Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Evidensbaserad informationssökning

Kurs i vetenskapligt förhållningssätt 2014-01-21
by

NU-biblioteket NU-sjukvården

on 20 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Evidensbaserad informationssökning

Evidensbaserad informationssökning
Formulera en fråga som kan besvaras
Informationssökning
Kritisk granskning av vetenskaplig information
Applikation av resultatet i din kliniska vardag
Ett beslut att överföra resultatet av granskade
studier till klinisk praxis bygger huvudsakligen på
tre aspekter:

- Hur generaliserbart är resultatet från studien?
- Är fördelarna större än nackdelarna?
- Vad tycker patienten?
Evidensbaserad medicin (EBM)
EBM
att ha ett kritiskt förhållningssätt till gamla och nya metoder

att sökande efter kunskap ses som ett naturligt inslag i det dagliga arbetet för att befintlig praxis ska kunna ifrågasättas och omprövas vid behov
Vad?
systematiskt samla in och kritiskt granska vetenskapliga artiklar

använda bästa tillgängliga bevis tillsammans med egen erfarenhet och i samråd med patienten

Hur?
52 årig man, ensamstående, röker ett paket om dagen, arbetar som lastbilschaufför, har ett stillasittande och stressigt arbete,
motionerar inte, äter oftast färdiglagad mat hemma och
på vägkrogarna. Den årliga hälsokontrollen visade mild hypertoni
[160/100]. Denne man har flera riskfaktorer och bör definitivt
försöka ändra sin livsstil, t.ex. minska på saltintaget.

Klinisk fråga
Finns det bevis för att minskat saltintag har blodtryckssänkande effekt vid mild hypertoni?
Källa: www.sbu.se
1. Gör först en bred sökning

2. Avgränsa sökresultatet och minska antalet irrelevanta träffar
(booleska operatorer, filtrering)

3. Utnyttja en bra träff för att hitta andra relevanta artiklar (ämnesord,
sök liknande, citerar/citeras av)

4. Samla relevanta träffar (mina sidor, mejla, referenshanteringssystem)
Sökstrategi
PICO - MeSH
I första hand
Systematiska översikter (Sekundära källor):
Cochrane, SBU, HTA-centrum SU

I andra hand
Behandlingsguider, riktlinjer och vårdprogram (Sekundära källor)
: TRIP, Best Practice, UptoDate

I sista hand
Primära databaser:
PubMed Clinical Queries, PubMed, Cinahl, PsycINFO

Komplettera med
Sökmotorer:
Google Scholar, Google
Val av databaser
Exempel på exklusionskriterier:
Studiedesign
Population
Intervention
Utfallsmått
Uppföljningstid
Applicering av resultat
Hur har jag agerat utifrån de olika stegen i ett evidensbaserat arbetssätt?
Ställde jag en fokuserad fråga?
Hittade jag bästa evidens som svar på min fråga?
Utvärderade jag svaren i förhållande till validitet och klinisk nytta?
Kunde jag använda resultaten på ett specifikt användarbehov?
Utvärdering
Databaser
och sökteknik
Principer för sökning
Olika typer av studier
Steg 1
F
ormulera en fråga som kan besvaras
Steg 3
K
ritisk granskning av vetenskaplig information
Steg 2
Steg 4
A
pplikation av resultaten till din kliniska vardag
Steg 1
P

- Patient/problem:
Vem är patienten? Vad är problemet?

I - Intervention (behandling):
Vad vill du jämföra
standardåtgärden med?

C - Comparison (jämförelse):
Vad vill du jämföra med?
Standardbehandling, placebo etc.

O - Outcome (effektmått):
Vad är det förväntade resultatet?
Bättre livskvalitet, minskade symptom, överlevnad etc

Vad är PICO?
P
Patient/Problem
F - Frågeformulering


I - Informationssökning


K - Kritisk granskning


A - Applikation av
resultat
52-årig man med mild hypertoni
Strukturera frågeställningen i PICO
Observationsstudier
Kohortstudier
Fall-kontrollstudier
Tvärsnittsstudier
Interventionsstudier
Randomized controlled trials (RCT)
Systematiska översikter
Metaanalyser
Studiernas hierarki
Evidensgradering
Kvalitet:
Den samlade studiekvalitén från inkluderande primärstudier

Kvantitet:
Antal studier och studiernas storlek

Konsistensöverensstämmelse
: Stöd från andra typer av studier

Överförbarhet:
Hur generaliserbar är studien?
Steg 2
http://prezi.com/gqjyzyj3izni/soka-i-databaser/
Bred sökning
Smal sökning
Kurs i vetenskapligt förhållningssätt
Helena Vallo
helena.vallo.hult@vgregion.se
Anna Wilner
anna.wilner@vgregion.se

I
nformationssökning
F
I
K
A
Att arbeta evidensbaserat är…
I
Intervention
C
Comparison
O
Outcome
minskat
saltintag
ingen salt-reduktion
sänkt blodtryck
minskad risk för mortalitet
Kliniskt scenario
P
Patient/Problem
F - Frågeformulering


I - Informationssökning


K - Kritisk granskning


A - Applikation av
resultat
52-årig man med mild hypertoni
I
Intervention
C
Comparison
O
Outcome
minskat
saltintag
ingen salt-
reduktion
sänkt blodtryck, minskad risk för mortalitet
Egna
sökord
MeSH
Högt blodtryck, hypertoni
salt reduction
salt restriction
kontroll, placebo
sänkt blodtryck, död,
kardiovaskulär mortalitet
Hypertension
diet, sodiumrestricted
control, placebo
death, mortality
Steg 3
Granskning och relevans
Många sökträffar?
P - Patient
Är det relevant patientgrupp?
I - Intervention
Är det relevant intervention?
C - Comparision
Är studiens design relevant?
O - Outcome
Är det relevanta effektmått?
Är artikeln intressant? PICO avgör snabbt relevans! Läs abstract och utgå från din PICO-fråga:
Steg 4
Full transcript