Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Michmas II

Presentatie bij 1 Samuël 13 en 14
by

BS Romijn

on 20 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Michmas II

1 Samuël 13:7-14
1 Samuël 13:3 en 14:1
Schatten beschikbaar; graven onmisbaar
Een onverwachte hoofdpersoon
Einde van Sauls koningschap in zicht

Dominosteeneffect


Informatie uit het boek Samuël

1 Samuël 13-14 Slag bij Michmas
1 Samuël 18-23 Vriendschap
1 Samuël 31 Dood en begrafenis
2 Samuël 1 Klaaglied
2 Samuël 4 en 9 Mefiboseth
2 Samuël 21 Herbegrafenis

Gratis
Tijdens de regering van koning Saul (1050-1011 v.Chr.)
Samuël
De rode draad
Jonathan gaat naar de Filistijnen
Hoofdstuk 13

Militaire situatie
13:3
Jonathan > Filistijnen (Geba)
Filistijnen mobiliseren leger (Michmas)
Saul mobiliseert leger (Gilgal)
Angst overheerst bij Israël
Saul offert i.p.v. Samuël
De Filistijnen overheersen
Plundering en ontwapeningHoofdstuk 14

14:1-15
Jonathan > Filistijnen (Michmas)
Saul mobiliseert zijn leger
De Filistijnen slaan op de vlucht
14:24-30
Jonathan eet honing
Het volk zondigt met vlees
Saul offert en wil verder strijden
De HEERE antwoordt niet
Saul zoekt de schuldige
14:43-46
Jonathan is bereid om te sterven
De Filistijnen trekken zich terug

De slag bij Michmas
Het verschil tussen vader en zoon
Godsdienstig of Godvrezend
Een verschil in handelen

Een verschil van hart

Saul is
godsdienstig
...

... maar hij vertrouwt niet op de HEERE
en zijn hart is ongehoorzaam

Jonathan is
godvrezend

Ons handelen openbaart ons hart

'Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is,
want daaruit zijn de uitingen van het leven.'
(Spreuken 4:23)

‘De mens ziet aan wat voor ogen is,
maar de HEERE ziet het hart aan.’
(1Sam.16:7)

'Maar door de genade van God ben ik wat ik ben...'
(1Kor.15:10)
Een goed begin is het halve werk
Getallen zijn meer dan cijfers

14:14
Jonathan verslaat ongeveer
20 Filistijnen op een halve hectare
13:15 en 14:2
Ongeveer 600 man bij Saul13:5
Het leger van de Filistijnen: 30000 wagens, 6000 ruiters en voetvolk 'als zand'

13:2
Het garnizoen van Israël: 3000 soldaten; 2000 bij Saul en 1000 bij Jonathan


13:8
Saul wachtte 7 dagen op SamuëlJohannes 1:46 en 5:39
Christus in het middelpunt

1) 1 Samuël 13:14
DE man naar Gods hart
DE Zoon van Gods welbehagen (Matth.3:17; Joh.17:4)

2) 1 Samuël 14:27 en 43
Jonathan: onopzettelijke zonde / vloek actief / bereid om te sterven
Jezus: geen zonde gedaan / gaf Zijn leven (Jesaja 53:5) / zegen bewerkt

3) 1 Samuël 14:45
Het volk wat Jonathan in bescherming neemt
Het volk wat roept om Jezus' dood (Markus 15:14)
Toenemende geestelijke crisis... > het noemen van de naam Ikabod

4) 1 Samuël 14:15
Jonathan: beslissende klap / de aarde beefde / ongezien door het volk
Christus: beslissende klap (Kol.2:15 ) / aardbeving (Matth.28:2) / ongezien

5) 1 Samuël 14:27
Gods Woord is méér dan honing (Ps.19:9+11 en 119:103)
Gods Woord is een lamp voor mijn voet (Ps.119:105)
Gods Woord = Christus (Joh.1:1)
Hem te kennen > verlichte ogen (Ef.1:18)

6) 1 Samuël 14:24
Saul => vloek => uitputting, geen overwinning
Typologie van de wet
Galaten 3:13 'Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet'


What's in a name?
Saul
=> 'geleend'
Jonathan
=> 'de HEERE heeft gegeven'
Jonathan gedraagt zich als ‘eigenaar’ van Gods land.

Samuël
(13:8-15) => 'gehoord / verhoord door de HEERE'
Ahia
(14:3, 18, 36) => 'vriend van de HEERE'

Toekomstmuziek
Typologie
Vooruitzicht naar de Messias

Jesaja 10:28-32
De Assyriërs > Jeruzalem

Aansluitend Jesaja 11:1-10
Messiaans vooruitzichtDe HEERE kan (in zekere zin) aan het werk waar Hij de ruimte krijgt

Als Saul aan de slag gaat en de gevolgen...
Als de HEERE aan de slag gaat en de gevolgen...

De vijanden vallen in eerste instantie voor Jonathan neer (14:13-14).
Daarna slaan ze op de vlucht (14:22).
De Filistijnen als type van de strijd tegen de zonde
Strijden vanuit ons vlees en de gevolgen...
Strijden vanuit Gods kracht en de gevolgen...

Eerst vaststaan in de Heere (je basis) en dan strijden
Romeinen 6:11-12 / Efeze 6:10-18
De schat
Oud volk (Gen.10:14) => Kasluchieten (1Kron.1:12) =>Cham

Zeevolk => verspreiding over landen rondom Middellandse Zee

Abraham en Izak => Gerar (Gen.20:1; 21:34; 26:1-2)

Uit Egypte => omweg (Ex.13:17) / angst Ex.15:14) / belofte (Ex.23:31)

Overgebleven volken => proef (Richt.2:20-23; 3:3).

Vijf hoofdsteden (Pentapolis)

Strijd om uitbreiding grondgebied,
vruchtbaar gebied en ijzererts

Gebed en vertrouwen
Tijd en rust
Doordenking
Encyclopedie
Bijbelse namen
Geografische kaarten
Getallen
Grondwoorden
Laat je mailadres achter en de diaserie wordt naar je toegestuurd

Meer weten van ons werk:
www.hemels-brood.nl

Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Stammen van Israël, apostelen, nieuwe Jeruzalem

Jozua 6:13-16 > zes en zeven

Openbaringen 13:18 > zes zes zes

Veertig > beproeving en voorbereiding
- Mozes in de woestijn
- Israël in de woestijn
- Elia
- Jezus


Benoemde typen
- Romeinen 5:14 - Adam
- Johannes 3:14 - koperen slang

Onbenoemde typen
- het lam (Jesaja 53 > Hand.8:35)
- Jozef (vernedering en verhoging)
T
ora (wet)
N
ebiim (profeten)
Ch
etubim (geschriften)
1 Samuël 4:21
'De eer van de HEERE is weggenomen'


Jonathan komt vanuit het zuiden naar Michmas
- eerst langs Senne > 'doornstruik' > de lijdende Knecht
- dan langs Boses > 'schitterend' > de verheerlijkte Heere

De verheerlijking is deels nog toekomst
(profetische informatie)

De twee kliffen
'Huis van God'
Genesis 28:19
Jacobs ontmoeting met de HEERE
Gods trouw, ondanks de zonde
Hij gaat verder waar het voor de mens lijkt te stoppen
'Omwenteling'
Jozua 4-5
Start van nieuwe situatie - Pesach, manna
Uitvalsbasis voor het leven in het beloofde land
Plaats van samenroeping
'Wachttoren'
Accent op waakzaamheid
De vrede is immers nooit vanzelfsprekend
God gaat
verder
Een nieuwe koers
Waakzaamheid
'Huis van de afgoden'
Plaats van afgoderij
Hosea 4:15 en 10:5
Een les voor Israël

Hebreeën 10:19-23
- Jezus als het offerlam
- Ingaan in het heiligdom
- Reiniging en vernieuwing
- Waakzaamheid
Een les voor alle gelovigen

Romeinen 6:10-14
- Het offer van Jezus
- Een nieuw begin (sterven en opstaan)
- Een nieuwe situatie t.o.v. de zonde
- Waakzaam zijn t.o.v. de zonde


eenheid
van Gods
Woord
focus op Christus
en het leven door Hem
ook vanuit OT
naar praktijk
De Filistijnen
Bekende getallen
12
6
7
40
Boek Samuël > nebiim
- 1 Samuël 3:20
- Handelingen 13:20
Typologie
TeNaCH
Extra: 'Breng de ark van God hierheen' (14:18)
Septuagint: 'efod'
De ark stond in Kirjath Jearim (1 Samuël 7:1)
De efod was bij Ahia (1 Samuël 14:3)
Saul wilde raad => urim en tummim (Exodus 28:30; 1 Samuël 23:9)

(= beeldprofetie)
Samuël de profeet
2 Tim.3:15
'héél de
Schrift...'
Ikabod
Historische grond
Zitten, wandelen, standhouden
details kunnen
belangrijk zijn
Hebreeuwse letter > getalswaarde
Woorden > getalswaarde
Groepen van woorden of strofen > getalswaarde
Voorbeeld: Godsnaam JHWH => 17 of 26
en hun symboliek
getalswaarde
Gematria
Boek Samuël
Godsnaam
'Handtekening' 9x -> 53. O.a. aan einde van hoofdstuk 12

1 Samuël 13-14
Godsnaam (17 en 26) op cruciale momenten
14:25-26 (honing)
14:33 (bloed)
14:36 (raad vragen aan God)
1 Samuël 7:16 > jaarlijkse offerroute van Samuël

Offerdienst > Messias (Hebr.9:8b-14; Ef.5:2; Hand.8:32 e.v.)
Jezus Christus is de 'schat' te midden van de offerdienst

De strijd en de overwinning bevinden zich rondom dit Middelpunt
'Schat'
Bethel
Gilgal
Mizpa
Beth Awen
Christus als centrum
Het alternatief van
de tegenstander
Het bos bij Beth Awen
Gekoppeld aan afgoderij (Exodus 34:13)
Koning Achab (1 Koningen 16:33)
Hout voor beelden (Jeremia 10:3)

Abraham (Genesis 21:33)
'Amandelboom'
Genesis 28:19
Eersteling van alle vruchtbomen
Bloeiende staf van Aäron (Num.17:8)
Motieven gouden kandelaar (Ex.25:33-34 en 37:19
Link tussen 'amandeltak' en 'waken' vanuit Jeremia 1:11-12
Luz
Verwijzing naar Christus
Eersteling
Hogepriester
Uitvoerder en bewaker
Jonathan ging naar Michmas (de schat)
14:2 Saul was in Migron (afgrond) bij Gibea (hoogte)

Saul zat daar onder de granaatappelboom
Kleding van de hogepriester (Ex.28-29)
Rijkdom van beloofde land (Num.13:23; Deut.8:8)
Ornamenten op de pilaren voor de tempel (1Kon.7)

Jonathan benutte de mogelijkheden, omdat hij vertrouwde op de kracht van God (14:6)

Saul zat onder een boom die verwees naar Gods kracht en aanwezigheid, maar hij benutte de mogelijkheden niet.
Hij was zo dichtbij, maar bevond zich tegelijk
aan de rand van de ondergang.Mogelijkheden benutten
Kracht beschikbaar in elke situatie
Jonathan putte kracht uit de honing (> Christus)
op de plaats waar afgoderij hoogtij vierde.

Het volk was uitgeput en deed dat niet...
en maakte zich even later schuldig
aan een grote zonde.
Eerste woonplaats van Abram
Genesis 12:8 en 13:3
'tussen Bethel en Ai'
Uitvalsbasis bij inname van het land
Jozua 5 - val van Jericho
Jozua 7 - val van Ai
'tussen Bethel en Beth awen'
Jozua 10 - strijd in het zuiden
De slag bij Michmas
De strijd om het land en het volk waardoor de HEERE de aarde zal zegenen
'Ik zal u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent.' (Gen.22:17-18)
Michmas
Goed voorbeeld doet goed volgen
Godsvertrouwen doet vertrouwen
Het voorbeeld van Paulus (Handelingen 27:35-36)

Jonathans gedrag in
in het bos
...
en het gedrag van de mannen daarna

Van vader op zoon...
Psalm 78:4-6
Leeftijd hoeft geen belemmering te zijn (1 Timotheüs 4:12)
Filippenzen 3:5 >
godsdienstig

Filippenzen 3:7 e.v. >
godvrezend

Van 'Saul' naar 'Jonathan'
Het ik-leven => waarin de Heere de ruimte krijgt

Een andere Benjaminiet
1 Samuël 13:1-2
Overzichtskaart
20
600
3000(0)
6000
1000
2000
7
3000
Full transcript