร้างสรรค์
การคิดสร้างสรรค์ (Creativity) คือ

ความคิดใหม่ๆที่ทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์

เดียวกันได้หลายๆวิธี และสามารถทำ

ประโยชน์ที่มีคุณค่าแก่งานได้
นวัตกรรม คืออะไร ?
เมื่อเรานำความคิดสร้างสรรค์ที่คิดได้

ไปทำให้เป็นจริง และนำมาใช้ประโยชน์ได้

เราเรียกผลงานนั้นว่า "นวัตกรรม (Innovation)"
ความคิดสร้างสรรค์
กับนวัตกรรม
อาจจะกล่าวได้ว่า

ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)เป็นเหตุ

ส่วนนวัตกรรม (Innovation) เป็นผล

ถ้าบุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์

ก็ควรเปิดโอกาสให้เขาใช้ความคิดสร้างสรรค์นั้นๆ

หากบุคลากรนั้นยังไม่มีหลักการคิดสร้างสรรค์

ก็ควรจะส่งเสริมให้สามารถคิดสร้างสรรค์ได้

ความสำคัญของ
การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
นวัตกรรมเป็นโอกาสและหนทางนการสร้างความสำเร็จ

นวัตกรรมจะเกิดหากเรามีความคิดสร้างสรรค์

การพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า จึงจำเป็นที่จะต้องใช้

ความคิดสร้างสรรค์ ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม
ทักษะด้านการสร้างสรรค์
และนวัตกรรม
ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม นับเป็น

หนึ่งในหลายๆทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

ซึ่งหากเรามีความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์แล้ว

การที่เราจะนำไปพัฒนาจนเป็นนวัตกรรมต่อมา

ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ ซึ่งนวัตกรรมก็เป็นสิ่งที่สำคัญ

ในยุคปัจจุบัน
Full transcript